Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о поступку са покретним стварима одузетим у току пореске контроле

Правилник о поступку са покретним стварима одузетим у току пореске контроле

("Службени гласник РС" бр. 123/03)

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак са покретним стварима одузетим у току пореске контроле (у даљем тексту: одузете ствари), у складу са чланом 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003 и 70/2003).

Члан 2.

Поступак са одузетим стварима, у смислу овог правилника, обухвата начин њиховог превоза, складиштења, евидентирања и процене.

Члан 3.

Пореска управа - Централа у Београду обезбеђује јединствено поступање и евидентирање одузетих ствари на територији Републике Србије.

Члан 4.

За складиштење одузетих ствари одређују се Централна пореска складишта (у даљем тексту: ЦПС) и помоћни магацини.

За подручје регионалних центара одређује се ЦПС у месту у којем је седиште регионалног центра Пореске управе.

За подручје једне или више организационих јединица Пореске управе одређују се помоћни магацини за привремено складиштење одузетих ствари, на основу акта директора Пореске управе.

Одузете ствари, које су под посебним режимом складиштења, складиште се у објектима предвиђеним за те намене, ако ЦПС и помоћни магацини немају посебно опремљене делове складишта, односно магацина који одговарају тим наменама.

Уговор о закупу складишта, односно магацина за потребе ЦПС, помоћних магацина и објеката за складиштење одузетих ствари које су под посебним режимом складиштења, закључује директор Пореске управе или лице које он овласти.

О предаји одузетих ствари на складиштење сачињава се записник.

Члан 5.

Пријем, евидентирање и процену вредности одузетих ствари, које се складиште у ЦПС или помоћним магацинима, врши овлашћени радник Пореске управе.

Процену одузетих ствари из става 1. овог члана врши овлашћени радник Пореске управе одмах, а најкасније у року од три дана од дана њиховог пријема, о чему обавештава пореског обвезника.

Пријем и евидентирање одузетих ствари које су, у складу са овим правилником, под посебним режимом складиштења, врши овлашћени радник тог објекта, а процену вредности одузетих ствари врши овлашћени радник Пореске управе.

О процени одузетих ствари из става 3. овог члана, овлашћени радник Пореске управе обавештава и овлашћеног радника закупљеног магацинског простора.

Члан 6.

Књиговодство о ускладиштеним одузетим стварима води се у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Члан 7.

Ако су предмет одузимања ствари које се не могу превозити моторним возилом којим располаже Пореска управа, порески инспектор ангажује овлашћеног превозника који поседује одговарајуће превозно средство.

Овлашћени превозник из става 1. овог члана јесте лице са којим је уговор о превозу одузетих ствари закључио директор Пореске управе или лице које он овласти.

Члан 8.

Одузете ствари из члана 4. став 4. овог правилника складиште се у:

1) сеф банке - злато, сребро и други племенити метали, природни бисери и производи свих врста и облика израђени од племенитих метала, природног драгог камења и бисера;

2) резервоаре предузећа овлашћеног за производњу, прераду и продају нафте и нафтних деривата - нафта и деривати нафте;

3) јавне просторе за паркирање - превозна или друга средства, којима се роба транспортује, односно ставља у промет;

4) магацине предузећа регистрованог за промет лекова и помоћних лековитих медицинских средстава на велико - лекови за употребу у медицини, стоматологији, ветерини и помоћна лековита и медицинска средства;

5) магацине предузећа регистрованог за производњу и промет прехрамбених производа - прехрамбени производи и друге лако кварљиве ствари;

6) магацине предузећа које врши набавку, ускладиштење, односно продају експлозивних материја - експлозива, хемијска и друга опасна и лако запаљива средства.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".