Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Предузетници    ПДВ    Подзаконска акта    Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност

Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност

("Службени гласник РС" бр.124 од 19.11.2004.г.)

 

На основу члана 4. став 4. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност («Службени гласник РС», бр. 84/04 и 86/04), Влада Републике Србије доноси

У Р Е Д Б У

О КОЛИЧИНИ РАСХОДА (КАЛО, РАСТУР, КВАР И ЛОМ) НА КОЈИ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

(Објављено у «Службеном гласнику Републике Србије» број 124 од 19.11.2004.године)

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се количина расхода (кало, растур, квар и лом - у даљем тексту: расход), на који се, у смислу члана 4. став 4. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност (Службени гласник РС», бр. 84/04 и 86/04), не плаћа порез на додату вредност.

Члан 2.

Расходом се сматрају губици који настају при манипулацији добрима, као последица природних утицаја, технолошког процеса или као последица предузимања неопходних радњи у поступку производње и промета добара.

Члан 3.

Обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: обвезник) утврђује расход непосредно пошто је одређени расход настао, или редовним или ванредним пописом робе у складишту, стоваришту, магацину, продавници или другом сличном објекту.

Утврђивање расхода врши овлашћено лице или пописна комисија обвезника, а о извршеном попису обавезно се састављају записник и пописна листа.

Члан 4.

Порез на додату вредност не плаћа се на расход из чл. 2. и 3. ове уредбе до количине утврђене према Нормативу за утврђивање расхода на који се не плаћа порез на додату вредност (у даљем тексту: Норматив расхода), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

За добра која нису обухваћена Нормативом расхода, количина расхода се утврђује према нормативу обвезника, ако надлежни порески орган не утврди другу количину.

Норматив расхода из става 1. овог члана изражава се у проценту од количине робе која је у одређеном пореском периоду набављена, прерађена, произведена или продата.

Члан 5.

Изузетно од члана 4. ове уредбе, на расход настао услед дејства више силе не плаћа се порез на додату вредност у количини утврђеној актом организације надлежне за осигурање, односно актом надлежног државног органа за процену штете.

Изузетно од члана 4. ове уредбе, на расход настао због протека рока трајања производа не плаћа се порез на додату вредност, под условом да је рок трајања утиснут одштампавањем на производу или је на други начин одређен од стране произвођача и ако је при утврђивању расхода био присутан представник Пореске управе. Ако се представник Пореске управе у року од пет дана од дана подношења захтева не одазове позиву обвезника, признају се утврђене количине исказане у записнику обвезника.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

05 број 110-7751/2004-001

У Београду, 19. новембра 2004. године

Влада Републике Србије

ПОТПРЕДСЕДНИК ,
Мирољуб Лабус , с.р.

НОРМАТИВ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАСХОДА НА КОЈИ СЕ НЕ ПЛАЋА
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ред.

бр.

Н А З И В

Стопа

%

1

2

3

 

ПРОИЗВОДЊА

 
 

Производња етил - алкохола

 

1.

етил - алкохол

0,30

 

Производња алкохолних пића

 

1.

етил - алкохол

0,30

2.

виски и други дестилати

0,50

3.

вино у ринфузи

3,00

4.

ракија у ринфузи

3,00

5.

амбалажа (стаклене боце)

1,00

6.

остала амбалажа

0,50

7.

готови производи

1,00

 

Производња освежавајућих безалкохолних пића

 

1.

сировине и репродукциони материјал

0,50

2.

амбалажа

0,30

3.

готови производи

0,30

 

Производња и промет деривата нафте

 

1.

специјални бензини

0,15

2.

моторни, авионски и остали бензини

0,425

3.

дизел - горива

0,325

4.

лож - уље

0,325

5.

остали деривати, осим моторних и минералних уља

0,06

6.

моторна уља и друга уља за подмазивање, остала минерална и друга уља

0

 

Производња цигарета

 

1.

Цигарете и остале прерађевине од дувана

0

 

Производња луксузних производа

 

1.

луксузни производи свих врста и облика израђени са више од 2% злата и других племенитих метала и производи израђени са више од 50% сребра

0

2.

природно драго камење и природни бисери и производи свих врста и облика израђени од природног драгог камења и природних бисера

0

3.

коже рептилија и сви производи израђени од те коже, као и природно крзно и производи од тог крзна, ако су кожа и крзно заступљени са најмање 50%

0

 

ТРГОВИНА НА МАЛО

 

1.

Воће

 
 

- јужно воће (поморанџе, лимун, банане, мандарине, ананас и сл.)

3,00

 

- орах, бадем, лешник, кестен, рогач

1,70

 

- јагодасто воће, свеже смокве

4,00

 

- јабуке, крушке, шљиве, дуње, лубенице

3,00

 

- коштичаво воће: кајсије, брескве, трешње и вишње

4,00

 

- сушено воће - шљиве

1,00

 

- сушено воће - смокве и остало

1,00

 

- егзотично воће

3,00

 

- остало воће

1,80

     

2 .

