Порески календар

јул 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник o начину и поступку обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника - правних лица

Правилник o начину и поступку обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника - правних лица

("Службени гласник РС" бр. 6/10)

Члан 1.

Овим правилником се прописује начин и поступак обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника - правних лица.

Члан 2.

Порески обвезници - правна лица, који врше обраду и унос података у пословне књиге на рачунару, дужни су да на захтев пореског органа, у поступку пореске контроле обезбеде извод података из својих електронски вођених пословних књига и евиденција, у уређеним структурираним компјутерским датотекама, према опису који је дат у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Порески обвезници - правна лица који врше обраду и унос података у електронски вођене пословне књиге и евиденције, дужни су да:

1) на основу писменог захтева пореског органа, достављају податке у поступку пореске контроле;

2) омогуће приступ и увид у податке из електронски вођених пословних књига и евиденција;

3) омогуће непосредни приступ и увид у софтверску и хардверску опрему, као и базу података који се користе у оквиру система за електронско вођење пословних књига и евиденција;

4) омогуће непосредно преузимање података из електронски вођених пословних књига и евиденција.

Члан 4.

Порески обвезници - правна лица дужни су да податке из својих електронски вођених пословних књига и евиденција доставе у року који одреди порески орган, а који не може бити дужи од три радна дана од дана пријема захтева.

Порески орган може, на образложен писмени захтев пореског обвезника - правног лица за продужење рока за достављање података, да продужи рок за достављање података највише до пет радних дана, о чему се доноси закључак.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».

 

Прилог 1

1. Садржај, облик и начин приказивања података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника - правних лица

1.1. Начин приказивања података у уређеним структурним рачуноводственим датотекама у стандардном формату

Подаци из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника - правних лица уписују се у следеће структурне рачуноводствене датотеке у стандардном облику, са следећим називима:

ISPIS GLAVNE KNJIGE.TXT - главна књига;

ISPIS ODBITKA PDV.TXT - подаци о одбитном ПДВ;

ISPIS OBRAČUNATOG PDV.TXT - подаци о обрачунатом ПДВ.

Подаци морају бити писани у ASCII формату уз коришћење кодне странице CP1250.

Сваки запис је прописане дужине и детаљно је описан у табеларном приказу за сваку датотеку.

Сепаратор између поља (колона) је запета. Последње поље (колона) се завршава запетом. Сваки запис се завршава са два посебна контролна знака CR и LF.

 

1.2. Достављање података на медијима

Подаци се достављају на стандардним електронским медијима.

На омоту медија на којима се подаци достављају мора бити читко написано:

- назив и порески идентификациони број пореског обвезника;

- назив датотеке;

- период на који се подаци односе;

- време уписа података;

- број записа у датотеци;

- овера лица овлашћеног за достављање података.

Уз медиј са достављеним подацима се прилаже одштампан запис првих десет и последњих десет слогова, уписаних на медију. Запис мора бити у облику потпуне копије података без посебног дизајнирања. Одштампан запис мора бити оверен од стране лица овлашћеног за достављање података.

 

2. Облик и садржај датотека

2.1. Начин приказивања података главне књиге (Датотека ISPIS GLAVNE KNJIGE.TXT)

У датотеку ISPIS GLAVNE KNJIGE.TXT се уписују подаци из главне књиге сачињене у складу са:

- Законом о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/06 и 111/09) и подзаконским прописима за извршавање овог закона;

- Међународним рачуноводственим стандардима - МРС, Међународним стандардима финансијског извештавања - МСФИ са тумачењима, који су саставни део стандарда у складу са Решењем о објављивању Међународних стандарда финансијског извештавања ("Службени гласник РС", бр. 16/08, 31/08 и 116/08);

- професионалном и интерном регулативом.

Приказ података главне књиге обухвата целу базу података са појединачно књиженим пословним променама, који утичу на активу и пасиву, приходе и расходе, исказаним у посебно рашчлањеним рачунима.

Приказ података главне књиге обухвата целу главну књигу са свим контима и свим појединачним записима.

Приказ података главне књиге покрива календарску годину. Изузетно, ако порески обвезник саставља обрачун пореза на добит предузећа за порески период, који се разликује од календарске године и једнак је пословној години, извештај главне књиге покрива сваку појединачну пословну годину.

