Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

("Службени гласник РС" бр.100/04)

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови, поступак и начин повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: допринос) и престанак обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години.

II  ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА

Члан 2.

Обвезник доприноса који је сам платио доприносе, односно коме су у његово име и у његову корист плаћени доприноси из основице која прелази износ највише годишње основице за календарску годину, утврђене у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", број 84/2004 - у даљем тексту: Закон), право на повраћај више плаћеног доприноса остварује у складу са Законом и овим правилником.

Члан 3.

Повраћај више плаћеног доприноса врши се по истеку календарске године за претходну годину, на основу унетих података у матичну евиденцију надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и на основу потврда исплатилаца прихода о висини основице доприноса и обрачунатим и плаћеним доприносима по одбитку и података надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини обрачунатог и плаћеног доприноса по решењу.

Члан 4.

Обвезник доприноса из члана 2 овог правилника може да поднесе захтев надлежној организацији за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за издавање уверења о основици на коју је плаћен допринос за претходну годину, почев од 1. фебруара наредне године.

Захтев из става 1 овог члана обвезник доприноса подноси организацији за обавезно пензијско и инвалидско осигурање код које се води као осигураник у матичној евиденцији преко надлежне организационе јединице, и то:

1) према седишту послодавца, односно његове организационе јединице у којој ради - ако има статус осигураника запосленог;

2) према месту у коме је регистровано обављање самосталне делатности, односно према пребивалишту - ако има статус осигураника самосталних делатности;

3) према седишту организационе јединице Пореске управе надлежне за утврђивање пореза на приход од пољопривредне делатности - ако има статус осигураника пољопривредника.

Уверење из става 1 овог члана издаје се на основу расположивих података, у року од 15 дана од дана подношења захтева, на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ако пријаве података за матичну евиденцију, на основу којих се утврђује податак о висини основице на коју је плаћен допринос, нису достављене до истека рока за издавање уверења, надлежна организација за обавезно пензијско и инвалидско осигурање је дужна да осигураника обавести да, према расположивим подацима, нема основа за издавање уверења.

Члан 5.

На основу уверења надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање из члана 4 овог правилника, осигураник подноси захтев за повраћај више плаћеног доприноса надлежној организационој јединици Пореске управе, на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Уверење надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање из члана 4 овог правилника, потврде исплатилаца прихода о висини основице и обрачунатим и плаћеним доприносима по одбитку и подаци надлежне организационе јединице Пореске управе о основици доприноса и обрачунатим и плаћеним доприносима по решењу, сматрају се релевантном документацијом за остваривање права на повраћај више плаћеног доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, обавезно здравствено осигурање и обавезно осигурање за случај незапослености.

Потврде исплатилаца прихода из става 1 овог члана издају се на обрасцу који је прописан у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

 

III ПРЕСТАНАК ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА НА УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

Члан 7.

Осигураник за кога је у току године плаћен допринос на основицу коју чини уговорена накнада, која заједно са основицама доприноса који су плаћени по другим основима достигне износ процењене највише годишње основице доприноса, утврђене у складу са Законом, може да поднесе захтев надлежној организацији за обавезно социјално осигурање за доношење решења о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у току текуће године.

Захтев из става 1 овог члана подноси се на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.

Захтев из члана 7 овог правилника подноси се надлежној организацији за обавезно социјално осигурање - организационој јединици чија се надлежност утврђује сходно члану 4 став 2 овог правилника.

Уз захтев из става 1 овог члана, обвезник доприноса подноси потврду послодавца, односно другог исплатиоца о исплаћеној заради, односно опорезивом приходу, као основици доприноса и плаћеном доприносу по одбитку на Обрасцу 4, и уверење надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини плаћеног доприноса по решењу.

Образац 4 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Решење из члана 7 став 1 овог правилника доноси се на основу података из потврде послодавца, односно другог исплатиоца прихода, уверења надлежне организационе јединице Пореске управе и посебне евиденције о плаћеним доприносима на уговорене накнаде, коју води надлежна организација за обавезно социјално осигурање.

