Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Упутства    Упутство за поступање Пореске управе у поступку пријаве потраживања код предузећа која се налазе у реструктурирању/приватизацији

Упутство за поступање Пореске управе у поступку пријаве потраживања код предузећа која се налазе у реструктурирању/приватизацији

На основу члана 167. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС», бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04,  61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12,93/12),

Помоћник директора - координатор Пореске управе издаје

УПУТСТВО

за поступање Пореске управе у поступку пријаве потраживања код

предузећа која се налазе у реструктурирању/приватизацији

Увод

1. Овим упутством се, у циљу обезбеђења јединственог поступања, прописује методологија рада Пореске управе на пословима пријаве потраживања, отпуста дуга и намиривања потраживања из средстава остварених од продаје капитала субјеката приватизације.

2. Овим упутством се, прописује методологија рада Пореске управе у складу са одредбама чл.19, 19а, 20а, 20б, 20в, 20д, 20ђ, 20е, 20ж и 41 Закона о приватизацији (Сл. гласник РС бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10 и 93/12) као и у складу са Уредбом о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима (''Сл. гласник РС'', бр. 45/06,108/07, 126/07, 60/08) и Уредбом о начину и условима измиривања обавеза привредних друштава према повериоцима из средстава остварених од продаје акција привредног друштва у власништву Акцијског фонда Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 58/05) и Инструкције о начину измиривања јавних прихода доспелих за плаћање до краја 2004. године за субјекте код којих је окончан поступак приватизације, а исти су продати за мању цену од износа дуга (број: 401-00787/2008-01 од 20.06.2008. године - у даљем тексту Инструкција).

ДЕО ПРВИ

1. Поједини изрази употребљених израза у овом Упутству имају следеће значење:

1.1. Субјект приватизације јесте правно лице за које је Агенција за приватизацију донела одлуку о реструктурирању, односно одлуку о методу приватизације јавним тендером или јавном аукцијом;

1.2. Поверилац јесте државни поверилац и остали повериоци;

1.3. Државни поверилац јесте правно лице које је дужно да отпусти дуг према субјекту приватизације у целини и своје потраживање намири из средстава остварених од продаје капитала или имовине субјекта приватизације (јавно предузеће; Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање; Републички фонд за здравствено осигурање; Републичка дирекција за робне резерве; Фонд за развој Републике Србије; други републички органи и организације и Агенција за осигурање депозита када врши функцију стечајног, односно ликвидационог управника над банкама у стечају, односно ликвидацији и када управља у име и за рачун Републике Србије потраживањима Републике Србије по основу преузетих ино обавеза);

1.4. Остали повериоци јесу правна, односно физичка лица која могу да отпусте дуг према субјекту приватизације, ради намиривања потраживања из средстава остварених од продаје капитала или имовине субјекта приватизације;

1.5. Обавеза јесте доспела неизмирена обавеза са стањем на дан 31. децембра 2004. године, обавеза која је доспевала до 31. децембра 2004. године, али је до истека тог рока репрограмирана тако што је одређен други рок доспелости после 31. децембра 2004. године, као и обавеза по основу јавних прихода која се односи на 2004. годину, односно на раније године, а чија је уплата наложена решењем о утврђивању пореза после 31. децембра 2004. године, у поступку пореске контроле;

1.6. Обавеза по основу јавних прихода јесте обавеза из тачке 5) овог упутства, и то: акцизе и порез на промет; порези, доприноси за обавезно социјално осигурање и други јавни приходи који се обрачунавају и плаћају по основу зарада; накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе чију наплату врше надлежни порески органи у Републици Србији; остали порези утврђени законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи; једнократни порез на екстра доходак и екстра имовину стечену искоришћавањем посебних погодности и други јавни приходи.

1.7. Реструктурирање у поступку приватизације, јесу промене које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала или имовине, а нарочито:

а) статусне промене, промене правне форме, промене унутрашње организације и друге организационе промене;

б) отпис главнице дуга, припадајуће камате или других потраживања, у целини или делимично;

в) отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала или имовине субјекта  приватизације.

2. Предмет приватизације

2.1. Предмет приватизације је друштвени, односно државни капитал (у даљем тексту: капитал), у предузећима и другим правним лицима (у даљем тексту: субјект приватизације).

2.2. Предмет приватизације је и државни капитал који је исказан у акцијама или уделима, ако услови и поступак продаје тог капитала нису другачије уређени посебним прописом.

2.3. У поступку приватизације може се продати имовина или део имовине субјекта приватизације, односно поједини делови субјекта приватизације

2.4. Одредбе Закона о приватизацији примењују се на субјекте приватизације који имају седиште на територији Републике Србије

2.5. Предмет приватизације не могу бити природна богатства и добра у општој употреби, као добра од општег интереса.   

3. Субјекти надлежни за спровођење приватизације јесу:

3.1. Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) јесте правно лице које продаје капитал, односно имовину и промовише, иницира, спроводи и контролише поступак приватизације, у складу са законом.

Она обавља и послове стечајног управника, ако је именује стечајни судија у складу са законом којим се уређује стечајни поступак, као и послове ликвидационог управника, непосредно или преко овлашћеног лица (повереник Агенције).

3.2. Акцијски фонд је правно лице на које се преносе акције ради продаје у складу са Законом о Акцијском фонду. Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», број 30/2010) прописано је да Акцијски фонд престаје са радом, односно да је Агенција за приватизацију правни следбеник Акцијског фонда.

3.3. Централни регистар за хартије од вредности садржи јединствену базу података о издатим акцијама, као и о променама тих података, у складу са законом.

