Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о пореском рачуноводству

Правилник о пореском рачуноводству

(„Службени гласник РС“ број 103/11)

На основу члана 163. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон и 53/10),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОРЕСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

(„Службени гласник РС“ број 103/11) 

Прилоге можете преузети овде

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником уређују се књиговодствене евиденције, рачунски план, књиговодствена начела, отварање књига, књижење уплата и обавеза, консолидовање и закључивање књига, рокови за књижење промена и чување књиговодствених евиденција, одговорна лица и јавне исправе пореског рачуноводства за све јавне приходе (у даљем тексту: порези) које наплаћују Пореска управа и надлежни орган јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: порески орган) у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон и 53/10 - у даљем тексту: Закон).

II. КЊИГОВОДСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 2.

Књиговодствене евиденције су главна књига и дневник главне књиге, помоћне књиге и дневник помоћних књига.

Књиге се воде по систему двојног књиговодства, с тим што се свака промена исказује на два рачуна, тако да исти износ један рачун дугује, а други рачун потражује.

Књиговодствене евиденције из става 1. овог члана састављају се за период од једне фискалне године.

Фискалном годином, у смислу овог правилника, сматра се период од 1. јануара до 31. децембра календарске године.

Изузетно од става 4. овог члана, помоћне књиге могу се водити и за период дужи од једне фискалне године.

Књиговодствене евиденције отварају се по правилу на почетку фискалне године или у току фискалне године на основу новог пореза који је у надлежности пореског органа, као и код формирања нових јединица локалне самоуправе.

Члан 3.

Обавезе прокњижене у главној књизи и помоћним књигама, у текућој фискалној години, које доспевају за наплату у наредној, односно наредним фискалним годинама, прекњижавају се на временска разграничења у складу са чланом 113. овог правилника.

Ако се помоћне књиге и помоћна евиденција воде у електронском облику, ради лакшег и једноставнијег прегледа насталих промена, софтвер омогућује приказ тих промена преко:

1) комплетног приказа - помоћне књиге и Упит стања приказују се са свим појединачним пословним променама на дуговној и потражној страни;

2) редукованог приказа - помоћне књиге и Упит стања приказују се са свим појединачним пословним променама на дуговној и потражној страни, без промена које једна другу сторнирају;

3) ултраредукованог приказа - помоћне књиге и Упит стања приказују се са збирним пословним променама по датуму и шифри АОП;

4) кумулираног приказа - помоћне књиге и Упит стања приказују се као кумулирани износи дуговне и потражне стране, обрачунате камате и салда.

Члан 4.

Порески орган организује пореско рачуноводство јединствено, у оквиру свог информационог система, тако да унос података у главну књигу, помоћне књиге и помоћну евиденцију (у даљем тексту: књижење) омогућује:

1) контролу улазних података;

2) контролу исправности унетих података;

3) увид у промет груписан по датуму књижења, датуму доспелости, периоду обухватности и другим критеријумима;

4) консолидацију свих података из главних књига организационих јединица;

5) израду анализа, извештаја, информација и саопштења о контроли, утврђивању и наплати пореза;

6) чување и коришћење података.

Списак организационих јединица Пореске управе и надлежних органа јединица локалне самоуправе садржан је у Прилогу бр. 1 , који је одштампан уз овој правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Пословне књиге се воде на слободним листовима, а ако се воде и на електронском медију, приликом обраде података на рачунару порески орган је дужан да користи књиговодствени софтвер који обезбеђује очување података о свим прокњиженим трансакцијама, омогући функционисање система интерних рачуноводствених контрола и онемогући брисање прокњижених пословних промена, у свему у складу са чланом 4. овог правилника.

1. Главна књига

Члан 6.

Главна књига је скуп слободних листова у које се уносе промене настале по сваком појединачном синтетичком рачуну, хронолошким редом настанка.

Главна књига се води у слободним листовима, повезана а ако се води на електронском медију, води се тако да се по потреби може да одштампа или прикаже на екрану.

Главна књига се штампа помоћу софтвера тако да се приликом прелаза са листа на лист прикажу кумулирани износи дуговне и потражне стране.

Члан 7.

Главна књига обавезно садржи:

1) податке о броју и називу синтетичког рачуна;

2) податке о кумулираном дуговном и потражном доносу са претходне странице;

3) број налога за књижење;

4) опис књиговодствене промене;

5) шифру АОП-а за опис књиговодствене промене;

6) датум књижења налога;

7) износ дугује;

8) износ потражује;

9) податке о броју странице и редном броју главне књиге;

10) податке о кумулираном дуговном и потражном преносу на наредну страницу.

Изглед и садржина главне књиге дати су на Обрасцу ГК-1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 2 ).

Кад се унос података врши електронски обавезно је уношење шифре АОП за опис књиговодствене промене у главној књизи.

Шифре АОП-а књиговодствених промена из става 1. тачка 5) овог члана дате су у Шифарнику АОП-а књиговодствених промена у главној књизи, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 3 ).

Ако је у Шифарнику АОП књиговодствених промена у главној књизи, у колони 3 "знак" позитиван број (1) обавезно се уноси позитиван износ који има исто значење као у колони 2 "опис књиговодствене промене".

Ако се уноси износ са супротним предзнаком од знака из колоне 3 "знак", врши се сторно већ прокњижене промене, па се уз опис књиговодствене промене из колоне 2 "опис књиговодствене промене" додаје обавезно префикс "СТОРНО".

2. Дневник главне књиге

Члан 8.

Дневник главне књиге је скуп слободних листова у који се копирно књиже промене забележене у главној књизи и то хронолошким редом настанка.

Штампање главне књиге и дневника главне књиге врши се, по правилу, у току фискалне године, при усклађивању књига и по истеку фискалне године, при састављању годишњег извештаја.

Изглед и садржина дневника главне књиге дати су у Обрасцу ДН-1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 4 ).

3. Помоћне књиге

Члан 9.

Помоћне књиге се састоје од аналитичких рачуна и могу се отварати у току фискалне године када се пореским обвезницима утврди пореска обавеза, односно поднесе пореска пријава или изврши уплата, а закључивати престанком својства пореског обвезника.

Пореском обвезнику, у складу са Законом, додељује се ПИБ на коме се спроводе сва појединачна књижења на аналитичким рачунима, без обзира на врсту пореза и рокове доспећа за наплату (у даљем тексту: аналитичка картица рачуна).

На аналитичким картицама рачуна пореског обвезника, на дуговној страни књиже се пореске обавезе које је порески обвезник пријавио, обавезе утврђене пореским решењем и све обавезе споредних пореских давања, а на потражној страни се књиже извршене уплате, повраћаји, прекњижења и рефакције пореза.

Аналитичке картице рачуна пореског обвезника воде се за сваку територијалну јединицу, према нивоу уплате пореза.

Аналитичке картице рачуна из става 2. овог члана, обавезно садрже:

1) податке о:

- пореском обвезнику из централног регистра обвезника пореза (ПИБ/ЈМБГ);

- аналитичком рачуну јавних прихода;

- бројчаној ознаци општине, односно града, аутономне покрајине, Републике Србије;

- облику организовања и матичном броју;

2) податак о кумулираном дуговном и потражном доносу са претходне странице;

3) број налога за књижење;

4) број документа за књижење (пријава, решење и др.);

5) опис књиговодствене промене;

6) шифру АОП-а описа књиговодствене промене;

7) датум књижења документа;

8) датум доспећа задужења, односно уплате;

9) износ дугује;

10) износ потражује;

11) податак о кумулираном дуговном и потражном преносу на наредну страницу;

12) податке о броју странице и редном броју помоћне књиге.

Ако се унос података врши електронски, обавезно је уношење шифре АОП за опис књиговодствене промене у аналитичкој картици рачуна.

Шифре АОП-а за књиговодствене промене књижене у аналитичкој картици рачуна из става 5. тачка 6) овог члана, дате су у Шифарнику АОП-а индивидуалног промета у аналитичким картицама рачуна, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 5 ).

Члан 10.

Аналитичке картице рачуна воде се на начин и по поступку из члана 6. овог правилника.

Изглед и садржина аналитичке картице рачуна из члана 9. став 4. овог правилника дати су у Обрасцу АК-1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 6 ).

Члан 11.

Штампање аналитичке картице рачуна врши се на основу писменог захтева пореског обвезника за период од почетка фискалне године до дана штампања аналитичке картице рачуна и представља помоћну књигу, која у смислу члана 142. став 1. тачка 2) овог правилника представља јавну исправу.

4. Дневник помоћних књига

Члан 12.

Дневник помоћне књиге води се на начин и по поступку из члана 8. овог правилника, с тим да свака прокњижена промена у аналитичкој картици рачуна има једнозначну везу у дневнику помоћних књига.

Изглед и садржина дневника помоћних књига дати су у Обрасцу ДН-2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 7 ).

5. Помоћне евиденције

Члан 13.

Помоћне евиденције јесу Упит стања и друге евиденције утврђене овим правилником.

Порески орган обавезно устројава и води помоћну евиденцију за све пореске обвезнике Упит стања, на основу које се:

1) утврђује дуговани износ мање плаћеног пореза, као основица за обрачун камате;

2) врши израчунавање броја дана за обрачун камате по доспелости;

3) врши обрачун и утврђује доспела обрачуната камата;

4) врши наплата доспеле, а ненаплаћене камате;

5) утврђује висина ненаплаћене камате;

6) утврђује салдо дуга/преплате;

7) врши временско разграничење пореских обавеза;

8) припремају посебни подаци за потребе извештавања;

9) припремају подаци за издавање пореских уверења.

Упит стања није јавна исправа из члана 142. тачка 2) овог правилника.

Порески орган води и помоћну евиденцију о:

1) прегледу пореских обвезника из Регистра пореских обвезника;

2) шифарнику општина, градова, аутономних покрајина и Републике Србије са бројчаним ознакама и надлежностима организационих јединица Пореске управе из члана 4. став 2. овог правилника;

3) шифарнику АОП из члана 7. став 4. овог правилника о променама на синтетичким рачунима;

4) шифарнику АОП из члана 9. став 5. овог правилника о променама на аналитичким рачунима.

Изглед и садржина Упита стања из става 2. овог члана дати су у Обрасцу УС-1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 8) .

Члан 14.

Контрола исправности књижења, увид у хронологију извршених књижења, сагледавање промена на рачунима као и коришћење података за потребе из члана 4. став 1. тачка 5) овог правилника врши се из главне и помоћних књига.

Усклађивање Упита стања, аналитичких картица рачуна са одговарајућим рачуном главне књиге врши се најмање једанпут у току фискалне године и обавезно приликом израде годишњих извештаја.

Члан 15.

Усклађивање из члана 14. став 2. овог правилника, врши се у оквиру аналитичких картица рачуна, тако да збир дуговног и потражног промета аналитичких картица рачуна мора бити једнак укупном дуговном и укупном потражном промету тог синтетичког рачуна у главној књизи.

Такође, збир укупног промета на дуговној и на потражној страни аналитичких картица рачуна мора бити једнак збиру укупног промета на дуговној и потражној страни аналитичког дневника.

Збир потражног промета текуће фискалне године аналитичких картица рачуна свих пореских обвезника по једном рачуну, мора да буде једнак износу распоређеног прихода у буџету Републике Србије наведеном у Извештају о бруто наплати, повраћају и распореду јавних прихода (у даљем тексту: Т - извештај), умањеном за нераспоређена средства из претходне фискалне године за исти рачун јавног прихода.

Усклађивање укупног промета на дуговној страни Упита стања пореских обвезника по једном рачуну, са укупним прометом на дуговној страни аналитичких картица рачуна пореских обвезника врши се искључиво закључивањем књига после књижења временских разграничења и камате на аналитичким картицама тих рачуна, а укупан дуговни промет Упита стања мора бити једнак укупном дуговном промету аналитичких картица рачуна.

6. Књиговодствена исправа

Члан 16.

Књиговодствена исправа, у смислу овог правилника, је запис или писани документ о стању и насталој промени на рачунима пореза и служи као основ за уношење података у књиге и контролу по основу спроведених књижења.

Књиговодствена исправа обавезно садржи описне и нумеричке податке за спровођење књижења.

Члан 17.

Свака настала промена на синтетичким рачунима и аналитичким картицама рачуна књижи се на основу уредне и веродостојне књиговодствене исправе.

Члан 18.

Књиговодственом исправом сматра се:

1) пореска пријава;

2) пореско решење;

3) закључак;

4) извештај Трезора о извршеним уплатама (у даљем тексту: извод);

5) налог за књижење;

6) преглед о распореду и прекњижавању пореза;

7) годишњи извештај;

8) друга екстерна и интерна евиденције пореза.

Члан 19.

У књиговодственој исправи могу се вршити исправке у тексту или бројевима прецртавањем првобитног текста или бројева али тако да они остају читљиви.

Исправку књиговодствене исправе врши лице које је овлашћено за састављање књиговодствене исправе, што потврђује својим потписом уз стављање датума о исправци.

Књиговодствене исправе састављене по основу инструмената платног промета (налог за: уплату, исплату, пренос и наплату) не могу се исправљати, већ се морају поништити уз састављање нове књиговодствене исправе.

Члан 20.

Налог за књижење дат је у Обрасцу налога за књижење НК-1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 9 ).

Налогом за књижење не сматра се писани доказ којим се врши унос или исправка података у помоћним евиденцијама.

Члан 21.

Налогом за књижење сматра се и исправа добијена телекомуникационим путем, са дигиталним потписом, у складу са законом.

Налог за књижење саставља се на месту и у време настанка промене, на основу исправа које се достављају пореском књиговодству.

Налог за књижење односи се на све књиговодствене исправе из члана 18. тач. 1) до 4) овог правилника примљене на књижење и класификоване по материји, у складу са канцеларијским пословањем органа државне управе.

Сваком налогу за књижење додељује се посебан редни број који полази од један и не понавља се.

Нумерација налога у смислу става 4. овог члана врши се за сваки рачун одвојено за све налоге састављене од 1. јануара до 31. децембра.

Члан 22.