Решење из става 1 овог члана издаје се на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Решење из става 1 овог члана, обвезник доприноса доставља исплатиоцу уговорене накнаде, ради престанка обрачуна и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање на будуће уговорене накнаде у текућој години, сагласно члану 67 став 1 Закона.

IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о условима и начину повраћаја више уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање изнад највише основице за осигуранике - запослене који обављају послове по основу уговора ("Службени гласник РС", бр. 79/2003 и 118/2003),

2) Правилник о условима и начину повраћаја више уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање изнад највише основице за осигуранике - самосталних делатности који обављају послове по основу уговора ("Службени гласник РС", бр. 79/2003 и 118/2003),

3) Правилник о условима и начину повраћаја уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање изнад највише основице за осигуранике пољопривреднике који обављају послове по основу уговора ("Службени гласник РС", бр. 96/2003 и 118/2003).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Образац 1

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ЈМБГ обвезника доприноса
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

ФИЛИЈАЛА ____________________

Број: _________________________

 

Датум ____________ 200 __ године

до-обр 1

 

На основу члана 142 Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 и 84/2004), на захтев _____________________, из __________, за издавање уверења о висини основице на коју је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање за _____________ 200 __ годину, издаје се

 

УВЕРЕЊЕ

На основу података унетих у матичну евиденцију утврђено је да је за обвезника доприноса ___________________________ из ____________________, улица и број ______________, за ______ годину уплаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање на укупну основицу од ______________________ динара.

Ово уверење издаје се ради остваривања права на повраћај више плаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, у складу са чланом 66 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", број 84/2004).

Референт

 

Одговорно лице

матичне евиденције

МП

____________________

 

Образац 2

ЈМБГ подносиоца захтев
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Име и презиме
______________________________
Адреса
______________________________
Датум: _________ 200___. године

 

ПОРЕСКА УПРАВА
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА _________________

 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 200__. ГОДИНУ

На основу члана 66 став 2 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", број 84/2004), подносим захтев за повраћај више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање за 200___. годину, с обзиром да је допринос плаћен на основицу која је виша од највише годишње основице доприноса, и то за:

1. Пензијско

2. Здравствено

3. За случај

и инвалидско

 

незапослености

 

(заокружити врсту доприноса)

 

До подношења овог захтева доприноси за обавезно социјално осигурање плаћени су по следећим основима (заокружити основ по коме су плаћени доприноси):

1. По основу запослења, односно својства осигураника запосленог

3. По основу уговорених накнада (ауторски уговор, уговор о делу и др.)

2. По основу обављања самосталне делатности (предузетник, оснивач, односно власник предузећа)

4. По основу обављања пољопривредне делатности

5. По другом основу:

 

 


(навести основ)

 

Повраћај доприноса извршити на текући рачун број:

_________________________ kод __________________________________________________.
                                                                                                   (назив банке)

У прилогу достављам следеће доказе:

1. Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање __________, Филијала ____________, број ________ од _______ 200__. године;

2. Потврду о исплаћеној заради код послодавца ____________________________________________________ (назив), _______________________ (ПИБ), седиште и адреса ___________ _________________, број ____ од ________ 200__. године;

3. Потврде исплатилаца других прихода:

 

Подносилац захтева
________________

 

Образац 3

  ЈМБГ подносиоца захтева
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

 

Име и презиме

 

____________________________

Адреса

 

____________________________

Датум: _____________________ 200__ . године

_____________________________________________________

     (Назив организације за обавезно социјално осигурање)

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
______________________

ПРЕДМЕТ:

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
О ПРЕСТАНКУ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА
ДОПРИНОСА ПО ОСНОВУ БУДУЋЕ
УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ
У 200__. ГОДИНИ*

___________
* Захтев се подноси одвојено за сваку врсту доприноса за обавезно социјално осигурање

На основу члана 67 ст. 1 и 4 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", број 84/2004), подносим захтев за престанак обавезе плаћања доприноса по основу будућих уговорених накнада у 200__. години, с обзиром да је допринос плаћен на основицу која је виша од процењене највише годишње основице доприноса.

