Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести

Правилник о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести

("Службени гласник РС" бр. 31/01 и 5/05)

1. Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује остваривање права на пореска изузимања прописана одредбама члана 9. став 1. тач. 10) до 13) и права на пореско ослобођење прописано одредбом члана 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02 и 135/04 - у даљем тексту: Закон) за примања која остварују физичка лица (у даљем тексту: лица) по основу:

1) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја (у даљем тексту: помоћи због уништења или оштећења имовине);

2) организоване социјалне и хуманитарне помоћи;

3) стипендија и кредита ученика и студената - у месечном износу до 4.500 динара (у даљем тексту: стипендије и кредити);

4) накнаде за исхрану - хранарине, коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови - у месечном износу до 4.500 динара (у даљем тексту: хранарина спортиста аматера);

5) солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - до 15.000 динара (у даљем тексту: солидарна помоћ за случај болести).

Пореско изузимање, односно ослобођење из става 1. тач. 1), 2) и 5) овог члана могу се остварити за примања која се реализују непосредном исплатом у новцу, давањем робе или другим чињењем, као и непосредним плаћањем робе или услуга (по рачуну, фактури и сл.), које је учињено у функцији предметних помоћи.

Пореско изузимање из става 1. тач. 3) и 4) овог члана може се остварити за примања која се реализују исплатом новчаног износа.

2. Остваривање права на пореско изузимање помоћи због уништења или оштећења имовине

Члан 2.

Пореско изузимање по основу помоћи због уништења или оштећења имовине може остварити лице које је претрпело уништење или оштећење имовине услед елементарних непогода (поплава, одрон, земљотрес, град и др.) или других ванредних догађаја (пожар, ратна и друга разарања и др.) ако је:

1) чињенично стање настанка и узрока уништења или оштећења имовине утврђено и процена висине штете извршена од стране надлежног органа (МУП или други надлежни државни органи, стручна комисија или други надлежни орган даваоца помоћи и сл.) и то констатовано у писаном акту (решење, записник и др.);

2) надлежни орган даваоца помоћи донео одлуку о давању и висини помоћи, основану на колективном уговору, односно општем акту и на чињеничном стању о насталој штети, њеном узроку и висини, које је утврђено актом из тачке 1) овог члана.

Члан 3.

Пореско изузимање за помоћ по основу уништења или оштећења имовине може остварити, у складу са Законом и чланом 2. овог правилника, лице које је претрпело уништење или оштећење имовине, назависно од тога да ли је запослено код даваоца помоћи.

3. Остваривање права на пореско изузимање организоване социјалне и хуманитарне помоћи

Члан 4.

Пореско изузимање по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи може се остварити на примања која имају карактер социјалног и хуманитарног давања, односно помоћи за санирање и ублажавање последица тешко нарушене социјалне сигурности и тешке хуманитарне ситуације одређеног лица или групе лица, из средстава:

1) хуманитарних организација (Црвени крст и др.);

2) државних органа и организација и органа локалне самоуправе, друштвених организација и удружења грађана, регистрованих код надлежних органа и разврстана у хуманитарне и социјалне организације, са делатношћу пружања помоћи својим члановима и другим категоријама социјално угрожених грађана (нпр: удружења за помоћ задравствено хендикепираним лицима, удружења за помоћ незбринутој деци, расељеним и прогнаним лицима и другим лицима која се налазе у стању социјалне потребе и сл.);

3) која су обезбеђена организованом акцијом прикупљања, са учешћем, по правилу, више давалаца - донатора, најчешће уз подршку средстава информисања, односно хуманитарних организација - уплатом на посебан наменски отворен жиро рачун лица за:

(1) лечење (операцију и сл.) у иностранству, ако се, према мишљењу надлежног државног органа или референтне здравствене установе, односно комисије лекара специјалиста одговарајуће струке, лечење (операција и сл.) не може успешно остварити у СРЈ;

(2) набавку лекова или помагала (протетичка или ортотичка средства, санитарне справе, очна, слушна и друга помагала) у земљи или у иностранству, ако је њихово коришћење у поступку лечења, односно одржавања телесних способности неопходно према приложеној медицинској документацији и ако према мишљењу надлежног органа, односно здравствене установе неспорно произилази да се не могу обезбедити на терет трошкова обавезног здравственог осигурања у земљи или да уопште нема могућности за њихову набавку у земљи;

4) која су обезбеђена иностраним донацијама, по правилу наменски опредељеним за решавање социјалних проблема и хуманитарно збрињавање одређених лица или одређене популације.

Члан 5.