У првој линији извештаја из главне књиге потребно је навести назив појединих поља (приказано у табеларном приказу - назив поља). У посебном пољу морају једнозначно бити означена књижења, која се односе на отварање (OTV) и закључивање главне књиге (ZAK) за календарску или пословну годину, у супротном је поље са редним бројем 6. празно.

 

Табеларни приказ облика и садржаја датотеке извештаја из главне књиге:

Редни број

Позиција од

Позиција до

Дужина

Тип поља

САДРЖАЈ ПОЉА

НАЗИВ ПОЉА

1

1

10

10

N

Број конта

(првих 10 знакова, лево поравнање)

Konto

2

12

61

50

AN

Назив конта

(првих 50 знакова, лево поравнање)

Naz konta

3

63

70

8

N

Датум књижења

(у облику ДДММГГГГ)

Dat knjiz

4

72

79

8

N

Датум књиговодственог документа (ДДММГГГГ)

Dat dok

5

81

110

30

AN

Број књиговодственог документа (првих 30 знакова, лево поравнање)

Broj dok

6

112

114

3

AN

Ознака за отварање (OTV) или закључавање (ZAK) главне књиге

Tip

7

116

165

50

AN

Опис пословног догађаја (првих 50 знакова, лево поравнање)

Opis

8

167

182

16,2

N

Износ на терет (десно поравнање, формат - 9999,99)

Na teret

9

184

199

16,2

N

Износ у корист (десно поравнање, формат - 9999,99)

U korist

10

201

360

160

AN

Напомена (лево поравнање); необавезно поље - порески обвезник сам одлучује о садржини поља. Могуће је уписати ознаке, које подробније објашњавају књижење пословних догађаја, нпр. ознаку дневника, ознаку врсте документа, ..., назив књиговодствених докумената, ознаке места потрошње, групе пословних промена, затварања рачуна и губитака, калкулација, исправке грешака, индикације контра књижења, ознаку књиговодствених поступака, периода, партнера итд. Унутар тога поља се може формирати аналитика. У том случају је потребно нагласити почетак и крај сваког појединачног подручја као и садржај. Сепаратор између подручја је тачка-запета.

Napomena

Позиције 11, 62, 71, 80, 111, 115, 166, 183, 200 и 361 су резервисане за сепаратор између поља (запета).

 

2.2. Приказ одбитка ПДВ (Датотека ISPIS ODBITKA PDV.TXT)

У датотеку ISPIS ODBITKA PDV.TXT се уносе подаци о одбитном ПДВ, исказани у релевантним документима: рачунима издатим од стране другог учесника у промету, документима о извршеном увозу добара, авансним рачунима за промет добара и услуга који ће бити извршен, књиговодственим документима о накнадним исправкама одбитног ПДВ, као и другим документима која се тичу одбитног ПДВ.

Појединачна датотека за уношење података о одбитном ПДВ обухвата календарску годину. Ако порески обвезник, на захтев пореског органа, доставља податке о одбитном ПДВ у текућој години, датотека обухвата и податке пореских периода те календарске године, који су већ били достављени пореском органу.

У првом реду приказа одбитног ПДВ морају бити наведени називи појединачних поља (у табеларном приказу - назив поља).

 

Табеларни приказ облика и садржаја датотеке одбитног ПДВ:

Редни број

Позиција од

Позиција до

Дужина

Тип поља

САДРЖАЈ ПОЉА

НАЗИВ ПОЉА

1

1

8

8

N

Порески период од месеца до месеца (формат ММММГГГГ)

Por per

2

10

17

8

N

Датум књижења (формат ДДММГГГГ)

Dat knj

3

19

26

8

N

Датум пријема документа (формат ДДММГГГГ)

Dat pri

4

28

57

30

AN

Број документа (првих 30 знакова, лево поравнање)

Broj dok

5

59

66

8

N

Датум документа (формат ДДММГГГГ)

Dat dok

6

68

117

50

AN

Назив и седиште добављача (првих 50 знакова, лево поравнање)

Dobav

7

119

131

13

AN

Добављачев ПИБ или ЈМБГ (9 или 13 цифара - лево поравнање)

