Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку

Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку

("Сл. гласник РС", бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12, 61/13 и 118/13)

            На основу члана 41. став 7, а у вези са чланом 2. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 и 55/04),

            Министар финансија доноси

 

(″Службени гласник РС″, бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12, 61/13, 118/13)

 

Члан 1.

            Овим правилником прописују се обрасци збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси), који се састављају и подносе Пореској управи за сваку исплату зарада, разлике зарада, односно плата изабраним, именованим и постављеним лицима, накнаде зарада на терет других исплатилаца уговорене накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, личних зарада предузетника, личних зарада пољопривредника који су у складу са законом који уређује порез на доходак грађана обвезници пореза на приходе од самосталне делатности и обрачунатих и плаћених доприноса за осниваче, односно чланове привредног друштва.

 Члан 2.

             Послодавац је дужан да приликом сваке исплате зарада, разлике зарада, односно плата изабраним, именованим и постављеним лицима (у даљем тексту: зарада), накнаде зарада на терет других исплатилаца (у даљем тексту: накнада зараде) и уговорене накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова лицу које има својство осигураника запосленог (у даљем тексту: накнада), истовремено са исплатом зараде, накнаде зараде или накнаде (по одбитку), сагласно Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 и 47/13 - у даљем тексту: Закон), изврши обрачун и плаћање доприноса и Пореској управи поднесе збирну пореску пријаву о обрачунатим и плаћеним доприносима (у даљем тексту: пореска пријава) са спецификацијом уплате доприноса за сваког обвезника - осигураника, која чини саставни део тих пореских пријава.

             Пореску пријаву са спецификацијом уплате доприноса за сваког обвезника - осигураника послодавац је дужан да поднесе Пореској управи у року који је прописан законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

             Предузетник коме је основица доприноса месечни износ личне зараде из члана 22. став 1. тачка 1) Закона (у даљем тексту: предузетник), односно пољопривредник коме је основица доприноса месечни износ личне зараде из члана 27. став 1. тачка 1) Закона (у даљем тексту: пољопривредник), дужан је да приликом сваке исплате личне зараде као свог месечног личног примања увећане за припадајуће обавезе из зараде (у даљем тексту: лична зарада), истовремено са исплатом личне зараде сагласно закону, изврши обрачун и плаћање доприноса и поднесе Пореској управи пореску пријаву у року који је прописан законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

            Привредно друштво је дужно да изврши обрачун и у прописаном року плати доприносе за осниваче, односно чланове привредног друштва и Пореској управи поднесе пореску пријаву.

 Члан 3.

             Пореска пријава са спецификацијом уплате доприноса за сваког обвезника - осигураника подноси се на обрасцима прописаним овим правилником, и то:

            1) ПП ОД - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде за месец ____ (коначна исплата/део*___) 20___. године;

            2) ПП ОД-1 - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на накнаде зарада на терет других исплатилаца за месец ____ (коначна исплата/део*____) 20___. године;

                        2а) ПП ОД-П - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на личну зараду предузетника, односно пољопривредника за месец _______(коначна исплата/део*) 20__. године;

                        2б) ПП ОД-О - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за месец _______ 20__. године;

            3) ОС - Образац спецификације уплате доприноса за сваког обвезника - осигураника, уз пореску пријаву ПП ОД о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде зарада за месец _______ (коначна исплата/део* ___) 20___. године*;

            4) ОС-1 - Образац спецификације уплате доприноса за сваког обвезника - осигураника, уз пореску пријаву ПП ОД-1 о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на накнаде зарада на терет других исплатилаца за месец _______ (коначна исплата/део* ___) 20___. године*.

             Уз пореску пријаву ПП ОД, односно ПП ОД-1 подноси се и спецификација ОС, односно спецификација ОС-1, о уплати доприноса за сваког обвезника - осигураника, које чине саставни део тих пореских пријава.

             Обрасци пореских пријава из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

             Новчани износи се уносе у пореске пријаве, као и у инструменте платног промета приликом уплате, у динарима, заокружени на целе бројеве. Подаци о броју запослених уносе се у целом броју.

 Члан 4.

             Пореску пријаву ПП ОД са спецификацијом ОС о уплати доприноса за сваког обвезника - осигураника, послодавац подноси одвојено за исплате:

            1) зарада запослених;

            2) зарада оснивача, односно чланова привредних друштава запослених у привредном друштву чији су оснивачи (у даљем тексту: зарада оснивача и чланова предузећа запослених у свом предузећу);

            3) разлика зарада, односно плата изабраних, именованих и постављених лица (у даљем тексту: разлика зарада изабраних, именованих и постављених лица);

            4) накнаде по основу обављања привремених и повремених послова по уговору закљученом непосредно са послодавцем лицу које има статус осигураника запосленог у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: накнада за привремене и повремене послове);

            5) накнаде по основу обављања привремених и повремених послова по уговору закљученом преко задруге лицу које је члан задруге, ако има статус осигураника запосленог у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: накнада за привремене и повремене послове члану задруге).

