Poreski kalendar

okt 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    CVPO    Obaveštenja

Obaveštenja

OBAVEŠTENjE

U „Službenom glasniku RS“ broj 62/2021, dana 17.06.2021. godine objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji su u primeni od 01.07.2021. godine i to između ostalog:

- taksa na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku sada iznosi 2.030,00 dinara,

- iznos takse na izdavanje poreskog uverenja sada iznosi  660,00 dinara,

- taksa na zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza sada iznosi 900,00 dinara i

- taksa na zahtev za otpis duga zbog zastarelosti iznosi 900,00 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 62/2021, dana 17.06.2021. godine objavljeni Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji se primenjuju od 01.07.2021. godine. Shodno tome, taksa na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku sada iznosi 2.030,00 dinara a iznos takse na izdavanje poreskog uverenja sada iznosi  660,00 dinara.

 Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 64/2021 od 25.06.2021. godine objavljen  Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji stupa  na snagu 01.07.2021. godine.  

 Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u ''Službenom glasniku RS'' broj 53/2021  od 28.05.2021. godine, objavljen Zakon o izmeni Zakona o akcizama, koji stupa na snagu 05.06.2021. godine.

                                                               Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u ''Službenom glasniku RS'' broj 24/2021  od 19.03.2021. godine, objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2021. godinu, koji stupa na snagu 27.03.2021. godine.

                                                                Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 11/2021 od 12.02.2021. godine, objavljene sledeće uredbe:

- Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvazne virusom SARS-CoV-2,  koji je  stupio na snagu 13.02.2021. godine

- Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvazne virusom SARS-CoV-2,  koji je  stupio na snagu 13.02.2021. godine.

U istom Službenom glasniku objavljeni su i usklađeni dinarski iznosi akciza:

- USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini.                  

                                                                                    Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik RS'' br. 95/18) propisano je da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.
Odredbama člana 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (''Službeni glasnik RS'' br. 43/01...92/11) propisano je da je Dan državnosti Srbije – Sretenje određen kao državni praznik koji se praznuje neradno 15-og i 16-og februara.
U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da je rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza 17.02.2021. godine za:
- podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec,
- podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u januaru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo,
- plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec,
- plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca,
- podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec i
- podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo  vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 161/20 od 31.12.2020. godine, objavljen Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, koji je  stupio na snagu 01.01.2021. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo  vas da su u „Službenom glasniku  Republike Srbije“ broj 159/20 od 30.12.2020. godine, objavljeni sledeći Pravilnici, koji su stupili na snagu 01.01.2021. godine:

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

-    Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

-    Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

-    Pravilnik o utvrđivanjau dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Takođe, u istom Službenom glasniku, objavljeni su i Pravilnici koji su stupili na snagu 30.12.2020. godine a primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini:

-  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

-    Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

 

 Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 156/2020 od 24.12.2020. godine objavljena Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, koja je u primeni od 02.01.2021. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su dana 16.12.2020. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 154/20, objavljeni iznosi najniže i najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, sa primenom od 01.01.2021. godine i to:

- Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 dinara.

- Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 405.750 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 153/20 od 21.12.2020. godine, objavljeni sledeći Zakoni koji stupaju na snagu 29.12.2020. godine:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje,

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,

5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje primenjivaće se od 01.01.2021. godine.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana primenjivaće se od 01.01.2021. godine, osim odredaba člana 10, 12, 14, 15, 19 i 22. ovog zakona, u delu koji se odnosi na digitalnu imovinu, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost primenjivaće se od  01.01.2021. godine, osim odredbe člana 8. stav 1. ovog zakona koja će se primenjivati od dana početka primene zakona kojim se uređuje digitalna imovina i odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama primenjivaće se od 01.01.2021. godine, osim odredbe člana 3. ovog zakona koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2021. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2021. godini, a odredbe člana 1. stav 2., člana 2. stav 5. i člana 3. ovog zakona primenjuju se od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u Službenom glasniku Republike Srbije broj 144/20, dana 27.11.2020. godine objavljeni:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Navedeni Zakoni stupaju na snagu 05.12.2020. godine.

Napominjemo da iznosi takse na žalbu i takse za izdavanje poreskog uverenja ostaju nepromenjeni.

 Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 137/20 od 13.11.2020. godine, objavljen Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, koji stupa na snagu 14.11.2020. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Skrećemo vam pažnju, da ukoliko koristite olakšice za zapošljavanje novih lica saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonu kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, da je poslednjom izmenom Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbiktu (Sl glasnik RS br. 96/19) a koji je u primeni od 01.01.2020. godine, propisano da se podnosi pojedinačna poreska prijava tako što se u jednoj prijavi iskazuju podaci samo za lica za koja se koristi jedna vrsta olakšice. Takođe, poreski obveznik podnosi onoliko posebnih pojedinačnih poreskih prijava koliko istovrsnih olakšica koristi, a za lica za koja ne koristi olakšice podnosi posebnu pojedinačnu poresku prijavu.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, Vlada Republike Srbije donela je Zaključak broj 05 broj 401-6052/2020 od 30.07.2020. godine, o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Kako navedenim Zaključkom nije predviđeno odlaganje dospelosti za plaćanje akontacija poreza na dobit pravnih lica, podsećamo vas da ste akontacije za juli i avgust mesec 2020. godine u obavezi da platite u roku koji je propisan članom 67. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.glasnik RS“ br. 25/01,...,86/19),  i to:

- akontacija poreza na dobit pravnih lica za juli mesec 2020. godine dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine i

- akontacija poreza na dobit pravnih lica za avgust mesec 2020. godine dospeva za plaćanje 15.09.2020. godine.