4. Методе продаје капитала

4.1. Продаја капитала, односно имовине субјекта приватизације спроводи се путем следећих метода:

-  јавног тендера

-  јавне аукције

4.2. Уколико Агенција процени да капитал или имовина субјекта приватизације не могу бити продати методом јавног тендера или јавне аукције без претходног реструктурирања, Агенција доноси одлуку о реструктурирању у поступку приватизације, у складу са Законом о приватизацији.

4.3. Државни повериоци дужни су да отпусте дуг према субјекту приватизације у целини и своје потраживање намире из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације.

4.4. Државни повериоци дужни су да отпусте дуг и према подређеном (зависном) друштву:

- које у структури капитала има већински капитал (контролног) матичног друштва које послује већинским друштвеним или државним капиталом или

- у којем је већински друштвени или државни капитал већински заједно са капиталом контролног друштва

4.4.1. Ово практично значи да када Агенција објави одлуку, у дневном листу и сајту Агенције, да се предузеће налази у поступку реструктурирања, то значи, да та одлука обухвата како матично тако и сва зависна предузећа која у структури капитала имају већински капитал матичног друштва или у којем је већински друштвени или државни капитал, што другим речима значи да Агенција не објављује одлуку о реструктурирању посебно за матично, посебно за зависна предузећа, већ само за матично. 

5. Спровођење поступка приватизације

5.1. Агенција доноси одлуку о покретању поступка реструктурирања, односно приватизације и објављује јавни позив за пријаву потраживања, у дневном листу и на сајту Агенције. Јавни позив садржи:

а) пословно име и седиште, као и друге податке о субјекту приватизације;

б) место и време подношења пријаве потраживања;

в) рок за подношење пријаве потраживања;

г) обавештење о реструктурирању, односно методу приватизације јавним тендером или јавном аукцијом;

д) друге податке од значаја за подношење пријаве потраживања.

5.1.1. Уредба о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима објављена у  ''Службеном гласнику РС'' број 45/2006...60/08, (у даљем тексту: Уредба ), уређује начин и услове измиривања обавеза правних лица која су започела поступак приватизације.

5.2. Уредбом је уређен начин и услови измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима и односи се на:

а) субјекте приватизације за које је Агенција донела  и објавила одлуку о реструктурирању;

б) субјекте приватизације за које је Агенција донела одлуку о методу приватизације јавним тендером;

в) субјекте приватизације за које је Агенција донела одлуку о методу приватизације јавном аукцијом.

Дакле, Уредба се односи на све субјекте приватизације.

ДЕО ДРУГИ

6. Поступање Пореске управе у поступку пријаве потраживања

6.1. Aгенција објављује јавни позив за пријаву потраживања у дневном листу. Чланом 3. став 2. тачка 4) Уредбе прописано је дајавни позив који се објављује, садржи и обавештење о томе да ли се субјект приватизације приватизује после реструктурирања или без доношења плана реструктурирања методом јавног тендера или методом јавне аукције.

Ово је битно за порески орган јер ће из самог јавног позива имати информацију  на које субјекте приватизације се примењује члан 20ж. став 1. Закона о  о приватизацији – забрана принудног извршења на имовини субјекта приватизације.

6.1.1. Треба разликовати поступање организационих јединица Пореске управе код предузећа у реструктурирању и код предузећа која су у поступку приватизације јавним тендером и јавном аукцијом.

6.1.2. Сагласно наведеном члану Закона принудна наплата се не може спроводити  према субјектима који су у реструктурирању уопште (ни за дуг у отпусту ни за текући дуг),  а према  субјетима  који су у поступку приватизације јавним тендером или јавном аукцијом принудна наплате се не може спроводити за дуг који је у отпусту (настао до 31.12.2004. године) ни за дугове који су настали до 31.12.2007. године.

6.1.3. То значи да се код предузећа која су у поступку приватизације јавним тендером и јавном аукцијом принудна наплата може спроводити само за обавезе које су настале од 01.01.2008. године па надаље.

6.1.4. Поступак принудног извршења који је у току, прекида се доношењем закључка. Забрана принудног извршења се примењује до дана уплате продајне цене или прве рате ако се продајна цена плаћа на рате.

6.2. Државни повериоци, међу којима је и Пореска управа, дужни су да отпусте дуг према субјекту приватизације у целини тј. пријаве своје потраживање Агенцији, а по окончању поступка приватизације иста намире из средстава остварених од продаје капитала или имовине субјекта приватизације.

Отпуст дуга не значи отпис, већ забрану Пореској управи да врши принудну наплату јавних прихода, који су предмет пријаве потраживања, а код реструктурирања забрану спрвођења било какве мере извршења и то и јавних прихода који су предмет пријаве потраживања и текућих обавеза.

Чланови  4 – 6. Уредбе односе се на пријављивање потраживања.

6.2.1. Пореска управа – Сектор за наплату, по објављеном огласу од стране Агенције,  обавештава све надлежне организационе јединице Пореске управе (ОЈПУ), да приступе утврђивању обавеза и сачињавању посебног записника о утврђеном пореском потраживању-спецификацијa (у даљем тексту: Записник), за свако појединачно матично предузеће и за свако зависно предузеће наведеног матичног предузећа, уколико исто у структури капитала има већински капитал матичног друштва или у којем је већински друштвени или државни капитал. На основу састављеног записника попуњава се образац пријаве потраживања дат у прилогу Упутства.

6.2.2. Рок за пријаву потраживања је 15 дана од дана објављивања одлуке о реструктурирању или приватизацији, методом јавног тендера или методом јавне аукције, односно јавног позива за пријаву потраживања јер је прописан  чл. 20а Закона о приватизацији.