             Пореску пријаву ПП ОД-1 са спецификацијом ОС-1 о уплати доприноса за сваког обвезника - осигураника, послодавац подноси одвојено за исплате:

            1) накнаде зарада запосленима;

            2) накнаде зарада оснивачима и члановима предузећа запосленим у свом предузећу.

 Члан 5.

             У пореску пријаву ПП ОД послодавац уноси податке на следећи начин:

            1) у делу I - Обрачунате зараде/накнаде, основице за обрачун доприноса и обрачун доприноса:

                        (1) под редним бројем 1, у колону 4 уноси се укупан износ обрачунатих зарада, односно накнада за исплату, укључујући и претходно исплаћене зараде, односно накнаде за месец за који се врши исплата (ако су вршене), за запослене, односно примаоце накнаде са редног броја 2, као збир појединачних зарада, односно накнада сваког запосленог, односно примаоца накнаде;

                        (2) под редним бројем 2, у колону 4 уноси се укупан број запослених, односно прималаца накнаде код послодаваца, а у кол. 5 до 7 број запослених према основици за обрачун доприноса; под укупним бројем запослених, односно прималаца накнаде сматра се број запослених, односно прималаца накнаде код послодавца у месецу за који се врши обрачун и исплата зараде, односно накнаде и обрачун и плаћање доприноса; у колону 5 уноси се број запослених, односно прималаца накнаде којима је зарада, односно накнада која се исплаћује заједно са раније исплаћеним делом (ако је било исплате) за исти месец виша од најниже основице доприноса, а нижа од највише основице доприноса, утврђених у складу са Законом; у колону 6 уноси се број запослених, односно прималаца накнаде којима је зарада, односно накнада која се исплаћује заједно са раније исплаћеним делом (ако је било исплате) за исти месец нижа од најниже основице доприноса, утврђене у складу са Законом; у колону 7 уноси се број запослених, односно прималаца накнаде којима је зарада, односно накнада која се исплаћује заједно са раније исплаћеним делом (ако је било исплате) за исти месец виша од највише основице доприноса, утврђене у складу са Законом;

                        а) под редним бројем 2.1. посебно се исказују запослени са непуним радним временом, који су садржани у укупном броју запослених под редним бројем 2, на исти начин како се исказују укупно запослени под тим редним бројем;

                        б) под редним бројем 2.2. посебно се исказују запослени за које се плаћају доприноси у складу са чланом 45 , 45а и 45б Закона, који су садржани у укупном броју запослених под редним бројем 2, на исти начин како се исказују укупно запослени под тим редним бројем;

                        - под редним бројем 2.2.1. посебно се исказују запослени старији од 50 година живота за које се плаћају доприноси у складу са чланом 45. став 1. Закона, који су садржани у укупном броју запослених под редним бројем 2, на исти начин како се исказују укупно запослени под тим редним бројем;

                        - под редним бројем 2.2.2. посебно се исказују запослени старији од 45 година живота за које се плаћају доприноси у складу са чланом 45. став 2. Закона, који су садржани у укупном броју запослених под редним бројем 2, на исти начин како се исказују укупно запослени под тим редним бројем;

                        - под редним бројем 2.2.3. посебно се исказују запослени приправници за које се плаћају доприноси у складу са чланом 45а став 1. Закона, који су садржани у укупном броју запослених под редним бројем 2, на исти начин како се исказују укупно запослени под тим редним бројем;

                        - под редним бројем 2.2.4. посебно се исказују запослени млађи од 30 година живота за које се плаћају доприноси у складу са чланом 45а став 2. Закона, који су садржани у укупном броју запослених под редним бројем 2, на исти начин како се исказују укупно запослени под тим редним бројем;

                        - под редним бројем 2.2.5. посебно се исказују запослена лица са инвалидитетом за које се плаћају доприноси у складу са чланом 45б став 1. Закона, који су садржани у укупном броју запослених под редним бројем 2, на исти начин како се исказују укупно запослени под тим редним бројем;

                        (3) под редним бројем 3, у колону 4 уноси се укупан износ основица на које се врши обрачун доприноса, као збир основица доприноса из кол. 5 до 7; у колону 5 уноси се укупан износ исплаћене зараде, односно накнаде која је виша од најниже основице доприноса, а нижа од највише основице доприноса, утврђених у складу са Законом, као збир појединачних основица на које се врши обрачун доприноса за запослене, односно примаоце накнаде са редног броја 2. колона 5; у колону 6 уноси се укупан износ најнижих основица доприноса ако је зарада, односно накнада нижа од најниже основице доприноса, утврђене у складу са Законом, као збир појединачних основица на које се врши обрачун доприноса за запослене, односно примаоце накнаде са редног броја 2. колона 6; у колону 7 уноси се укупан износ највиших основица доприноса ако је зарада, односно накнада виша од највише основице доприноса, утврђене у складу са Законом, као збир појединачних основица на које се врши обрачун доприноса за запослене, односно примаоце накнаде са редног броја 2. колона 7;