Налог за књижење састоји се из два дела, и то:

Први део налога за књижење чини основ за књижење, опис промене, синтетички рачуни и износи за књижење са својством равнотеже, тако да се:

1) као основ за књижење уноси изворна књиговодствена исправа (извештај Трезора, пореска пријава, пореско решење, закључак);

2) као опис промене уноси уплата, ако се ради о уплати јавних прихода, односно задужење, ако се ради о пореској обавези;

3) износ евидентираних обавеза (пореске пријаве, пореска решења, закључак) одобрава на синтетичким рачунима у класи "1" и задужује на синтетичким рачунима у класи "2";

4) износ евидентираних уплата пореза одобрава на синтетичким рачунима у класи "2" и задужује на синтетичким рачунима у класи "0";

5) износ распоређених средстава одобрава на синтетичким рачунима у класи "0" и задужују синтетички рачуни у класи "1".

Други део налога за књижење чине подаци за књижење у аналитичким картицама са датумом књижења и датумом доспелости.

Збир свих износа на дуговној страни другог дела налога за књижење (износи појединачних обавеза пореских обвезника) мора бити једнак износу задужења на синтетичким рачунима у класи "2" првог дела налога за књижење, односно износу одобрења на синтетичким рачунима у класи "1".

Збир свих износа на потражној страни другог дела налога за књижење мора бити једнак износу одобрења на синтетичким рачунима у класи "2" првог дела налога за књижење, односно износу задужења на синтетичком рачуну у класи "0" првог дела налога за књижење.

Члан 23.

По истеку фискалне године, а најдаље до окончања израде годишњег извештаја, исправе из члана 18. тач. 4), 5), 6) и 7) чувају се у електронском облику на прописан начин, а по потреби се штампају, повезују и кориче ако су у слободним листовима.

III. РАЧУНСКИ ПЛАН

Члан 24.

Књиге из члана 2. став 1. овог правилника, отварају се и воде уз примену јединствених рачуна прописаних рачунским планом, који садржи шифре и називе рачуна усклађених са прописима који уређују уплату одређених прихода буџета Републике Србије, аутономне покрајине, града, општине, буџетских фондова и организација обавезног социјалног осигурања.

Главна књига отворена на начин из става 1. овог члана, представља синтетику пореског књиговодства (у даљем тексту: синтетика).

Помоћне књиге отворене на начин из става 1. овог члана, представља аналитику пореског књиговодства (у даљем тексту: аналитика).

1. Синтетика

Члан 25.

Рачунски план је заснован на билансном принципу и састоји се од основних шестоцифрених ( X-XXX-XX) синтетичких рачуна, по групама пореза који су груписани на следећи начин:

X - класа;

XXX - група;

XX - рачун.

Рачун главне књиге са шест цифара је синтетички рачун и може се рашчлањивати или разрађивати по потреби редним или декадним означавањем, с тим што синтетички рачун не може имати ни мање ни више од шест цифара, рашчлањени рачун седам цифара ( X-XXX-XX-X), односно осам цифара ( X-XXX-XX-XX).

Ако се врши рашчлањивање синтетичког рачуна, ради обезбеђења посебног праћења и извештавања у складу са чланом 4. став 1. тачка 5) овог правилника, у току текуће фискалне године све настале промене у синтетици књиже се искључиво на тим рашчлањеним рачунима.

Наиме, потребно је обезбедити да сумирање података у току фискалне године у оквиру синтетичког рачуна ( X-XXX-XX), синтетичке групе (X-XXX) или синтетичке класе (X), даје збир промета на рашчлањеним рачунима (X-XXX-XX-X или X-XXX-XX-XX).

На крају фискалне године, приликом закључивања главне књиге врши се прекњижавање укупног промета са рашчлањених рачуна (X-XXX-XX-X односно X-XXX-XX-XX) на синтетичке рачуне ( X-XXX-XX).

Члан 26.

Рашчлањивање или разрада јединствених синтетичких рачуна из члана 25. став 2. овог правилника врши се у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Подаци за синтетичке и рашчлањене рачуне обезбеђују се на начин који одговара техници која се примењује у вођењу пореског књиговодства.

Члан 27.

Рачунски план синтетичких рачуна састоји се из три класе, и то:

1) класа "0" - рачуни за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора (у даљем тексту: банка);

2) класа "1" - рачуни директних и индиректних корисника буџета Републике Србије, односно локалне власти, организација обавезног социјалног осигурања и других корисника;

3) класа "2" - рачуни пореских обвезника (укључујући и рачуне депозита и других рачуна отворених по овлашћењу министра).

Члан 28.

У оквиру класе "0" уводе се рашчлањени рачуни за које седма цифра (0-XXX-XX-X) има следеће значење, и то:

0 - безготовински пренос с једног рачуна на други рачун;

1 - наплата пореза путем компензације.

Основни синтетички рачун 0-XXX-XX, представља збир рашчлањених рачуна 0- XXX-XX-0 + 0- XXX-XX-1.

Члан 29.

У оквиру класе "1" уводе се рашчлањени рачуни за које седма цифра (1-XXX-XX-X) има следеће значење, и то:

0 - рачун корисника буџета;

1 - 10% од наплаћених опорезованих непријављених прихода;

2 - посебна једнократна такса од 5% од износа доспелог а неплаћеног пореза на принудну наплату пореза;

3 - 5% од наплаћене камате;

4 - наплаћена камата;

5 - ненаплаћена камата.

Основни синтетички рачун 1- XXX-XX представља збир рашчлањених рачуна од 1- XXX-XX-0 до 1- XXX-XX-5.

Члан 30.

У оквиру класе "2" уводе се рашчлањени рачуни за које седма цифра (2-XXX-XX-X) има следеће значење, и то:

0 - активни порески обвезници;

1 - спорне уплате (депозит);

2 - конверзија;

3 - спорне обавезе;

4 - дубиозне обавезе;

5 - отпис у поступку приватизације;

6 - стечај;

7 - ликвидација.

Основни синтетички рачун 2- XXX-XX представља збир рашчлањених рачуна од 2- XXX-XX-0 до 2- XXX-XX-7.

(3) Рачунски план основних синтетичких рачуна одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 10 ).

Члан 31.

У синтетици се спроводе следећа књижења промена, и то:

- уплате, повраћаји, прекњижења и рефакције пореза (А);

- распоред пореза и интервенција ради обезбеђења средстава (Б);

- пореске обавезе (Ц).

 Књижења промена из става 1. овог члана врше се на основу следеће шеме књижења у систему двојног књиговодства:

Р.б.

Класа

Дугује

Потражује

1

Класа "0"

А

Б

2

Класа "1"

Б

Ц

3

Класа "2"

Ц

А

Ако је са 31. децембром текуће фискалне године у оквиру класе "0" на појединим синтетичким рачунима главне књиге "А" - "Б" > 0, ради се о дуговном салду који представља средства нераспоређена у буџет.

Ако је са 31. децембром текуће фискалне године у оквиру класе "0" на појединим синтетичким рачунима главне књиге "А" - "Б" < 0, ради се о погрешном књижењу.

1.1. Књиговодствено слагање почетног стања у синтетици приликом израде годишњег извештаја

Члан 32.

Ако су подаци о пренетом салду промета из претходне године на аналитичким картицама рачуна и синтетичким рачунима сложени, приступа се унакрсном слагању синтетике по класама и по групама синтетичких рачуна.

Унакрсно слагање синтетике по класама врши се за шестоцифрене рачуне из рачунског плана, који чине збир промета седмоцифрених рашчлањених синтетичких рачуна.

Услов слагања синтетичких рачуна у класама је следећи:

1) збир "Б" класе "1" + збир "А" класе "0" = збир "А" класе "2";

2) збир "Ц" класе "2" = збир "Ц" класе "1".

1.2. Књиговодствено слагање укупног промета у синтетици

Члан 33.

Слагање укупног промета, као збира пренетог почетног стања из претходне године и промета у текућој фискалној години, по синтетичким рачунима и по класама врши се на следећи начин:

1) збир "А" класе "0" = збир "Б" класе "0";

2) збир "Ц" класе "2" = збир "Ц" класе "1";

3) збир "Б" класе "1"- преплата из претходне године = збир "Б" класе "0";

4) збир "А" класе "0" + преплата из претходне године = збир "А" класе "2".

1.3. Књиговодствено слагање салда промета у синтетици на дан 31. децембра фискалне године

Члан 34.

Слагање салда промета врши се на следећи начин:

1) пребијени салдо дугује у аналитичким картицама свих пореских обвезника за један синтетички рачун мора бити једнак дуговном салду у класи "2", односно потражном салду у класи "1";

2) пребијени салдо преплате у аналитичким картицама свих пореских обвезника за један синтетички рачун мора бити једнак потражном салду у класи "2", односно дуговном салду у класи "1";

3) ако на дан 31. децембра фискалне године, остане разлика укупног дуговног и потражног промета на једном синтетичком рачуну пореза већа од нуле, дуговни салдо у класи "0" се одузима од дуговног салда тог синтетичког рачуна у класи "1".

2. Аналитика

Члан 35.

У оквиру класе "2" устројавају се помоћне књиге и помоћне евиденције за све пореске обвезнике и за све порезе које води порески орган.

Аналитика за једног пореског обвезника може имати онолико аналитичких картица колико има синтетичких рачуна у класи "2".

У помоћним књигама спроводе се следећа књижења промена, и то:

- уплате пореза (А);

- пореске обавезе (Ц).

Књижења промена из става 3. овог члана врше се на основу следеће шеме књижења:

Р.б.

Класа

Дугује

Потражује

1

Класа "2"

Ц

А

IV. КЊИГОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА

Члан 36.

Сва књижења се заснивају на начелима уредности, ажурности и потпуности.

1. Начело уредности

Члан 37.

Начело уредности подразумева:

1) да се из спроведених књижења на синтетичким рачунима главне књиге у свако време има увид у износе утврђених обавеза, извршених уплата, распоређених и прекњижених пореза и салда на синтетичким рачунима новчаног промета пореза, корисника пореза и пореских обвезника;

2) да су о свим насталим променама на синтетичким рачунима пореза, књижења у главној књизи спроведена хронолошким редом, коришћењем првог слободног реда и поступка који омогућава хронолошко књижење;

3) да се не врши исправљање погрешно прокњиженог податка путем брисања, већ књижењем сторна погрешног и књижењем исправног податка, на основу веродостојне књиговодствене исправе;

4) да се књижења заснивају на веродостојним књиговодственим исправама.

2. Начело ажурности

Члан 38.

Начело ажурности подразумева да се све настале промене у књиговодственој евиденцији коју води порески орган књиже у роковима прописаним законом и овим правилником.

3. Начело потпуности

Члан 39.

Начело потпуности подразумева да се књиговодственим евиденцијама обухватају настале промене тако да књиговодствено стање са стварним стањем мора бити упоредиво.

V. ОТВАРАЊЕ КЊИГА, КЊИЖЕЊЕ УПЛАТА И ОБАВЕЗА, КОНСОЛИДОВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ КЊИГА

1. Отварање главне и помоћне књиге

Члан 40.

Отварање главне књиге врши се књижењем почетног стања, односно преносом стања из претходне године, тако што се за износ:

1) пореског дуга задужују аналитичке картице као и синтетички рачуни у класи "2", а одобравају одговарајући синтетички рачуни пореза у класи "1";

2) преплате задужују одговарајући рачуни пореза у класи "1", а одобравају аналитичке картице и синтетички рачуни у класи "2";

3) ненаплаћене камате одобравају одговарајући рачуни пореза у класи "1", а задужују аналитичке картице и синтетички рачуни у класи "2".

Збир спроведених књижења на дуговној и потражној страни у главној књизи на одговарајућим синтетичким рачунима у класи "2" треба да одговара збиру спроведених књижења на дуговној и потражној страни аналитичке картице, односно Упиту стања.

После спроведених књижења из става 1. овог члана, врши се сторно тих износа на синтетичким рачунима и књижење истих на одговарајућим рашчлањеним рачунима.

За евидентирање почетног стања одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

1 - почетно стање дуг/почетно стање обвезници;

2 - почетно стање преплата/почетно стање преплата обвезници;

3 - почетно стање камата/почетно стање камата обвезници;

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

101 - почетно стање - дуг;

102 - почетно стање - преплата;

103 - почетно стање - камата.

Члан 41.

Ради недвосмисленог распознавања сваке појединачне промене уводе се словне ознаке које су прописане у структури позива на број, и то:

Опис

Модел

Контролни број

Ниво уплате

Обвезник

Конто

Слово

Правна лица и предузетници и физичка лица

97

KK

N(3)

N(9)/
N(13)

 

C(2)

Центар за велике пореске обвезнике

97

KK

N(3)

N(9)

N(5)

C(2)

где: - КК означава контролни број, који се састоји од две цифре;

- N(3) означава низ од три броја (колона 8 Прилога бр. 1 из члана 4. став 2. овог правилника);

- N(9) означава низ од девет бројева, односно ПИБ;

- N(13) означава низ од тринаест бројева, односно ЈМБГ;

- N(5) означава низ од пет бројева рачуна јавних прихода, узимајући од другог до шестог броја тог рачуна;

- C(2) означава могућност уписа две латиничне словне ознаке, где је свакој појединачно додељен број, и то:

A = 10

G = 16

M = 22

S = 28

Y = 34

B = 11

H = 17

N = 23

T = 29

Z = 35

C = 12

I = 18

O = 24

U = 30

 

D = 13

J = 19

P = 25

V = 31

 

E = 14

K = 20

Q = 26

W = 32

 

F = 15

L = 21

R = 27

X = 33

 

Двоцифрени контролни број КК добија се применом стандарда ISO - 7064, MODUL 97.

Члан 42.

До састављања годишњег извештаја привремено се отварају само помоћне књиге и помоћне евиденције књижењем почетног стања и доспелих разграничених пореских обавеза у текућој фискалној години, и то првог радног дана у текућој фискалној години.

Пореско књиговодство дужно је да отвори главну и помоћне књиге са доспећем првог јануара текуће фискалне године, и то наредног радног дана од дана када је годишњи извештај предат.

2. Књижење уплата

Члан 43.