 

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 104/2020 dana 31.07.2020. godine objavljen Zaključak Vlade 05 broj 401-6052/2020.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u Službenom glasniku Republike Srbije broj 98/2020 dana 10.07.2020. godine objavljeni Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji se primenjuju od 01.08.2020. godine.

Taksa na žalbu sada iznosi 1.970,00 dinara, a iznos takse na izdavanje poreskog uverenja ostaje isti tj. 640,00 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 87/2020 od 19.06.2020. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije, koji stupa  na snagu 27.06.2020. godine.  

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Poštovani,

obaveštenje sa podacima o broju podnetog zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje, kao i o datumu podnošenja istog, koje ste u proteklom periodu dostavljali ovom Centru, na imejl adresu: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs, ubuduće  nije potrebno dostavljati, s obzirom da je omogućeno selektovanje podnetih zahteva samo za poreske obveznike koji su u nadležnosti CVPO. 

Centar za velike poreske obveznike

 

O B A V E Š T E Nj E         

U  cilju bezbedonosno-zdravstvene zaštite građana, u  skladu sa preporukama i merama nadležnih organa i opštim merama prevencije, savetujemo vam da u narednom periodu podneske dostavljateelektronskim putem na sledeću imejl adresu:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Takođe, podneske ovom Centru možete dostavljati putem pošte na adresu Kralja Milana br. 5, 11000 Beograd, kao i neposredno, na šalteru pisarnice.

Radno vreme pisarnice sa strankama je od 08,00 – 14,30 časova.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

O B A V E Š T E Nj E

U cilju blagovremenog postupanja po podnescima, upućenim ovom Centru, molimo vas da u narednom periodu podneske dostavljate isključivo na sledeću imejl adresu:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Poštovani,

Imajući u vidu  da se počev od 01.03.2020. godine, zahtevi za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje (Obrazac PPD) mogu podneti isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, a kako trenutno nije moguće podnete zahteve selektovati samo za poreske obveznike koji su u nadležnosti CVPO, potrebno je da, odmah nakon podnošenja zahteva za povraćaj popunjavanjem Obrasca PPD, obavestite i Centar za velike poreske obveznike o broju podnetog zahteva, datumu podnošenja i PIB-u.

Obaveštenje o podnetim zahtevima sa traženim podacima, potrebno je dostaviti na sledeću adresu elektronske pošte: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Blegovremeno ćete biti obavešteni kada se omogući pristup podnetim zahtevima za obveznike koji su u nadležnosti CVPO.

 

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Usled većeg broja pitanja upućenih ovom Centru, vezano za privremeno zatvaranje maloprodajnih objekata, obaveštavamo vas o sledećem:

Imajući u vidu  uvedeno vanredno stanje, privredni subjekti koji u skladu sa Odlukom Vlade Srbije, privremeno zatvaraju svoje maloprodajne objekte, ne bi trebalo da vrše defiskalizaciju fiskalnih kasa, osim u slučaju kada taj privremeni prekid obavljanja delatnosti obveznici fiskalizacije registruju u APR-u.

Pored toga, privredni subjekti  koji su u nadležnosti CVPO, a doneli su odluku o privremenom prestanku obavljanja delatnosti zbog uvedenog vanrednog stanja,  mogu o tome da obaveste CVPO,  elektronskim putem na imejl adresu snezana.stanojkovic@purs.gov.rs kao i da na vidnom mestu istaknu obaveštenje da objekat ili deo objekta u skladu sa navedenom odlukom ne radi.

 

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2-u daljem tekstu Uredba, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 38/20, dana 20.03.2020. godine, kada je i  stupila na snagu.

Uredbom su propisane sledeće poreske mere:

Odredbama člana 2. stav 1. Uredbe propisano je da prema poreskim obveznicima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba čl. 73–74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji(„Službeni glasnik RS“, br. 80/02...86/19), za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine. Stavom 2. ovog člana, propisano je da Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Odredbama člana 3. Uredbe, propisano je da se poreskim obveznicima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

 

Centar za velike poreske obveznike

 

O B A V E Š T E Nj E

Za vreme trajanja vanrednog stanja, a u cilju bezbedonosno-zdravstvene zaštite građana i u skladu sa preporukama i merama koje sprovodi Vlada Republike Srbije, velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Centra za velike poreske obveznike omogućeno je dostavljanje podnesaka i elektronskim putem na sledeću mejl adresu:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Odeljenje za komunikaciju, pravnu podršku i pružanje usluga

 

OBAVEŠTENjE

Poštovani,

usled novonastale situacije, nakon donošenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 29/2020) od 15.03.2020. godine, obaveštavamo vas da ste u mogućnosti da se obratite Centru za velike poreske obveznike elektronskim putem na e-mail adresu cvpo_pp@purs.gov.rs ili putem telefona 011/3330-806, ukoliko imate bilo kakvih poteškoća u primeni poreskih propisa.