                        (4) под редним бројем 4, у кол. 4 до 7 уноси се укупан износ обрачунатих доприноса на терет запосленог, односно примаоца накнаде и на терет послодавца, као збир обрачунатих доприноса са ред. бр. 4.1. и 4.2;

                        а) под ред. бр. 4.1. до 4.2. у кол. 4 до 7 уноси се на сваком редном броју износ доприноса, посебно за сваки допринос, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса из основице и на основицу са редног броја 3. кол. 5 до 7;

                        (5) под редним бројем 5, у колону 4 уноси се укупан број запослених који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж), који је садржан у укупном броју запослених на редном броју 2, а у кол. 5 до 7 број тих запослених према основици доприноса;

                        (6) под редним бројем 6, у кол. 4 до 7 уноси се износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: ПИО) за запослене који остварују бенефицирани стаж са редног броја 5. обрачунат на терет послодавца, по прописаним стопама које важе на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            2) у делу II - Раније исплаћени део зараде/накнаде и плаћени доприноси, податке исказује послодавац који је пре исплате зараде, односно накнаде за коју подноси пореску пријаву за исти месец, већ имао једну или више исплата зарада, односно накнада;

                        (1) под редним бројем 7. уноси се износ претходно исплаћеног првог дела зараде, односно накнаде или збир свих претходних исплата за исти месец, ако је било две или више исплата;

                        (2) под редним бројем 8. уноси се укупан износ претходно плаћених доприноса на терет запослених, односно прималаца накнаде и на терет послодавца, а добија се сабирањем плаћених доприноса са ред. бр. 8.1. и 8.2;

                        а) под редним бројем 8.1. уноси се укупан износ раније плаћених доприноса на терет запослених, односно прималаца накнаде, као збир износа са ред. бр. 8.1.1. до 8.1.3;

                        - под ред. бр. 8.1.1. до 8.1.3. уносе се раније плаћени доприноси за сваки облик обавезног социјалног осигурања, као збир појединачно плаћених доприноса на терет запослених, односно прималаца накнаде;

                        б) под редним бројем 8.2. уноси се укупан износ раније плаћених доприноса на терет послодавца, као збир износа са ред. бр. 8.2.1. до 8.2.3;

- под ред. бр. 8.2.1. до 8.2.3. уносе се раније плаћени доприноси за сваки облик обавезног социјалног осигурања, као збир појединачно плаћених доприноса на терет послодавца;

                        (3) под редним бројем 9. уноси се износ претходно плаћених доприноса за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж) за месец за који се плаћа допринос; за запослене којима је престао радни однос, а којима је пре престанка радног односа исплаћена зарада у целини и поднета пореска пријава ПП ОД, послодавац не уноси податке у овом делу;

            3) у делу III - Зарада за исплату и доприноси за уплату, послодавац који врши исплату првог дела зараде, односно накнаде за месец преноси исте податке са одговарајућих редних бројева из дела I - Обрачунате зараде/накнаде, основице за обрачун доприноса и обрачун доприноса; послодавац који је већ извршио исплату једног или више делова зараде, односно накнаде за исти месец, у овом делу исказује податке ако су обрачунати доприноси на редном броју 4. већи од плаћених доприноса на редном броју 8, и то:

                        (1) под редним бројем 10. уноси се износ разлике зараде, односно накнаде која се исплаћује, а добија се тако што се од износа обрачунатих зарада, односно накнада са редног броја 1. одузме износ исплаћених зарада, односно накнада са редног броја 7; податак који је мањи од нуле се не уноси;

                        (2) под редним бројем 11. уноси се износ доприноса за уплату на терет запослених, односно прималаца накнаде и на терет послодавца, а добија се када се од износа са редног броја 4. одузме износ са редног броја 8; податак који је мањи од нуле се не уноси;

                        а) под редним бројем 11.1. уноси се износ доприноса за уплату на терет запослених, односно прималаца накнаде, а добија се када се од износа са редног броја 4.1. одузме износ са редног броја 8.1;

                        - под ред. бр. 11.1.1. до 11.1.3. уноси се износ доприноса за уплату из зарада запослених, односно прималаца накнаде, а добија се када се за сваки облик социјалног осигурања од износа са ред. бр. 4.1.1. до 4.1.3. одузме одговарајући износ са ред. бр. 8.1.1. до 8.1.3;

                        б) под редним бројем 11.2. уноси се износ доприноса за уплату на терет послодавца, а добија се када се од износа са редног броја 4.2. одузме износ са редног броја 8.2;

                        - под ред. бр. 11.2.1. до 11.2.3. уноси се износ доприноса за уплату на терет послодавца, а добија се када се за сваки облик социјалног осигурања од износа са ред. бр. 4.2.1. до 4.2.3. одузме одговарајући износ са ред. бр. 8.2.1. до 8.2.3;