Dob PIB

8

133

148

16,2

N

Вредност набавке робе и услуга без ПДВ за добра и услуге за које је ПДВ обрачунаван по општој стопи (десно поравнање, формат - 99999,99)

Nabav opst stopa

9

150

165

16,2

N

Одбитни ПДВ општа стопа (десно поравнање, формат - 99999,99)

Odb PDV opsta stopa

10

167

182

16,2

N

Вредност набавке робе и услуга без ПДВ за добра и услуге за које је ПДВ обрачунаван по посебној стопи (десно поравнање, формат - 99999,99)

Nabav poseb stopa

11

184

199

16,2

N

Одбитни ПДВ по посебној стопи (десно поравнање, формат - 99999,99)

Odb PDV poseb stopa

12

201

216

16,2

N

Одбитни ПДВ у авансним рачунима (десно поравнање, формат - 99999,99)

Odbit PDV avans

13

218

233

16,2

N

Вредност робе откупљене од пољопривредника на коју је обрачуната ПДВ надокнада (десно поравнање, формат - 99999,99)

Osnovica PDV nadokn

14

235

250

16,2

N

ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику (десно поравнање, формат - 99999,99)

PDV nadokn

15

252

267

16,2

N

Вредност увезене робе без ПДВ (десно поравнање, формат - 99999,99)

Vred uvoza

16

269

284

16,2

N

Одбитни ПДВ плаћен при увозу (десно поравнање, формат - 99999,99)

PDV uvoz

17

286

301

16,2

N

Вредност основних средстава увезених за сопствене потребе без ПДВ (десно поравнање, формат - 99999,99)

Uvoz os

18

303

318

16,2

N

Вредност набавке добара из АП КМ без ПДВ (десно поравнање, формат - 99999,99)

Vred nabav AP KM

19

320

335

16,2

N

Одбитни ПДВ плаћен на набавку добара са АП КМ (десно поравнање, формат - 99999,99)

PDV nabav APKM

20

337

352

16,2

N

Вредност набављених некретнина опорезивих ПДВ без ПДВ (десно поравнање, формат - 99999,99)

Vred opor nekret

21

354

369

16,2

N

Вредност набавки других основних средстава опорезивих ПДВ без ПДВ (десно поравнање, формат - 99999,99)

Vred opor OS

22

371

386

16,2

N

Набавка добара и услуга ослобођених плаћања ПДВ (десно поравнање, формат - 9999,99)

Vred oslob nab

23

388

403

16,2

N

ПДВ исказан од стране пореског дужника (десно поравнање, формат - 99999,99)

Odb PDV por duz

24

405

420

16,2

N

Плаћен ПДВ, који се не одбија (десно поравнање, формат - 99999,99)

Neodbitni PDV

25

422

581

160

AN

Напомена (лево поравнање); необавезно поље - порески обвезник сам одлучује о садржини овог поља. Оно може бити попуњено или празно. Могуће је уписати друге ознаке које објашњавају књижења у вези са одбитком ПДВ. Унутар тог поља се може креирати подпоље. У том случају је потребно дефинисати почетак и крај као и садржај појединачних подпоља. Сепаратор између подпоља је тачка-запета.

Napomena

Позиције 9, 18, 27, 58, 67, 118, 132, 149, 166, 183, 200, 217, 234, 251, 268, 285, 302, 319, 336, 353, 370, 387, 404, 421 и 582 су резервисане за сепаратор између поља (запета).

Објашњење:

У колони Садржај поља, у појединачна поља (редове) уписују се следећи подаци:

Ред 1: Уноси се порески период у којем је документ употребљен приликом обрачуна ПДВ. За пореске обвезнике, за које је порески период календарски месец, порески период се уписује на следећи начин: 0101ГГГГ за месец јануар (нпр. 01012009 за месец јануар 2009. године), 0202ГГГГ за фебруар, 0303ГГГГ за март, 0404ГГГГ за април, 0505ГГГГ за мај, 0606ГГГГ за јун, 0707ГГГГ за јул, 0808ГГГГ за август, 0909ГГГГ за септембар, 1010ГГГГ за октобар, 1111ГГГГ за новембар и 1212ГГГГ за децембар.