Уплата пореза врши се, по правилу, плаћањем новчаног износа о доспелости пореза, и то:

1) на прописане уплатне рачуне пореза преко носилаца платног промета готовински или безготовински;

2) путем компензације;

3) конверзијом потраживања по основу пореза у трајни улог Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе.

Дан плаћања пореза је дан када је:

1) дуговани износ пореза и споредних пореских давања пренет на одговарајући уплатни рачун пореза;

2) дуговани износ уплаћен на пореској благајни Трезора;

3) заплењен новац и приход од продаје покретне ствари и непокретности пренет на одговарајући рачун пореза;

4) донето решење пореског органа о преносу покретне ствари у својину Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе;

5) донето решење пореског органа о преносу непокретности у својину Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе;

6) износ остварен продајом покретних ствари и непокретности у поступку принудне наплате пореза и споредних пореских давања уплаћен на прописани уплатни рачун пореза.

Даном намирења пореске обавезе путем компензације сматра се дан када је документ о компензацији реализован, у складу са Законом.

Даном намирења пореске обавезе путем конверзије пореског потраживања у трајни улог Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе, сматра се дан када је донет акт о конверзији.

Евидентирање уплате на начин из става 1. овог члана врши се у пореском рачуноводству по пријему извода, односно по доношењу решења из става 2. тач. 4) и 5) овог члана.

2.1. Књижење уплата преко банке

Члан 44.

Уплате пореза врше се преко носилаца платног промета и књиже се у главној књизи тако што се за укупан износ уплате задужује рашчлањени рачун новчаног промета банке у класи "0", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун обвезника пореза у класи "2", с тим што се истовремено спроводи књижење на потражној страни аналитичке картице.

За евидентирање уплата које се врше преко носиоца платног промета одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

50 - уплата банка/уплата обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

500 - уплата.

Ако у позиву на број одобрења, односно задужења није уписана словна ознака подразумева се да је уплата пореза извршена преко банке.

Члан 45.

Уплате пореза по правилу се врше на рачунима групе 843.

Изузетно, ради обезбеђења посебних евиденција и обједињавања наплате одређени порези уплаћују се на рачуне групе 845 - евидентни рачун прихода органа и других буџетских корисника.

На рачуне групе 845 уплаћују се:

1) јавни приходи великих пореских обвезника;

2) јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате пореског органа.

Са рачуна из става 2. овог члана средства се преносе, односно распоређују на одређене рачуне јавних прихода групе 843.

Члан 46.

Ако се уплата пореза врши преко рачуна групе 845, уплата се књижи на дуговној страни рашчлањеног рачуна групе 845 у класи "0" и на потражној страни тог рашчлањеног рачуна у класи "2" са датумом уплате.

Истовремено, врши се књижење уплата и на потражној страни аналитичких картица на рачуну групе 845 са датумом уплате.

На основу налога за извршење распореда са рачуна групе 845, у корист рачуна групе 843, врше се следећа књижења, и то:

1) књижење сторно уплате на дуговној страни рашчлањеног рачуна групе 845 у класи "0" и књижење сторно уплате на потражној страни тог рашчлањеног рачуна у класи "2" са датумом преноса уплате са рачуна групе 845;

2) књижење уплате на дуговној страни рашчлањеног рачуна из групе 843 у класи "0" и књижење на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "2" са датумом преноса уплате на рачун групе 843;

3) књижење уплате на потражној страни аналитичких картица са датумом преноса и доспећа уплате на рачун групе 845.

2.2. Књижење уплате компензацијом

Члан 47.

Билатерална компензација се спроводи ако је Законом уређена компензација задужења пореза са потраживањима из буџета Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе.

Књижење у главној књизи спроводи се тако што се уплата компензацијом књижи на дуговној страни рашчлањеног рачуна компензације у класи "0" и потражној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "2" и истовремено књижи на потражној страни аналитичке картице.

Компензација се одобрава на рашчлањеном рачуну у класи "0" и задужује рашчлањени рачун банке у класи "0" и истовремено се уплата књижи на потражној страни рашчлањеног рачуна банке у класи "0" и дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "1".

За уплату извршену компензацијом преко носиоца платног промета одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

51 - уплата компензацијом/уплата компензацијом обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

501 - уплата компензацијом.

Словна ознака К у структури позива на број одобрења, односно задужења, опредељује да је уплата извршена компензацијом.

2.3. Књижење конверзије потраживања у трајни улог Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе

Члан 48.

Књижење се спроводи у главној књизи тако што се врши сторно износа главнице дуга на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "1" и дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "2" и истовремено се књижи на дуговној страни аналитичке картице.

За евидентирање наплате извршене конверзијом потраживања по основу пореза у трајни улог Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

4 - конверзија дуга/конверзија дуга обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

105 - конверзија дуга - главница,

106 - конверзија дуга - камата.

2.4. Књижење спорне уплате

Члан 49.

Спорна уплата је уплата за коју се установи да је уплатилац непознат, да је погрешно извршена уплата или да нема појединачног прилога на основу кога се може утврдити уплатилац.

Кад на рачунима новчаних средстава постоје спорне уплате књижење у главној књизи спроводи се тако што се задужује одговарајући рашчлањени рачун новчаног промета банке у класи "0", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун спорне уплате у класи "2" и истовремено књижи појединачна спорна уплата на потражној страни аналитичке картице спорних уплата: 0101977777772 - депозит.

Члан 50.

За сваку спорну уплату на депозиту, за коју се недвосмислено идентификује порески обвезник, врши се сторно уплате са аналитичке картице депозита у корист аналитичке картице пореског обвезника, даном састављања налога за књижење и датумом уплате у изводу.

Књижење спорне уплате се врши на потражној страни рашчлањеног рачуна депозита у класи "2" и на потражној страни истог рашчлањеног рачуна у класи "2".

Члан 51.

Порески орган на основу налога за књижење врши спорне уплате са аналитичке картице депозита под датумом прекњижавања уплате у изводу.

Истовремено, врши се књижење сторна уплате на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "2" и дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "0".

За евидентирање прекњижавања спорне уплате која се врши преко Трезора, одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

50 - уплата банка/уплата обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

502 - спорна уплата.

Словна ознака D у структури позива на број одобрења, односно задужења опредељује да је уплата извршена на основу решења о расправљању депозита.

Члан 52.

Аналитичка картица депозита у класи "2" садржи искључиво спорне уплате и сторно тих уплата у истом износу.

Члан 53.

Спорна уплата из претходне фискалне године, која се расправља у текућој фискалној години, сторнира се датумом формирања налога за књижење и валутом доспелости првог јануара текуће фискалне године, на начин из члана 50. овог правилника.

За евидентирање расправљене спорне уплате која се не врши преко Трезора одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

97 - уплата из претходне године банка/уплата обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП;

503 - уплата из претходне године.

2.5. Књижење сторна погрешно извршене уплате

Члан 54.

Кад је извршена уплата на рачун јавног прихода и истовремено враћена са тог рачуна на рачун уплатиоца, услед грешке настале у платном промету, сматра се да уплата није ни извршена.

Књижење уплате и сторна те уплате врши се тако што се задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "0", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун у класи "2" и истовремено сторнира одобрена уплата.

На аналитичкој картици врши се књижење уплате и сторно те уплате на потражној страни.

Прокњижена промена из става 3. овог члана, не утиче на прекид бројања дана и обрачун камате на доспела а ненаплаћена дуговања у Упиту стања.

За евидентирање сторна погрешно извршене уплате, одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

50 - уплата банка/уплата обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

520 - погрешна уплата.

Словна ознака Т у структури позива на број одобрења, односно задужења опредељује да је уплата и сторно уплате извршена због грешке у платном промету.

Члан 55.

Трезор врши повезивање погрешно извршене уплате и сторна те уплате на начин из члана 54. овог правилника, тако да се из извода може закључити да се ради о грешкама у платном промету.

2.6. Књижење повраћаја више плаћеног пореза

Члан 56.

Решење о повраћају више плаћеног пореза књижи се у главној књизи путем сторна на дуговној страни рашчлањеног рачуна новчаног промета банке у класи "0" и сторна на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "2" и истовремено сторнира на потражној страни аналитичке картице.

За евидентирање повраћаја која су извршена на основу пореске пријаве или захтева пореског обвезника одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

52 - повраћај банка/повраћај обвезници;

53 - повраћај по захтеву - банка/повраћај по захтеву обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

504 - повраћај,

505 - повраћај по захтеву.

Словна ознака P у структури позива на број задужења, односно одобрења опредељује да је повраћај извршен на основу пореске пријаве.

Словна ознака Q у структури позива на број задужења, односно одобрења, опредељује да је повраћај извршен на основу захтева пореског обвезника.

2.7. Прекњижавање преплате са једног на други уплатни рачун пореза

Члан 57.

Порески орган може донети пореско решење којим се одобрава прекњижавање износа преплате настале због више или погрешно наплаћеног пореза са једне аналитичке картице на другу или друге аналитичке картице, на којима порески обвезник има дугове.

Прекњижавање из става 1. овог члана спроводи се искључиво преко Трезора, односно у корист и на терет рачуна пореза које извршава Трезор, на основу пореског решења.

Члан 58.

Прекњижавање се књижи на основу извода рачуна пореза са кога се преплате преносе на друге уплатне рачуне пореза на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "0" и негативним предзнаком (сторно уплате) и истовремено одобрава исти износ на рашчлањеном рачуну у класи "2" са истим предзнаком.

Књижења се спроводе и на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "0" на који се преносе прекњижена средства, уз одобрење рашчлањеног рачуна у класи "2" са истим предзнаком.

Настале књиговодствене промене евидентирају се и на аналитичким картицама пореза са којег се преплата прекњижава као и на аналитичким картицама на које се преплата прекњижава.

За евидентирање прекњижавања више плаћеног пореза, на основу писменог захтева, одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

54 - прекњижавање уплата банка/прекњижавање уплата обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

506 - прекњижавање уплата.

Словна ознака W у структури позива на број одобрења, односно задужења, опредељује да је извршено прекњижавање са једног на други рачун јавних прихода.

2.8. Књижење уплате којом се стиче посебно пореско право

Члан 59.

Уплата пореза на основу којих се стичу посебна пореска права књижи се у главној књизи тако што се задужује рашчлањени рачун банке у класи "0" и одобрава одговарајући рашчлањени рачун обвезника пореза у класи "2", уз истовремено спровођење књижења на потражној страни аналитичке картице пореског обвезника.

За евидентирање уплата на основу којих се утврђују или стичу посебна пореска права одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

55 - уплата ради стицања одређеног пореског права банка/уплата ради стицања одређеног пореског права обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

507 - уплата ради стицања одређеног пореског права.

Словна ознака C у структури позива на број одобрења/задужења, опредељује да је извршена уплата на основу које се по посебним прописима стичу одређена пореска права која се посебно прате.

2.9. Књижење преноса средстава из буџета за обезбеђење повраћаја више наплаћених пореза

Члан 60.

Ако на дан извршења повраћаја по решењима пореског органа на рачунима пореза са којих је потребно извршити повраћај нема довољно или уопште нема средстава Трезор врши пренос средстава са консолидованог рачуна буџета Републике Србије у корист рачуна јавних прихода (интервенција), ради обезбеђења извршења повраћаја по решењима пореског органа из чл. 56. и 57. овог правилника.

Пренос средстава са консолидованог рачуна буџета Републике Србије књижи се на тај начин што се, на основу Извештаја о насталом промету на уплатном рачуну, на који се износ потребних средстава преноси са консолидованог рачуна буџета Републике Србије, књижи на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "0" са негативним предзнаком (сторно распореда) уз истовремено књижење одобрења тог износа на рашчлањеном рачуну у класи "1" са истим предзнаком.

За евидентирање преноса средстава из буџета ради обезбеђења повраћаја одређује се одговарајуће шифре промена само у АОП главне књиге:

30 - пренос средстава из буџета/пренос средстава из буџета корисници.

Књижење настале промене из става 2. овог члана, врши се само на рашчлањеним рачунима класе "0" и класе "1".

2.10. Књижење уплате по опомени

Члан 61.

Уплата пореза по опомени врши се преко носиоца платног промета и књижи се у главној књизи тако што се за укупан износ по изводу задужује рашчлањени рачун новчаног промета банке у класи "0", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун обвезника пореза у класи "2", уз истовремено спровођење књижења на потражној страни аналитичке картице пореског обвезника и то на основу врсте уплате из прилога о извршеним појединачним уплатама, који су саставни део тог извода.

За евидентирање уплата по опомени, које се врше преко носиоца платног промета, одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

56 - уплата по опомени банка/уплата по опомени обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

508 - уплата по опомени.

Словна ознака М у структури позива на број одобрења/задужења, опредељује да је извршена уплата по опомени.

2.11. Књижење уплате по одобреном одлагању плаћања пореског дуга

Члан 62.

Уплата пореза по одобреном одлагању плаћања пореског дуга (у даљем тексту: репрограм) књижи се тако што се износ уплате за одобрене рате књижи на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "0" и потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "2", уз истовремено књижење уплате на потражној страни аналитичке картице пореског обвезника.

За евидентирање уплате по одобреном репрограму одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

57 - уплата рате репрограма банка/уплата рате репрограма обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

509 - уплата рате репрограма.

Словна ознака R у структури позива на број одобрења/задужења, опредељује да је извршена уплата рате репрограма на основу одобреног репрограма.

2.12. Књижење уплате по решењу о принудној наплати пореза из новчаних средстава пореског обвезника

Члан 63.

Уплата пореза на основу пореског решења о принудној наплати пореза из новчаних средстава (у даљем тексту: блокада пословног рачуна) и о преносу тих средстава на рачуне јавних прихода, издатом у складу са Законом, врши се преко органа надлежног за принудну наплату јавних прихода и књижи се у главној књизи тако што се за укупан износ по изводу задужује рашчлањени рачун новчаног промета банке у класи "0", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун обвезника пореза у класи "2", уз истовремено спровођење књижења на потражној страни аналитичке картице пореског обвезника, на основу врсте уплате из прилога о извршеним појединачним уплатама, које су саставни део тог извода.

