Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Корисничка упутства    Корисничко упутство о начину остваривања права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку за новозапослене раднике

Корисничко упутство о начину остваривања права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку за новозапослене раднике

Ово Упутство намењено је пореским обвезницима – послодавцима као објашњење поступка остваривања права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса за новозапослена лица.

1. ПРАВНИ ОКВИР

  • Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002- исправка, 23/2003- исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005,85/2005 – др. закон, 62/2006- др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009- др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012- исправка, 936/2012, 47/2013 и 108/2013 - у даљем тексту: ЗПППА);
  • Закон о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006- исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 4/2011, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013- исправка и 108/13, 57/14 - у даљем тексту: Закон);
  • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (''Сл. гласник РС'', бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/201, 108/2013, 57/14 - у даљем тексту: Закон о доприносима);
  • Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (''Сл. гласник РС'' бр.74/13 и 118/13- у даљем тексту Правилник);

Чланом 21в Закона и чланом 45. Закона о доприносима прописано је да послодавац који запосли ново лице има право за повраћај дела плаћеног пореза на зараду и дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде (у даљем тексту: право на повраћај) за новозапослено лице, исплаћене закључно са 30.06.2016. године. Ово право примењује се од 1. јула 2014. године.

Послодавац има право на повраћај ако су испуњени сви следећи услови:

1) послодавац је правно лице које се не финансира из буџета, представништво, односно огранак страног правног лица или предузетник;

2) послодавац је заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећао број запослених у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. године, или је повећао број запослених у односу на дан оснивања, ако је основан после 31. марта 2014. године;

3) новозапослено лице:

(1) има уговор о раду на одређено или неодређено време са послодавцем у складу са законом којим се уређују радни односи, а који је закључен у периоду од 1. јула 2014. године и касније;

(2) је послодавац пријавио за обавезно социјално осигурање код надлежне организације за обавезно социјално осигурање;

(3) је пре заснивања радног односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено као незапослено најмање шест месеци, а лице које се сматра приправником најмање три месеца, и за то време није остварило било коју врсту прихода по основу радног ангажовања;

(4) није пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно код послодавца који би да није престао да постоји био повезано лице са послодавцем код кога новозапослено лице заснива радни однос, независно од тога да ли је постојао прекид радног односа, при чему се под повезаним лицем сматра лице које се сматра повезаним лицем у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица

4) послодавац је у складу са прописима који уређују порезе по одбитку поднео пореску пријаву ППП-ПД у којој је исказао зараду, односно накнаду зараде новозапосленог лица и платио све припадајуће обавезе за порез по одбитку.

Ако су кумулативно испуњени горе наведени услови, послодавац има право на повраћај и то:

- 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет новозапослених лица;

- 70% ако је засновао радни однос са најмање десет, а највише са деведесет девет новозапослених лица;

- 75% ако је засновао радни однос са најмање сто новозапослених лица.

Збир износа плаћеног доприноса за који послодавац има право на повраћај и износа плаћеног доприноса за који послодавац нема право на повраћај, представља износ укупно плаћене обавезе доприноса по основу зараде за новозапослено лице.

Повраћај плаћених доприноса врши се у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији у року од 15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу.

2. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ЗА КОЈУ СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ

Пре подношења захтева за повраћај послодавац треба да поднесе пријаву ППП-ПД у којој ће исказати податке само за новозапослена лица за која ће тражити повраћај и да плати обрачунати порез по одбитку у складу са прописима који уређују порезе по одбитку.

У образцу ППП-ПД у којој исказује податке за новозапослена лица за која ће тражити повраћај, приходе исказује под ШВП која на позицији олакшице има ознаку 08, 09 или 10, и то

1) за зараду:

ОВП ОЛ Б

ОВП ОЛ Б

ОВП ОЛ Б

ОВП ОЛ Б

ОВП ОЛ Б

Право на повраћај

101 08 0

101 08 1

101 08 2

101 08 3

101 08 4

65%

101 09 0

101 09 1

101 09 2

101 09 3

101 09 4

70%

101 10 0

101 10 1

101 10 2

101 10 3

101 10 4

75%

102 08 0

102 08 1

102 08 2

102 08 3

102 08 4

65%

102 09 0

102 09 1

102 09 2

102 09 3

102 09 4

70%

102 10 0

102 10 1

102 10 2

102 10 3

102 10 4

75%

2) за накнаду зараде на терет послодавца

ОВП ОЛ Б

Право на повраћај

201 08 0

65%

201 09 0

70%

201 10 0

75%

202 08 0

65%

202 09 0

70%

202 10 0

75%

203 08 0

65%

203 09 0

70%

203 10 0

75%

3. САДРЖАЈ ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ

Захтев за повраћај се подноси појединачно за сваку поднету пријаву.