6.3. За сваку пријаву потраживања, у филијали/експозитури се формира  посебан предмет у складу са прописима о канцеларијском пословању, у који се хронолошки  улажу сва документа (пријава потраживања, оверени упити стања на основу којих је састављена пријава, записник-спецификација итд.) до окончања поступка намирења пореског потраживања после продаје субјекта приватизације. Предмети се чувају трајно.

6.3.1. Пријава потраживања се истовремено доставља субјекту приватизације и Агенцији. Ради елиминисања непотребног администрирања од стране Пореске управе, Пореска управа Агенцији уз пријаву потраживања доставља и записник о усаглашеном стању у два примерка.

6.3.2. Ако је надлежна организациона јединица Пореске управе наплату целог или дела пријављеног пореског потраживања обезбедила хипотеком или залогом на покретној имовини, Агенцији се уз пријаву потраживања  обавезно доставља и доказ о уписаној хипотеци, односно установљеној залози. Ово стога, што је чланом 23. Уредбе прописано да државни поверилац чије је потраживање обезбеђено хипотеком/залогом има право да се у целости намири пре осталих поверилаца из цене остварене продајом имовине. 

6.3.3. У случају када субјект приватизације има и пословне јединице у местима ван  седишта, подноси се обједињена пријава потраживања и обједињен записник о усаглашеном потраживању од стране организационе јединице Пореске управе надлежне према седишту субјекта приватизације.

6.3.4. Тако, у случају када субјект приватизације има пословне јединице ван свог седишта, организационе јединице Пореске управе надлежне према пословним јединицама субјекта приватизације, састављају своје посебне пријаве и записнике о усаглашеном потраживању, које после потписа и овере достављају организационој јединици Пореске управе надлежној према седишту субјекта приватизације, најкасније 3 дана пре истека рока за подношење  пријаве пореског потраживања.

6.3.5. Организациона јединица Пореске управе надлежна према седишту субјекта приватизације је дужна да без одлагања и без присуства овлашћеног представника субјекта приватизације, а на основу достављених пријава пореског потраживања и записника о утврђеном потраживању за пословне јединице, састави обједињену пријаву пореског потраживања и обједињени записник о утврђеном потраживању и исте доставе Агенцији у законском року. Субјекту приватизације доставља се само обједињена пријава пореског потраживања.

6.3.6. Уколико субјект приватизације у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за достављање пријаве потраживања, приговором Арбитражном већу, не оспори пореско потраживање, записник из претходног става постаје пуноважан. Што значи да се члан 7. Уредбе примењује само у случају када субјект приватизације прими пријаву потраживања и исту не оспори приговором у прописаном року.

Ради елиминисања непотребног администрирања од стране Пореске управе, Пореска управа Агенцији уз пријаву потраживања доставља и записник о усаглашеном стању у два примерка. У случајевима када је одлуком Арбитражног већа прихваћен приговор субјекта приватизације, саставља се нови усаглашени и измењени записник и нова пријава потраживања који се достављају Агенцији за приватизацију и који замењују, претходно достављену пријаву и записник.

6.3.7. Чланом 11. Уредбе уређено је питање начина утврђивања података о висини потраживања.

6.3.7.1. Отпуст дуга биће пуноважан према подацима о висини пореског потраживања из пријаве потраживања, у следећим случајевима:

а) уколико субјект приватизације не потпише записник о утврђеном потраживању и не поднесе приговор арбитражном већу у року од осам дана од дана пријема пријаве потраживања,

б) уколико субјект приватизације оспори приговором пријављено пореско потраживање, али не одреди свог представника за члана арбитражног већа.

6.3.7.2. Веродостојним и коначним подацимасматраће се подаци о висини потраживања тог повериоца из пословних књига субјекта приватизације, у следећим случајевима:

а) уколико субјект приватизације оспори пријављено потраживање у прописаном року, а поверилац не одреди свог представника за члана арбитражног већа,

б) уколико државни поверилац не потпише записник о утврђеном потраживању.

6.3.8. Ово значи, да уколико државни поверилац не пријави своје потраживање у прописаном року, веродостојним и коначним подацима сматраће се подаци о висини потраживања државног повериоца садржани у пословним књигама субјекта приватизације сходно члану 5. Уредбе. Посебно указујемо на обавезу ОЈПУ  да благовремено и у року изврше  пријаву потраживања, јер се поставља пиитање тачности и  пуноважности  пореског потраживања за случај да државни поверилац у законском року писмено не пријави пореско потраживање.

6.3.9. Уколико надлежне ОЈПУ не изврше у року пријаву потраживања, Агенција ће у овом случају прихватити пријаву потраживања коју је сам порески обвезник поднео, (у многим случајевима је та пријава знатно нижа од стварног дуга). Агенција купце ових предузећа упућује да у судском поступку траже заштиту у ситуацијама када им ОЈПУ издају опомене за дуг који је требало да буде предмет отпуста, али га ОЈПУ није пријавила у отпуст па исти није намирен из купопродајне цене, а не може га ни отписати.

Судски поступци против Пореске управе повлачиће и одговорност задужених лица ОЈПУ које нису извршиле пријаву потраживања. За тачност пријављених потраживања одговорни су директори РЦ/ЦВПО/филијала, шефови експозитура и непосредни извршиоци послова.

Ради спречавања могућности да као пуноважно буде утврђено пореско потраживање у мањем износу од стварног (имајући у виду спорност евиденција пореског рачуноводства и евиденције пореског обвезника), надлежни порески орган не сме да прекорачи законски рок за подношење пријаве пореског потраживања.

 Садржина пријаве потраживања

 6.4. Пријава потраживања садржи:

1) пословно име и седиште повериоца са контакт адресом, ако је поверилац правно лице;

2) име, презиме и пребивалиште повериоца са контакт адресом, ако је поверилац физичко лице;

3) пословно име и седиште субјекта приватизације;

4) правни основ потраживања;

5) износ потраживања, и то посебно износ главног потраживања, а посебно износ обрачунате камате.