Поврће

 
 

- купус кисели у ринфузи

4,00

 

- купус, кељ, блитва, зелена салата свежа

4,00

 

- боранија, грашак, паприка, парадајз и тиквице

3,20

 

- кромпир и шаргарепа рана, целер и першун

3,50

 

- замрзнуто воће и поврће - паковано

0,50

 

- кромпир, шаргарепа, лук

1,50

 

- пасуљ

0,80

 

- печурке, шампињони - свежи

4,00

 

- остало поврће

0,80

3.

Цвеће

 
 

- цвеће свеже (резано)

4,00

 

- цвеће остало

2,50

     

4.

Житарице

 
 

- пшеница, јечам, зоб, кукуруз и друге житарице

0,20

     

5.

Остали прехрамбени производи

 
 

- брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач у ринфузи

1,00

 

- брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач упаковано

0,50

 

- мак и пшеничне мекиње

0,80

 

- пециво свих врста

0,50

 

- колачи индустријски

1,00

 

- призводи од брашна (двопек, мрвице, кекс)

0,50

 

- сладолед, крем

1,00

 

- јаја свежа

1,00

 

- мед

0,20

 

- сирће алкохолно, винско и воћно

1,00

 

- шећер (кристал, у праху, у коцки)

1,00

 

- со за јело (морска, камена и вакумирана)

1,00

 

- поврће конзервирано (свих врста паковања)

1,00

 

- јела готова и полуготова

0,30

 

- бомбоне и други призводи од шећера

0,30

 

- чоколада и производи од чоколаде и какаоа

1,00

 

- кафа свих врста - у паковању

0,80

 

- зачини у оригиналу и чајеви

0,80

 

- маст јестива

0,80

 

- уље јестиво флаширано

1,00

 

- остало

0,50

     

6 .

Пи ћ а-алкохолна и безалкохолна

 
 

- у флашама и другом паковању

0,70

     

7.

Месо, сухомеснати производи и риба

 
 

- месо свеже

1,80

 

- риба свежа

2,30

 

- риба смрзнута

1,00

 

- риба сушена

0,50

 

- сланина свежа, лој, свињско сало, маст (топљена)

0,80

 

- сухомеснати производи и вакумирано месо

1,00

 

- остало

0,80

     

8.

Сточна храна

2,0 0

     

9.

Хемиј ски производи

 
 

- фирнајз, боје и лакови, гит

1,00

 

- детерџенти за прање рубља

1,30

 

- средства за чишћење

1,00

 

- козметички и хигијенски производи

1,00

 

- остали хемијски производи

1,00

     

10.

Грађев и н ски материјал

 
 

- цемент, гипс

1,80

 

- мермерне плоче

1,00

 

- салонит плоче и цеви

2,00

 

- песак, шљунак

3,00

 

- изолационе масе

1,00

 

- изолациони материјал (стаклена и камена вуна)

2,00

 

- тер папир кровни

1,50

 

- цреп, опека, монт блокови и гредице

2,00

 

- бетонски производи (цеви, плоче, коцке)

1,00

 

- резана грађа и плоче од дрва

1,50

 

- остали грађевински материјал, осим грађевинске столарије

1,50

 

- грађевинска столарија

0

     

11.

О грев

 
 

- угаљ дрвени у ринфузи

3,00

 

- угаљ у врећама

0,50

 

- угаљ лигнит у ринфузи

2,00

 

- остали угаљ

1,00

 

- огревно дрво

1,00

     

12.

Остало

 
 

- стакло равно и шупље, осим оптичког

1,50

 

- керамика и порцелан

1,00

 

- ужарија

0,20

 

- посуђе од метала (емајлирано и неемајлирано)

0,50

 

- посуђе од стакла, порцелана и керамике

1,50

 

- санитарни уређаји од керамике

1,00

 

- дечје играчке разне

0,50

 

- грамофинске плоче, касете и носачи звука

1,00

 

- видеокасете, фотографски филмови

1,00

 

- тканине метражне

1,50

 

- чарапе женске

1,00

 

- остала текстилна роба

1,50

 

- сијалице

2,00

 

- батеријски улошци

2,00

 

- канцеларијски материјал

1,00

 

- цигарете и остале прерађевине од дувана

0

 

- моторна уља и друга уља за подмазивање, остала минерална и друга уља

0

 

- луксузни производи свих врста и облика израђени са више од 2% злата и других племенитих метала и производи израђени са више од 50% сребра

0

 

- природно драго камење и природни бисери и производи свих врста и облика израђени од природног драгог камења и природних бисера

0

 

- коже рептилија и сви производи израђени од те коже, као и природно крзно и производи од тог крзна, ако су кожа и крзно заступљени са најмање 50%

0

 

- остало неспоменуто

0,50

 

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО

 
 

- сви производи наведени за трговину на мало

50% од процента за трговину на мало