                        (3) под редним бројем 12. уноси се износ доприноса за уплату - ПИО за бенефицирани стаж, а добија се када се од износа са редног броја 6. одузме износ са редног броја 9;

            4) у делу IV - Више плаћени доприноси, послодавац уноси податке ако су плаћени доприноси са редног броја 8. већи од износа обрачунатих доприноса на редном броју 4;

                        (1) под редним бројем 13. уноси се износ више плаћених доприноса при коначној исплати зарада, односно накнада за месец, као разлика између износа са редног броја 8. и износа са редног броја 4;

                        а) под редним бројем 13.1. уноси се износ више плаћених доприноса из зараде запослених, односно накнаде, као разлика између износа са редног броја 8.1. и износа са редног броја 4.1;

                        - под ред. бр. 13.1.1. до 13.1.3. уноси се износ више плаћених доприноса за сваки облик обавезног социјалног осигурања, као разлика између износа са ред. бр. 8.1.1. до 8.1.3. и износа са ред. бр. 4.1.1. до 4.1.3;

                        б) под редним бројем 13.2. уноси се износ више плаћених доприноса на терет послодавца, као разлика између износа са редног броја 8.2. и износа са редног броја 4.2;

                        - под ред. бр. 13.2.1. до 13.2.3. уноси се износ више плаћених доприноса на терет послодавца, за сваки облик обавезног социјалног осигурања, као разлика између износа са ред. бр. 8.2.1. до 8.2.3. и износа са ред. бр. 4.2.1. до 4.2.3;

            5) у делу V - Износ доприноса за уплату по умањењу за више плаћене доприносе, податке уноси при првој исплати зараде, односно накнаде за наредни месец само послодавац који је при коначној исплати зараде, односно накнаде за претходни месец исказао више плаћене доприносе у делу IV - Више плаћени доприноси, у ПП ОД по коначном обрачуну за претходни месец, на редном броју 13;

                        (1) под редним бројем 14. уноси се износ доприноса за уплату, као разлика између износа исказаног на редном броју 11. у ПП ОД који се подноси и износа исказаног на редном броју 13. из ПП ОД поднетог по коначном обрачуну за претходни месец;

                        а) под редним бројем 14.1. уноси се износ доприноса за уплату из зарада, односно накнада, као разлика између износа исказаног на ред. бр. 11.1. у ПП ОД који се подноси и износа исказаног на редном броју 13.1. из ПП ОД поднетог по коначном обрачуну за претходни месец;

                        - под ред. бр. 14.1.1. до 14.1.3. уноси се износ доприноса за уплату из зарада, односно накнада за сваки облик обавезног социјалног осигурања, као разлика између износа исказаних на ред. бр. 11.1.1. до 11.1.3. у ПП ОД који се подноси и износа исказаних на ред. бр. 13.1.1. до 13.1.3. из ПП ОД поднетог по коначном обрачуну за претходни месец;

                        б) под редним бројем 14.2. уноси се износ доприноса за уплату на терет послодавца, као разлика између износа исказаног на редном броју 11.2. у ПП ОД који се подноси и износа исказаног на редном броју 13.2. из ПП ОД поднетог по коначној исплати за претходни месец;

                        - под ред. бр. 14.2.1. до 14.2.3. уноси се износ доприноса за уплату на терет послодавца за сваки облик обавезног социјалног осигурања, као разлика између износа исказаних на ред. бр. 11.2.1. до 11.2.3. у ПП ОД који се подноси и износа исказаних на ред. бр. 13.2.1. до 13.2.3. из ПП ОД поднетог по коначној исплати за претходни месец.

                        (2) Под ред. бр. 7. до 14.2.3. подаци се исказују само у колони 4.

                        (3) У колони 8 - Уплатни рачун јавних прихода, подаци се исказују само на ред. бр. на којима се исказују износи доприноса за уплату, и то у делу III - Зарада за исплату и доприноси за уплату или у делу V - Износ доприноса за уплату по умањењу за више плаћене доприносе.

                        (4) У образац спецификације ОС о уплати доприноса за сваког обвезника - осигураника, послодавац уноси податке на следећи начин:

            1) у колону 1 - уноси се редни број;

            2) у колону 2 - уноси се јединствени матични број грађана за резиденте или евиденциони број за стране држављане;

            3) у колону 3 - уноси се име и презиме запослених, односно прималаца накнаде, за које се врши обрачун и уплата доприноса;

            4) у кол. 4 и 5 - уноси се први и последњи дан периода за који се врши обрачун и плаћање доприноса;

            5) у колону 6 - уноси се износ основице на коју се врши обрачун и уплата доприноса за лице наведено у истом реду из колоне 3;