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 21/2020 od 06.03.2020. godine objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu, koji stupa  na snagu 15.03.2020. godine. 

 

OBAVEŠTENjE

Pravilnikom o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“ br. 3/20), koji je u primeni od 01.03.2020. godine, propisan je obrazac zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po čl. 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, ..., 86/19) i čl. 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, ..., 86/19).

Odredbama člana 2. navedenog pravilnika propisano je da se zahtev podnosi na Obrascu PPD - Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica, isključivo u elektronskom obliku, na način kako se podnosi poreska prijava na Obrascu PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da od 01.03.2020. godine, zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje podnosite isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 95/18) propisano je da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Odredbama člana 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/01,...,92/11) propisano je da je Dan državnosti Srbije – Sretenje određen kao državni praznik koji se praznuje neradno 15-og i 16-og februara.

Takođe, članom 3a. definisano je da ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog dana (17.02.2020 godine).

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da je rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza 18.02.2020. godine za:

  • podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec,
  • podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u januaru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo,
  • plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec,
  • plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca,
  • podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec i
  • podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 3/20 od 17.01.2020. godine, objavljen Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje, koji stupa na snagu 25.01.2020. godine, a u primenjuje se od  01.03.2020. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 96/19 od 31.12.2019. godine, objavljeni sledeći Pravilnici koji stupaju na snagu 01.01.2020. godine:

1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku,

2. Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93/19 od 26.12.2019. godine, objavljeni sledeći Pravilnici koji stupaju na snagu 01.01.2020. godine:

1. Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe,

2. Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93/19 dana 26.12.2019. godine objavljeni iznosi najniže i najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, sa primenom od 01.01.2019. godine i to:

- Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 25.801 dinara.

- Najviša mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 368.590 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 86/19 od 06.12.2019. godine, objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama. Zakon stupa na snagu 14.12.2019. godine i primenjivaće se od 14.12.2019. godine, osim člana 57. koji je u primeni od 01.01.2020. godine.

Izmenama  Tarife republičkih administrativnih taksi, Odeljak A-Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifnim brojevima 1 i 11, između ostalog,  propisano je  da se taksa ne plaća za zahtev za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije.

 

Centar za velike poreske obveznike

 OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 86/19 od 06.12.2019. godine, objavljeni sledeći Zakoni:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa postupkom brisanja iz evidencije PDV, u slučaju  brisanja iz registra privrednih subjekata obaveštavamo vas sledeće:

Prema odredbi člana 38a. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 u daljem tekstu: Zakon), pre brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: registar) kod organa nadležnog za vođenje registra, obveznik PDV koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV.

U skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Prema odredbi stava 5. istog člana Zakona, organ nadležan za vođenje registra ne može izvršiti brisanje obveznika iz registra bez potvrde iz stava 4. ovog člana.

Na osnovu svega navedenog, obveznik je dužan da u postupku brisanja, postupa u potpunosti  sa zakonskim odredbama kojima je postupak regulisan.          

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 80/2019 od 08.11.2019. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

 Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa izdavanjem potvrde o izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji u svrhu transfera sredstava nerezidenta u inostranstvo, obaveštavamo vas da zahtev za izdavanje potvrde podnosite filijali Poreske uprave prema sedištu filijale poslovne banke kod koje je otvoren nerezidentni račun sa koga se vrši transfer sredstava.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 75/2019 od 23.10.2019. godine objavljeni sledeći Pravilnici:

1. Pravinik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora

2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

3. Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem

4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 72/19 od 07.10.2019. godine objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon stupa na snagu 17.10.2019. godine, a primenjivaće se od 01.01.2020. godine, osim člana 7. (koji se odnosi na izmene člana 24. Zakona o PDV - poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza), člana 8. (koji se odnosi na izmene člana 26. Zakona o PDV - poreska oslobođenja kod uvoza dobara), kao i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.  

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Poštovani,

Obaveštavamo vas da će se rad sa strankama na pisarnici Centra za velike poreske obveznike obavljati u vremenu od 8:00 časova do 14:30 časova.

Odeljenje za komunikaciju, pravnu podršku i pružanje usluga

 

Obaveštenje

U vezi sa pravilnom primenom Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, obaveštavamo vas da su ugovori izmenjeni Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti a odnose na poreske ugovore, koje su zaključile Republika Srbija i:

- Austrija primena: 01.01.2019;

- Finska primena: 01.12.2019;

- Francuska primena: 01.01.2019;

- Indija primena: 01.01.2020;

- Indonezija primena: 01.01.2019;

- Litvanija primena: 01.01.2019;

- Malta primena: 01.10.2019;

- Poljska primena: 01.01.2019;

- Slovačka primena: 01.01.2019;

- Slovenija primena: 01.01.2019 i

- Velika Britanija primena: 01.01.2019.