За евидентирање уплата на основу решења о принудној наплати пореза путем блокаде пословног рачуна пореског обвезника, одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

58 - уплата из блокаде пословног рачуна банка/уплата из блокаде пословног рачуна обвезници;

65 - уплата једнократне таксе банка/уплата једнократне таксе обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

510 - уплата из блокаде пословног рачуна;

517 - уплата из блокаде једнократне таксе.

Словна ознака L у структури позива на број одобрења/задужења, опредељује да је извршена уплата на основу пореског решења о блокади пословног рачуна и о преносу дугованог пореза на уплатне рачуне јавних прихода.

Словна ознака Ј у структури позива на број одобрења/задужења, опредељује да је извршена уплата на основу пореског решења о блокади пословног рачуна и о преносу дуговане једнократне таксе на уплатни рачун јавних прихода.

2.13. Књижење уплате по решењу канцеларијске и теренске контроле

Члан 64.

Уплата пореза на основу пореског решења о канцеларијској, односно теренској контроли, књижи се у главној књизи тако што се за укупан износ по изводу задужује рашчлањени рачун новчаног промета банке у класи "0", а одобрава одговарајућем рашчлањеном рачуну обвезника пореза у класи "2".

Истовремено, врши се књижење тих средстава на потражној страни аналитичке картице пореског обвезника, на основу врсте уплате из прилога о извршеним појединачним уплатама, који су саставни део тог извода.

За евидентирање уплата на основу решења о канцеларијској, односно теренској контроли одређују се посебне шифре промена:

1) у главној књизи из Шифарника АОП:

59 - уплата по решењу КК/уплата по решењу КК обвезници;

60 - уплата по решењу ТК/уплата по решењу ТК обвезници,

2) у аналитичким картицама из Шифарника АОП:

511 - уплата по решењу КК;

512 - уплата по решењу ТК.

Словна ознака А у структури позива на број одобрења/задужења, опредељује да је извршена уплата на основу пореског решења о канцеларијској контроли.

Словна ознака B у структури позива на број одобрења/задужења, опредељује да је извршена уплата на основу пореског решења о теренској контроли.

2.14. Књижење наплате пореза по решењу о принудној наплати пореза

Члан 65.

У поступку принудне наплате пореза, сва наплаћена средства извршена запленом готовог новца или продајом заплењених покретних ствари или непокретности, уплаћују се на евидентни рачун јавних прихода наплаћених у поступку принудне наплате групе 845 (у даљем тексту: рачун принудне наплате).

Члан 66.

Књижење наплаћеног пореза спроводи се у главној књизи тако што се за укупан износ из наведеног решења задужује рашчлањени рачун новчаног промета банке у класи "0", а одобрава рашчлањени рачун у класи "2".

 Истовремено, врши се књижење уплате на потражној страни аналитичке картице рачуна принудне наплате пореског обвезника, код кога је извршена принудна наплата доспелог пореза, новчаних казни, камата или трошкова принудне наплате, са датумом извршене уплате на рачун принудне наплате.

Члан 67.

На основу распоредног решења и налога за извршење распореда са рачуна принудне наплате у корист рачуна групе 843, врше се следећа књижења, и то:

1) књижење сторно уплате на дуговној страни рашчлањеног рачуна принудне наплате у класи "0" и књижење сторно уплате на потражној страни тог рашчлањеног рачуна у класи "2", са датумом распореда тих средстава са рачуна принудне наплате;

2) књижење уплате тог износа на дуговној страни рашчлањеног рачуна из групе 843 у класи "0" и књижење истог износа на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "2", са датумом уплате распореда на рачун групе 843;

3) књижење тог распореда као уплате на потражној страни аналитичких картица групе рачуна групе 843 пореског обвезника, са датумом извршеног распореда и доспећем под датумом извршене уплате на рачун принудне наплате.

Распоред средстава са рачуна принудне наплате на рачун групе 843 сматра се истовремено и распоредом средстава са рачуна групе 843, у корист консолидованог рачуна буџета.

Промет преко рачуна принудне наплате је евидентног карактера и не може да се доведе у дуг, односно последњег дана фискалне године сва средства која су на том рачуну морају се пренети на рачуне групе 843.За евидентирање наплате пореза путем продаје покретних и непокретних ствари пореског обвезника одређују се посебне шифре промена у:

            1) главној књизи из Шифарника АОП:

61 - уплата по принудној наплати из непокретности банка/уплата по принудној наплати из непокретности обвезници;

62 - уплата по принудној наплати из покретних ствари банка/уплата по принудној наплати из покретних ствари обвезници;

63 - уплата по принудној наплати запленом потраживања банка/уплата по принудној наплати запленом потраживања обвезници;

64 - уплата по принудној наплати запленом готовог новца/уплата по принудној наплати запленом готовог новца обвезници;

66 - уплата по принудној наплати трошкова принудне наплате банка/уплата по принудној наплати трошкова принудне наплате обвезници;

67 - уплата трошкова пореског поступка банка/уплата трошкова пореског поступка обвезници,

            2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

513 - уплата по принудној наплати из непокретности;

514 - уплата по принудној наплати из покретних ствари;

515 - уплата по принудној наплати запленом потраживања;

516 - уплата заплењеног готовог новца;

518 - уплата трошкова принудне наплате;

519 - уплата трошкова пореског поступка.

Словна ознака N у структури позива на број одобрења опредељује да је извршена уплата на основу решења о принудној наплати из непокретности.

Словна ознака V у структури позива на број одобрења опредељује да је извршена уплата на основу решења о принудној наплати из покретне имовине.

Словна ознака Z у структури позива на број одобрења опредељује да је извршена уплата на основу решења о принудној наплати запленом потраживања.

Словна ознака G у структури позива на број одобрења опредељује да је извршена уплата на основу решења о принудној наплати заплењеног готовог новца.

2.15. Књижење наплате једнократне таксе на принудну наплату пореза

Члан 68.

Наплата једнократне таксе на принудну наплату пореза врши се путем распоредног решења из члана 67. став 1. овог правилника, преко Трезора, тако што се врши распоред наплаћених средстава на одговарајуће рачуне пореза, за које се спроводи поступак принудне наплате.

Књижење се спроводи тако што се за износ утврђене једнократне таксе на принудну наплату пореза, распоредним решењем и налогом за књижење, врши књижење сторна тог износа на дуговној страни рашчлањеног рачуна новчаног промета банке у класи "0" рачуна принудне наплате, датумом преноса средстава са рачуна принудне наплате на одговарајуће рачуне.

Истовремено, врши се књижење уплате тих средстава на дуговној страни одговарајућих рашчлањених рачуна новчаног промета банке у класи "0" и потражној страни одговарајућих рашчлањених рачуна у класи "2", као и књижење тих износа на потражној страни аналитичких картица пореског обвезника за којег се спроводио поступак принудне наплате.

За евидентирање наплате једнократне таксе за принудну наплату пореза, одређују се посебне шифре промена у:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

65 - уплата једнократне таксе банка/уплата једнократне таксе обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

517 - уплата једнократне таксе.

Словна ознака Ј у структури позива на број одобрења опредељује да је извршена уплата једнократне таксе, на основу решења о принудној наплати.

2.16. Књижење наплате извршене решењем пореског органа о преносу ствари, односно непокретности у својину Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе

Члан 69.

На основу решења о преносу ствари, односно непокретности у својину Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе врши се књижење сторна пореске обавезе на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "2" и потражној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "1".

Члан 70.

Сторно пореске обавезе из члана 69. овог правилника, књижи се даном доношења решења о преносу покретних ствари, односно непокретности у својину Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе, на основу распоредног решења које извршава порески орган.

Распоредним решењем прво се обухватају износи за сторно пореза и споредних пореских давања, до укупног износа из решења о преносу ствари, односно непокретности у својину Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе.

За евидентирање наплате пореза путем преноса покретних ствари, односно непокретности у својину Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе, одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

5 - сторно из члана 104. став 17. Закона корисници/сторно из члана 104. став 17. Закона обвезници;

6 - сторно из члана 110. став 5. Закона корисници/сторно из члана 110. став 5. Закона обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

108 - сторно пореза из члана 104. став 17. Закона;

109 - сторно камате из члана 104. став 17. Закона;

111 - сторно пореза из члана 110. став 5. Закона;

112 - сторно камате из члана 110. став 5. Закона;

174 - сторно једнократне таксе из члана 104. став 17. Закона;

175 - сторно једнократне таксе из члана 110. став 5. Закона.

2.17. Књижење исплате рефакције и рефундације пореза

Члан 71.

Решења о рефакцији и рефундацији пореза која доноси порески орган, књиже се у главној књизи путем сторна на дуговној страни рашчлањеног рачуна новчаног промета банке у класи "0" и сторна на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "2".

Истовремено, врши се књижење сторна уплате на потражној страни аналитичке картице пореског обвезника коме је рефакција, односно рефундација извршена.

Ако на рачуну новчаног промета банке у тренутку извршења рефакције, односно рефундације, нема довољно обезбеђених средстава, Трезор повлачи недостајућа средства са консолидованог рачуна буџета Републике Србије ради извршења рефакције, односно рефундације.

Износ недостајућих средстава која је Трезор пренео са консолидованог рачуна буџета Републике Србије на рачуне јавних прихода, књижи се као сторно распореда тих средстава на потражној страни рашчлањеног рачуна новчаног промета банке у класи "0" и сторна распоређених средстава на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "1" и спроводи се само у главној књизи на рашчлањеним рачунима.

За евидентирање рефакције, односно рефундације које су извршене на основу пореског решења, одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

70 - рефакција пореза банка/рефакција пореза обвезници;

71 - рефундација пореза банка/рефундација пореза обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

521 - рефакција пореза;

522 - рефундација пореза.

Словна ознака Е у структури позива на број задужења опредељује да је рефакција пореза извршена на основу пореског решења.

Словна ознака F у структури позива на број задужења опредељује да је рефундација пореза извршена на основу решења.

3. Књижење пореске обавезе

3.1. Књижење обавеза из пореских пријава и решења

Члан 72.

Износ обавезе која доспева за наплату књижи се у главној књизи датумом пријема пореске пријаве, односно датумом уручења пореског решења и датумом доспелости обавезе за наплату у помоћним књигама ради обрачуна камате, тако што се за исти износ одобрава одговарајући рашчлањени рачун у класи "1" и задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2".

Истовремено, врши се књижење утврђених обавеза на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника.

За евидентирање утврђених обавеза на основу поднетих пореских пријава, односно на основу пореског решења, одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

7 - задужење по пореској пријави корисници/задужење по пореској пријави обвезници;

35 - задужење по пореском решењу корисници/задужење по пореском решењу обвезници;

68 - задужење по решењу о рефакцији пореза корисници/задужење по решењу о рефакцији пореза обвезници;

69 - задужење по решењу о рефундацији пореза корисници/задужење по решењу о рефундацији пореза обвезници;

48 - 10% новооткривених јавних прихода корисници/10% новооткривених јавних прихода обвезници;

32 - задужење по пореској пријави претходне године корисници/задужење по пореској пријави претходне године обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

114 - задужење по пореској пријави;

170 - задужење по пореском решењу;

165 - задужење по решењу о рефакцији пореза;

176 - задужење по решењу о рефундацији пореза;

213 - задужење по пореској пријави претходне године;

214 - задужење по пореској пријави претходне године - камата.

Ако је пореска пријава или пореско решење грешком прокњижено, врши се сторно тог књижења са истим шифрама АОП само са супротним предзнаком и префиксом.

Прокњижене промене које су настале грешком пореског органа не утичу на прекид бројања дана и обрачун камате на доспела, а ненаплаћена дуговања на Упиту стања.

Члан 73.

Измене пореске обавезе, због нових чињеница утврђених у поступку пореске контроле, спроводе се путем књижења само разлике утврђене у поступку контроле (у даљем тексту: разлика) и камате на утврђену позитивну разлику, од рока доспелости утврђене обавезе до састављања записника о контроли.

Књижење разлике и камате се врши на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "2" и потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "1".

Истовремено, врши се књижење разлике и камате на дуговној страни у аналитичкој картици пореског обвезника.

Члан 74.

Сва књижења у главној књизи пореског књиговодства морају бити спроведена најкасније у року од пет дана, од дана пријема исправа из члана 18. овог правилника и састављања налога за књижење.

Члан 75.

Пореске обавезе утврђене и исказане у пореским пријавама пореских обвезника за које је законом прописано да се спроводи самоопорезивање примљене у пореском органу, обавезно се евидентирају под датумом пријема и износом пореске обавезе исказане у тој пореској пријави.

Књижење се спроводи у главној књизи тако што се за порез, односно разлику задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун у класи "1".

Истовремено, врши се књижење пореза, односно разлике из решења на дуговној страни у аналитичким картицама пореских обвезника са обавезним евидентирањем датума доспелости обавезе за наплату у помоћним књигама, ради обрачуна камате од наредног дана од дана доспелости.

За евидентирање разлике пореза утврђене у поступку канцеларијске контроле обраде пореских пријава, одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

36 - разлика обавезе утврђена решењем КК корисници/разлика обавезе утврђене решењем КК обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

171 - решење КК - разлика - задужење.

Члан 76.

Пореске обавезе утврђене решењем пореског органа, за које није прописана ознака "ПУ" или "ЛПА" не књиже се у главној књизи и помоћним књигама.

Исправе из става 1. овог члана чувају се у ванкњиговодственој евиденцији организационе јединице пореског органа у року прописаном чланом 134. овог правилника.

3.2. Књижење решења о одлагању плаћања пореског дуга

Члан 77.

Решење пореског органа о одлагању плаћања пореског дуга, у главној књизи књижи се путем сторнирања износа одобреног пореског дуга на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "2" и потражној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "1".

Истовремено, врши се књижење сторна на дуговној страни аналитичких картица пореског обвезника датумом одобреног одлагања плаћања пореског дуга.

Члан 78.

Утврђене пореске обавезе, по одобреним ратама из решења, књиже се тако што се износ одобрене рате пореског дуга књижи на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "2" и одобрењем на одговарајућем рашчлањеном рачуну у класи "1" са датумом одобрења одлагања плаћања пореског дуга.

Истовремено, врши се књижење свих одобрених рата на дуговној страни аналитичких картица пореског обвезника.

