Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Предузетници    ПДВ    Подзаконска акта    Правилник о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара - престао да важи 01. јула 2021. године

Правилник о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара - престао да важи 01. јула 2021. године

("Службени гласник РС", број 122/12)

 

На основу члана 4. став 10. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12),

    Министар финансија и привреде доноси

 

П Р А В И Л Н И К
о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара

(Службени гласник РС“, број 122/12)


Члан 1.

    Овим правилником ближе се уређују критеријуми на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра прометом добара.

 

Члан 2.

    Предаја добара на основу уговора о лизингу или закупу (у даљем тексту: уговор о лизингу), закљученог на одређени период, за покретне или непокретне ствари, када ниједна од уговорних страна не може једнострано раскинути уговор или одустати од даљег извршења уговора ако се стране придржавају уговорних обавеза, сматра се прометом добара из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона ако се предаја добара врши на основу уговора који се, у смислу овог правилника, сматра уговором о лизингу.

    Непокретним стварима из става 1. овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се објекти и економски дељиве целине у оквиру објеката.

 

Члан 3.

    Уговор о лизингу, у смислу члана 2. овог правилника, је:

    1) уговор о лизингу покретних, односно непокретних ствари којим је уговорена потпуна исплата;

    2) уговор о лизингу покретних ствари којим је уговорена делимична исплата, ако је у моменту закључења тог уговора испуњен најмање један од следећих услова:

                (1) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга, а основни период траја          ња уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

                (2) да је основни период трајања уговора једнак или мањи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга, а прималац лизинга има право откупа предмета лизинга по цени нижој од неотписаног дела вредности предмета лизинга,

                (3) да прималац лизинга има право да продужи уговор, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

    3) уговор о лизингу непокретних ствари којим је уговорена делимична исплата ако је у моменту закључења тог уговора испуњен најмање један од следећих услова:

                (1) да прималац лизинга има могућност да откупи предмет лизинга, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

                (2) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга, а цена по којој би се откупио предмет лизинга је нижа од неотписаног дела вредности предмета лизинга;

                (3) да прималац лизинга има право да продужи уговор, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

                (4) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга или право да продужи трајање уговора, ако је испуњен најмање један од следећих услова:

                            – да се ризик од пропасти предмета лизинга преноси на примаоца лизинга и да ће, у случају пропасти предмета лизинга, прималац лизинга наставити са плаћањем у складу са уговором о лизингу;

                            – да у случају квара, односно оштећења предмета лизинга за који, у смислу овог правилника, није одговоран прималац лизинга, прималац лизинга има обавезу довођења предмета лизинга у пређашње стање о сопственом трошку, као и да ће наставити са плаћањем у складу са уговором о лизингу;

                            – да прималац лизинга наставља са плаћањем у складу са уговором о лизингу иако предмет уговора не може да се користи, без обзира да ли је за то одговоран.

    Прималац лизинга из става 1. тачка 3) подтачка (4) алинеја друга овог члана одговоран је за квар, односно оштећење предмета лизинга ако је до квара, односно оштећења предмета лизинга дошло употребом предмета лизинга противно уговору или његовој намени, без обзира на то да ли је предмет лизинга употребљавао прималац лизинга или друго лице коме је прималац лизинга омогућио употребу предмета лизинга.

 

Члан 4.

    Уговор о лизингу којим је уговорена потпуна исплата из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника је уговор код којег је на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг већа или једнака укупној фер вредности предмета лизинга.

    Уговор о лизингу којим је уговорена делимична исплата из члана 3. став 1. тач. 2) и 3) овог правилника је уговор код којег је на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг мања од укупне фер вредности предмета лизинга.

    Укупном фер вредношћу предмета лизинга из ст. 1. и 2. овог члана сматра се вредност која би се постигла у трансакцији између лица која се не сматрају повезаним лицима у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

    Ако су у вредност минималних плаћања за лизинг урачунати и додатни трошкови (нпр. по основу осигурања, сервиса, регистрације и др), износ тих трошкова не узима се у обзир при одређивању да ли је реч о уговору о лизингу којим је уговорена потпуна исплата или о уговору о лизингу којим је уговорена делимична исплата.

 

Члан 5.

    Право откупа предмета лизинга, у смислу овог правилника, је право примаоца лизинга да након истека основног периода трајања уговора стекне право располагања на предмету лизинга.

    Основни период трајања уговора, у смислу овог правилника, је период у којем ниједна од уговорних страна не може једнострано раскинути уговор или одустати од даљег извршења уговора ако се стране придржавају уговорних обавеза.

    Право на продужење уговора, у смислу овог правилника, је право примаоца лизинга да након истека основног периода трајања уговора продужи трајање уговора на одређено или неодређено време.

 

Члан 6.

    Неотписани део вредности предмета лизинга, у смислу овог правилника, је део вредности предмета лизинга утврђен применом линеарног метода амортизације на вредност предмета лизинга.

    Вредност предмета лизинга, у смислу овог правилника, је износ трошкова које има давалац лизинга по основу набавке предмета лизинга (набавна ценa предмета лизинга, укључујући и све споредне трошкове набавке предмета лизинга).

 

Члан 7.

    Уобичајени век трајања предмета лизинга, у смислу овог правилника, је:

    1) 50 година – за пословне зграде;

    2) 50 година – за стамбене зграде;

    3) 40 година – за зграде хотела;

    4) 25 година – за друге објекте (нпр. фабрике, гараже);

    5) 25 година – за локал, стан и гаражу у објекту;

    6) 6 година – за камионе, аутобусе, тракторе, комбајне, жетелице, вршалице, производне и грађевинске машине и другу опрему, осим за електронску опрему;

    7) 5 година – за путничке аутомобиле и друга путничка возила;

    8) 4 године – за телевизоре, компјутере и другу електронску опрему.

 

Члан 8.

    Одредбе овог правилника примењују се на уговоре из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона, односно члана 2. став 1. овог правилника закључене од 1. јануара 2013. године.

 

Члан 9.

    Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.