6.4.1. Износ потраживања које треба да буде исказано у пријави потраживања, представља износ обавеза субјекта приватизације по основу јавних прихода са стањем на дан 31.12.2004. године. Чланом 2.  Уредбе је прописано да обавезе субјекта приватизације чине и обавезе по основу јавних прихода која се односи на 2004. годину, односно на раније године, а чија је уплата наложена решењем о утврђивању пореза после 31.12.2004. године у поступку пореске контроле.

6.4.2. Сагласно  члану 2. став 5. Уредбе  у обавезе доспеле до 31.12.2004. године, (и треба да се унесу  у пријаву потраживања) спадају  и оне обавезе које се односе на 2004. или раније године а чија је уплата наложена решењем о утврђивању пореза донетим након 31.12.2004. године у поступку пореске контроле, као и репрограмиране пореске обавезе.

 6.4.3. Уколико је потраживање делимично измирено до дана подношења пријаве потраживања, поверилац подноси пријаву потраживања за износ потраживања који је умањен за износ делимичног испуњења, са стањем на дан 31. децембра 2004. године (члан 6. став 2. Уредбе).

 У ставу 3. истог члана стоји да, уколико је потраживање делимично измирено од дана подношења пријаве потраживања до дана закључења уговора о намирењу потраживања поверилаца, Агенцији се, без одлагања, доставља изјава којом се потврђује да је потраживање делимично измирено. То значи да се потраживање са стањем на дан 31.12.2004. године умањује за иснос делимично измиреног потраживања, од дана подношења (састављања) пријаве потраживања и дана састављања записника до дана састављања спецификације која се саставља након продаје предузећа. 

6.4.4. Пријава потраживања подноси се на обрасцу који је Уредбом предвиђен и саставни је део овог Упутства.

6.4.5. Попуњавање пријаве потраживања – део «подаци о потраживању» врши се на следећи начин:

  • Износ главног потраживања у динарима исказује се као укупан збир свих појединачних дугова (главнице) са стањем на дан 31.12.2004. године.
  • Ако је порески орган обезбедио пореско потраживање заложним правом, обележава се кућица испред речи «објект» уколико је установљена хипотека на непокретности; кућица испред речи «моторно возило» уколико је уписано заложно право на моторним возилима; и кућица испред речи «остало», уколико је установљена залога на другим покретним стварима или новчаним и неновчаним потраживањима пореског обвезника.
  • Износ обрачунате камате у динарима исказује се као укупан збир свих појединачно обрачунатих камата до 31.12.2004. године, по уплатним рачунима јавних прихода.

 Арбитражно веће

6.5.Потраживање повериоца сматра се утврђеним ако није оспорено у року од осам дана од дана истека рока за достављање пријаве потраживања.

Уколико се субјект приватизације не сагласи са висином пријављеног потраживања, исто се може оспорити подношењем приговора Арбитражном  већу у наведеном року.

6.5.1. Секретар Арбитражног већа по пријему приговора обавештава Пореску управу-Сектор за наплату. Сектор за наплату ће одмах по пријему обавештења и достављеном приговору субјекта приватизације, исти доставити свим организационим јединицама Пореске управе на чије пореско потраживање се приговор односи, са налогом да размотре приговор и свој став по приговору, са евентуалним доказима, у остављеном року доставе организационој јединици Пореске управе надлежној према седишту субјекта приватизације.

То значи да се приговор  истовремено доставља и организационој јединици Пореске управе надлежној према  седишту  и надлежној према пословној јединици (ако их има) субјекта приватизације.

6.5.2. Организациона јединица Пореске управе надлежна према седиштусубјекта приватизације је дужна да, на основу достављених ставова организационох јединица надлежних према  пословној  јединици субјекта приватизације и свог става по приговору на део пореског потраживања које субјект приватизације има евидентирано у пореском рачуноводству код пореског органа према свом седишту,  састави  обједињени  став и исти у остављеном року, са евентуалним доказима, достави Сектору за наплату ради припреме коначног става Пореске управе и његовог достављања запосленом Пореске управе одређеном за члана Арбитражног већа испред Пореске управе, на седници Арбитражног већа, на којој ће бити разматран приговор субјекта приватизације.

6.5.3. Арбитражно веће је дужно да донесе одлуку о висини потраживања поверилаца (арбитражна одлука) у року од 15 дана од дана достављања приговора на висину потраживања.  

Уколико се арбитражна одлука не донесе у року од 15 дана од дана достављања приговора, веродостојним и коначним подацима сматрају се подаци о висини потраживања повериоца садржани у програму реструктурирања, за субјекте који се приватизују кроз реструктурирање, односно из пријаве потраживања за субјекте који се приватизују методом јавне аукције или методом јавног тендера.

6.5.4.Ради спречавања могућности да као пуноважно буде утврђено пореско потраживање у мањем износу од стварног, надлежни порески орган не сме да пропусти, да у остављеном року достави став Пореске управе поводом приговора, као и да  представник не буде присутан на заказаној седници Арбитражног већа.

 Садржина записника о утврђеном потраживању

6.6. Записник о утврђеном потраживању нарочито садржи: пословно име и седиште субјекта приватизације; пословно име и седиште повериоца, ако је поверилац правно лице; име, презиме и пребивалиште повериоца, ако је поверилац физичко лице; укупан износ и спецификацију обавеза субјекта приватизације према повериоцу; утврђени износ и спецификацију обавеза субјекта приватизације према повериоцу; образложење, као и датум и место сачињавања записника.