О решењима из члана 77. став 1. овог правилника, води се евиденција о одобреном одлагању плаћања на почек или на рате за период од 1. јануара до 31. децембра - Образац ЕПР, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 11 ).

Ако је наплата пореског дуга привремено одложена, због обуставе извршења коначног пореског акта, обрачунава се и књижи камата и за време док траје одлагање, односно обустава, по законом прописаној стопи.

За евидентирање решења о одлагању плаћања пореског дуга, односно плаћању на рате одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

8 - улаз задужења у репрограм корисници/улаз задужења у репрограм обвезници;

9 - рата репрограма корисници/рата репрограма обвезници;

72 - камата за остатак дуга у репрограму корисници/камата за остатак дуга у репрограму обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

115 - улаз дуга у репрограм;

116 - улаз камате у репрограму;

118 - рата репрограма - дуг;

119 - рата репрограма - камата;

179 - камата за остатак дуга у репрограму.

Сви износи главнице дуга и камате за које је утврђен датум доспећа одложеног плаћања, односно одобрене рате, у наредној фискалној години, односно наредним фискалним годинама, на дан 31. децембра се у главној књизи и помоћним књигама сторнирају и прекњижавају на активна и пасивна временска разграничења, с обзиром да настале пореске обавезе утврђене одлагањем плаћања, односно плаћања на рате не смеју да оптерећују текућу фискалну годину.

3.3. Књижење пореских пријава и пореских решења са нултом обавезом

Члан 79.

Пореске пријаве и пореска решења у којима није исказана пореска обавеза, а која се по Закону морају евидентирати, књиже се у главној књизи и помоћним књигама тако што се одобрава рашчлањени рачун класе "1" а задужује рашчлањени рачун класе "2" са нулом.

Истовремено, врши се књижење обавезе из пореске пријаве, односно пореског решења на дуговној страни аналитичке картице пореских обвезника.

За евидентирање утврђених обавеза на основу поднетих пореских пријава, односно на основу пореског решења у свему се поступа у складу са чланом 72. овог правилника.

3.4. Књижење измењене пореске пријаве

Члан 80.

Књижење обавезе по измењеној пореској пријави спроводи се тако што се на дан пријема измењене пореске пријаве врши сторнирање износа из првобитно поднете пореске пријаве и књижи износ из измењене пореске пријаве на потражној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "1" и на дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "2".

Истовремено, врши се књижење сторна износа првобитно поднете пореске пријаве и износа по поднетој измењеној пореској пријави, на дуговној страни аналитичке картице одговарајућег рачуна пореског обвезника.

Ако је измењена пореска пријава поднета после доспелости првобитно поднете пореске пријаве, те ако је разлика износа из првобитно поднете и измењене пореске пријаве већа од нуле, на основу решења инспектора канцеларијске контроле, врши се књижење обрачунате камате од дана доспелости првобитно поднете пореске пријаве до дана подношења измењене пореске пријаве.

За евидентирање утврђених обавеза на основу поднетих измењених пореских пријава одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

10 - измењена пореска пријава корисници/измењена пореска пријава обвезници,

и аналитичким картицама из Шифарника АОП;

17 - измењена пореска пријава претходна година корисници/измењена пореска пријава претходна година обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

121 - задужење по измењеној пореској пријави;

172 - задужење по измењеној пореској пријави - камата;

211 - задужење по измењеној пореској пријави претходна година;

212 - задужење по измењеној пореској пријави претходна година - камата.

3.5. Књижење годишњег задужења које се плаћа у више аконтација

Члан 81.

Књижење годишњег задужења и аконтација као и промена у току године за порезе који се уплаћују на рачуне групе 843, врше се у главној књизи и помоћним књигама на основу пореских пријава или на основу решења о висини утврђеног пореза пореског органа, тако што се одобрава рашчлањени рачун у класи "1" за збир износа задужења из налога за књижење, а задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2".

Истовремено, врши се књижење задужења појединачних износа, задужења у годишњем износу или износима аконтација, са уписаним датумима доспећа аконтација на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника.

За евидентирање годишње утврђених обавеза које се плаћају у више аконтација, на основу поднетих пореских пријава, односно на основу пореског решења одређују се посебне шифре промена:

1) у главној књизи из Шифарника АОП:

а) када се утврђена обавеза измирује једном аконтацијом:

13 - годишње аконтационо задужење текућа година корисници/годишње аконтационо задужење текућа година обвезници;

14 - годишње аконтационо задужење претходна година корисници/годишње аконатционо задужење претходна година обвезници,

б) када се утврђена обавеза измирује у две једнаке рате:

40 - годишње аконтационо задужење у две рате текућа година корисници/годишње аконтационо задужење у две рате текућа година обвезници;

41 - годишње аконтационо задужење у две рате претходна година корисници/годишње аконатционо задужење у две рате претходна година обвезници,

в) када се утврђена обавеза измирује у четири једнаке рате:

42 - годишње аконтационо задужење у четири рате текућа година корисници/годишње аконтационо задужење у четири рате текућа година обвезници;

43 - годишње аконтационо задужење у четири рате претходна година корисници/годишње аконатционо задужење у четири рате претходна година обвезници,

г) када се утврђена обавеза измирује у дванаест једнаких рата:

44 - годишње аконтационо задужење у дванаест рата текућа година корисници/годишње аконтационо задужење у дванаест рата текућа година обвезници;

45 - годишње аконтационо задужење у дванаест рата претходна година корисници/годишње аконатционо задужење у дванаест рата претходна година обвезници,

            2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

а) када се утврђена обавеза измирује једном аконтацијом:

124 - годишње аконтационо задужење за текућу годину;

125 - годишње аконтационо задужење претходна година,

б) када се утврђена обавеза измирује у две једнаке рате:

189 - годишње аконтационо задужење у две рате за текућу годину;

190 - годишње аконтационо задужење у две рате претходна година,

в) када се утврђена обавеза измирује у четири једнаке рате:

191 - годишње аконтационо задужење у четири рате за текућу годину;

192 - годишње аконтационо задужење у четири рате претходна година,

г) када се утврђена обавеза измирује у дванаест једнаких рата:

193 - годишње аконтационо задужење у дванаест рата за текућу годину;

194 - годишње аконтационо задужење у дванаест рата претходна година.

Књижење утврђених аконтација спроводи се у главној књизи тако што се за укупан износ утврђених аконтација задужује синтетички рачун у класи "2" и исти износ одобрава у класи "1", уз истовремено задужење на аналитичкој картици пореског обвезника појединачних аконтација пореза са уписаним датумима доспећа.

Када се порез утврђује у годишњем износу, а плаћа у две или више аконтација, збир свих појединачних аконтација увек мора бити једнак том годишњем износу и то тако што се последња аконтација увећава или умањује за разлику када је збир аконтација мањи, односно већи од тог годишњег износа.

3.6. Књижење износа индексиране пореске обавезе по годишњем задужењу које се плаћа у више аконтација

Члан 82.

Када је законом прописана обавеза индексације износа аконтационих пореских обавеза утврђених на начин из члана 81. овог правилника, књижење индексираног износа прираста аконтације, за порезе који се уплаћују на рачуне групе 843, врше се у главној књизи и помоћним књигама на основу података о објављеним основицама, тако што се одобрава рашчлањени рачун у класи "1" за збир износа прираста аконтације из налога за књижење, а задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2".

Истовремено, врши се књижење задужења појединачних износа прираста аконтације, са уписаним датумом доспећа индексираних износа аконтација на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника.

За евидентирање прираста аконтација одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

а) када се утврђена обавеза измирује једном аконтацијом:

81 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења текућа година корисници/индексирани прираст годишњег аконтационог задужења текућа година обвезници;

82 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења претходна година корисници/индексирани прираст годишњег аконтационог задужења претходна година обвезници,

б) када се утврђена обавеза измирује у две једнаке рате:

83 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у две рате текућа година корисници/индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у две рате текућа година обвезници;

84 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у две рате претходна година корисници/индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у две рате претходна година обвезници,

в) када се утврђена обавеза измирује у четири једнаке рате:

85 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у четири рате текућа година корисници/индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у четири рате текућа година обвезници;

86 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у четири рате претходна година корисници/индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у четири рате претходна година обвезници,

г) када се утврђена обавеза измирује у дванаест једнаких рата:

87 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у дванаест рата текућа година корисници/индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у дванаест рата текућа година обвезници;

88 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у дванаест рата претходна година корисници/индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у дванаест рата претходна година обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

а) када се утврђена обавеза измирује једном аконтацијом:

195 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења за текућу годину;

196 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења претходна година,

б) када се утврђена обавеза измирује у две једнаке рате:

197 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у две рате за текућу годину;

198 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у две рате претходна година,

в) када се утврђена обавеза измирује у четири једнаке рате:

199 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у четири рате за текућу годину;

200 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у четири рате претходна година,

г) када се утврђена обавеза измирује у дванаест једнаких рата:

201 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у дванаест рата за текућу годину;

202 - индексирани прираст годишњег аконтационог задужења у дванаест рата претходна година.

3.7. Књижење аконтација пореских обавеза у висини последње аконтације из претходне године

Члан 83.

Књижење аконтација пореских обавеза које су порески обвезници дужни да плаћају, у висини која одговара последњој аконтацији из претходне године до доношења решења о утврђивању аконтација у текућој години за порезе који се уплаћују на рачуне групе 843 (у даљем тексту: привремене аконтације) врше се у главној књизи и помоћним књигама на основу пореских пријава или на основу решења о висини утврђеног пореза пореског органа, тако што се одобрава рашчлањени рачун у класи "1" за збир износа задужења из налога за књижење, а задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2".

Истовремено, врши се књижење привремених аконтација са уписаним датумима доспећа тих аконтација на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника.

За евидентирање задужења у висини привремених аконтација, а које се плаћају у једној, две или више аконтација на основу поднетих пореских пријава, односно на основу пореског решења, одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

а) када се утврђена обавеза измирује једном аконтацијом:

89 - привремена годишња аконтација текућа година корисници/привремена годишња аконтација текућа година обвезници;

90 - привремена годишња аконтација претходна година корисници/привремена годишња аконтација претходна година обвезници,

б) када се утврђена обавеза измирује у две једнаке рате:

91 - привремена шестомесечна аконтација текућа година корисници/привремена шестомесечна аконтација текућа година обвезници;

92 - привремена шестомесечна аконтација претходна година корисници/привремена шестомесечна аконтација претходна година обвезници,

в) када се утврђена обавеза измирује у четири једнаке рате:

93 - привремена тромесечна аконтација текућа година корисници/привремена тромесечна аконтација текућа година обвезници;

94 - привремена тромесечна аконтација претходна година корисници/ привремена тромесечна аконтација претходна година обвезници,

г) када се утврђена обавеза измирује у дванаест једнаких рата:

95 - привремена месечна аконтација текућа година корисници/привремена месечна аконтација текућа година обвезници;

96 - привремена месечна аконтација претходна година корисници/привремена месечна аконтација претходна година обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

а) када се утврђена обавеза измирује једном аконтацијом:

203 - привремена годишња аконтација за текућу годину;

204 - привремена годишња аконтација претходна година,

б) када се утврђена обавеза измирује у две једнаке рате:

205 - привремена шестомесечна аконтација за текућу годину;

206 - привремена шестомесечна аконтација претходна година,

в) када се утврђена обавеза измирује у четири једнаке рате:

207 - привремена тромесечна аконтација за текућу годину;

208 - привремена тромесечна аконтација претходна година,

г) када се утврђена обавеза измирује у дванаест једнаких рата:

209 - привремена месечна аконтација за текућу годину;

210 - привремена месечна аконтација претходна година.

(4) Књижење привремених аконтација спроводи се у главној књизи тако што се за укупан износ утврђених привремених аконтација задужује синтетички рачун у класи "2" и исти износ одобрава у класи "1", уз истовремено задужење свих појединачних привремених аконтација пореза са уписаним датумима доспећа, на аналитичкој картици пореског обвезника.

3.8. Књижење коначног решења

 Члан 84.

Коначно решење о утврђивању обавеза доноси се за порезе за које је законом прописана обавеза његовог доношења.

Књижење се спроводи у главној књизи тако што се за укупан износ пореза задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун у класи "1", ако се утврђена пореска обавеза уплаћује на рачун групе 843.

Истовремено, књиже се задужења из коначног решења на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника, с тим што се истовремено врши књижење сторна књижених аконтација пореза из претходне године на основу којих су донета коначна решења, тако да се са сторном износа задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2", а одобрава сторном износа одговарајући рашчлањени рачун у класи "1", ако се утврђена аконтација пореске обавезе уплаћује на рачун групе 843.

Ако се решењима из става 1. овог члана врши и утврђивање аконтација за текућу годину, код књижења ових аконтација у опису настале промене обавезно се уписује и назнака на које се године односе утврђене аконтације.

За евидентирање коначно утврђених обавеза на основу поднетих пореских пријава, односно на основу пореског решења, одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

11 - коначно задужење текућа година корисници/коначно задужење текућа година обвезници;

12 - коначно задужење претходне године корисници/коначно задужење претходне године обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

122 - коначно задужење текуће године;

123 - коначно задужење претходне године.

3.9. Књижење неуручених решења

Члан 85.

             За решења која нису уручена пореским обвезницима до 31. децембра текуће фискалне године, спроводи се књижење задужења у главној књизи и помоћним књигама под 31. децембром, без обрачуна камате.

             За евидентирање утврђених обавеза из неуручених решења одређују се посебне шифре промена:

            1) главној књизи из Шифарника АОП:

49 - неуручена решења корисници/неуручена решења обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

499 - задужење по неурученим решењима.

             О решењима из става 1. овог члана која нису уручена обвезницима пореза води се Евиденција о неурученим решењима о утврђивању пореза до 31. децембра, Образац ЕНР, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 12 ).

 

Члан 86.

             Књижење износа обавеза из неуручених решења спроводи се у главној књизи тако што се за укупан износ обавеза задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2" и за исти износ врши одобрење на одговарајућем рашчлањеном рачуну у класи "1".

