Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом

Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом

("Службени гласник РС" бр. 72/06)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом, сагласно члану 21г Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06 - у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном документацијом докаже инвалидност, и по том основу испуњава прописане услове из члана 21г Закона за стицање права на пореску олакшицу - ослобођење од обавезе уплате обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица (у даљем тексту: послодавац) доставља прописане податке Пореској управи - организационој јединици надлежној према месту свог седишта (у даљем тексту: Пореска управа), у складу са овим правилником.

Члан 3.

Послодавац Пореској управи доставља податке о лицу са инвалидитетом за које има право на пореску олакшицу - ослобођење од обавезе уплате обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица на Обрасцу ОПНР-И - Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања лица са инвалидитетом.

Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Образац ОПНР-И подноси се при заснивању радног односа лица са инвалидитетом, као и при престанку радног односа тог лица.

У случају кад настану прописани разлози за губитак, односно престанак пореске олакшице по основу запослења лица са инвалидитетом, послодавац је дужан да Пореској управи достави податке на Обрасцу ОПНР-И.

Уз образац ОПНР-И који подноси приликом заснивања радног односа са новозапосленим лицем са инвалидитетом, послодавац је дужан да достави одговарајућу правно-медицинску документацију о инвалидности новозапосленог лица, сагласно члану 21 г став 1. Закона.

Приликом заснивања радног односа са новозапосленим лицем са инвалидитетом, уз Образац ОПНР-И послодавац доставља Пореској управи и копије уговора о раду закљученог са тим лицем и пријаве на обавезно социјално осигурање поднете надлежној организационој јединици организације за обавезно социјално осигурање за то лице.

Члан 5.

Образац ОП Н Р-И послодавац доставља Пореској управи у року од осам дана од дана заснивања радног односа, односно од дана престанка радног односа новозапосленог лица са инвалидитетом по основу чијег запошљавања стиче право на пореску олакшицу, односно од дана губитка, односно престанка пореске олакшице за то лице.

Податке на Обрасцу ОП Н Р-И послодавац доставља појединачно за свако лице из члана 4. овог правилника.

II. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА

Члан 6.

У Образац ОПНР-И послодавац уноси податке на следећи начин:

1) у наслову Обрасца прецртава се сувишна реч (остваривању или губитку);

2) у делу I - Подаци о послодавцу уноси се:

- под ред. бр. 1 - порески идентификациони број (ПИБ);

- под ред. бр. 2 - пун назив и ознака фирме;

- под ред. бр. 3 - седиште и адреса;

- под ред. бр. 4 - матични број;

- под ред. бр. 5 - датум почетка обављања делатности - уписа у регистар надлежног органа;

- под ред. бр. 6 - број новозапослених лица са инвалидитетом за које је послодавац већ стекао и користи пореску олакшицу из члана 21г Закона, не рачунајући новозапосленог за кога се достављају подаци;

3) у делу II - Подаци о новозапосленом лицу са инвалидитетом за које послодавац стиче пореску олакшицу уноси се:

- под ред. бр. 7 - име и презиме новозапосленог лица са инвалидитетом, по основу чијег запошљавања послодавац стиче право на пореску олакшицу;

- под ред. бр. 8 - адреса становања (место, улица и број) лица са ред. бр. 7;

- под ред. бр. 9 - јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) лица са ред. бр. 7;

- под ред. бр. 10 - датум када је са лицем са ред. бр. 7. послодавац закључио уговор о раду;

- под ред. бр. 11 - датум пријаве лица са ред. бр. 7. на обавезно социјално осигурање код надлежних организација за обавезно социјално осигурање; ако пријава код свих надлежних организација за обавезно социјално осигурање није извршена истог дана, уноси се последњи датум у редоследу пријављивања надлежним организацијама за обавезно социјално осигурање;

- под ред. бр. 12 - датум заснивања радног односа лица са ред. бр. 7. - дан ступања на рад;

- под ред. бр. 13 - датум престанка радног односа лица са ред. бр. 7;

4) у делу III - Губитак, односно престанак права на пореску олакшицу уноси се:

- под ред. бр. 14 - датум настанка разлога за губитак, односно престанак пореске олакшице остварене за лице са ред. бр. 7;

- под ред. бр. 15 - кратак опис разлога за губитак, односно престанак пореске олакшице остварене за лице са ред. бр. 7.

Када се Образац ОПНР-И подноси ради остваривања права на пореску олакшицу, подаци се исказују само у делу I - Подаци о послодавцу и у делу II - Подаци о новозапосленом лицу са инвалидитетом за које послодавац стиче пореску олакшицу.

Када се Образац ОПНР-И подноси због настанка разлога за губитак, односно престанак пореске олакшице, подаци се исказују у делу III - Губитак, односно престанак права на пореску олакшицу, на начин из става 1. тачка 4) овог члана, а подаци у делу I и у делу II уносе се тако што се преузимају из одговарајућих делова Обрасца ОПНР-И, који је поднет за исто новозапослено лице са инвалидитетом приликом остваривања права на пореску олакшицу.

III. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 7.

Пореска управа води евиденцију о броју послодаваца који остварују пореско ослобођење из члана 21г Закона, као и о броју лица са инвалидитетом по основу чијег запослења послодавац остварује пореско ослобођење.

Пореска управа тромесечно доставља извештај Министарству финансија са подацима из евиденције из става 1. овог члана, најкасније до 20. у наредном месецу по истеку тромесечја.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у « Службеном гласнику Републике Србије » , а примењиваће се од 1. септембра 2006. године.

Број 110-00-357/2006-04
У Београду, 25. августа 2006. године

Министар
Млађан Динкић, с.р.

 

 

Република Србија

   

Образац ОПНР-И

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

   

Потврда о пријему

ПОРЕСКА УПРАВА

   

(попуњава Пореска управа)

Организациона јединица _______________

   

__________________________

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОСТВАРИВАЊУ/ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ ПО ОСНОВУ ЗАПОШЉАВАЊА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Ред. бр.

Опис

Подаци

I

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

 

1.

Порески идентификациони број (ПИБ)

 

2.

Фирма (пун назив и ознака)

 

3.

Седиште и адреса

 

4.

Матични број

 

5.

Датум почетка обављања делатности (упис у регистар)

 

6.

Број новозапослених лица за која већ користи ову пореску олакшицу

 

II

ПОДАЦИ О НОВОЗАПОСЛЕНОМ ЛИЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА КОЈЕ ПОСЛОДАВАЦ СТИЧЕ ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ

 

7.

Име и презиме

 

8.

Адреса становања (место, улица и број)

 

9.

ЈМБГ

 

10.

Датум закључења уговора о раду

 

11.

Датум пријаве на обавезно социјално осигурање

 

12.

Датум заснивања радног односа (ступање на рад)

 

13.

Датум престанка радног односа

 

III

ГУБИТАК, ОДНОСНО ПРЕСТАНАК ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ

 

14.

Датум настанка разлога за губитак, односно престанак пореске олакшице

 

15.

Разлог губитка, односно престанка пореске олакшице

 

______________________

______________________

место

датум

   

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у обавештењу потпуно тачни:

М.П.

 

_________________________

   

потпис одговорног лица