            6) у колону 7 - уноси се износ доприноса за ПИО на терет запосленог, односно примаоца накнаде из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            7) у колону 8 - уноси се износ доприноса за здравствено осигурање на терет запосленог, односно примаоца накнаде из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            8) у колону 9 - уноси се износ доприноса за осигурање за случај незапослености на терет запосленог, односно примаоца накнаде из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            9) у колону 10 - уноси се износ доприноса за ПИО на терет послодавца, за запосленог, односно примаоца накнаде из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            10) у колону 11 - уноси се износ доприноса за ПИО за запосленог из колоне 3 коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани радни стаж);

            11) у колону 12 - уноси се износ доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, за запосленог, односно примаоца накнаде из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            12) у колону 13 - уноси се износ доприноса за осигурање за случај незапослености на терет послодавца, за запосленог, односно примаоца накнаде из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            13) у колону 14 - уноси се шифра општине на чијој територији се врши уплата доприноса за обавезно социјално осигурање.

            У делу "Напомена:" послодавац уноси податке:

                        - за осигуранике за које користи ослобођење од обавезе плаћања доприноса из чл. 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање - име и презиме и ЈМБГ;

                        - за осигуранике који имају бенефицирани радни стаж - име и презиме, ЈМБГ и степен увећања стажа.

 Члан 5а

             Кад послодавац врши обрачун и уплату доприноса без исплате зараде на најнижу основицу доприноса, у складу са чланом 51. став 3. Закона, у пореску пријаву ПП ОД, у делу I - Обрачунате зараде/накнаде, основице за обрачун доприноса и обрачун доприноса, уноси податке на ред. бр. 2. до 6. у кол. 4 и 6, с тим што се у колони 2 - "Опис" на ред. бр. 3. - "Основица за обрачун доприноса" дописују речи: "без исплате зараде".

             У случају из става 1. овог члана, у делу III - Зарада за исплату и доприноси за уплату, уносе се подаци на ред. бр. 11. до 12. у колону 4, тако што се преносе исти подаци са одговарајућих редних бројава из дела I - О брачунате зараде/накнаде, основице за обрачун доприноса и обрачун доприноса. У овом делу, у колони 8 - Уплатни рачун јавних прихода, подаци се исказују на редним бројевима на којима су исказани износи доприноса за уплату по врстама доприноса.

             Приликом исплате зараде за одговарајући месец за коју су претходно обрачунати и плаћени доприноси у складу са ставом 1. овог члана, подаци о тако плаћеним доприносима исказују се у делу II - Ранији исплаћени део зараде/накнаде и плаћени доприноси, на ред. бр. 8. до 9. у колони 4.

 Члан 5б

             Износ премије за добровољно додатно пензијско осигурање коју је послодавац платио за запосленог, односно износ пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који је послодавац платио на терет сопствених средстава за запосленог - члана добровољног пензијског фонда у делу који прелази износ од 3.000 динара ( члан 13. ст. 3. и 4. Закона) увећан за припадајући порез и доприносе који се плаћају на терет запосленог, код утврђивања основице за обрачун и плаћање доприноса, сматра се зарадом у смислу овог правилника, па се укључује у основицу тако што се додаје на износ зараде.

             У случају кад послодавац врши обрачун и уплату доприноса без исплате зараде ( члан 51. став 3. Закона), износ дела премије осигурања, односно пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд, из става 1. овог члана не додаје се на најнижу основицу из колоне 6. Обрасца ПП ОД, али се додаје на износ зараде приликом исплате зараде за одговарајући месец у смислу члана 51. став 4. Закона.

 Члан 6.

            Послодавац који је до дана почетка примене Закона за одређени претходни месец обрачунао и платио доприносе за које је обавеза плаћања доспела без извршене исплате зараде у складу са важећим прописима, уколико после почетка примене Закона врши исплату зараде за исти месец, уз пореску пријаву ПП ОД попуњену у складу са овим правилником подноси и копију пореске пријаве ПП ОД о обрачунатим и плаћеним доприносима без исплате зараде на обрасцу који је важио у време доспећа плаћања обавезе доприноса без исплате зараде.

 Члан 7.

            Послодавац који до дана почетка примене Закона за одређени претходни месец није обрачунао и платио, односно који је обрачунао, а није платио доприносе за које је обавеза плаћања доспела без извршене исплате зараде у складу са важећим прописима, уколико после почетка примене Закона врши исплату зараде за исти месец, уз пореску пријаву ПП ОД попуњену у складу са овим правилником подноси и пореску пријаву ПП ОД о обрачунатим доприносима на обрасцу који је важио у време доспећа плаћања обавезе доприноса без исплате зараде.

 Члан 8.

            Послодавац који је до дана почетка примене Закона за одређени претходни месец исплатио део зарада, а после почетка примене Закона врши исплату другог дела зарада, односно коначан обрачун зарада за исти месец, пореску пријаву подноси у складу са овим правилником, сагласно члану 76. Закона.

 Члан 9.

