Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара

Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара

(„Службени гласник РС“, бр. 118/13)

На основу члана 41а став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13 и 108/13),

 

Министар финансија доноси

 

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара, а који се у складу са чланом 85. став 1. тач. 9) и 16) Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка и 108/13) сматрају другим приходима.

 Члан 2.

Исплатилац прихода који физичким лицима исплаћује приход по основу продаје добара у готовом новцу у моменту предаје добара из члана 1. овог правилника (у даљем тексту: исплатилац прихода) обрачунава, обуставља и уплаћује порез по одбитку на прописани рачун, на дан исплате прихода, а најкасније првог наредног дана када ради платни промет, ако у моменту исплате прихода платни промет није радио.

 Члан 3.

Пореска пријава из члана 1. овог правилника подноси се на Обрасцу ППП-ПД - Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима прописаним Правилником о пореској пријави за порез по одбитку ("Службени гласник РС", бр. 74/13 и 118/13), у којем исплатилац прихода исказује податке на начин прописан овим правилником.

 Члан 4.

 У Образац ППП-ПД, део 1. Подаци о пријави, исплатилац прихода уноси:

1) Под редним бројем 1.1 Врста пријаве - ознаку 1 (општа пријава).

2) Под редним бројем 1.2 Обрачунски период - месец и годину у којем се врши исплата прихода.

3) Под редним бројем 1.3 Датум настанка пореске обавезе - не попуњава се.

4) Под редним бројем 1.4 Датум плаћања - датум када је приход исплаћен, а најкасније први наредни дан када ради платни промет, ако у моменту исплате прихода платни промет није радио.

5) Под редним бројем 1.5 Измена пријаве - не попуњава се.

6) Под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве - не попуњава се.

7) Под редним бројем 1.6 По налазу контроле/одлуци суда - не попуњава се.

8) Под редним бројем 1.6а Основ - не попуњава се.

9) Под редним бројем 1.7 Најнижа основица - не попуњава се.

 У Образац ППП-ПД, део 2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода, уноси се:

1) Под редним бројем 2.1 Тип исплатиоца - ознака једног од наведених типова, и то:

- за правно лице које се не финансира из буџета (ознака 1),

- за правно лице које се финансира из буџета (ознака 2),

- за представништво, односно огранак страног лица (ознака 3),

- за предузетника (ознака 4).

Правним лицем које се финансира из буџета сматра се лице са списка корисника јавних средстава који се доноси у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

2) Под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) - ПИБ исплатиоца прихода.

3) Под редним бројем 2.3 Број запослених - не попуњава се.

4) Под редним бројем 2.4 ЈМБГ подносиоца појединачне пореске пријаве - јединствени матични број грађана подносиоца појединачне пореске пријаве.

5) Под редним бројем 2.5 Матични број - матични број исплатиоца прихода добијен од стране Агенције за привредне регистре.

6) Под редним бројем 2.6 Назив/Презиме и име - назив исплатиоца прихода.

7) Под редним бројем 2.7 Седиште/Пребивалиште - податак о шифри општине седишта исплатиоца прихода.

Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода.

8) Под редним бројем 2.8 Телефон контакт особе - податак о телефону контакт особе исплатиоца прихода.

9) Под редним бројем 2.9 Улица и број - податак о адреси исплатиоца прихода.

10) Под редним бројем 2.10 Електронска пошта - податак о електронској адреси подносиоца појединачне пореске пријаве.

Подаци под ред. бр. 2.1, 2.2, 2.4 и 2.10 су обавезни подаци.

 У Образац ППП-ПД, део 3. Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама прихода, уноси се:

1) Под редним бројем 3.1 Р.Б. - податак о редном броју примаоца прихода.

2) Под редним бројем 3.2 В.И. (врста идентификације примаоца прихода) - ознака једног од идентификатора примаоца прихода, и то:

- јединствени матични број грађана (ознака 1) или

- избегличка легитимација (ознака 2).

 Под редним бројем 3.3 Податак за идентификацију лица - податак у зависности од унете ознаке под редним бројем 3.2 В.И. (врста идентификације примаоца прихода), уноси се:

- јединствени матични број грађана или 1

- број избегличке легитимације.