Записник је саставни део програма реструктурирања, за субјекте који се реструктурирају у поступку приватизације, програма приватизације, за субјекте који се приватизују методом јавне аукције и информационог меморандума, за субјекте који се приватизују методом јавног тендера. Образац записника саставни је део овог Упутства.

6.6.1. Образац Записника је прописан и садржи назив и број уплатних рачуна по врстама јавних прихода,  са моделом и позивом на број одобрења, износом дуга на дан 31.12.2004. године и посебно исказане камате (осам колона).

Приликом попуњавања обрасца записника (који се доставља уз пријаву потраживања) најпре се уносе подаци о уплатним рачунима и износу дуга и камате по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, ради њиховог приоритетног намирења у случају продаје капитала, односно имовине субјекта приватизације.

6.6.2. Записник се саставља у пет примерка, без попуњавања колоне 7. и 8. (приликом достављања пријаве потраживања). Записник потписује руководилац организационе јединице Пореске управе. У Записник се уносе подаци о укупном износу главног дуга и обрачунате камате са стањем на дан 31.12.2004. године. Два примерка потписаног (потписује директор надлежне организационе јединице, а парафира инспектор који је утврђивао стање пореског потраживања) и овереног записника, надлежни порески орган уз пријаву потраживања,како је већ објашњено, доставља Агенцији (по један за Агенцију и субјекта приватизације).

6.6.3.Други примерак пријаве потраживања и преостала три примерка записника одлажу се у формирани  предмет.

6.6.4. На основу досадашњег искуства у вези пријаве потраживања и давања ставова по изјављеним приговорима, посебно се указује да се приликом уноса података у Записник и пријаву потраживања, морају да изврше све неопходне провере и консултације у оквиру надлежне организационе јединице Пореске управе у вези висине износа пореског потраживања субјекта приватизације, како се не би понављали случајеви да се одређено пореско потраживање доспело до 31.12.2004. године не пријави.

Руководилац ЦВПО/филијале је дужан да писмено наложи и прати координацију свих руководилаца  унутрашњих организационих јединица у поступку утврђивања висине пореског потраживања према субјекту приватизације које треба пријавити. Руководилац експозитуре је дужан да непосредно прати извршавање послова у вези пријаве пореског потраживања према субјекту приватизације.

6.6.5.Сваки пропуст у погледу  тачности износа пријављеног пореског потраживања биће санкционисан, с обзиром да се на тај начин наноси неотклоњиваштета средствима буџета.

6.6.6. Приликом попуњавања колоне 3(три) Записника, у позиву на број одобрења, уместо ПИБ-а субјекта приватизације, уписује се ПИБ 104136307 – «ОТПУСТ ДУГА - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ». Организационе јединице Пореске управе надлежне према седишту субјекта приватизације су дужне да изврше проверу унетог ПИБ-а пре достављања истих Агенцији.

7.  Поступак намирења потраживања

7. Агенција писменим путем обавештава државне повериоце о продаји капитала субјекта приватизације у року од 30 дана од дана закључења уговора о продаји капитала.

7.1. Пореска управа је дужна да Агенцији у року од 15 дана од дана пријема обавештења о закључењу уговора, достави Записник – спецификацију пореског потраживања.

7.1.1. По добијању обавештења од Агенције, Пореска управа – Сектор за наплату обавештава надлежне организационе јединице Пореске управе, које су дужне да, утврде обавезе и  сачине посебан записник за конкретно матично предузеће, као и за свако зависно предузеће наведеног матичног предузећа, уколико исто у структури капитала има већински капитал матичног друштва или у којем је већински друштвени или државни капитал.

7.1.2. Исте су дужне да тачно обрачунају камату до дана продаје субјекта приватизације, затим тачно попуне колону 7. и 8. као и датум продаје у заглављу три преостала примерка Записника који се налазе у списима предмета формираних приликом пријаве потраживања.

 У Записник се уписује датум састављања спецификације, а потписује га руководилац надлежне организационе јединице Пореске управе.

7.2. Записник, који сада има карактер спецификације из члана 20. став 2. Уредбе,  се путем мреже доставља Сектору за наплату у остављеном року, ради достављања Агенцији. Два примерка потписаног и овереног записника, надлежни порески орган доставља Сектору за наплату преко поште или непосредно. Трећи примерак записника улаже се и чува у предмету.

Када субјект приватизације има и пословне јединице у местима ван места свог седишта, обједињену спецификацију - Записник  саставља и Сектору за наплату доставља, организациона јединица Пореске управе надлежна према седишту субјекта приватизације.

7.2.1. Записник – спецификација представља основ за намирење пореског потраживања на основу којег Агенција врши уплату.

7.3. Плаћање се може извршити одједном или кроз више рата. Ако се продајна цена из уговора о продаји капитала плаћа у више рата, потраживање поверилаца који су отпустили дуг према субјекту приватизације намирује се из прве рате у висини сразмерној њиховом потраживању у укупним потраживањима свих поверилаца који су отпустили дуг према субјекту приватизације, до измирења потраживања, а према спецификацији Пореске управе.

7.3.1. Поверилац чије је потраживање обезбеђено хипотеком или залогом на имовини која је предмет продаје има право да се наплати у целости пре осталих поверилаца из цене остварене продајом тог дела имовине. Ако не наплати своје потраживање у целости, преостали износ потраживања намирује као поверилац чије потраживање није обезбеђено.    

8. Књижење у пореском рачуноводству

8.Агенција је у обавези да обавести Пореску управу о износу намирених потраживања по основу јавних прихода и достави спецификацију пренетих средстава у корист рачуна за уплату јавних прихода. Спецификација евентуално садржи износ потраживања која ће бити измирена у ратама, као и износ дуга који се не може намирити из средстава остварених продајом, већ ће се исти отписати.