Ovim Konvencijama izmenjene su pojedine odredbe Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Kombinovani tekstovi Multilateralne konvencije i Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i navedenih zemalja nalaze na sajtu Ministarstva finansija Republike Srbije u delu dokumenti i poddelu Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U Službenom glasniku RS“ br. 38/2019 od 31.05.2019. godine, usklađeni su dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koje se primenjuju od 01.06.2019.godine.

Shodno tome, taksa na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku sada iznosi 1.960,00 dinara

Obaveštavamo vas da taksa za uverenje iznosi 640,00 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa većim brojem vaših pitanja povodom izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju, koja se odnose na prioritet osiguranja kod penzionera-zaposlenih kao i onih koji zasnivaju radni odnos, obaveštavamo vas da je Ministarstvo zdravlja RS izdalo mišljenje broj: 011-00-95/2019-05 od 14.05.2019. u kojem, između ostalog, navodi:

„U cilju pravilne primene pojedinih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 25/19 - u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 11. aprila 2019. godine, obaveštavamo vas sledeće:

Članom 15. Zakona uređeno je pitanje prioritetnog osnova osiguranja u slučaju kad osiguranik iz člana 11. Zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja, kao i obaveze taksativno nabrojanih kategorija lica koja ispunjavaju uslov za sticanje svojstva osiguranika po više osnova, da izaberu jedan od osnova osiguranja po kome će biti osigurani. Navedenim članom 15. Zakona, penzioneri - osiguranici koji su zasnovali radni odnos nemaju više obavezu da izaberu osnov osiguranja po kome će biti osigurani, već u slučaju zasnivanja radnog odnosa moraju biti osigurani kao zaposleni.

Pravilna primena ove odredbe podrazumeva njenu primenu kako na penzionere koji su zasnovali radni odnos pre 11. aprila 2019. godine, a nesporno i na penzionere koji su zasnovali radni odnos od 11. aprila 2019. godine. Napominjemo da osiguranici penzioneri koji su u radnom odnosu, kao i članovi njihovih porodica koji su preko njih osigurani, pravilnom primenom ove odredbe nemaju prekid zdravstvenog osiguranja, već im se samo menja osnov osiguranja...“

   Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 14/19 od 06.03.2019. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je počev od 01. marta 2019. godine, poreskim obveznicima omogućeno podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku, preko portala E-porezi, za četiri vrste poreskih uverenja:

1. Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda,

2. Uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje,

3. Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost,

4. Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u.

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku preko portala poreske uprave možete pronaći na sajtu Poreske uprave Republike Srbije ili putem linka.

Centar za velike poreske obveznike

 

 OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 8/19 dana 08.02.2019. godine objavljeni sledeći Pravilnici:

-  Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

-  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

 Centar za velike poreske obveznike

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je, zbog državnog praznika Sretenje, koji se praznuje 15.02.2019. i 16.02.2019., pomeren rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenja obaveza po istim  sa 15.02.2019. na prvi naredni radni dan, odnosno 18.02.2019., i to za:

- Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje doprinosa za socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao i za plaćanje obračunatih doprinosa.

-  Podnošenje poreske prijave PP PDV i plaćanje PDV za prethodni mesec.

- Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u januaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

-   Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

-  Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP AOEL i plaćanje akcize.

 

                                                                                     Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da ste, u skladu sa članom 26. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 22/01,...,30/18), dužni da sa stanjem na dan 31.12.2018. godine izvršite popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i iste dostavite Centru za velike poreske obveznike najkasnije 31.01.2019. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku RS“ broj 78/2018 od 19.10.2018. godine objavljen Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod.

Takođe, u „Službenom glasniku RS“ broj 81/18 od 26.10.2018. godine objavljen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

  Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih osobođenja kod PDV s pravom na odbitak prethodnog poreza objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 62/2018 od 10.08.2018.godine i stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 11.08.2018.godine.

U članu 3. stav 2-4 menjaju se i glase:

„Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju. Za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara obveznik nema obavezu da obračuna PDV.

Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara.

Ako je obveznik obračunao PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, ima pravo da za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV i da ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona."

Posle člana 42. Dodaje se član 42a, koji glasi:

„Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja propisan odredbama čl. 33-42. ovog pravilnika shodno se primenjuje kod realizacije ugovora o kreditu, odnosno zajmu i drugih ugovora zaključenih između Republike i finansijske institucije u većinskom vlasništvu druge države, ako su ti ugovori potvrđeni u Narodnoj skupštini i ako je tim ugovorima predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV."

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su iz oblasti PDV-a doneta dva Pravilnika i to:

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o oblliku i sadržini poreske prijave PDV i

Pravilnici su objavljeni  u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 60/18 od 03.08.2018. godine i stupili su na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 04.08.2018. godine.

Izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o pdv i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV izvršene su dopune člana 30. koje se odnose na pravila iskazivanja podataka o prometu investicionog zlata, odnosno prometa usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata.