За пореске обвезнике за које је порески период календарско тромесечје, порески период се уписује на следећи начин: 0103ГГГГ за прво тромесечје, 0406ГГГГ за друго тромесечје, 0709ГГГГ за треће тромесечје и 1012ГГГГ за четврто тромесечје.

Ред 2: Уписује се датум књижења документа.

Ред 3: Уписује се датум пријема документа.

Ред 4: Уписује се број документа.

Ред 5: Уписује се датум настанка документа.

Ред 6: Уписује се назив и седиште (стално или привремено пребивалиште) добављача.

Ред 7: Уписује се ПИБ добављача, односно његов ЈМБГ уколико је добављач физичко лице.

Ред 8: Уписује се вредност набавке свих добара и услуга, на домаћем тржишту, без ПДВ, код којих је приликом набавке обрачунат ПДВ по општој стопи и који се користи као одбитни ПДВ у пореском периоду.

Ред 9: Уписује се вредност одбитног ПДВ обрачунатог по општој стопи који се односи на набавку добара под редним бројем 8 овог извештаја.

Ред 10: Уписује се вредност набавке свих добара и услуга, на домаћем тржишту, без ПДВ, код којих је приликом набавке обрачунат ПДВ по посебној стопи и који се користи као одбитни ПДВ у пореском периоду.

Ред 11: Уписује се вредност одбитка ПДВ обрачунатог по посебној стопи који се односи на набавку добара под редним бројем 10 овог извештаја.

Ред 12: У поље се уписује ПДВ исказан у авансним рачунима добављача, а који се користи као одбитни ПДВ у обрачунском периоду.

Ред 13: Уписује се вредност робе откупљене од пољопривредника на коју је обрачуната ПДВ надокнада.

Ред 14: Уписује се износ ПДВ надокнаде исплаћене пољопривреднику.

Ред 15: Уписује се вредност увезених добара и добара набављених са територије АПКМ без ПДВ, на коју је ПДВ плаћен према обрачуну царинског органа.

Ред 16: Уписује се одбитни ПДВ плаћен за увезена добра и добра набављена са територије АПКМ према обрачуну царинског органа.

Ред 17: Уписује се вредност основних средстава увезених за сопствене потребе без ПДВ. Та вредност је укључена и под редним бројем 15 овог извештаја.

Ред 18: Уписује се вредност набавке добара са територије АПКМ без ПДВ, који је предмет опорезивања ПДВ у Републици ван АПКМ. Та вредност је укључена и под редним бројем 15 овог извештаја.

Ред 19: Уписује се одбитни ПДВ плаћен на набавку добара са територије АП КМ према обрачуну царинског органа. Та вредност је укључена и под редним бројем 16 овог извештаја.

Ред 20: Уписује се вредност набавке некретнина без ПДВ, код којих је обрачунат ПДВ од стране добављача. Та вредност је укључена и под ред. бр. 8 и 10 овог извештаја.

Ред 21: Уписује се вредност набавке других основних средстава без ПДВ, код којих је обрачунат ПДВ од стране добављача. Та вредност је укључена и под редним бројем 8 овог извештаја.

Ред 22: Уписују се вредности добара и услуга увезених или набављених на домаћем тржишту, ослобођених плаћања ПДВ.

Ред 23: У поље се уписује ПДВ обрачунат од стране пореског дужника. Та вредност је укључена и под ред. бр. 9 и 11 овог извештаја.

Ред 24: Уписује се вредност ПДВ, исказаног у рачунима добављача, које порески обвезник није одбијао.

Ред 25: Уписује се напомена - слободан текст.

 

2.3. Приказ обрачунатог ПДВ (Датотека ISPIS OBRAČUNATOG PDV.TXT)

У датотеци обрачунатог ПДВ се записују подаци о обрачунатом ПДВ, који су исказани на релевантним документима: издати рачуни, књиговодствени документи о накнадним исправкама обрачунатог ПДВ, извозне ЈЦИ, одлуке царинских и пореских органа као и други документи, са којима се доказује извоз, као и други документи који су релевантни за обрачун и плаћање ПДВ.