У захтеву за повраћај послодавац наводи:

- идентификациони број пријаве ППП-ПД по којој тражи повраћај (у даљем тексту: ППП-ПД за повраћај);

- ПИБ, назив, седиште и електронску адресу;

- ЈМБГ, име и презиме подносиоца захтева,

- укупан број запослених лица на дан 31.03.2014. године, за исплатиоце прихода основане после 31.03.2014. године овај број је 0 (нула);

- укупан број новозапослених лица од 1. 7. 2014. године - за које исплатилац тражи повраћај;

- укупан износ пореза и доприноса по одбитку – за које тражи повраћај;

- рачун за повраћај и назив банке код које је отворен пословни рачун;

- податке о новозапосленим лицима који испуњавају услове за олакшицу и

- датум подношења захтева.

Податке о новозапосленим лицима послодавац приказује на следећи табеларни начин:

Ред. број

ЈМБГ/ЕБС

Презиме

Име

Датум заснивања радног односа

Датум престанка радног односа

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

         

 

         

 

* ЕБС – евиденциони број за странце

Ако послодавац први пут подноси захтев за повраћај у табели попуњава све податке за свако новозапослено лице, под одређеним редним бројем, изузев датума престанка радног односа.

Пример: уписани подаци за два новозапослена лица у првом захтеву

Ред. број

ЈМБГ/ЕБС

Презиме

Име

Датум заснивања радног односа

Датум престанка радног односа

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

1111111111111

Илић

Вера

05.07.2014.

 

2

222222222222

Марић

Мира

10.07.2014.

 

У наредним захтевима за повраћај послодавац не уписује податке о новозапосленим лицима за које је податке доставио у неком од претходних захтева.

Када закључи уговор о раду са новим лицима која имају статус новозапосленог, у првом захтеву за повраћај по основу запошљавања тих лица, доставља њихове податке тако што их у табелу уноси под првим следећим редним бројевима у односу на претходно достављене.

Пример: код захтева за повраћај за нова два новозапослена лица послодавац уписује податке о тим лицима у табелу, али под следећим редним бројем у односу на раније уписане новозапослене – у конкретном примеру под ред. бројем 3 и 4.

Ред. број

ЈМБГ/ЕБС

Презиме

Име

Датум заснивања радног односа

Датум престанка радног односа

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3

3333333333333

Петровић

Петар

01.08.2014.

 

4

4444444444444

Јовановић

Јован

10.08.2014.

 

Новозапослено лице за које су једном достављени подаци потребно је поново навести у случају престанка радног односа тог лица.

У том случају, исплатилац прихода у захтеву за повраћај уписује, под истим редним бројем под којим је то лице први пут наведено у захтеву за повраћај.

Пример: уписивање података у захтев у случају престанка радног односа новозапосленог лица које је исплатилац прихода навео у неком од ранијих захтева за повраћај:

Ред. број

ЈМБГ/ЕБС

Презиме

Име

Датум заснивања радног односа

Датум престанка радног односа

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

1111111111111

Илић

Вера

05.07.2014.

31.08.2014.

Једном додељени редни број новозапосленог лица у захтеву за повраћај не може се додељивати ни једном другом новозапосленом лицу (у конкретном случају не може се више користити редни број 1).

Ако лице коме је престао радни однос, а за које је послодавац користио право на повраћај, поново заснује радни однос код истог послодавца, а испуњени су сви услови за право на повраћај, послодавац га уписује у први наредни захтев за повраћај, под првим следећим редним бројем, а не под редним бројем под којим је то лице било евидентирано у претходним захтевима за повраћај.

Пример: послодавац је поново закључио уговор о раду са запосленом за коју је претходно користио олакшицу. У првом захтеву запослена је била наведена под редним бројем 1. У новом захтеву наводи је под првим следећим, слободним, редним бројем - 5.

Ред. број

ЈМБГ/ЕБС

Презиме

Име

Датум заснивања радног односа

Датум престанка радног односа

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5

1111111111111

Илић

Вера

01.05.2015.

 

Попуњавање података о новозапосленим на горе описани начин, неопходно је ради правилног утврђивања права на повраћај и благовременог остваривања овог права.

 4. ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПОДНЕТИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ

Уз захтев је потребно доставити и следеће доказе:

1) уверење ЦРОСО о броју запослених код послодавца на дан плаћања пореза по одбитку по пријави ППП-ПД за коју се подноси захтев за повраћај;

2) уверење Националне службе за запошљавање да су лица за које се подноси захтев за повраћај пре заснивања радног односа било без прекида пријављена код Националне службе за запошљавање као незапослена најмање шест месеци, односно за лице које се сматра приправником најмање три месеца - овај доказ се подноси само када се за конкретно новозапослено лице први пут подноси захтев за повраћај;

3) уверење ЦРОСО о броју запослених на дан 31. 3. 2014. овај доказ се подноси само када се први пут подноси захтев за повраћај.

Остале услове које је потребно испунити за стицање права на повраћај проверава Пореска управа на основу својих и других расположивих евиденција.