             Истовремено, врши се књижење задужења свих појединачних обавеза из неуручених решења, са датумом књижења и привременим датумом доспећа тих обавеза 31. децембра текуће фискалне године, на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника.

             Износи књижени на начин из става 1. овог члана временски се разграничавају на начин из члана 113. овог правилника.

 

3.10. Књижење једнократне таксе на принудну наплату

 

Члан 87.

Књижење једнократне таксе на принудну наплату пореза, за порезе који се уплаћују на рачуне групе 843 и 845 врше се у главној књизи и помоћним књигама на основу рекапитулације донетих решења о принудној наплати пореза, тако што се одобрава одговарајући рашчлањени рачун 1- XXX-XX-3 у класи "1" за укупан износ задужења на једнократну таксу за принудну наплату пореза, а задужује одговарајући рашчлањени рачун 2- XXX-XX-0 у класи "2".

Истовремено, врши се књижење задужења појединачних износа једнократне таксе на принудну наплату пореза на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника.

За евидентирање једнократне таксе на принудну наплату одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

15 - задужење једнократне таксе корисници/задужење једнократне таксе обвезници

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

126 - једнократна такса за принудну наплату.

3.11. Књижење обавезе по основу 5% од наплаћене камате

Члан 88.

Приликом израде годишњег извештаја одређује се укупан износ наплаћене и ненаплаћене камате по сваком синтетичком рачуну на основу обраде података из Упита стања за сваког пореског обвезника и сваки појединачни рачун јавних прихода, за период од 1. јануара до 31. децембра текуће фискалне године, у складу са чл. 14. и 15. овог правилника.

Обрадом података из става 1. овог члана, обезбеђују се следећи подаци за сваког пореског обвезника, по сваком рачуну јавних прихода за сваки ниво уплате, и то:

1. (А) укупно дугује (пренети дуг + текућа задужења);

2. (Б) укупно потражује (пренета преплата + текуће уплате);

3. (Ц) укупно обрачуната камата (пренета камата + обрачуната у текућој години);

4. (Д) укупно наплаћена камата у текућој години;

5. (Е) дуг (А + Д - Б = Е) за Е > 0, односно преплата за Е < 0;

6. (Ф) ненаплаћена камата (Ц - Д);

7. (Г) салдо дуг (Е + Ф) за Г > 0, односно салдо преплата за Г < 0.

Исто тако, врши се и обрада података из става 2. овог члана, као сума (А1), (Б1), (Ц1), (Д1), (Е1), (Ф1) и (Г1) за сваки рачун јавних прихода према припадајућем нивоу.

У току фискалне године, на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-5 у класи "1" и дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "2", књижи се само пренета ненаплаћена камата из претходне године и камата утврђена у пореском поступку.

Ради довођења аналитике и синтетике у равнотежу, потребно је извршити следећа књижења на рашчлањеним рачунима главне књиге, и то тако што се:

1) од износа (Ц1) из става 3. овог члана, одузме износ исказан на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-5 и добијена разлика прокњижи на потражној страни тог рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-5 и на дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна 2- XXX-XX-X;

2) износ (Д1), укупно наплаћена камата, књижи се на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-4 и на дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна 2-XXX-XX-X;

3) истовремено врши књижење сторна износа (Д1) на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-5 и на дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна 2-XXX-XX-X.

Дакле, на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-5 остала је само ненаплаћена камата, а на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-4 прокњижена је само наплаћена камата.

Порески орган има право на 5% износа (Д1) исказаног на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-4, а 5% од износа исказаног на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-4 књижи се на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-3 уз истовремено књижење сторна тог износа на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-4.

Дакле, после спроведених књижења на рашчлањеним рачунима 1- XXX-XX-3 исказан је износ од 5% наплаћене камате, коју порески орган распоређује у току фискалне године као сопствени приход.

За евидентирање износа камате (Ц), (Ц1) и (Д1) одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

46 - задужење обрачунате камате корисници/задужење обрачунате камате обвезници;

73 - наплаћена камата корисници/наплаћена камата обвезници;

16 - задужење 5% наплаћене камате корисници/задужење 5% наплаћене камате обвезници

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

498 - камата.

Књижење износа 5% наплаћене камате (Д1) врши се само на рашчлањеним рачунима за које се примењују одговарајуће шифре АОП.

3.12. Књижење трошкова пореског поступка

Члан 89.

За евидентирање трошкова пореског поступка одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

18 - трошкови пореског поступка код принудне наплате корисници/трошкови пореског поступка код принудне наплате обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

127 - трошкови пореског поступка код принудне наплате.

3.13. Књижење трошкова принудне наплате

Члан 90.

На основу решења у главној књизи и аналитичкој картици пореског обвезника, на рачуну трошкова принудне наплате врши се задужење трошкова принудне наплате у износу исказаном у решењу, док се не врши задужење дуга пореза и једнократне таксе за принудну наплату пореза, пошто су претходно већ спроведена књижења.

Трошкови принудне наплате књиже се тако што се задужује рашчлањени рачун трошкова принудне наплате у класи "2" и одобрава одговарајући рашчлањени рачун у класи "1".

Истовремено, врши се књижење задужења на дуговној страни аналитичке картице трошкова принудне наплате пореског обвезника, код кога су настали трошкови принудне наплате.

За евидентирање трошкова принудне наплате одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

37 - задужење трошкова принудне наплате корисници/задужење трошкова принудне наплате обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

173 - трошкови принудне наплате.

3.14. Књижење решења канцеларијске и теренске контроле

Члан 91.

Решења о утврђивању опорезованих непријављених пореза у поступку канцеларијске или теренске контроле, доносе се за све порезе за које је пореском органу поверено утврђивање, наплата и контрола тих пореза.

Књижење се спроводи у главној књизи тако што се за укупан износ пореза из решења, задужује одговарајући рашчлањени рачун у класи "2", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун у класи "1", ако се утврђена пореска обавеза уплаћује на рачуне групе 843. Истовремено, књиже се задужења из решења на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника.

За евидентирање опорезованих непријављених пореза одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

19 - пореска обавеза утврђена решењем КК корисници/пореска обавеза утврђена решењем КК обвезници;

20 - пореска обавеза утврђена решењем ТК корисници/пореска обавеза утврђена решењем ТК обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

128 - решење КК - текућа година - задужење;

129 - решење КК - текућа година - камата;

131 - решење КК - претходна година - задужење;

132 - решење КК - претходна година - камата;

134 - решење КК - повраћај ПДВ - задужење;

135 - решење КК - повраћај ПДВ - камата;

136 - решење ТК - текућа година - задужење;

137 - решење ТК - текућа година - камата;

139 - решење ТК - претходна година - задужење;

140 - решење ТК - претходна година - камата;

142 - решење ТК - повраћај ПДВ - задужење;

143 - решење ТК - повраћај ПДВ - камата.

3.15. Књижење обавезе по основу 10% од наплаћених опорезованих непријављених прихода

Члан 92.

Укупан износ обавезе утврђене на основу 10% наплаћених опорезованих непријављених прихода по сваком рашчлањеном рачуну 1- XXX-XX-1, на основу прокњижених података из главне књиге, за сваког пореског обвезника и сваки појединачни рачун јавних прихода, одређује се на основу збира износа из члана 64. до 67. и члана 91. овог правилника.

За износ 10% наплаћених опорезованих непријављених прихода из члана 93. овог правилника, врши се књижење сторна тог износа на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-0 и књижење истог износа на рашчлањени рачун 1- XXX-XX-1 - наплаћени опорезовани непријављени приходи.

За евидентирање наплаћених опорезованих непријављених прихода одређује се одговарајућа шифра АОП само у главној књизи:

48 - 10% наплаћених опорезованих непријављених прихода корисници/10% наплаћених опорезованих непријављених прихода обвезници.

3.16. Књижење камате

Члан 93.

Књижење камате врши се тако што се за износ обрачунате камате из помоћних евиденција задужују аналитичке картице и рашчлањени рачуни у класи "2", а одобравају одговарајући рашчлањени рачуни у класи "1".

Укупно обрачуната камата, која је из помоћних евиденција књижена на аналитичким картицама пореских обвезника на рашчлањеним рачунима у класи "2", састоји се из укупно наплаћене и укупно ненаплаћене камате.

Књижење камате спроводи се на рашчлањеним рачунима класе "1" и "2" и на аналитичким картицама пореских обвезника, 31. децембра текуће фискалне године, пре закључивања главне књиге.

За евидентирање износа обрачунате камате одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

46 - задужење обрачунатом каматом корисници/задужење обрачунатом каматом обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

497 - укупно обрачуната камата.

Члан 94.

Износ камате рачуна се на две децимале, с тим да се друга децимала заокружује за један број навише ако је трећа децимала једнака или већа од пет.

Ако се одлуком надлежног државног органа пропише обавеза евидентирања износа у динарима без пара, износ камате рачуна се у целим бројевима, с тим да се последњи цео број заокружује за један број навише, ако је прва децимала једнака или већа од пет.

Члан 95.

Број дана за обрачун камате добија се тако што се бројање дана рачуна од наредног дана од дана доспелости пореске обавезе, као првог дана доцње, до краја дана уплате или доспелости наредне пореске обавезе.

Изузетно, бројање дана отпочиње 1. јануара текуће фискалне године, а завршава се 31. децембра, као последњег дана доцње, пошто се књиге затварају са стањем на крају дана 31. децембра.

Члан 96.

Свака прокњижена промена утиче на прекид рачунања броја дана за обрачун камате, осим књижења из члана 54. и члана 72. став 5. овог правилника.

Почетно стање, којим су отворене главна књига и аналитичке картице, као и све прокњижене промене које се односе на претходну фискалну годину са датумом доспелости 1. јануар текуће фискалне године, а које грешком нису биле обухваћене у претходној фискалној години, представљају податке за које се камата рачуна закључно са 31. децембром претходне године.

Члан 97.

Ако је збир износа на дуговној страни умањен за збир износа на потражној страни Упита стања, на дан 1. јануар већи од нуле, врши се обрачун камате на тако утврђен износ, рачунајући 1. јануар као први дан доцње.

Ако је износ утврђен на начин из става 1. овог члана у Упиту стања на дан 1. јануара мањи од нуле, не врши се обрачун камате на тако утврђен износ.

Члан 98.

Ако у току фискалне године порески орган донесе решење, којим се врши сторно погрешно или више обрачунате камате, на дан доспелости тог решења извршиће се сторно те камате тако што ће се за исти износ умањити укупно обрачуната камата на Упиту стања, односно на дуговној страни аналитичке картице одговарајућег рачуна јавних прихода.

Ако је износ сторна погрешно или више обрачунате камате већи од износа укупно обрачунате камате, разлика представља сторно наплаћене камате, односно за исти износ умањује се салдо дуга или повећава салдо преплате.

Књижење настале промене из става 1. овог члана књижи се као сторно износа на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-5 и на дуговној страни рашчлањеног рачуна 2-XXX-XX-X.

Ако је салдо, као разлика дуговне и потражне стране у Упиту стања негативна, разлика представља салдо преплате.

Ако је салдо, као разлика дуговне и потражне стране у Упиту стања позитивна, разлика представља салдо дуга.

Члан 99.

Камата плаћена пореском обвезнику, ако порески орган у складу са Законом не поступи у остављеном року, по његовом писменом захтеву, односно по пресуди суда, не књижи се већ пада на терет редовног пословања пореског органа, а средства се обезбеђују из прихода пореског органа.

Члан 100.

На дан 31. децембра врши се обрада података у Упиту стања на начин из члана 88. став 2. овог правилника, за све пореске обвезнике по свим јавним приходима које наплаћује порески орган, која обезбеђује:

1) укупно пренет дуг из претходне године и доспео текући дуг до 31. децембра;

2) укупно пренете преплате из претходне године и текуће уплате до 31. децембра;

3) укупно пренету камату из претходне године и обрачунату камату до 31. децембра;

4) укупно наплаћену камату до 31. децембра;

5) салдо, као разлика {1) +4)}-{ 2) + 3) - 4)}.

Члан 101.

Ради усклађивања стања обавеза и потраживања у књиговодственој евиденцији са стварним стањем, на крају буџетске године врши се коначан обрачун камате за доспеле а неплаћене пореске обавезе.

Усаглашавање стања потраживања и обавеза врши се на дан састављања годишњег финансијског извештаја.

На захтев пореског обвезника, порески орган ће доставити електронски или на други начин преглед о доспелим, а неплаћеним пореским обавезама.

Порески орган доставља преглед из става 3. овог члана, са стањем на дан 31. децембар претходне фискалне године, на Обрасцу ИПД - Извод пореског дуга, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 13 ).

3.17. Књижење спорних и дубиозних пореских обавеза

Члан 102.

Књижење спорних и дубиозних пореских обавеза врши се на основу решења о утврђивању износа спорних или дубиозних обавеза пореских обвезника, а по спроведеној процедури, тако што се врши сторно износа спорне или дубиозне обавезе на дуговној страни рашчлањеног рачуна 2- XXX-XX-0 у класи "2" и на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-0 у класи "1". Истовремено се врши књижење истог износа на дуговној страни рашчлањеног рачуна 2- XXX-XX-3 ако се ради о спорним обавезама, или 2- XXX-XX-4, ако се ради о дубиозним обавезама у класи "2" и на потражној страни рашчлањеног рачуна 1- XXX-XX-0 у класи "1".

За евидентирање спорних или дубиозних пореских обавеза одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

38 - спорне пореске обавезе корисници/спорне пореске обавезе обвезници;

39 - дубиозне пореске обавезе корисници/дубиозне пореске обавезе обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

185 - спорне пореске обавезе;

186 - спорне пореске обавезе - камата;

187 - дубиозне пореске обавезе;

188 - дубиозне пореске обавезе - камата.

Евиденција о спорним и дубиозним пореским обавезама саставља се са стањем на дан 31. децембра, уз порески завршни извештај, на Обрасцу ЕСДПО, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 14 ).

3.18. Књижење застарелости права на наплату пореза

Члан 103.