Пореско изузимање за примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи из члана 4. став 1. тачка 3) овог правилника остварује се и у случају када је иницијатор, односно организатор и учесник прикупљања средстава помоћи послодавац лица која остварује помоћ:

1) ако за такву помоћ постоји правни основ у колективном уговору или у другом општем акту послодавца;

2) ако је за организовану акцију прикупљања средстава и учешће послодавца као даваоца помоћи обезбеђено позитивно мишљење синдикалне организације послодавца (ако постоји) и надлежне социјалне службе (социјалног радника, психолога и др.) код послодавца (ако постоји) или мишљење надлежног органа за социјалну бригу и старање;

3) ако је од стране надлежног органа послодавца донета одлука о организовању и учешћу у прикупљању средстава помоћи.

Члан 6.

Право на пореско изузимање по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи не остварује се за исплате, односно давања која послодавац врши запосленим по основу радног односа и других облика рада уподобљених радном односу, независно од финансијског стања у коме се налазе послодавац и запослени код њега.

4. Остваривање права на пореско изузимање стипендије и кредита

Члан 7.

Пореско изузимање на примања по основу стипендија и кредита остварује се до законом прописаног износа за стипендије и кредите који се ученицима средњих школа и студентима виших школа и факултета исплаћују по уговору:

1) у складу са законом којим се уређује ученички и студентски стандард у Републици Србији;

2) од стране давалаца, у чију делатност, поред осталог, спада и стимулисање, односно помоћ у школовању ученика и студената (државне организације и институције, невладине организације, добротворне и друге организације, фондације, фондови, задужбине и др.);

3) од стране предузећа и других правних лица, односно предузетника, у функцији решавања и обезбеђивања њихових кадровских потреба.

Члан 8.

Право на пореско изузимање по основу стипендија и кредита не може се остваривати за стипендије и кредите који се исплаћују:

1) лицима која су запослена код даваоца стипендија или кредита;

2) ученицима који похађају основну школу (обавезно основно образовање).

5. Остваривање права на пореско изузимање хранарине спортиста аматера

Члан 9.

Пореско изузимање на примања по основу хранарине спортиста аматера до законом прописаног износа може се остварити:

1) ако хранарину спортистима аматерима, који показују таленат и посебне резултате у спорту, исплаћују аматерски спортски клубови;

2) ако је између аматерског спортског клуба и спортиста аматера закључен уговор о исплати хранарине, у складу са законом којим се уређује спорт и правилима спортске организације.

6. Остваривање права на пореско ослобођење солидарне помоћи за случај болести

Члан 10.

Пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести, коју исплаћује послодавац за запосленог или члана његове породице, може се остварити:

1) за случај болести - ако на основу медицинске документације, издате од стране референтне здравствене установе, односно лекарске комисије или од изабраног лекара и лекара одговарајуће специјалности, коју је дужан да поднесе запослени за себе или за члана његове породице, неспорно произилази:

(1) да се ради о болести која изискује веће трошкове у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски прегледи и др.), односно веће трошкове лечења (оперативни захвати, лекови и др.) или санирања, односно одржавања здравственог стања и радне способности (ортопедска и друга помагала и др.);

(2) да је у поступку излечења, односно санирања болести (постоперативни период код ортопедских, срчаних и других операција, санирања других здравствених обољења, инвалидност и др.) неопходна медицинска рехабилитација у амбулантно-поликлиничкој или стационарној установи, која се не може обезбедити, односно финансирати из средстава обавезног здравственог осигурања;

2) за случај здравствене рехабилитације - упућивањем запослених, изложених посебним здравственим ризицима на раду, хронично преморених и физички исцрпљених, на здравствено-превентивни одмор и на рану рехабилитацију, у циљу заштите здравља и спречавања професионалних обољења, у складу са прописима који уређују здравствену заштиту и заштиту на раду;

3) за случај инвалидности - ако инвалидност (губитак или трајно смањење способности за рад), која је утврђена од стране надлежног органа решењем о инвалидности, захтева повећане трошкове у функцији одржавања здравствених, професионалних и радних способности.

Члан 11.

Исплата солидарне помоћи за случај болести, уз прописано пореско ослобођење, може се вршити ако је основ за давање такве помоћи садржан у колективном уговору, односно другом општем акту послодавца и ако је о давању помоћи донета одлука надлежног органа послодавца.

Приликом исплате солидарне помоћи за случај болести, исплатилац је дужан да организацији надлежној за послове платног промета, уз подношење прописаног обрасца у складу са Законом, поднесе и доказе о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи.

Запослени који је остварио солидарну помоћ за случај болести непосредном исплатом новчаног износа дужан је да послодавцу достави доказе да је исплаћена средства искористио у сврху у коју су одобрена (рачуни, извештаји здравствене или друге установе, оверена изјава и др.).

7. Завршна одредба

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу 1. јуна 2001. године.