Naime, u delu 3. Obrasca POPDV, polje 3.2. - podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 1) ovog stava, dodat je podatak koji se odnosi na iskazivanje iznosa osnovice i obračunatom PDV za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV, kao i po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona.

Usaglašavanje sa pravilima iskazivanja podataka u Obrascu POPDV izvršene su kroz izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV.

Ovim Pravilnikom izmenjen je član 13. stav 4.-7. kojim je sada propisano da u delu III Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet dobara i usluga i iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV propisanog Pravilnikom o pregledu obračuna PDV, u skladu sa tim pravilnikom, i to:

1) pod rednim brojem 1 - Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polju 001 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 1.5 Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 2 - Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polju 002 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 2.5 Obrasca POPDV;

3) pod rednim brojem 3 - Promet dobara i usluga po opštoj stopi:

(1) u polju 003 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.1 Obrasca POPDV,

(2) u polju 103 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.3 Obrasca POPDV;

4) pod rednim brojem 4 - Promet dobara i usluga po posebnoj stopi:

(1) u polju 004 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.4 Obrasca POPDV,

(2) u polju 104 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.5 Obrasca POPDV;

5) pod rednim brojem 5 - Zbir:

(1) u polju 005 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.6 Obrasca POPDV,

(2) u polju 105 iskazuje se podatak o ukupno obračunatom PDV, a koji se iskazuje u polju 5.7. Obrasca POPDV.

(5) U delu IV Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o nabavljenim dobrima i uslugama i prethodnom porezu, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, u skladu sa Pravilnikom o pregledu obračuna PDV, i to:

1) pod rednim brojem 6 - Prethodni porez plaćen prilikom uvoza:

(1) u polju 006 iskazuje se podatak o vrednosti uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, a koji se iskazuje u polju 6.3 Obrasca POPDV,

(2) u polju 106 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu uvoza dobara (PDV plaćen pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a.1 Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 7 - PDV naknada plaćena poljoprivredniku:

(1) u polju 007 iskazuje se podatak o iznosu naknade za dobra i usluge nabavljene od poljoprivrednika, a koji se iskazuje u polju 7.1 Obrasca POPDV,

(2) u polju 107 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika (PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a.2 Obrasca POPDV;

3) pod rednim brojem 8 - Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7:

(1) u polju 008 iskazuje se podatak o iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 8đ Obrasca POPDV,

(2) u polju 108 podatak o iznosu prethodnog poreza, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 9a.3 Obrasca POPDV;

4) pod rednim brojem 9 - Zbir:

(1) u polju 009 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, a koji se iskazuju u polju 9 Obrasca POPDV,

(2) u polju 109 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu prethodnog poreza, a koji se iskazuje u polju 9a.4 Obrasca POPDV.

(6) U delu V Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 10 - Iznos PDV u poreskom periodu, u polju 110 iskazuje se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj, a koji se iskazuje u delu 10. Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 11 - Povraćaj, podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj upisuje oznaku 1 ako se opredelio za povraćaj iskazanog iznosa, odnosno upisuje oznaku 0 ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period.

(7) Lice koje nije obveznik PDV, a koje je za promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV poreski dužnik u skladu sa Zakonom, u Obrascu PPPDV iskazuje podatke o obračunatom PDV i poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 3 - u polju 103 iznos obračunatog PDV za promet po opštoj stopi PDV;

2) pod rednim brojem 4 - u polju 104 iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV;

3) pod rednim brojem 5 - u polju 105 zbir iznosa iz polja 103 i 104;

4) pod rednim brojem 10 - iznos poreske obaveze po osnovu PDV.

Članovi od 14. do 25. su brisani.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su na sajtu Poreske uprave, u delu Novosti objavljena sledeća uputstva:

- Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV i

- Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV verzija II.

  Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je dana 06.07.2018. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 52/2018 objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, a koji je stupio na snagu 07.07.2018. godine.

Navedenim Pravilnikom  su izvšrene sledeće promene:

- U čl. 2. stav 1. Pravilnika, koji propisuje kada obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost, brisana je tačka 4), koja se odnosila na obavezu izdavanja računa kod prometa dobara i usluga koji ne podleže PDV.

- U istom članu izmenjen  je stav 2. koji sada glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, a koji se odnosi na promet dobara i usluga bez naknade, obveznik PDV izdaje račun za promet dobara i usluga bez naknade, i to za:

1) promet dobara i usluga iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;

2) promet dobara i usluga iz člana 6a Zakona;

3) promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu."

- Dopunjen je član 4a. stav 1. koji sada propisuje za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, uključujući i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, obveznik PDV može da izda račun:

1) pre prijema avansne uplate i izvršenog prometa tih usluga;

2) posle prijema avansne uplate, a pre izvršenog prometa tih usluga.

- Član 9. je dopunjen, dodaje se stav 4. koji glasi:

"Ako se prenos celokupne ili dela imovine iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade (član 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prenosa."

- Dalje je dodat novi član 9a Pravilnika koji glasi:

- "Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o iznosu naknade za taj promet.

- Ako se promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade (član 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prometa."

- Članu 11. Pravilnika dodat je stav 2. kojim je propisano:          

- "Ako se promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade    (član 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prometa."