Књижење застарелости права на наплату пореза спроводи се на основу решења о сторнирању доспелог, а ненаплаћеног пореског дуга за који је спроведена процедура у складу са Законом, тако што се врши сторно износа застарелог пореског дуга на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "1" и дуговној страни аналогног рашчлањеног рачуна у класи "2".

Истовремено, врши се књижење сторна застарелог дуга на дуговној страни аналитичке картице пореског обвезника.

За евидентирање застарелости наплате пореског дуга одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

21 - застарелост дуга корисници/застарелост дуга обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

144 - застарелост пореског дуга;

145 - застарелост камате.

Евиденција о застарелим пореским обавезама саставља се са стањем на дан 31. децембра, уз порески завршни извештај, на Обрасцу ЕЗПО, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 15 ).

3.19. Књижење отписа пореза

Члан 104.

Књижење отписа пореза спроводи се на основу решења о сторнирању доспелог, а ненаплаћеног пореског дуга, тако што се врши сторно износа ненаплаћеног пореског дуга на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "1" и дуговној страни аналогног рашчлањеног рачуна у класи "2".

Истовремено, врши се књижење сторна ненаплаћеног дуга на дуговној страни аналитичке картице пореског обвезника.

За евидентирање отписа одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

22 - отпис дуга корисници/отпис дуга обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

147 - отпис пореског дуга;

148 - отпис обрачунате камате.

Евиденција о отпису пореских обавеза саставља се са стањем на дан 31. децембра, уз порески завршни извештај, на Обрасцу ЕОПО, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 16 ).

3.20. Књижење престанка пореске обавезе у случају ликвидације, стечаја или принудног поравнања пореског обвезника

Члан 105.

Књижење сторна дуга спроводи се на основу решења о сторнирању доспелог, а ненаплаћеног пореског дуга, тако што се врши сторно износа ненаплаћеног пореског дуга на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "1" и дуговној страни аналогног рашчлањеног рачуна у класи "2".

Истовремено, врши се књижење сторна ненаплаћеног дуга на дуговној страни аналитичке картице пореског обвезника.

За евидентирање сторна одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

23 - сторно дуга због стечаја корисници/сторно дуга због стечаја обвезници;

24 - сторно дуга због ликвидације корисници/сторно дуга због ликвидације обвезници;

25 - сторно дуга због принудног поравнања корисници/сторно дуга због принудног поравнања обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

150 - сторно дуга због стечаја;

151 - сторно камате због стечаја;

152 - сторно дуга због ликвидације;

153 - сторно камате због ликвидације;

154 - сторно дуга због принудног поравнања;

155 - сторно камате због принудног поравнања.

3.21. Књижење пореске обавезе у случају промене седишта, односно у случају статусних промена пореског обвезника

Члан 106.

У случају промене седишта пореског обвезника врши се временско разграничење дуговне и потражне стране синтетичких рачуна и аналитичких картица пореског обвезника, према нивоу уплата у организационој јединици пореског органа коју напушта и организационе јединице пореског органа, у коју порески обвезник долази.

Члан 107.

Под променом седишта, у смислу члана 106. овог правилника, сматра се промена седишта обвезника из једне општине у другу, односно из једне организационе јединице пореског органа у другу организациону јединицу, односно извршена промена седишта пореског обвезника у одговарајућим регистрима из члана 13. став 4. тачка 1) овог правилника.

Члан 108.

Ако је до промене седишта пореског обвезника дошло из места у место, у оквиру исте организационе јединице пореског органа, односно из улице у улицу, у оквиру истог места, онда се не сматра да је дошло до промене седишта пореског обвезника и не предузимају се радње око утврђивања коначних обавеза у оквиру организационе јединице пореског органа.

Закључно са датумом са којим се порески обвезник одјавио из организационе јединице пореског органа, у тој организационој јединици се врше закључна књижења пореских обавеза.

У главној књизи, у складу са чл. 72-93. овог правилника, врши се сторно задужења по основу аконтација, односно коначног задужења за пореске обавезе које касније доспевају на потражној страни рашчлањених рачуна класе "1" и истоветних рашчлањених рачуна класе "2".

Истовремено, врши се књижење сторна тих обавеза на дуговној страни аналитичких картица пореског обвезника у организационој јединици из које се порески обвезник одјавио.

Такође, у главној књизи врши се задужење по основу аконтација, односно коначног задужења за пореске обавезе које касније доспевају на потражној страни рашчлањених рачуна класе "1" и истоветних рашчлањених рачуна класе "2", а врше се и књижења тих обавеза на дуговној страни аналитичких картица пореског обвезника у организационој јединици у коју се порески обвезник пријавио.

На аналитичким картицама пореског обвезника у организационој јединици пореског органа из које се порески обвезник одјавио више се не књиже пореске обавезе, осим трошкова поступка ради наплате пореског дуга.

За евидентирање закључних књижења којима се врши затварање промета и пренос недоспелих пореских обавеза у другу организациону јединицу пореског органа одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

31 - пренос разграничених обавеза корисници/пренос разграничених обавеза обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

162 - пренос разграничених обавеза - дуг;

163 - пренос разграничених обавеза - камата.

Члан 109.

Ако је порески обвезник извршио промену седишта у периоду од првог до петнаестог дана у месецу, пореском обвезнику се пореске картице затварају закључно са обавезама које доспевају за плаћање закључно са последњим даном у месецу који претходи месецу у којем је извршена промена седишта пореског обвезника.

Пореске обавезе које доспевају за наплату у месецу у којем је извршена промена седишта из става 1. овог члана, као и све остале аконтационе и коначне пореске обавезе које доспевају касније за наплату, сторнирају се са општине из које се порески обвезник одјавио и књиже на територији општине на коју се порески обвезник пријавио.

3.22. Књижење ревалоризације пореске обавезе

Члан 110.

Порез утврђен путем јавног огласа у складу са Законом књижи се даном када је извршено јавно оглашавање, тако што се порез утврђен у претходној години ревалоризује стопом коју је утврдила Народна скупштина.

Тако добијени износ књижи се одобравањем рашчлањених рачуна у класи "1" и задужењем истоветних рашчлањених рачуна у класи "2", и истовремено се врши књижење задужење на аналитичким картицама пореских обвезника.

За евидентирање ревалоризације пореске обавезе одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

26 - ревалоризована пореска обавеза корисници/ревалоризована пореска обавеза обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

159 - ревалоризована пореска обавеза.

3.23. Књижење привременог пореског решења

Члан 111.

Ако се до истека законског рока, за доношење пореског решења, није могао утврдити порез порески орган доноси привремено пореско решење.

Привремено пореско решење књижи се тако што се за износ из привременог решења врши одобрење одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "1" и задужење одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "2", и истовремено, врши се књижење задужења на дуговној страни аналитичких картица пореских обвезника.

Када порески орган у року од три године од дана доношења привременог решења, донесе коначно решење о порезу врши се сторнирање износа пореза утврђеног привременим решењем тако што се врши књижење сторна на потражној страни рашчлањеног рачуна у класи "1" и сторно износа на дуговној страни одговарајућег рашчлањеног рачуна у класи "2", и истовремено, врши се књижење сторна тог износа на дуговној страни аналитичке картице пореског обвезника.

Порез утврђен коначним решењем књижи се на начин из става 2. овог члана.

За евидентирање привременог пореског решења одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

27 - привремена пореска обавеза корисници/привремена пореска обавеза обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

160 - привремена пореска обавеза.

3.24. Књижење пореза који се укидају, односно који нису уплаћени по прописима који су престали да важе

Члан 112.

Књижење пореза који се укидају, односно који нису уплаћени по прописима који су престали да важе, врши се на рашчлањени рачун 840-745121-843 - остали приходи буџета Републике Србије, ако пореским прописима није другачије одлучено.

Дакле, ако је салдо на аналитичкој картици пореског обвезника на укинутом рачуну јавних прихода дуговни, врши се књижење сторна дуга у истом износу и пренос тог дуга на дуговну страну аналитичке картице пореског обвезника на рачуну следбеника, водећи рачуна да се у оквиру дуговног салда изврши пренос ненаплаћене камате и ненаплаћене главнице дуга.

Истовремено, у синтетици се врши књижење тако, да се врши сторно на потражној страни класе "1" и за исти износ сторно на дуговној страни класе "2" укинутог јавног прихода и књижи се у истом износу на потражној страни рашчлањеног рачуна следбеника у класи "1" и на дуговној страни рашчлањеног рачуна у класи "2".

Ако је салдо на аналитичкој картици пореског обвезника, на укинутом рачуну јавних прихода преплата, врши се књижење сторна преплате на потражној страни аналитичке картице пореског обвезника у истом износу и пренос те преплате на потражну страну аналитичке картице пореског обвезника на рашчлањеном рачуну следбеника.

Истовремено, у синтетици се врши књижење, тако да се врши сторно на дуговној страни класе "1" и за исти износ сторно на потражној страни класе "2" укинутог јавног прихода и књижи се у истом износу на дуговној страни рашчлањеног рачуна следбеника у класи "1" и на потражној страни тог рашчлањеног рачуна у класи "2".

За евидентирање преноса салда дуга и преплате за укинуте рачуне јавних прихода одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

76 - салдо пренос дуга због укидања јавног прихода корисници/салдо пренос дуга због укидања јавног прихода обвезници;

77 - салдо пренос камате због укидања јавних прихода корисници/салдо пренос камате због укидања јавних прихода обвезници;

78 - салдо пренос преплате због укидања јавних прихода корисници/салдо пренос преплате због укидања јавних прихода обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

183 - салдо пренос дуга због укидања јавних прихода;

184 - салдо пренос камате због укидања јавних прихода;

185 - салдо пренос преплате због укидања јавних прихода.

4. Књижење временских разграничења пореза

Члан 113.

Временско разграничење пореза обухвата сваку прокњижену обавезу, у периоду од 1. јануара до 31. децембра текуће фискалне године, даном пријема пореске пријаве у пореском органу, односно даном уручења пореског решења пореском обвезнику а која доспева за наплату у наредној, односно наредним фискалним годинама.

Временска разграничења која се књиже на дуговној страни рашчлањеног рачуна јавних прихода у класи "2" представљају активна временска разграничења.

Временска разграничења која се књиже на потражној страни рашчлањеног рачуна јавних прихода у класи "1" представљају пасивна временска разграничења.

Услов исправности књижења временских разграничења пореза на рашчлањеним рачунима класе "1" и "2" јесте да су прокњижени износи на рашчлањеним рачунима у класи "1" једнаки прокњиженим износима на рашчлањеним рачунима у класи "2".

У активна временска разграничења у оквиру класе "2" спадају сви они порези који су утврђени решењем или за које је поднета пореска пријава у текућој фискалној години, а наплата у целости или за поједине рате доспева у наредној фискалној години.

Књижење активних и пасивних временских разграничења спроводи се у главној књизи тако што се за укупан износ задужује рашчлањени рачун активних временских разграничења у класи "2", а одобрава одговарајући рашчлањени рачун пасивних временских разграничења у класи "1".

Истовремено, врши се књижење сторна тих промена на потражној страни рашчлањених рачуна у класи "1" и сторна књижења на дуговној страни рашчлањених рачуна у класи "2".

Исто тако, врши се књижење сторно свих обавеза на аналитичким картицама пореских обвезника у класи "2", на основу пореских пријава или пореских решења којима је рок доспелости у наредној или наредним фискалним годинама, ради довођења синтетике на готовинску основу.

По правилу, сва наведена књижења спроводе се под 31. децембром текуће фискалне године.

За евидентирање временских разграничења пореза одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

28 - временско разграничење пореза корисници/временско разграничење пореза обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

161 - временско разграничење пореске обавезе;

180 - временско разграничење камате.

Члан 114.

Активна и пасивна временска разграничења из члана 113. овог правилника, прекњижавају се, на почетку следеће фискалне године, на прописане рашчлањене рачуне главне књиге и аналитичке картице рачуна пореских обвезника, на дан 1. јануара, са датумом доспелости за наплату тих обавеза.

Прекњижавање из става 1. овог члана врши се путем сторнирања укупног износа на дуговној и потражној страни одговарајућих рашчлањених рачуна временских разграничења у класи "1" и "2" и књижењем истих на потражној страни одговарајућих рашчлањених рачуна у класи "1" и дуговној страни одговарајућих рачуна у класи "2".

 Активна и пасивна временска разграничења чине одбитну ставку од укупног годишњег фискалног задужења у класи "1" и "2" иако се исказују у стању активе и пасиве.

5. Књижење код спајања, раздвајања, односно гашења јединица локалне самоуправе

Члан 115.

На основу прописа који уређују конституисање и поступак спајања или раздвајања јединица локалне самоуправе, локалне самоуправе могу да врше раздвајање на две или више локалних самоуправа или да изврше спајање две или више локалних самоуправа у једну.

Ако се прописима који уређују услове и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода врши евидентирање општина, односно територија које су настале на начин из става 1. овог члана, порески орган врши закључивање књига и отварање нових књига, у зависности да ли је дошло до спајања или раздвајања јединица локалне самоуправе.

Закључно са датумом са којим је извршено спајање, односно раздвајање јединице локалне самоуправе врше се закључна књижења пореских обавеза.

Члан 116.

Ако се врши спајање јединица локалне самоуправе тако да се једна или више јединица локалне самоуправе придодају већ постојећој јединици локалне самоуправе одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

33 - пренос стања дуга због спајања корисници/пренос стања дуга због спајања обвезници;

34 - пренос стања преплате због спајања корисници/пренос стања преплате због спајања обвезници;

79 - пренос стања камате због спајања корисници/пренос стања камате због спајања обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

166 - пренос стања дуга због спајања;

167 - пренос стања камате због спајања;

523 - пренос стања преплате због спајања.

Члан 117.

Износ укупно обрачунате камате, као и износ укупно наплаћене камате, односно ненаплаћене камате по сваком рачуну и пореском обвезнику за утврђени ниво уплате за период од 1. јануара до дана вршења спајања, добија се из Упита стања за обрачун камате на начин из члана 101. овог правилника.

Ако је укупан износ наплаћене камате мањи од укупног износа обрачунате камате, износ разлике обрачунате камате и наплаћене камате представља износ ненаплаћене камате.