            Обрачун доприноса на пореској пријави ПП ОД-1 врши се на накнаде зарада које се исплаћују запосленима на терет других исплатилаца (буџета и организација обавезног социјалног осигурања) по основу породиљског одсуства, одсуства због неге детета и посебне неге детета (у даљем тексту: породиљско одсуство), боловања преко 30 дана и стечених права по основу II и III категорије инвалидности, односно преостале радне способности у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: накнаде зараде по основу инвалидности - II и III категорија).

 Члан 10.

             У пореску пријаву ПП ОД-1, послодавац уноси податке на следећи начин:

            1) у делу I - Износ накнаде зараде, основице за обрачун доприноса и обрачун доприноса:

                        (1) под редним бројем 1. уноси се: у колону 3 број запослених код послодавца којима се исплаћује накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства због неге детета и посебне неге детета; у колону 4 број запослених којима се исплаћује накнада зараде због привремене спречености за рад - боловање преко 30 дана; у колону 5 број запослених којима се исплаћује накнада зараде по основу инвалидности - II и III категорија;

                        (2) под редним бројем 2. уноси се износ накнаде зараде који се исплаћује, посебно за сваки основ исплате у кол. 3 до 5, као збир појединачних износа који се исплаћују запосленима са редног броја 1;

                        (3) под редним бројем 3. уноси се износ укупно обрачунатих доприноса за уплату, посебно за сваки основ исплате у кол. 3 до 5, као збир износа са ред. бр. 3.1. и 3.2;

                        а) под редним бројем 3.1. уноси се укупан износ обрачунатих доприноса на терет запослених - прималаца накнаде зараде, посебно за сваки основ исплате у кол. 3 до 5, као збир износа са ред. бр. 3.1.1. до 3.1.3;

                        - под. ред. бр. 3.1.1. до 3.1.3. уноси се износ доприноса за сваки облик социјалног осигурања, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса, посебно за сваки основ исплате из кол. 3 до 5;

                        б) под редним бројем 3.2. уноси се укупан износ обрачунатих доприноса на терет исплатиоца накнаде зараде, посебно за сваки основ исплате у кол. 3. до 5. као збир износа са ред. бр. 3.2.1. до 3.2.3;

                        - под ред. бр. 3.2.1. до 3.2.3. уноси се износ доприноса за сваки облик обавезног социјалног осигурања, обрачунат по прописаним стопама доприноса које важе на дан обрачуна и уплате доприноса, посебно за сваки основ исплате у кол. 3. до 5.

             У образац спецификације ОС-1 о уплати доприноса за сваког обвезника - осигураника, послодавац уноси податке на следећи начин:

            1) у колону 1 - уноси се редни број;

            2) у колону 2 - уноси се јединствени матични број грађана за резиденте или евиденциони број за стране држављане;

            3) у колону 3 - уноси се име и презиме запослених за које се врши обрачун и уплата доприноса;

            4) у кол. 4 и 5 - уноси се први и последњи дан периода за који се врши обрачун и плаћање доприноса;

            5) у колону 6 - уноси се износ основице на коју се врши обрачун и уплата доприноса за лице наведено у истом реду из колоне 3;

            6) у колону 7 - уноси се износ доприноса за ПИО на терет запосленог из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            7) у колону 8 - уноси се износ доприноса за здравствено осигурање на терет запосленог из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            8) у колону 9 - уноси се износ доприноса за осигурање за случај незапослености на терет запосленог из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            9) у колону 10 - уноси се износ доприноса за ПИО на терет послодавца, за запосленог из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            10) у колону 11 - уноси се износ доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, за запосленог из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            11) у колону 12 - уноси се износ доприноса за осигурање за случај незапослености на терет послодавца, за запосленог из колоне 3, обрачунат по прописаној стопи која важи на дан обрачуна и плаћања доприноса;

            12) у колону 13 - уноси се шифра општине на чијој територији се врши уплата доприноса за обавезно социјално осигурање.

 Члан 10а

             У пореску пријаву ПП ОД-П предузетник, односно пољопривредник уноси податке на следећи начин:

            1) под редним бројем 1, у колону 3 уноси се укупан износ исплаћене личне зараде предузетника, односно пољопривредника, који у себи садржи и износ раније исплаћеног дела личне зараде (ако је било исплате) за месец за који се врши исплата; у колону 4 уноси се износ раније исплаћеног дела, односно збирни износ делова личне зараде по основу којег су обрачунати и плаћени доприноси, уколико је већ била извршена једна или више исплата личне зараде за исти месец; у колону 5 уноси се износ дела личне зараде који се исплаћује;

            2) под редним бројем 2, у кол. 3, 4 и 5 уноси се износ основица за обрачун доприноса на терет предузетника, односно пољопривредника; основица доприноса не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса, ни виша од највише месечне основице доприноса; у колону 3 уноси се основица доприноса с тим да не може бити нижа од најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса; у колону 4 уноси се основица доприноса на коју су обрачунати и плаћени доприноси приликом претходне исплате, односно исплата уколико је већ била извршена једна или више исплата личне зараде за исти месец; у колону 5 уноси се основица доприноса за део личне зараде, односно месечне личне зараде која се исплаћује, као разлика износа из кол. 3 и 4;

