Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДЕВИЋ МИЛИВОЈА власник СР "КВАДАР" из Нове Пазове

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДЕВИЋ МИЛИВОЈА власник СР "КВАДАР" из Нове Пазове

ПИБ 102111054

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Стара Пазова, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДЕВИЋ МИЛИВОЈА власник СР "КВАДАР" из Нове Пазове, Његошева 16 на основу

члана 105.,108. став 3. и члана 110. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...68/2014)  објављује

 О Г Л А С

о продаји  непокретности путем  непосредне погодбе

1. Прво (први пут поновљено) рочиште за продају непокретности  путем непосредне  погодбе       у  поступку принудне наплате пореске побавезе пореског обвезника ДЕВИЋ МИЛИВОЈА власник СР "КВАДАР" из Нове Пазове, Његошева 16 ПИБ 102111054, ЈМБГ 0205957880038  уписане као својина  пореског обвезника у обиму удела 1/1 у листу непокретности бр. 4786 Републичког геодетског завода Служба за катастар непокретности Стара Пазова  за к.о. Нова Пазова и то посебан део зграде –стан бр. 4. приземље површине 42 м2 у габариту, саграђене на парцели 3422. 

које ће се одржати  дана 25.07.2014. године, са почетком у 13,00 часова,  у канцеларији  Пореске управе-Филијале Стара Пазова  Светосавска 1, на првом спрату соба бр.15.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је коначним решењем Министарства финансија – Пореске управе – Филијале Стара Пазова број:235-433-2313-6/2013-Д2Б04  од 31.12.2013.године и на дан процене 30.12.2013.године, износи 2.500.000,00 динара .

3. Продаја непокретности се врши путем непосредне погодбе .

4.Непокретност је оптерећена.  

5. Непокретност се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

6. На овом рочишту  непокретност се не може продати по цени нижој од једне трећине утврђене почетне вредности, што износи 833.333,33 динара.

7. Купци не могу бити по основу непосредне погодбе , порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају куљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или коришћење тим лицима , у периоду од годину дана  по извршеној продаји.

8.По окончању продаје непокретности непосредном погодбом, Пореска управа доноси решење о продаји непокретности.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана продаје (чл. 111. став 1. ЗПППА) . Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом .

10. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Стара Пазова и у дневном листу "Данас

Контакт телефон за информације : 022/367-210

 Објављено у дневном листу "ДАНАС" дана 17.07.2014. 

                                                                                        Директор,   

                                                                                    Светлана Станојчић Вучичевић