Преглед стања на рачунима пореских обвезника за период од 1. јануара до ___ ___ ___ године, подноси се на Обрасцу ГО-3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 17 ).

Члан 118.

На основу података из обрасца ГО-3, организациона јединица пореског органа врши књижење и уводи нове пореске обвезнике у своју евиденцију, главну књигу и помоћне књиге.

Члан 119.

Ако се врши спајање јединица локалне самоуправе тако да једна или више јединица локалне самоуправе формирају нову јединицу локалне самоуправе, за књижење насталих књиговодствених промена примењују се исте шифре АОП у главној књизи и аналитичким картицама, наведене у члану 115. овог правилника.

Пренос стања са јединице локалне самоуправе (шифре општине) која се гаси, у корист јединице локалне самоуправе која се као нова формира, врши се тако што се закључивање аналитичких картица свих рачуна за уплату јавних прихода, за све пореске обвезнике, на дан када се врши спајање јединица локалне самоуправе, спроводи довођењем у књиговодствену равнотежу дуговне и потражне стране аналитичких картица на начин из члана 117. овог правилника.

Члан 120.

Ако се врши раздвајање јединица локалне самоуправе тако да се од једне јединице локалне самоуправе формирају две или више јединица локалне самоуправе, за књижење насталих књиговодствених промена одређују се посебне шифре промена:

1) главној књизи из Шифарника АОП:

74 - пренос стања дуга због раздвајања корисници/пренос стања дуга због раздвајања обвезници;

75 - пренос стања преплате због раздвајања корисници/пренос стања преплате због раздвајања обвезници;

80 - пренос стања камате због раздвајања корисници/пренос стања камате због раздвајања обвезници,

2) аналитичким картицама из Шифарника АОП:

181 - пренос стања дуга због раздвајања;

182 - пренос стања камате због раздвајања;

524 - пренос стања преплате због раздвајања.

На основу података из обрасца ГО-3 врши се деоба пореских обвезника и формирају два обрасца ГО-3 на основу којих се отварају главне књиге и помоћне књиге, за јединице локалне самоуправе које се формирају овом деобом.

6. Пренос овлашћења са Пореске управе на јединицу локалне самоуправе и обрнуто

Члан 121.

Ако се врши пренос овлашћења за администрирање пореза, са Пореске управе на јединицу локалне самоуправе, спроводе се књижења на начин из члана 116. овог правилника.

На основу података из обрасца ГО-3 врши се примопредаја података о пореским обвезницима и стању дуга, односно преплате на рачунима јавних прихода на основу којих се отварају главне књиге и помоћне књиге, у јединицама локалне самоуправе које преузимају администрирање локалних пореза.

7. Распоред пореза на консолидовани рачун трезора

Члан 122.

Распоређивање на рачуне групе 843 врши се са рачуна групе 845 по правилу сваког радног дана, а последњег радног дана у месецу рачун групе 845 се празни на рачуне групе 843 обавезно.

Распоређивање пореза са рачуна групе 843 на консолидовани рачун буџета Републике Србије спроводи Трезор.

Порези наплаћени 31. децембра распоређују се на рачуне групе 843 најкасније до првог радног дана у наредној фискалној години, за који се формира један, два или више извода са рачуна под 31. децембром.

Члан 123.

Књижење распоређених пореза са рачуна групе 845 на рачуне групе 843 врши се у главној књизи тако што се рашчлањени рачуни пореза групе 843 у класи "1" задужују за исказане износе на основу позива на број одобрења, док се укупан збир сторнира на рашчлањеном рачуну новчаног промета банке рачуна групе 845 у класи "0".

Књижење распоређених пореза са рачуна групе 843, у корист консолидованог рачуна буџета Републике Србије, врши се у главној књизи тако што се рашчлањени рачуни пореза из класе "1" појединачно задужују за исказане износе на рачунима групе 843, док се укупан збир одобрава рашчлањеном рачуну новчаног промета банке, рачуна групе 843, у класи "0".

За евидентирање распореда одређује се посебна шифра промене само у главној књизи из Шифарника АОП:

29 - распоред пореза банка/распоред пореза корисници.

8. Закључивање књига

Члан 124.

Закључивање књиговодствених евиденција врши се из података утврђених на начин из члана 100. овог правилника.

Збир промета дуговне и збир промета потражне стране свих рашчлањених рачуна главне књиге треба да се слажу са збиром промета дуговне и збиром промета потражне стране дневника.

Збир салда дуговних рашчлањених рачуна треба да се сложи са збиром салда потражних рашчлањених рачуна.

Након извршеног слагања промета свих рашчлањених рачуна главне књиге са дневником, као и салда на дуговној и потражној страни врши се закључивање рашчлањених рачуна главне књиге, на тај начин што се на мањој страни збира промета уписује износ салда, а у опису настале промене ставља назнака "салдо за изравнање", уз подвлачење дуговне и потражне стране, а после уписаног износа салда и уписа изравнатог износа промета, обеју страна, подвлаче се две паралелне линије, испод којих се на левој страни уписује назив места организационе јединице пореског органа и датум закључења књиге, а на средини потпис лица овлашћеног за вођење књига и на десној страни потпис руководиоца организационе јединице пореског органа.

Преглед стања на рачунима за период од 1. јануара до ___ ___ ___ године, подноси се на Обрасцу ГО - 3/1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 18 ).

Члан 125.

Код закључивања главног дневника претходно се врши усклађивање, тако што се уједначава његов дуговни и потражни промет, који представља укупан збир почетних салда и свих промена у порезима, у току фискалне године.

Испод уједначеног и утврђеног стања промета са главном књигом, подвлачи се линија испод последње промене прокњижене у дневнику, а затим се врши упис утврђеног збира дуговне и потражне стране који се подвлаче са две паралелне линије.

Члан 126.

Главна књига и дневник, као и помоћне књиге и помоћни дневници који се воде електронски, могу се по потреби штампати, коричити и одлагати уз обавезно сачињавање сигурносне копије тих података.

Члан 127.

Закључивање аналитичких картица пореских обвезника, који представљају појединачну евиденцију за сваког пореског обвезника, унутар синтетичких рачуна класе "2", врши се на исти начин као и главне књиге, у свему и на начин из члана 101. а дат је на обрасцу из члана 117. став 3. овог правилника.

Члан 128.

Пре припреме финансијских извештаја врши се усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом.

Начин, поступак и рокове за упоређивање података у главној књизи и помоћним књигама и дневнику и контроли прокњижених података у главној књизи, помоћним књигама и евиденцијама, интерним актом одређује порески орган.

9. Консолидовање и састављање годишњег извештаја

 Члан 129.

Ако порески орган врши наплату јавних прихода са различитим нивоима уплате, врши се консолидовање.

Консолидовање се врши следећим редоследом консолидовања, и то:

1 - на нивоу општина (шифра општине);

2 - на нивоу града (шифра града);

3 - на нивоу аутономне покрајине (шифра аутономне покрајине);

4 - на нивоу Републике Србије (шифра Републике).

Све организационе јединице пореског органа врше закључивање главне књиге за јавне приходе за ниво уплате за који су надлежне.

Организационе јединице пореског органа састављају годишње финансијске извештаје - Порески годишњи извештај за период 1. јануар - 31. децембар, на крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра.

Члан 130.

Порески орган саставља годишњи консолидовани финансијски извештај - Консолидовани порески годишњи извештај за период 1. јануар - 31. децембар, на крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра.

Члан 131.

Састављање Консолидованог пореског годишњег извештаја врши се применом готовинске основе, сагласно члану 113. став 5. и редоследом из члана 129. овог правилника.

Консолидовање се врши збрајањем износа дуговних и потражних страна свих синтетичких рачуна класа "0", "1" и "2" за све организационе јединице пореског органа и исказивањем истих на нивоу Републике Србије.

Члан 132.

Порески бруто годишњи извештај и Консолидовани порески бруто годишњи извештај за период од 1. јануара до ___ ___ ___ године, састављају се на Обрасцу ГО-1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 19 ).

Порески бруто годишњи извештај саставља се на основу промета и салда свих синтетичких рачуна главне књиге класе "0", "1" и "2" остварених у фискалној години за коју се саставља годишњи порески извештај.

Порески нето годишњи извештај и Консолидовани порески нето годишњи извештај за период од 1. јануара до ___ ___ ___ године, састављају се на Обрасцу ГО-2, који је одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део ( Прилог бр. 20 ).

Порески нето годишњи извештај саставља се на основу салда свих синтетичких рачуна главне књиге класе "0", "1" и "2" остварених у фискалној години за коју се саставља годишњи порески извештај

Порески бруто и нето годишњи извештај и консолидован порески бруто и нето годишњи извештај ГО-1 и ГО-2 поднесе се до 31. марта текуће године, за претходну фискалну годину.

VI. РОКОВИ ЗА КЊИЖЕЊЕ ПРОМЕНА И ЧУВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 133.

Књижење промена и чување књиговодствених евиденција врши се у следећим роковима:

1) пренос стања дуга и преплате из претходне године до - 31. марта текуће фискалне године;

2) задужења на основу пореских пријава и пореских решења - у року од седам дана од дана пријема пореских пријава, односно од уручења пореских решења;

3) уплате и повраћаји - у року од три дана од дана пријема документације;

4) камата, на дан 31. децембра текуће фискалне године;

5) распоређивање прихода са рачуна групе 843 и групе 845 врши се у року од три дана од дана пријема документације.

Члан 134.

Главна и помоћне књиге закључују се после спроведених евиденција свих економских трансакција и обрачуна на крају буџетске године, односно у току буџетске године, у случају статусних промена, престанка пословања и другим случајевима.

Изузетно од става 1. овог члана, главна и помоћне књиге које се користе више од једне године, закључују се по престанку њиховог коришћења.

Дневник и главну књигу потписују руководилац пореског органа и руководилац службе за пореско рачуноводство.

Главна и помоћне књиге закључују се најкасније до истека рока за подношење извештаја (31. март).

Књиговодствене исправе, главна и помоћне књиге, евиденције и финансијски извештаји чувају се у оригиналу или другом облику архивирања, у складу са законом, у пословним просторијама пореског органа, са следећим временом чувања:

1) трајно - финансијски извештаји;

2) трајно - главна књига и помоћне књиге и евиденције;

3) трајно - евиденције о утврђеним основицама за обрачун обавеза на основу којих се стичу права из пензијског и инвалидског осигурања пореских обвезника, ако представљају битне податке о том осигурању;

4) десет година - дневник;

5) пет година - изворна документација и пратећа документација, односно исправе на основу којих се уносе подаци у пословне књиге;

6) пет година - исправе платног промета овлашћених институција;

7) две године - помоћни обрасци и слична документација.

Време чувања документације из става 5. овог члана почиње да тече од првог дана по истеку буџетске године на коју се књиговодствена исправа односи.

Ако се главна књига и помоћне књиге воде на рачунару, упоредо са меморисаним подацима, Служба за пореско рачуноводство пореског органа мора да обезбеди и меморисање апликативног софтвера, како би подаци били доступни контроли.

Члан 135.

Уништавање књиговодствених исправа којима је прошао законски рок чувања, врши комисија коју именује руководилац пореског органа

Комисија саставља записник о уништењу књиговодствених исправа, који се трајно чува у архиви.

Члан 136.

Руководилац службе за пореско рачуноводство и руководиоци организационих јединица пореског органа одговорни су за чување главне књиге и помоћних књига, књиговодствених исправа, евиденција и финансијских извештаја.

VII. УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

Члан 137.

Руководилац службе за пореско рачуноводство пореског органа одговоран је за отварање и вођење главне и помоћних књига, припрему, подношење и објављивање консолидованог пореског завршног рачуна и књиговодствених извештаја.

Руководилац организационе јединице пореског органа одговоран је за вођење главне и помоћних књига само за пореске пријаве које се примају или се пореска управна акта доносе у тој организационој јединици.

Члан 138.

За насталу пословну трансакцију и остали догађај одговоран је запослени који на основу решења руководиоца пореског органа непосредно учествује у настанку пословне промене или другог догађаја.

Члан 139.

За састављање књиговодствене исправе одговоран је запослени који на основу решења руководиоца пореског органа, непосредно учествује у састављању исправе, који је дужан да својим потписом на исправи гарантује да је истинита и да верно приказује пословну промену.

Члан 140.

За контролу законитости и исправности књиговодствене исправе за насталу пословну трансакцију и осталог догађаја одговоран је радник који врши контролу исправа, који је дужан да својим потписом на исправи гарантује да је истинита и да верно приказује пословну промену.

Књиговодствене исправе које се састављају непосредно на рачунару морају да имају електронски потпис особе која је исправу саставила или ауторизован дигитални потпис на књиговодственој исправи.

Члан 141.

За чување главне и помоћних књига, књиговодствених исправа и финансијских извештаја одговоран је запослени који на основу решења руководиоца пореског органа обавља послове архивирања.

VIII. ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

Члан 142.

Јавним исправама у смислу члана 163. став 3. Закона, сматрају се исправе издате на основу података из пореског књиговодства, и то:

1) уверење о измирењу пореских обавеза;

2) помоћна књига пореза пореског обвезника;

3) каматни лист за доспеле, а неплаћене порезе.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 143.

Порески орган може организовати вођење пореског рачуноводства по одредбама овог правилника од 1. јануара 2012. године, с тим да сва почетна књижења спроведе најкасније до 31. марта 2012. године.

Порески орган је дужан да по одредбама овог правилника на дан 1. јануара 2013. године, отвори главну књигу, помоћне књиге и остале књиговодствене евиденције, с тим да сва почетна књижења спроведе најкасније до 31. марта 2013. године.

Члан 144.

Даном примене овог правилника престаје да важи Правилник о књиговодству јавних прихода („Службени гласник РС“, бр. 17/96 и 9/99).

Порески орган који се, у смислу члана 143. став 1. овог правилника определи да пореско рачуноводство у складу са овим правилником води од 1. јануара 2012. године, може упоредо водити пореско рачуноводство за 2012. годину у складу са правилником из става 1. овог члана.

Члан 145.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

 

Број 413-00-3284/2010-04
У Београду, 27. децембра 2011. године

Министар,
др Мирко Цветковић, с.р.