                        (1) под редним бројем 2.1. у колону 3 уноси се укупни износ исплаћене личне зараде као основице доприноса уколико је исплаћена лична зарада виша од најниже месечне основице, а нижа од највише месечне основице доприноса; у колону 4 уноси се износ раније исплаћеног дела, односно збирни износ делова личне зараде, као основице доприноса по основу које су обрачунати и плаћени доприноси, уколико је већ била извршена једна или више исплата личне зараде за исти месец; у колону 5 не уноси се податак;

                        (2) под редним бројем 2.2. у колону 3 уноси се износ најниже месечне основице као основице доприноса уколико је износ укупно исплаћене личне зараде за месец за који се врши исплата личне зараде нижи од најниже месечне основице доприноса; у колони 4 уноси се износ најниже месечне основице као основице доприноса на коју су обрачунати и плаћени доприноси приликом претходне исплате уколико је износ раније исплаћеног дела, односно збирни износ делова личне зараде за месец за који се врши исплата личне зараде били нижи од најниже месечне основице доприноса; у колону 5 не уноси се податак;

                        (3) под редним бројем 2.3. у колону 3 уноси се износ највише месечне основице као основице доприноса уколико је износ укупно исплаћене личне зараде за месец за који се врши исплата личне зараде виши од највише месечне основице доприноса; у колону 4 уноси се износ највише месечне основице као основице доприноса на коју су обрачунати и плаћени доприноси приликом претходне исплате уколико је износ раније исплаћеног дела, односно збирни износ делова личне зараде за месец за који се врши исплата личне зараде били виши од највише месечне основице доприноса; у колону 5 не уноси се податак;

            3) под редним бројем 3, у колону 3 уноси се укупан износ обрачунатих доприноса на припадајућу основицу са редног броја 2. из колоне 3, као збир износа са ред. бр. 3.1, 3.2, 3.3. и 3.4; у колону 4 уноси се укупан износ раније плаћених доприноса на припадајућу основицу са редног броја 2. из колоне 4, као збир износа са ред. бр. 3.1, 3.2, 3.3. и 3.4; у колону 5, уноси се износ обрачунатог доприноса као разлика између износа са редног броја 3. у колони 3 и износа са редног броја 3. у колони 4;

                        (1) под редним бројем 3.1. у колону 3 уноси се укупан износ обрачунатог доприноса за ПИО; у колону 4 уноси се укупан износ раније плаћеног доприноса за ПИО; у колону 5 уноси се износ доприноса за уплату као разлика између износа са редног броја 3.1. у колони 3 и износа са редног броја 3.1. у колони 4; колону 6 уноси се број уплатног рачуна јавних прихода на који се врши уплата доприноса за ПИО;

                        (2) под редним бројем 3.2. у колону 3 уноси се укупан износ обрачунатог доприноса за здравствено осигурање; у колону 4 уноси се укупан износ раније плаћеног доприноса за здравствено осигурање; у колону 5 уноси се износ доприноса за уплату као разлика између износа са редног броја 3.2. у колони 3 и износа са редног броја 3.2. у колони 4; у колону 6 уноси се број уплатног рачуна јавних прихода на који се врши уплата доприноса за здравствено осигурање;

                        (3) под редним бројем 3.3. у колону 3 уноси се укупан износ обрачунатог доприноса за осигурање за случај незапослености; у колону 4 уноси се укупан износ раније плаћеног доприноса за осигурање за случај незапослености; у колону 5 уноси се износ доприноса за уплату као разлика између износа са редног броја 3.3. у колони 3 и износа са редног броја 3.3. у колони 4; у колону 6 уноси се број уплатног рачуна јавних прихода на који се врши уплата доприноса за осигурање за случај незапослености;

                        (4) под редним бројем 3.4. у колону 3 уноси се укупан износ додатног доприноса за ПИО за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем за осигураника - предузетника; у колону 4 уноси се укупан износ раније плаћеног доприноса за ПИО за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем; у колону 5 уноси се износ доприноса за уплату као разлика између износа са редног броја 3.4. у колони 3 и износа са редног броја 3.4. у колони 4; у колону 6 уноси се број уплатног рачуна јавних прихода на који се врши уплата доприноса за ПИО за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем;

            4) под редним бројем 4, у колону 3 уноси се укупан износ плаћених доприноса на припадајућу основицу са редног броја 2. из колоне 3, као збир износа са ред. бр. 3.1, 3.2, 3.3. и 3.4; у колону 4 уноси се укупан износ раније плаћених доприноса на припадајућу основицу са редног броја 2. из колоне 4, као збир износа са ред. бр. 3.1, 3.2, 3.3. и 3.4; у колону 5 уноси се износ плаћеног доприноса као разлика између износа са редног броја 4. у колони 3 и износа са редног броја 4. у колони 4.