Појединачна датотека извештаја о обрачунатом ПДВ обухвата календарску годину. Ако порески обвезник, на захтев пореског органа, прилаже извештај о обрачунатом ПДВ у текућој календарској години, датотека обухвата и податке свих пореских периода календарске године који су већ били поднети пореском органу.

У првом реду приказа дугованог ПДВ морају бити наведени називи појединачних поља (у табеларном приказу - назив поља).

 

Табеларни приказ облика и садржаја датотека обрачунатог ПДВ:

Редни број

Позиција од

Позиција до

Дужина

Тип поља

САДРЖАЈ ПОЉА

НАЗИВ ПОЉА

1

1

4

4

N

Порески период од месеца до месеца (формат ММММГГГГ)

Por per

2

6

13

8

N

Датум књижења документа (формат ДДММГГГГ)

Dat knj

3

15

44

30

AN

Број документа (првих 30 знакова, лево поравнање)

Broj dok

4

46

53

8

N

Датум документа (формат ДДММГГГГ)

Dat dok

5

55

104

50

AN

Назив - име и седиште купца (првих 50 знакова, лево поравнање)

Kupac

6

106

118

13

AN

Купчев ПИБ - ЈМБГ (9 или 13 цифара, лево поравнање)

Kup PIB

7

120

135

16,2

N

Промет добара и услуга ослобођен ПДВ са правом на одбитак ПДВ (десно поравнање, формат - 99999,99)

Prom sa odb

8

137

152

16,2

N

Вредност извоза добара и услуга у вези са извозом (десно поравнање, формат - 9999,99)

Izvoz

9

154

169

16,2

N

Промет добара и услуга намењених дипломатско-конзуларним представништвима и њиховом особљу (десно поравнање, формат - 99999,99)

Prom DKP

10

171

186

16,2

N

Промет добара и услуга ослобођен плаћања ПДВ по основу уговора о донацијама и кредитима (десно поравнање, формат - 99999,99)

Donacije i kredit

11

188

203

16,2

N

Промет добара и услуга домаћег и страног порекла који се ставља у промет са територије Републике ван АП КМ на територију АП КМ (десно поравнање, формат - 99999,99)

Prom AP KM

12

205

220

16,2

N

Промет добара и услуга ослобођен ПДВ без права на одбитак ПДВ (десно поравнање, формат - 99999,99)

Prom bez prava

13

222

237

16,2

N

Промет добара и услуга ослобођен ПДВ без права на одбитак ПДВ који се финансира из буџета (десно поравнање, формат - 99999,99)

Prom budzet

14

239

254

16,2

N

Промет добара и услуга без ПДВ на који се ПДВ обрачунава по општој стопи (десно поравнање, формат - 99999,99)

Prom opst stopa

15

256

271

16,2

N

Дуговани ПДВ по општој стопи (десно поравнање, формат - 99999,99)

PDV opst

16

273

288

16,2

N

Промет добара и услуга без ПДВ на који се ПДВ обрачунава по посебној стопи (десно поравнање, формат - 99999,99)

Prom poseb stopa

17

290

305

16,2

N

Дуговани ПДВ по посебној стопи (десно поравнање, формат - 99999,99)

PDV poseb

18

307

312

16,2

N

ПДВ на примљене авансе (десно поравнање, формат - 99999,99)

PDV prim avans

19

314

329

16,2

N

Обрачунати ПДВ по основу сопствене потрошње (десно поравнање, формат - 99999,99)

Sopst PDV

20

331

346

16,2

N

ПДВ обрачунат на мањак добара утврђен пописом (десно поравнање, формат - 99999,99)

PDV manjak

21

348

363

16,2

N

ПДВ на растур, кало, квар и лом већи од прописаног (десно поравнање, формат - 99999,99)

PDV kalo

22

365

524

160

AN

Напомена (лево поравнање); необавезно поље - порески обвезник сам одлучује о садржини овог поља. Оно може бити попуњено или празно. По потреби се уписују ознаке, које детаљније објашњавају књижења у вези са обрачунатим ПДВ. Унутар поља се може креирати подпоље. У том случају је потребно је дефинисати почетак и крај као и садржај појединачних подпоља. Сепаратор између подпоља је тачка-запета.