4) Под редним бројем 3.4 Презиме - презиме примаоца прихода.

5) Под редним бројем 3.4а Име - име примаоца прихода.

6) Под редним бројем 3.5 Пребивалиште - податак о шифри општине пребивалишта, односно боравишта примаоца прихода.

Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода.

7) Под редним бројем 3.6 Шифра врсте прихода - уписује се једна од доле наведених шифри врсте прихода прописаних правилником којим се уређује пореска пријава за порез по одбитку, а у зависности од врсте примаоца прихода и основа за исплату прихода:

Шифра врсте прихода

Приходи по основу узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених и повремених послова када прималац прихода:

1 01 601 00 0

- је осигуран по основу запослења

1 03 601 00 0

- је осигуран по основу обављања самосталне делатности

1 08 601 00 0

- је војни осигураник

1 09 601 00 0

- је осигуран као пензионер по основу запослења

1 10 601 00 0

- је осигуран као пензионер по основу самосталне делатности

1 12 601 00 0

- је осигуран као војни пензионер

1 05 602 00 0

- није осигуран по другом основу

1 11 603 00 0

- има решењем Републичког фонда ПИО утврђено право на престанак плаћања доприноса

Шифра врсте прихода

Приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина код исплате у готовини, уз признавање нормираних трошкова од 20%

1 11 607 00 0

- приход на који се не плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање

Шифра врсте прихода

Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља физичких лица, изузев:
-физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства;
-физичких лица која доприносе обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;
-физичких лица која су корисници пољопривредне пензије; када физичко лице - прималац прихода

1 01 625 00 0

- је осигуран по основу запослења

1 03 625 00 0

- је осигуран по основу обављања самосталне делатности

1 08 625 00 0

- је војни осигураник

1 09 625 00 0

- је осигуран као пензионер по основу запослења

1 10 625 00 0

- је осигуран као пензионер по основу самосталне делатности

1 12 625 00 0

- је осигуран као војни пензионер

1 05 626 00 0

- није осигуран по другом основу

8) Под редним бројем 3.7 Број дана - не попуњава се.

9) Под редним бројем 3.8 Број сати - не попуњава се.

9а) Под редним бројем 3.8а Фонд сати - не попуњава се.

10) Под редним бројем 3.9 Бруто приход - износ бруто прихода утврђеног у складу са законом који уређује порез на доходак грађана и законом који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.

11) Под редним бројем 3.10 Основица за порез - износ разлике између бруто прихода из поља под редним бројем 3.9 Бруто приход и износа нормираних трошкова.

12) Под редним бројем 3.11 Порез - износ пореза.

13) Под редним бројем 3.12 Основица за доприносе - износ прописан законом који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.

14) Под редним бројем 3.13 ПИО - износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

15) Под редним бројем 3.14 Здравство - износ доприноса за здравствено осигурање.

16) Под редним бројем 3.15 Незапосленост - не попуњава се.

17) Под редним бројем 3.16 Бенефицирани ПИО - не попуњава се.

18) Под редним бројем 3.17 МФП (мултифункционално поље) за обрачун - не попуњава се.

19) Укупно за ред. бр. 3.9-3.16 - не попуњава подносилац пореске пријаве, него их обрачунава Пореска управа.

20) Камата за ред. бр. 3.11, 3.13-3.16 - не попуњава се.

 Члан 5.

У погледу начина утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара и других питања која нису уређена овим правилником примењују се одредбе Правилника о пореској пријави за порез по одбитку ("Службени гласник РС", бр. 74/13 и 118/13).

 Члан 6.

Поред пореске пријаве за порез по одбитку из члана 3. овог правилника, за сваку исплату прихода извршену у јануару, односно фебруару 2014. године исплатилац прихода дужан је да Пореској управи поднесе и пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку прописану Правилником о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку ("Службени гласник РС", бр. 137/04, 82/06, 61/13 и 74/13 - др. пропис).

 Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2014. године.