- Izvršena je dopuna člana 24b Pravilnika, koji propisuje da za promet dobara i usluga koji u Republici Srbiji vrši strano lice koje nije odredilo poreskog punomoćnika, primalac dobara i usluga, kao poreski dužnik, sačinjava interni račun na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona, odnosno na dan kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji, i to:

1) promet dobara i usluga;

2) plaćanje, ako je naknada ili deo naknade plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga,

3) dopunjena je  i ona sada propisuje da izdavanje računa kod usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, uključujući i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice.     

   Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 052/2018 dana 06.07.2018. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 48/2018 od 22.06.2018. godine, objavljeni sledeći Pravilnici:

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

  Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je dana 29.03.2018. Vlada Republike Srbije donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privrednog prava („Službeni glasnik RS“ br. 28/18).

S tim u vezi, obaveštavamo vas da počev od 30.04.2018., prilikom podnošenja podnesaka Centru za velike poreske obveznike (zahteva, predloga, obrazaca, molbi, žalbi, predstavki, prigovora, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja) niste u obavezi da primenite pečat, osim ako to nije propisano zakonskim ili podzakonskim aktom.

Skrećemo vam pažnju da podnesak mora biti potpisan od strane lica koje je ovlašćeno za potpisivanje i to: zakonskog zastupnika, lica koje je ovlašćeni predstavnik po opštem aktu pravnog lica i punomoćnika.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na povraćaj akcize plaćene pri uvozu derivata nafte koje uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, obaveštavamo vas sledeće:

Članom 19. stav 1. tačka 2) Zakona o akcizama („Sl. glasnik 22/01,...,30/18) propisano je da se akciza ne plaća na akcizne proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava,

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima,

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica,

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima.

Odredbama člana 5a Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koje prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/09,...,90/17) propisani su uslovi za oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 19. stav 1. tačka 2) Zakona koje proizvođač, odnosno uvoznik (obveznik) može da ostvari na derivate nafte koje prodaje.

Po ispunjenju uslova iz navedenog člana Pravilnika, uvoznik – ovlašćeni distributer derivata nafte, koji je obveznik Centra za velike poreske obveznike, može podneti  u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ovom Centru zahtev za povraćaj akcize.

Uz zahtev za povraćaj akcize uvoznik – ovlašćeni distributer derivata nafte dostalja:

- fotokopiju osnovne potvrde

- fotokopiju Obrasca SNA - službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, odnosno LNA - nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda,

- fotokopiju spiska službenih i privatnih vozila stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava za nabavku goriva,

- fotokopiju fakture.

Uvoznik – ovlašćeni distributer ima pravo na povraćaj akcize na derivate nafte do količine koja je navedena u spisku sačinjenom od strane Diplomatskog konzularnog predstavništva, koji je potpisan od strane šefa misije i overen pečatom misije, a zatim nadoveren u Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnih poslova potpisom odgovornog lica i pečatom Ministarstva.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 031/2018 dana 27.04.2018. godine objavljena Uredba o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

                                                                                                               Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 030/2018 dana 20.04.2018. godine objavljeni sledeći zakoni:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2018. godine, osim odredaba člana 4. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 23/18 od 23.03.2018. godine objavljen  Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu, broj 110-00-00129/2018-04 od 19.03.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 018/2018 dana 09.03.2018. godine objavljeni usklađeni dinarski iznos akciza:

- USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

- USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini

U istom službenom glasniku objavljeni su sledeći Pravilnici:

- PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku

- PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu

- PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 018/2018 dana 09.03.2018. godine objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu. Pravilnik stupa na snagu 17.03.2017. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2018. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 3,10% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,10% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,19% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,45% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 3,12% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 3,33% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 5,84% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,58% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 12,97% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 8,21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(7) 4,41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(8) 4,16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Navedene kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Rok za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period februar 2018. godine je 15. mart. 2018. godine, na novom obrascu PP OAEL. Obračunski period je kalendarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošene električne energije. Poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju sastavljaju i podnose pravna lica i preduzetnici- snabdevači električne energije koji imaju licencu za obavljanje delatnosti snabdevanja električnom energijom u skladu sa Zakonom o energetici:

- kada snabdevaju kupce električne energije za njihovu krajnju potrošnju

- kada električnu energiju koriste za sopstvene potrebe

Obveznik akcize utvrđuje obavezu po osnovu akcize na električnu energiju tako što sabira:

- iznose obračunate akcize iz svih izdatih računa o isporučenoj električnoj energiji krajnjim kupcima u poreskom obračunskom periodu februar 2018. godine

- iznose obračunate akcize iz obračuna potrošnje električne energije za sopstvene potrebe u poreskom obračunskom periodu februar 2018. godine

Utvrđena obaveza unosi se u novi Obrazac PP OAEL - Poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju. Obrazac PP OAEL sastoji se iz tri dela:

1. Podaci o prijavi,

2. Podaci o obvezniku akcize,

3. Podaci o obračunatoj akcizi

Podsećamo vas da Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave možete naći na sajtu Poreske uprave u delu pravna lica među pravnim propisima u delu korisnička uputstva.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 020/2018 od 16.03.2018. godine objavljeni:

