Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину означавања, садржини и изгледу ознака којима се означава непокретност која је предмет принудне наплате, односно објекат у коме је забрањено обављање делатности

Правилник о начину означавања, садржини и изгледу ознака којима се означава непокретност која је предмет принудне наплате, односно објекат у коме је забрањено обављање делатности

(˝Службени гласник РС˝, бр. 74/14)

 

 

       Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује садржина и изглед ознака Пореске управе којима се видно означава непокретност обвезника која је предмет принудне наплате, односно објекат обвезника за који је Пореска управа изрекла меру привремене забране обављања делатности у складу са чланом 131. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13 и 68/14 - у даљем тексту: ЗПППА), као и начин означавања те непокретности, односно објекта.

Члан 2.

Означавање непокретности обвезника која је предмет принудне наплате, односно објекта пореског обвезника за који је Пореска управа изрекла меру привремене забране обављања делатности врши се обавештењем, траком, односно плакатом.

Члан 3.

Обавештење из члана 2. овог правилника је у облику положеног правоугаоника и штампа се у две величине, и то:

1) 40 cm x 28 cm - за истицање на објектима;

2) 30 cm x 20 cm - за истицање на киосцима.

Подлога обавештења је бела, а садржина обавештења се исписује црним словима.

Изглед и садржина обавештења дата је на Обрасцу ОБ - Обавештење, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Трака из члана 2. овог правилника израђује се од ПВЦ фолије флуросцентно црвене боје, ширине 10 cm на којој је црном бојом словима висине 8 cm и ширине 4 cm исписан текст: "Пореска управа", који се понавља у размаку од 90 cm.

Изглед траке дат је на Обрасцу ТР - Трака, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 Члан 5.

Плакат из члана 2. овог правилника је у облику усправно постављеног правоугаоника и штампа се у величини од 42 cm x 29 cm, израђује се на белој подлози, са словним и графичким приказима у црвеној, црној и белој боји и грбом Републике Србије у одговарајућој боји.

Изглед и садржина плаката којим се означава објекат који је привремено затворен због мере привремене забране обављања делатности из члана 131. став 1. тач. 2) и 4) ЗПППА дата је на Обрасцу ПЛ - 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изглед и садржина плаката којим се означава објекат који је привремено затворен због мере привремене забране обављања делатности из члана 131. став 1. тачка 3) ЗПППА дата је на Обрасцу ПЛ - 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и изгледу ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мере привремене забране обављања делатности, као и начину означавања таквог објекта ("Службени гласник РС", број 140/04).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".