8.1. Преглед измирених обавеза за предузећа која су приватизована методом јавног тендера или јавне аукције, Пореске управе – Сектор за наплату сукцесиво доставља, свим Регионалним центрима/ЦВПО, по истој динамици како се достављају Сектору за наплату од стране Агенције.

8.2. На основу обавештења  Сектора за наплату и достављеног прегледа измирених обавеза, све организационе јединице Пореске управе су дужне поступати на следећи начин:

8.2.1. Извршити проверу да ли су све уплате прокњижене на исправан ПИБ 104136307 (шифра обвезника је: 9509954, а матични број: 17322613), пореског обвезника «ОТПУСТ ДУГА – АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ», исправну територију и исправан рачун. Уколико уплате нису исправно прокњижене, потребно је да се одмах прекњиже. У зависности од врсте јавног прихода, односно рачуна за уплату, прекњижавање се спроводи на систему ДИС2003, коришћењем апликације «Рекламације» или на систему Института «Михајло Пупин», избором опције за директно прекњижавање уплата.

8.2.2. Извршити проверу да ли су обавезе које су исказане у Прегледу обавеза по основу јавних прихода са стањем на дан 31.12.2004. године и обрачунатом каматом до дана продаје по рачунима, прокњижене на аналитичкој картици пореског обвезника и уколико нису спроведена одговарајућа књижења иста спровести на ПИБ-у/шифри пореског обвезника – субјекта приватитације.

8.2.3. На основу донетог решења извршити прекњижавање обавеза исказаних у прегледу обавеза по основу јавних прихода, са стањем на дан 31.12.2004. године и обрачунатом каматом до дана продаје по рачунима, ( основни дуг на дан 31.12.2004. године, камата на дан 31.12.2004. година и обрачуната камата од 01.01.2005. године до дана продаје), са ПИБ-а пореског обвезника на ПИБ 104136307 (шифра обвезника је: 9509954, а матични број: 17322613), пореског обвезника «ОТПУСТ ДУГА – АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ», на следећи начин:

8.2.4. Сва књижења спроводе се искључиво на основу ручног налога за књижење формираног на основу донетог решења о прекњижавању обавеза на дан продаје субјекта приватизације.Решења о прекњижавању обавеза на дан продаје са ПИБ-а пореског обвезника на ПИБ 104136307, доноси ОЈПУ надлежна према седишту пореског обвезника, односно Центар за велике пореске обвезнике (ЦВПО), уколико се ради о обвезнику у надлежности ЦВПО.

8.2.5. Прекњижавање обавеза на основу донетог решења, за рачуне јавних прихода који се воде на систему Консолидовани упит стања (извор ДИС), за све територије, путем Р-налога, дужна је да спроведе ОЈПУ надлежна према седишту пореског обвезника, као и за рачуне који се воде на систему Консолидовани упит стања (извор ИМП), а односе се на територију седишта пореског обвезника.

Уколико се решењем прекњижавају обавезe на рачунима јавних прихода који се воде на систему Консолидовани упит стања (извор ИМП), а које се односе на друге територије, ОЈПУ надлежна према седишту пореског обвезника је дужна да надлежној ОЈПУ достави обавештење о истом, као и копију решења о прекњижавању.

8.2.6. Уколико је ЦВПО обвезник, књижења на основу донетог решења, за пореске облике  које администрира ЦВПО, спроводи ЦВПО. Обавештење и копију решења о прекњижавању за пореске облике које не администрира ЦВПО, ЦВПО доставља надлежној ОЈПУ. 

8.3. По пријему обавештења и копије решења о прекњижавању, надлежна ОЈПУ је дужна да спроведе одговарајућа књижења.

8.3.1. У ручном налогу за књижење исказују се појединачно износи главног дуга, фиксне камате и приписане камате на дан 31.12.2004. године, као и износ обрачунате камате од 01.01.2005. године до дана продаје предузећа.

8.3.2. У зависности од врсте јавног прихода, односно рачуна за уплату, прекњижавање по донетом решењу се спроводи на систему Консолидовани упит стања (извор ДИС) или на систему Консолидовани упит стања (извор ИМП).

8.3.3.  Књижења  на  систему Консолидовани упит стања  (извор ИМП) се  врше  путем

опције .3.1.2 - КЊИЖЕЊЕ НОВОГ ДОКУМЕНТА, са шифрама промета према следећем прегледу:

Опис промене

Стара шифра

Опис промене

Нова шифра

Сторно задужења за раније године

 

630

Решење КК-претходна година-задужење

 

131

Сторно задужење приписане камате за претходну годину

 

511

Решење КК-претходна година-камата

 

132

Сторно задужење фиксне камате за претходну годину

 

512

Решење КК-претходна година-камата

 

132

Задужење за раније године

 

530

Решење КК-претходна година-задужење

 

131

Задужење приписане камате за претходну годину

 

501

Почетно стање-камата

 

103

Задужење фиксне камате за претходну годину

 

502

Решење КК-претходна година – камата

 

132

Задужење камате за текућу годину

 

191

 

Камата

 

497

Сторно задужење камате за текућу годину

 

291

 

Камата

 

497

8.3.4. Књижење на систему Консолидовани упит стања (извор ДИС) се врше коришћењем апликације «Р_налог», избором одговарајућег описа промене, са шифрама промене према табели:

 

Опис промене

 

Износ јавног прихода

 

Фиксна камата

 

Приписана камата

Стара шифра

Нова шифра

Стара шифра

Нова шифра

Стара шифра

Нова шифра

Реструктурирање ("Отпуст дуга")– отпис

 

201

 

 

147

 

202

 

 

148

 

203

 

 

148

Реструктурирање ("Отпуст дуга") – сторно

 

201

 

 

147

 

204

 

 

148

 

205

 

 

148

Реструктурирање ("Отпуст дуга") – припис

 

206

 

 

147

 

207

 

 

148

 

208

 

 

148

8.3.5. До почетка књижења у складу са Правилником о пореском рачуноводству, број 413-00-3284/2010-04, од 27.12.2011. године, («Сл. гласник Републике Србије», број 103/2011), књижења ће се вршити са старим шифрама датим у упоредном прегледу.