             Податке у пореској пријави ПП ОД-П предузетник, односно пољопривредник исказује за месец за који врши исплату личне зараде, сагласно одлуци коју је донео према одредбама закона који уређује порез на доходак грађана, у висини обрачунатих и плаћених доприноса по основу укупно исплаћене зараде за тај месец.

 Члан 10б

             У пореску пријаву ПП ОД-О привредно друштво уноси податке на следећи начин:

            1) под редним бројем 1, у колону 3 уноси се износ најниже месечне основице доприноса за оснивача, односно члана привредног друштва, из члана 37. Закона;

            2) под редним бројем 2, у колону 3 уноси се број лица - оснивача, односно чланова привредног друштва за које се обрачунава допринос на најнижу месечну основицу доприноса из члана 37. Закона;

            3) под редним бројем 3, у колону 3 уноси се износ основице доприноса за осниваче, односно чланове привредног друштва, као производ са ред. бр. 1. и 2;

            4) под редним бројем 4, у колону 3 уноси се износ укупно обрачунатих доприноса, као збир износа из колоне 3 са ред. бр. 4.1, 4.2. и 4.3;

                        (1) под редним бројем 4.1. у колону 3 уноси се износ укупно обрачунатих доприноса за ПИО; у колону 4. уноси се број уплатног рачуна јавних прихода на који се врши уплата доприноса за ПИО;

                        (2) под редним бројем 4.2. у колону 3 уноси се износ обрачунатог доприноса за здравствено осигурање; у колону 4 уноси се број уплатног рачуна јавних прихода на који се врши уплата доприноса за здравствено осигурање;

                        (3) под редним бројем 4.3. у колону 3 уноси се износ обрачунатог доприноса за осигурање за случај незапослености; у колону 4 уноси се број уплатног рачуна јавних прихода на који се врши уплата доприноса за осигурање за случај незапослености;

            5) под редним бројем 5, у колону 3 уноси се укупан износ плаћених доприноса, као збир износа из колоне 3 са ред. бр. 4.1, 4.2. и 4.3.

            Пореску пријаву ПП ОД-О привредно друштво подноси посебно за осниваче, односно чланове привредног друштва који су осигурани по другом основу, а посебно за осниваче, односно чланове привредног друштва који нису осигурани по другом основу.

 Члан 11.

            Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о начину обрачуна и уплате и о садржини пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 90/02 и 77/03).

 Члан 12.

            Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. септембра 2004. године.

 

 ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

 

Правилнико изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку

("Службени гласник РС", бр. 82/06)

 

Члан 5.

            Образац ПП ОД и Образац ПП ОД-1 замењују се новим Обрасцем ПП ОД и Обрасцем ПП ОД-1 , који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

Правилнико изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку

("Службени гласник РС", бр. 15/12, 123/12, 61/13 и 118/13)

 

Члан 6.

            Обрасци спецификација ОС и ОС-1 о уплати доприноса за сваког обвезника - осигураника из члана 2. овог правилника, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

 Члан 7.

            Обрасци спецификација ОС и ОС-1 о уплати доприноса за сваког обвезника - осигураника из члана 2. овог правилника, подносе се уз образац ПП ОД и ПП ОД-1, за обрачунате и плаћене доприносе почев за месец март 2014. године.

 

Правилнико изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку
("Сл
ужбени гласник РС", бр. 61/13 и 118/13)

Члан 5.

            У Обрасцу ПП ОД - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде за месец ____ (коначна исплата/део*___) 20__. године и Обрасцу ПП ОД-1 - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на накнаде зарада на терет других исплатилаца за месец ____ (коначна исплата/део*____) 20__. године, који су одштампани уз Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку("Службени гласник РС", бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12 и 123/12), у заглављу речи: "Министарство финансија" замењују се речима: "Министарство финансија и привреде".

            У називу и тексту Обрасца ПП ОД и Обрасца ПП ОД-1 речи:"200__. године" замењују се речима: "20___. године".

            У тексту Обрасца ПП ОД и Обрасца ПП ОД-1 речи: "без пара" замењују се речима: "заокружени на целе бројеве".

 Члан 6.

            У Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку ("Службени гласник РС", број 15/12), у члану 7. речи: "јул 2013. године" замењују се речима: " март 2014. године".

 Члан 7.

            Обрасци ПП ОД-П и ПП ОД-О из члана 3. овог правилника, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку
("Службени гласник РС", бр. 118/13)

 Члан 1.

            У Правилнику о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку ("Службени гласник РС", бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12 и 61/13), у члану 6. Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку ("Службени гласник РС", број 61/13), реч: "јануар" замењује се речју: "март".

 Члан 2.

            Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ″Службеном гласнику Републике Србије″.