Порески календар

нов 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    ПДВ    Подзаконска акта    Правилник о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара

Правилник о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара

("Службени гласник РС", број 122/12)

 

На основу члана 4. став 10. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12),

    Министар финансија и привреде доноси

 

П Р А В И Л Н И К
о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара

(Службени гласник РС“, број 122/12)


Члан 1.

    Овим правилником ближе се уређују критеријуми на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра прометом добара.

 

Члан 2.

    Предаја добара на основу уговора о лизингу или закупу (у даљем тексту: уговор о лизингу), закљученог на одређени период, за покретне или непокретне ствари, када ниједна од уговорних страна не може једнострано раскинути уговор или одустати од даљег извршења уговора ако се стране придржавају уговорних обавеза, сматра се прометом добара из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона ако се предаја добара врши на основу уговора који се, у смислу овог правилника, сматра уговором о лизингу.

    Непокретним стварима из става 1. овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се објекти и економски дељиве целине у оквиру објеката.

 

Члан 3.

    Уговор о лизингу, у смислу члана 2. овог правилника, је:

    1) уговор о лизингу покретних, односно непокретних ствари којим је уговорена потпуна исплата;

    2) уговор о лизингу покретних ствари којим је уговорена делимична исплата, ако је у моменту закључења тог уговора испуњен најмање један од следећих услова:

                (1) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга, а основни период траја          ња уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

                (2) да је основни период трајања уговора једнак или мањи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга, а прималац лизинга има право откупа предмета лизинга по цени нижој од неотписаног дела вредности предмета лизинга,

                (3) да прималац лизинга има право да продужи уговор, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

    3) уговор о лизингу непокретних ствари којим је уговорена делимична исплата ако је у моменту закључења тог уговора испуњен најмање један од следећих услова:

                (1) да прималац лизинга има могућност да откупи предмет лизинга, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

                (2) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга, а цена по којој би се откупио предмет лизинга је нижа од неотписаног дела вредности предмета лизинга;

                (3) да прималац лизинга има право да продужи уговор, а основни период трајања уговора је дужи од 80% од уобичајеног века трајања предмета лизинга;

                (4) да прималац лизинга има право откупа предмета лизинга или право да продужи трајање уговора, ако је испуњен најмање један од следећих услова:

                            – да се ризик од пропасти предмета лизинга преноси на примаоца лизинга и да ће, у случају пропасти предмета лизинга, прималац лизинга наставити са плаћањем у складу са уговором о лизингу;

                            – да у случају квара, односно оштећења предмета лизинга за који, у смислу овог правилника, није одговоран прималац лизинга, прималац лизинга има обавезу довођења предмета лизинга у пређашње стање о сопственом трошку, као и да ће наставити са плаћањем у складу са уговором о лизингу;

                            – да прималац лизинга наставља са плаћањем у складу са уговором о лизингу иако предмет уговора не може да се користи, без обзира да ли је за то одговоран.

    Прималац лизинга из става 1. тачка 3) подтачка (4) алинеја друга овог члана одговоран је за квар, односно оштећење предмета лизинга ако је до квара, односно оштећења предмета лизинга дошло употребом предмета лизинга противно уговору или његовој намени, без обзира на то да ли је предмет лизинга употребљавао прималац лизинга или друго лице коме је прималац лизинга омогућио употребу предмета лизинга.

 

Члан 4.

    Уговор о лизингу којим је уговорена потпуна исплата из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника је уговор код којег је на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг већа или једнака укупној фер вредности предмета лизинга.

    Уговор о лизингу којим је уговорена делимична исплата из члана 3. став 1. тач. 2) и 3) овог правилника је уговор код којег је на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг мања од укупне фер вредности предмета лизинга.

    Укупном фер вредношћу предмета лизинга из ст. 1. и 2. овог члана сматра се вредност која би се постигла у трансакцији између лица која се не сматрају повезаним лицима у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

    Ако су у вредност минималних плаћања за лизинг урачунати и додатни трошкови (нпр. по основу осигурања, сервиса, регистрације и др), износ тих трошкова не узима се у обзир при одређивању да ли је реч о уговору о лизингу којим је уговорена потпуна исплата или о уговору о лизингу којим је уговорена делимична исплата.

 

Члан 5.

    Право откупа предмета лизинга, у смислу овог правилника, је право примаоца лизинга да након истека основног периода трајања уговора стекне право располагања на предмету лизинга.

    Основни период трајања уговора, у смислу овог правилника, је период у којем ниједна од уговорних страна не може једнострано раскинути уговор или одустати од даљег извршења уговора ако се стране придржавају уговорних обавеза.

    Право на продужење уговора, у смислу овог правилника, је право примаоца лизинга да након истека основног периода трајања уговора продужи трајање уговора на одређено или неодређено време.

 

Члан 6.

    Неотписани део вредности предмета лизинга, у смислу овог правилника, је део вредности предмета лизинга утврђен применом линеарног метода амортизације на вредност предмета лизинга.

    Вредност предмета лизинга, у смислу овог правилника, је износ трошкова које има давалац лизинга по основу набавке предмета лизинга (набавна ценa предмета лизинга, укључујући и све споредне трошкове набавке предмета лизинга).

 

Члан 7.

    Уобичајени век трајања предмета лизинга, у смислу овог правилника, је:

    1) 50 година – за пословне зграде;

    2) 50 година – за стамбене зграде;

    3) 40 година – за зграде хотела;

    4) 25 година – за друге објекте (нпр. фабрике, гараже);

    5) 25 година – за локал, стан и гаражу у објекту;

    6) 6 година – за камионе, аутобусе, тракторе, комбајне, жетелице, вршалице, производне и грађевинске машине и другу опрему, осим за електронску опрему;

    7) 5 година – за путничке аутомобиле и друга путничка возила;

    8) 4 године – за телевизоре, компјутере и другу електронску опрему.

 

Члан 8.

    Одредбе овог правилника примењују се на уговоре из члана 4. став 3. тачка 2а) Закона, односно члана 2. став 1. овог правилника закључене од 1. јануара 2013. године.

 

Члан 9.

    Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.