8.3.6. Књижење се спроводи по врстама јавних прихода и нивоу уплате из члана 10. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна («Сл. гласник Републике Србије», бр. 104/2011...99/2012), а у складу са чланом 17. и 21. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ бр. 33/97, 31/01, Сл. гласник  Републике Србије», бр. 30/10) са датумом продаје привредног субјекта.

8.3.7. Уколико је продаја извршена у години за коју је урађен порески завршни рачун, књижења се спроводе под 01.01. текуће године. У том случају потребно је извршити обрачун камате од дана продаје до 01.01. текуће године и исту сторнирати на ПИБ-у пореског обвезника – субјекта приватизације са датумом 01.01. текуће године.

8.3.8. После извршене уплате од стране Агенције за приватизацију и њеног књижења у пореском књиговодству на шифри пореског обвезника 9509954 или ПИБ-у 104136307, врши се сторно камате у текућој години и, евентуално, сторно камате за претходну годину, која је обрачуната у периоду од датума продаје привредног субјекта до датума уплате. То значи, да се пореском обвезнику «ОТПУСТ ДУГА – АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ», не обрачунава и не наплаћује камата на обавезе од датума њиховог доспећа за плаћање (датума продаје) до датума њиховог измирења, тј. уплате.

8.4.  Рок за извршење поступака и радњи описаних у тачакама 8.1. до 8.3. је 7 (седам) дана од дана пријема Прегледа измирених обавеза.

8.5.  Обавештење о извршеним поступцима и радњама описаних у тачакама 1. до 3, копију решења о прекњижавању обавеза, копију ручних налога за књижење (Образац НК), аналитичке картице на којима се виде спроведена књижења и извештај о извршеним књижењима у облику табелe (у електронској форми), филијале/експозитуре достављају надлежном регионалном центру у року од 3 (три) дана по истеку рока из тачке 4.

8.5.1.Регионални центри су дужни да пруже неопходну помоћ филијалама/експозитурама у извршењу напред поменутих поступака и радњи, као и да у року од 5 (пет) дана, увидом у достављену документацију, а по потреби и непосредном контролом у филијали/експозитури, изврше контролу истих.

8.6. Центар за велике пореске обвезнике је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема прегледа о измиреним обавезама, изврши поступке и радње из тачака 8.1. до 8.3. и контролу спроведених књижења.

8.7. Регионални центри/ЦВПО су дужни да одмах по извршеној контроли спроведених

књижења, у писменој форми, путем поште, доставе Централи Пореске управе обавештење о спроведеној контроли књижења и исправности стања на аналитичким картицама пореских обвезника – субјеката приватизације и исправном стању на аналитичким картицама пореског обвезника «ОТПУСТ ДУГА – АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ». Извештај о извршеним књижењима у облику табелe (обједињен на нивоу центра) се доставља у електронској форми на FTP сервер, у фолдер /naplata/racunovodstvo, под називoм:

Izvestaj_knjizenja_ otpust_XX.xls где је: XXознака регионалног центра или ЦВПО  (BG, NS, KG, NI,).

8.8. За тачност спроведених књижења и достављених извештаја одговорни су директори РЦ/ЦВПО/филијала, шефови експозитура и непосредни извршиоци послова.

8.9. За рачуне локалних јавних прихода који су прешли у надлежност локалних самоуправа, Пореска управа не врши књижења већ су ОЈПУ дужне да одмах обавесте локалну пореску администрацију о извршеном преносу средстава по окончању приватизације (продаји предузећа) са свим елементима потребним за књижење, како би локалне самоуправе извршиле књижења по овом основу.

9. Отпис ненамирених потраживања код субјеката код којих је окончан поступак приватизације а исти су продати за мању цену од износа дуга

9. У  случајевима када је остварена продајна цена субјекта приватизације мања од износа пријављеног потраживања, ненамирене обавезе по основу јавних прихода на дан продаје предузећа, измирују се делимично, сразмерно уделу који те обавезе имају у укупном износу свих пријављених обавеза свих поверилаца.

9.1.Потраживање поверилаца намирује се највише до висине номиналног износа потраживања увећаног за припадајућу камату. Остатак ненамирених обавеза се отписује.

9.2. Пореска управа, као државни поверилац, намирује доспело, а неизмирено потраживање по основу јавних прихода из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације, у висини сразмерној њеном потраживању у укупном потраживању свих поверилаца, који се намирују из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације. 

9.3.  Пореска управа - Централа је дужна, да након добијања обавештења од Агенције, о висини износа средстава која су пренета за намирење потраживања по основу јавних прихода и износа који се не може наплатити, односно које треба отписати,  сачини предлог министру финансија   и привреде ''сагласности'' за отпис.

9.3.1. Пореска управа – Централа је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана добијања исте, да налог свим организационим јединицама Пореске управе (писмени и електронски налог) да спроведу отпис.

9.3.2. Све организационе јединице чији се обвезници налазе на списку за отпис, дужне су да отпис спроведу у року од 8 (осам) дана од дана добијања налога од Централе.