Napomena

Позиције 5, 14, 45, 54, 105, 119, 136, 153, 170, 187, 204, 221, 238, 255, 272, 289, 306, 313, 330, 347, 364 и 525 су резервисане за сепаратор између поља (запета).

Објашњење:

У колони Садржај поља, у појединачна поља (редове) уписују се следећи подаци:

Ред 1: Уноси се порески период у којем је документ коришћен за састављање обрачуна ПДВ. За пореске обвезнике, за које је порески период календарски месец, порески период се уписује на следећи начин: 0101ГГГГ за месец јануар (нпр. 01012009 за месец јануар 2009. године), 0202ГГГГ за фебруар, 0303ГГГГ за март, 0404ГГГГ за април, 0505ГГГГ за мај, 0606ГГГГ за јун, 0707ГГГГ за јул, 0808ГГГГ за август, 0909ГГГГ за септембар, 1010ГГГГ за октобар, 1111ГГГГ за новембар, 1212ГГГГ за децембар. За пореске обвезнике за које је порески период календарско тромесечје, порески период се уписује на следећи начин: 0103ГГГГ за прво тромесечје, 0406ГГГГ за друго тромесечје, 0709ГГГГ за треће тромесечје, 1012ГГГГ за четврто тромесечје.

Ред 2: Уписује се датум књижења документа.

Ред 3: Уписује се број документа.

Ред 4: Уписује се датум настанка документа.

Ред 5: Уписују се подаци о купцу (назив и седиште стално или привремено пребивалиште).

Ред 6: Уписује се ПИБ купца, односно његов ЈМБГ уколико је купац физичко лице.

Ред 7: Уписује се промет добара и услуга ослобођен ПДВ са правом на одбитак ПДВ.

Ред 8: Уписује се вредност извоза добара и услуга у вези са извозом. Овај промет је садржан у промету наведеном под редним бројем 7 овог извештаја.

Ред 9: Уписује се промет добара и услуга намењених дипломатско-конзуларним представништвима и њиховом особљу. Овај промет је садржан у промету наведеном под редним бројем 7 овог извештаја.

Ред 10: Уписује се промет добара и услуга ослобођених плаћања ПДВ по основу уговора о донацијама и кредитима. Овај промет је садржан у промету наведеном под редним бројем 7 овог извештаја.

Ред 11: Уписује се промет добара и услуга домаћег порекла и страног порекла који је стављен у промет са територије Републике ван АПКМ на територију Републике у АПКМ. Овај промет је садржан у промету наведеном под редним бројем 7 овог извештаја.

Ред 12: Уписује се промет добара и услуга ослобођен ПДВ без права на одбитак ПДВ.

Ред 13: Уписује се промет добара и услуга ослобођен ПДВ без права на одбитак ПДВ који се финансира из буџета. Овај промет је садржан у промету наведеном под редним бројем 12 овог извештаја.

Ред 14: Уписује се промет добара и услуга без ПДВ на који се ПДВ обрачунава по општој стопи.

Ред 15: Уписује се износ дугованог ПДВ по општој стопи.

Ред 16: Уписује се промет добара и услуга без ПДВ на који се ПДВ обрачунава по посебној стопи.

Ред 17: Уписује се износ дугованог ПДВ по посебној стопи.

Ред 18: Уписује се вредност ПДВ обрачунатог на примљене авансе. Овај ПДВ је садржан у промету наведеном под ред. бр. 15 и 17 овог извештаја.

Ред 19: Уписује се обрачунати ПДВ настао по основу узимања добара и услуга за сопствене потребе и потрошње у непословне сврхе. Овај ПДВ је садржан у износу наведеном под ред. бр. 15 и 17 овог извештаја.

Ред 20: Уписује се вредност ПДВ обрачунатог на мањак добара утврђен пописом. Овај ПДВ је садржан у износу наведеном под ред. бр. 15 и 17 овог извештаја.

Ред 21: Уписује се вредност ПДВ обрачунатог на растур, кало, квар и лом већи од прописаног. Овај ПДВ је садржан у износу наведеном под ред. бр. 15 и 17 овог извештаја.

Ред 22: Уписује се примедба - слободан текст.