До подношења овог захтева, допринос за  ______________________________________ плаћен је по следећим                                                                                   (врста доприноса)
основима (заокружити основ по коме су плаћени доприноси):

1. По основу запослења, односно својства осигураника запосленог

3. По основу уговорених накнада (ауторски уговор, уговор о делу и др.)

2. По основу обављања самосталне делатности (предузетник, оснивач, односно власник предузећа)

4. По основу обављања пољопривредне делатности

5. По другом основу:

 

 


(навести основ)

 

 

У прилогу достављам следеће доказе:

1. Потврду о исплаћеној заради код послодавца ___________________________________________ (назив), _____________ (ПИБ), седиште и адреса _________________________, број ___________ од ________ 200__. године;

2. Уверење Пореске управе, филијала/експозитура _________________________, број _______ од _________ 200__. године;

3. Потврде исплатилаца других прихода:

                                          

  Подносилац захтева
                                           ________________

 

Образац 4

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА/ИСПЛАТИОЦА
ПРИХОДА ______________________

ЈМБГ обвезника доприноса
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Седиште и адреса __________________

ПИБ: ___________________________

 

Број ___________________________

 

Датум _______________ 200__ године

 

до-обр 2

 

 

 

 

 

На захтев _____________________________ из ____________,

издаје се

 

 

 

ПОТВРДА

Да је обвезнику доприноса _______________________ из ___________________, улица и број ________________,
исплаћен износ по основу _________________________________од _______ динара, за период од ___________                                                    (зарада/врста опорезивог прихода)
до _________ 200__ године, и да је на исти обрачунат и плаћен допринос за обавезно социјално осигурање, и то за:

1. Пензијско
и инвалидско

2. Здравствено

3. За случај
незапослености

 

(заокружити врсту доприноса)

 

Ова потврда издаје се ради регулисања престанка обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање по основу будуће уговорене накнаде коју обвезник доприноса оствари у 200 _. години.

За исплатну службу

 

Одговорно лице

послодавца/исплатиоца

МП

послодавца/исплатиоца

_____________________

 

_____________________

 

Образац 5

____________________________ ЈМБГ обвезника доприноса
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
____________________________
(назив организације за обавезно
социјално осигурање)
(организациона јединица)
Број: _____________________
Датум: ___________________
до-обр 3

 

На основу члана 67 став 4 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", број 84/2004), на захтев обвезника доприноса ___________________, из ___________, ради престанка плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање по основу будуће уговорене накнаде до 31. децембра 200 __ године, доноси се

 

РЕШЕЊЕ

 

Утврђује се да је за обвезника доприноса  ______________________________________из _______________, улица и број _______                            (име и презиме)
, до дана подношења захтева уплаћен допринос за ____________________ на укупну основицу од                                                                                          (врста доприноса) 
__________ динара,

чиме су испуњени услови за престанак обавезе плаћања доприноса на уговорене накнаде које обвезник доприноса оствари од дана доношења овог решења до 31. децембра 200 ___. године.

 

Образложење

На основу:

- потврде ______________________________ бр. _________ од ____________ 200 ___ године;

- уверење Пореске управе бр. __________________________ од ____________ 200 ___ године;

- посебне евиденције о уплаћеним доприносима на уговорене накнаде која се води код
_____________________________________________________
          (назив организације за обавезно социјално осигурање)

 

утврђено је да је за обавезника доприноса допринос за _____________________ плаћен на основицу која је достигла                                                       (врста доприноса)
износ процењене највише годишње основице доприноса, утврђене у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", број 84/2004) за 200 __. годину.

 Тиме су испуњени законски услови за  престанак обавезе плаћања доприноса за ______________________ на будуће уговорене накнаде
    (врста доприноса)
које обвезник доприноса оствари од дана доношења овог решења до 31. децембра 200 __. године.

 

Поука о правном леку:

Референт
матичне евиденције

МП

Одговорно лице

_______________________

 

_______________________