9.3.3. Отпис обавеза НОЈПУ врши искључиво на основу обавештења и упутства прослеђеног од стране Централе Пореске управе.

9.3.4. Књижење отписа спроводи се искључиво на ПИБ: 104136307 – «ОТПУСТ ДУГА– АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ», шифра обвезника: 9509954.

9.3.5. Јавни приход по основу доприноса за обавезно социјално осигурање који није намирен у целости, сходно ЗПППА, не може се отписати.

9.3.6. Обавештење о извршеним поступцима и радњама везаним за књижење отписа, копију решења о отпису обавеза, копију ручних налога за књижење (Образац НК), аналитичке картице на којима се виде спроведена књижења и извештај о извршеним књижењима у облику табелe (у прилогу), ЦВПО као и НОЈПУ достављају преко регионалних центара, Централи Пореске управе у остављеном року.

9.4. Начин измиривања обавеза субјеката приватизације код којих је окончан поступак приватизације, а исти су продати за мању цену од износа обавеза, односно код којих је потребно извршити отпис ненаплаћених обавеза, регулисан је Инструкцијом.

10. Поступање Пореске управе у случају раскида купопродајног уговора и поновног покретања поступка реструктурирања

10.Чланом 28. Уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјекта приватизације према повериоцима прописано је да раскидом уговора о продаји капитала, односно имовине, у смислу члана 41а став 2. Закона о приватизацији, у коме је било предвиђено плаћање продајне цене на рате, Акцијски фонд преузима дуг према повериоцима који су отпустили дуг, на начин и под условима утврђеним уговором о намирењу потраживања, односно спецификацији.

То је значило да у ситуацији када је након раскида уговора о продаји капитала субјект приватизације пренет Акцијском фонду, а примењен је институт отпуста дуга, Акцијски фонд као преузималац, преузимао је дуг према повериоцима, те се у складу са чланом 28. став 3 Уредбе приступало потписивању уговора о преузимању дуга између Акцијског фонда и Агенције за приватизацију.

10.1. Отпуст дуга остаје на снази и након раскида уговора о продаји капитала, при чему остају и сва права и обавезе субјеката везана за отпуст дуга утврђен Законом о приватизацији и подзаконским актима, а у складу са тачком 3.2. Упутства.   

10.2. Агенција за приватизацију, може за предузећа код којих је раскинут уговор о продаји, донети Одлуку о реструктурирању. По објављивању ове одлуке, Сектор за наплату обавештава надлежне организационе јединице Пореске управе, које су дужне да изврше проверу стања дуга за наведеног пореског обвезника са стањем на дан 31.12.2004. године и обрачунатом каматом до дана продаје субјекта приватизације из Записника о усаглашеном пореском потраживању (које су поднеле у поступку приватизације пореског обвезника). Уколико је:

1) раскинут уговор о купопродаји друштвеног капитала, а из средстава остварених продајом привредног субјекта није ништа наплаћено, потребно је извршити нову пријаву пореског потраживања са стањем на дан 31.12.2004. године сагласно Уредби о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима («Сл.гласник РС», број 45/06...60/08);

2) ако је раскинут уговор о купопродаји друштвеног капитала, а из средстава остварених продајом привредног субјекта су наплаћена целокупна дуговања по основу јавних прихода, није потребно вршити пријаву потраживања према субјекту приватизације;

3) ако је раскинут уговор о купопродаји друштвеног капитала, а из средстава остварених продајом привредног субјекта  делимично су наплаћена дуговања, док је ненамирени део потраживања отписан сагласно одлуци министра финансија, такође није потребно  вршити пријаву  потраживања,

4) ако је раскинут уговор о купопродаји друштвеног капитала у коме је било предвиђено плаћање продајне цене на рате, а из средстава остварених продајом привредног субјекта  делимично су наплаћена дуговања по основу јавних прихода, тј. наплата је спроведена за износе доспелих рата које су доспеле и наплаћене пре раскида уговора, за преостали део ненамиреног пореског потраживања са стањем на дан 31.12.2004. године (из Записника), потребно је извршити пријаву потраживања. То значи да треба извршити пријаву потраживања за разлику претходно пријављеног износа и претходно плаћених рата са обрачунатом каматом до дана објављивања новог позива за пријаву потражвања, односно за износ преосталог дела ненаплаћених рата.

10.3. Сва потребна књижења спроводе се на ПИБ-у 104136307 – «ОТПУСТ ДУГА– АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ»

10.4. Уколико су надлежне организационе јединице Пореске управе пропустиле да пријаве пореско потраживање у целости, кроз претходно састављени Записиник о усаглашеном пореском потраживању-Спецификација, а доспеле неизмирене обавезе се односе на период до 31.12.2004. године, исте су у прилици да изврше корекцију пријаве потраживања, односно да изврше пријаву потраживања и за ове обавезе.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1. Ово упутство ступа на снагу даном потписивања од стране помоћника директора – координатора  Пореске управе.

2. Овим упутством стављају се ван снаге дописи број:

-011-24/2006-10 од 09.06.2006. године;

-011-24-1/2006-10 од 30.06.2006. године;

-110-54/2007-10 од 24.12.2007. године;

-110-54/2007-10 од 07.04.2008. године;

-43-36/2008-10 од 22.01.2008. године;

-43-00451/2006-16 од 19.04.2006. године;

-43-00451-3/2006-16 од 26.03.2007. године;

-43-00451-4/2006-16 од 30.05.2007. године;

-43-1754/2010-10 од 06.10.2010. године;

 

Број:    43-2002/2012-10                                                                

У Београду,  2012. године                                                                                                                                                                

                                                                                                                                  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

                                                                                                                                      КООРДИНАТОР

                                                                                                                                    Дејан Стојановић