Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом

(„Службени гласник РС“, бр. 72/06)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом , сагласно члану 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање («Службени гласник РС», бр. 84/04, 61/05 и 62/06 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном документацијом докаже инвалидност , ради остваривања права на ослобађање од обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: послодавац) на основицу, односно на терет средстава послодавца за то лице, доставља прописане податке Националној служби за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са овим правилником.

Члан 3.

Послодавац Националној служби доставља податке о лицу са инвалидитетом за које има право на ослобађање од обавезе плаћања доприноса сагласно члану 45б Закона, на прописаним обрасцима, и то на:

1) Обрасцу ОНЗС-И – Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима са инвалидитетом;

2) Образац ИНСЗ-И – Извештај о обрачунатим и плаћеним доприносима на терет послодавца за лица са инвалидитетом.

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

У образац ИНСЗ-И новчани износи уноси се у динарима без пара, а подаци о броју запослених у целом броју.

Члан 4.

Образац ОНСЗ-И подноси се при заснивању радног односа лица са лицем са инвалидитетом, као и по престанку радног односа тог лица.

Уз Образац ОНСЗ-И који подноси приликом заснивања радног односа са новозапосленим лицем са инвалидитетом, послодавац је дужан да достави одговарајућу правно-медицинску документацију о инвалидности новозапосленог лица, сагласно члану 45б став 1. Закона.

Члан 5.

Образац ОНСЗ-И послодавац подноси Националној служби у року од осам дана од дана заснивања радног односа, односно од дана престанка радног односа новозапосленог лица са инвалидитетом.

Копију Обрасца ОНСЗ-И послодавац доставља и Пореској управи, у року из става 1. овог члана.

Члан 6.

Образац ИНСЗ-И послодавац подноси Националној служби у три примерка, у року од осам дана од дана исплате зараде за коју се врши обрачун и плаћање доприноса и подноси тај образац.

Национална служба, по извршеном плаћању доприноса на терет средстава Националне службе, на достављеном Обрасцу ИНСЗ-И оверава да је плаћање доприноса извршено.

Један примерак овереног Обрасца ИНСЗ-И Национална служба враћа послодавцу са копијом извода органа надлежног за јавна плаћања о извршеној уплати доприноса на терет средстава Националне службе, у року од 15 дана од дана уплате доприноса.

Оверени Образац ИНСЗ-И и копија извода органа надлежног за јавна плаћања из става 3. овог члана, за послодавца чини веродостојну документацију и основ за унос података у пријаву података за матичну евиденцију о плаћеним доприносима за запосленог на терет средстава Националне службе, у складу са законом који уређује обавезно социјално осигурање.

Други примерак овереног Обрасца ИНСЗ-И Национална служба доставља Пореској управи у року прописаном законом који уређује порески поступак и пореску администрацију за достављање збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима по одбитку.

II. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ОНСЗ-И

Члан 7.

У Образац ОНСЗ-И послодавац уноси следеће податке:

- у колону 2 – име и презиме лица са инвалидитетом са којим је закључен уговор о раду;

- у колону 3 – јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) за лице са инвалидитетом из колоне 2;

- у колону 4 – године старости лица са инвалидитетом из колоне 2;

- у колону 5 – дужина чекања на евиденцији незапослених лица коју води Национална служба;

- у колону 6 – датум закључења уговора о раду између послодавца и лица са инвалидитетом из колоне 2;

- у колону 7 – датум ступања на рад код послодавца лица са инвалидитетом из колоне 2.

Када се Образац ОНСЗ-И подноси по престанку радног односа лица са инвалидитетом, поред исказивања података у кол. 2 до 7, уносе се и подаци у кол. 8 и 9, и то:

- у колону 8 – датум престанка радног односа лица са инвалидитетом из колоне 2;

- у колону 9 – правни основ престанка радног односа лица са инвалидитетом из колоне 2, у смислу закона који уређује рад (одредба и назив закона).

III. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ИНСЗ-И

Члан 8.

У Образац ИНСЗ-И послодавац уноси следеће податке:

- у колону 2 – име и презиме лица са инвалидитетом са који м је закључен уговор о раду;

- у колону 3 – ЈМБГ за лице са инвалидитетом из колоне 2;

- у колону 4 – основица за обрачун доприноса, исказана на начин како се исказује код обрачуна и плаћања доприноса на зараде запослених на прописаном обрасцу збирне пореске пријаве – ПП ОД;

- у ко л . 5 до 7 – износ обрачунатих доприноса на терет послодавца, за сваки облик осигурања, који се добија применом законом прописаних стопа на основицу из колоне 4;

- у кол. 8 до 10 – износе обрачунатих доприноса из кол. 5 до 7, за сваки облик осигурања, које плаћа Национална служба за лице са инвалидитетом (којих је послодавац ослобођен по члану 45б Закона);

- у колону 11 – укупан износ доприноса који је уплатила Национална служба за лице са инвалидитетом, који представља збир појединачних износа исказаних у кол. 8 до 10.

Члан 9.

По износу појединачних података на начин из члана 8. овог правилника, у Образац ИНСЗ-И под «Укупно», у кол. 4 до 11 уноси се збир појединачних износа исказаних у тим колонама.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1. септембра 2006. године.

Број 110-00-360/2006-04
У Београду, 25. августа 2006. године

Министар финансија,
Млађан Динкић, с.р.

Министар рада, запошљавања
и социјалне политике,
Слободан Лаловић, с.р.

Министар здравља,
Томица Милосављевић , с.р.