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, koji je u primeni od 17. marta 2018.godine,

Pravilnikizmenama i dopunama pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave, koji je u primeni od 24, marta 2018.godine, i

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica, koji je u primeni od 1. aprila 2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Odredbama člana 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/2001,...,92/2011) propisano je da je Dan državnosti Srbije – Sretenje određen kao državni praznik koji se praznuje neradno 15-og i 16-og februara.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da je rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza 19.02.2018. godine za:

- podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec,

- podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u januaru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo,

- plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec,

- plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca,

- podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec i

- podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na sajtu Poreske uprave u delu pregled propisa za pravna lica objavljeno Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV, broj 000-431-00-00040/2018-K0052 od 31.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ broj 7/2018 od  26.01.2018. godine objavljeni:

- Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 113/17), koji su u primeni od 1. februara 2018. godine i to:

 

usklađeni dinarski neoporezivi iznosi

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

67.145

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.511

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.592

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.150

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

12.746

2) u članu 18. stav 1:

 

– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

3.837

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.303

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

6.716

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

38.370

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom  Nove godine i Božića – tačka 8)

9.592

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

19.183

3) u članu 21a stav 2 – premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.757

4) u članu 83. stav 4 – pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.684

5) u članu 85. stav 1 – nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11)

12.746

- Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 113/17) iznosi 5.757 dinara i primenjuje se  od  1. februara 2018. godine.

- Ispravka iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 2/18), gde umesto broja: „3.951.855“ treba da stoji broj: „3.793.175“.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na Portalu E porezi, u delu Uputstva i obrasci, objavljeno Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, broj: 000-092-00-00012/2018-K0059  od 19.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na Portalu E porezi, u delu Uputstva i obrasci, objavljeno Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, broj: 000-092-00-00011/2018-K0059 od 10.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je izmenama i dopunama člana 85. stav 11. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br. 113/17) počev od 01.01.2018. godine, definisano da oporezivi prihod iz stava 1. tačka 12) ovog člana koji fizičko lice ostvari po osnovu primanja iz člana 9. ovog zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa, čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa. Dakle, ukinuto je priznavanje normiranih troškova za primanja iz člana 9. navedenog Zakona koja se isplaćuju preko neoporezivog iznosa i to:

- otpremnine kod odlaska u penziju,

- otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba u skladu sa Zakonom o radu, odnosno zaposlenom koji radi na poslovima za koje više ne postoji potreba ili postoji potreba smanjenja broja izvršilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje  način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

- otpremnine koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu rešavanja viška zaposlenih u postupku privatizacije u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije, preko iznosa utvrđenog tim programom,

- stipendije i krediti učenicima i studentima, u mesečnom iznosu do 11.176 dinara,

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, do 65.189 dinara

- naknade za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi preko mesečnog neoporezivog iznosa od 9.313 dinara.

Prilikom isplata otpremnina iz člana 9. Zakona iznad neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 20%. Osnovica poreza je oporezivi bruto prihod bez umanjenja za iznos normiranih troškova.

Prilikom isplata stipendija i kredita učenicima i studentima, pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, kao i naknade za ishranu – hranarine, na iznos preko neoporezivog iznosa obračunava se porez na druge prihode u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod bez umanjenja normiranih troškova.

Napominjemo da je novom tačkom 30) u članu 9. Zakona o porezu na dohodak građana propisano da kod isplate novčane pomoći licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja novčani ekvivalent za neki njegov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njegovu aktivnost u odnosu na davaoca  neoporeziv iznos je 12.375 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca. U slučaju da se isplati veći iznos od neoporezivog, razlika se brutira koeficijentom 1,25 ili se neto iznos podeli sa 0,80 i na bruto iznos se obračunava porez po stopi od 20%.

                                                                                   Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da se neoporezivi iznos od 15.000 dinara iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana primenjuje kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine, a neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine, shodno članu 49. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 113/17).                                                                                    

                                                                                        Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 2/18 dana 05.01.2018. godine objavljen iznos najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje:

- Najviša mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 329.330 dinara, i primenjuje se od 06.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 2/18 dana 05.01.2018. godine objavljen iznos najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje :

-  Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.053 dinara, i primenjuje se od  06.01.2018. godine

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje 

Obaveštavamo vas da je prema izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017), koji je u primeni od 25.12.2017.godine, propisan novi iznos takse na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku koja sada iznosi 1.880 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je   Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službenom glasniku RS“ br. 114/2017) propisan u Prilogu 1 − Plan računa za uplatu javnih prihoda, redni broj 211a, uplatni račun za akcizu na kafu proizvedenu u zemlju:

       

Akcize na kafu proizvedenu u zemlji

       

840

717521

843

11

Akciza na kafu proizvedenu u zemlji

53

4

PU

4

Pravilnik  stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

 Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 114/2017), koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

U skladu sa izmenama navedenog Pravilnika, ukida se evidencioni račun CVPO 840-1557845-53, što znači da se od 1. januara 2018.godine sve obavezeplaćaju na direktne budžetske račune (grupa 843).

Napominjemo da na konsolidovanom upitu stanja, za konkretan PIB i pojedinačni račun javnih prihoda, postoji određen poziv na broj odobrenja za plaćanje, po modelu 97.

                   Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Beograd, 25.12.2017. godine - Obaveštavamo vas da je objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 114/2017), koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

U skladu sa izmenama navedenog Pravilnika, ukida se evidencioni račun CVPO 840-1557845-53, što znači da se od 1. januara 2018.godine sve obaveze plaćaju na direktne budžetske račune (grupa 843).

Napominjemo da na konsolidovanom upitu stanja, za konkretan PIB i pojedinačni račun javnih prihoda, postoji određen poziv na broj odobrenja za plaćanje, po modelu 97.

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ objavljeni sledeći propisi:

 „Službeni glasnik RS“ br. 113/2017 od 17.12.2017. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 „Službeni glasnik RS“ br. 108/2017 od 01.12.2017. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

 „Službeni glasnik RS“ br. 96/2017 od 27.10.2017. godine

Iznos  najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje  koji iznosi 23.074 dinara i primenjuje se od 1. novembra 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 90/2017 od 06.10.2017. godine

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora i

PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje tromesečnog obračuna akcize za period 01.01.-30.06.2017. godine do 20.07.2017. godine, u skladu sa Zakonom o akcizama („Sl.glasnik RS“ br. 22/01,...,108/16) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl.glasnik RS“ br.3/05,...,101/16).

Takođe, obaveštavamo vas da je, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na  derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl.glasnik RS“ br.112/12,...,111/15), kao i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl.glasnik RS“, br. 38/13,....,101/16), rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti za period 01.01.-30.06.2017. godine najranije 20.07.2017. godine. Izuzetno, za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, podnosi se najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte  koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, tj. za juni mesec 2017. godine najranije 20.07.2017. godine.

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ objavljeni sledeći propisi:

„Službeni glasnik RS“ br. 88/2017 od 29.09.2017.godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

„Službeni glasnik RS“ br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

„Službeni glasnik RS“ br. 73/2017 od 28.07.2017. godine

Iznos najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koji iznosi 23.446 dinara i primenjuje se od 1. avgusta 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 61/2017 od 23.06.2017. godine

Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji  se primenjuju od 01.07.2017.godine

- U tarifnom broju 1. taksa na zahtev iznosi 310 dinara

- U tarifnom broju 6. taksa na žalbu iznosi 460 dinara 

- U tarifnom broju 11. taksa na uverenje iznosi 310 dinara

„Službeni glasnik RS“ br. 41/2017 od 28.04.2017. godine

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 21.906 dinara i primenjuje se od 1. maja 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 21/2017 od 10.03.2017.godine

Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

„Službeni glasnik RS“ br. 9/2017 od 10.02.2017. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

 „Službeni glasnik RS“ br. 7/2017 od 31.01.2017.godine

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

65.189

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.176

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.313

2) u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

– neoporezivi iznos zarade

11.790

3) u članu 18. stav 1:

 

– naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

3.725

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.236

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 4)

6.520

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 5)

37.252

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

9.313

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 7)

18.624

4) u članu 21a stav 2:

 

– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.589

5) u članu 83. stav 4:

 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.344

6) u članu 85. stav 1:

 

– nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 10)

12.375

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana stupaju na snagu 1. februara 2017. godine.

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini,                                                 

IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu  iznosi 3.808.440 dinara. 

IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu iznosi 3.953.503 dinara.

IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje:

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.229 dinara, a primenjuje se od 1. februara 2017. godine.                                                                           

 „Službeni glasnik RS“ br. 109/2016 od 30.12.2016.godine

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV i

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV.                                     

„Službeni glasnik RS“ br.108/2016 od 29.12.2016. godine

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

„Službeni glasnik RS“ br.107/2016 od 29.12.2016.godine

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;

„Službeni glasnik RS“ br. 101/2016 od 16.12.2016. godine

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o  načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju;

- Pravilnik o izmenama i dopunama  Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske pijave;

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji  električne  i toplotne energije ili u industrijske svrhe;

- Pravilnik o izmenama  Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica;

- Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.

Obaveštenje

Odredbama čl. 91. st. 1 tačka 2) Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 30/1997.. 18/2016) propisano je da ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Odredbama čl. 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) propisano je da se Nova godina 2017 godina, kao državni praznik, praznuje neradno  1, 2. i  3. januara 2017. godine.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da  je rok za izmirenje poreskih obaveza:

- u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o akcizama  obveznik akcize  za period  01.12. - 15.12.2016. godine je dužan da uplati obračunatu akcizu  do 30. decembara 2016. godine, s obzirom da  poslednji dan u mesecu pada u subotu, koja je neradan dan;

- u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  poslodavac je dužan da najkasnije do poslednjeg  dana u tekućem  mesecu uplati doprinose za prethodni mesec, a  u konkretnom slučaju  do 4-og januara 2017. godine.

Odeljenje za komunikaciju, servis poreskih obveznika i pravnu pomoć