Poreski kalendar

dec 2023

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    CVPO    Obaveštenja

Obaveštenja

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u ''Službenom glasniku RS'', broj 54/2023 od 30.06.2023. godine, objavljeni Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji se primenjuju od 01.07.2023. godine.

Shodno navedenom, novi iznosi prema usklađenim dinarskim iznosima republičke administrativne takse su:

Tarifa 1) – zahtevi 380,00 dinara

Tarifa 1+11) – uverenje 380+380=760,00 dinara

Tarifa 4) – rezidentnost fizička lica 2.080,00 dinara

Tarifa 4) – rezidentnost pravna lica 5.690,00 dinara

Tarifa 7) – žalbe 2.340,00 dinara

Tarifa 9) – za rešenje 660,00 dinara

Tarifa 1+9) - odlaganje poreskog duga, zastara 380+660=1.040,00 dinara

Tarifa 18) – za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 330,00 dinara

Tarifa 1+13) – prepis 380+490=870,00 dinara

                                                                                                                    Centar za velike poreske obveznike

 

 

Poštovani poreski obveznici,

U vezi sa izdavanjem potvrda o rezidentnosti za potrebe izbegavanja dvostrukog oporezivanja sa Republikom Azerbejdžan, obaveštavamo vas da Republika Azerbejdžan izdaje ove potvrde u papirnom i u elektronskom formatu.

Za izdavanje potvrde o rezidentnosti u elektronskom formatu potrebno je da popunite zahtev koji se nalazi na sajtu.

Elektronski izdata potvrda o rezidentnosti, pored elektronskog potpisa sadrži i QR kod za proveru autentičnosti potvrde.        

                                                                                        Centar za velike poreske obveznike

 

Poštovani poreski obveznici,

Obaveštavamo vas da je nadležni organ Republike Grčke od 3. maja 2023. godine uspostavio elektronsku proceduru za izdavanje potvrde o poreskoj rezidentnosti.

U skladu sa tim, od navedenog datuma, fizička i pravna lica ili pravni entiteti sa poreskim prebivalištem u Republici Grčkoj ili njihovi punomoćnici podnosiće zahteve za potvrdu o poreskoj rezidentnosti (TRC) isključivo preko platforme myAADE Poreske uprave Republike Grčke.

Tako izdate potvrde o rezidentnosti elektronskim putem (e-TRC) imaće sledeće podatke:

 1. Ime/naziv kompanije
 2. Poreski identifikacioni broj
 3. Punu adresu
 4. Kalendarsku godinu za koju se izdaje e-TRC (ako je TRC izdat za prethodnu godinu, ta godina će biti eksplicitno navedena)
 5. Državu ugovornicu, samo u slučaju e-TRC izdatog za potrebe bilateralnih konvencija o izbegavnju dvostrukog oporezivanja
 6. Jedinstveni referentni broj
 7. Mesto i datum izdavanja
 8. QR kod
 9. Referencu da izdati e-TRC ne potpada pod obim Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (samo u slučaju e-TRC izdatog u druge svrhe osim Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja).

Sve e-TRC automatski će generisati platforma i nosiće elektronski pečat (e-pečat) koji će garantovati njihovu autentičnost.

Shodno napred navedenom, nadležni organ Republike Grčke više neće sertifikovati grčku poresku rezidentnost na obrascima poreske rezidentnosti izdatim u drugim državama.

                                                                                   Centar za velike poreske obveznike

 

 

Obaveštenje u vezi izdavanja potvrde nerezidentnom fizičkom licu o porezu plaćenom u Republici Srbiji

Zahtev za izdavanje potvrde nerezidentnom fizičkom licu o porezu plaćenom u Republici Srbiji na ime prihoda koji ostvari nerezidentno fizičko lice od rezidentnog obveznika, za prihode za koje se obračunava i plaća porez na dohodak građana, podnosi isplatilac prihoda u ime nerezidentnog fizičkog lica (primaoca prihoda).

Za obveznike Centra za velike poreske obveznike, zahtev se može podneti elektronskim putem na adresu elektronske pošte: pisarnica_cvpo@purs.gov.rs

Zahtev isplatioca prihoda (rezidentnog pravnog lica) treba da sadrži sledeće:

- podatke o nerezidentnom fizičkom licu (ime i prezime, adresa, država rezidentnosti) za koga se traži potvrda;

- svrhu izdavanja potvrde;

- vrsta izvršene isplate (zarada, vrsta autorske naknade, dividenda, kamata, zakup i sl.);

- u tabelarnom pregledu navesti PPP PD, iznos izvršene isplate – ostvarenog prihoda nerezidentnog fizičkog lica, iznos obračunatog i uplaćenog poreza po odbitku;

- popis priloženih dokaza.

Uz zahtev za izdavanje potvrde, isplatilac prihoda (rezidentno pravno lice) dostavlja:

1. Zahtev nerezidentnog fizičkog lica za izdavanje potvrde o plaćenom porezu (overeni prevod na srpski jezik), shodno odredbi člana 107a stav 4. Zakona o porezu na dohodak građana;

2. Potvrdu o rezidentnosti fizičkog lica (ako je porez obračunat u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja);

3. Pravni osnov izvršene isplate (ugovor o radu, odluka o raspodeli i isplati dividende, ugovor o zakupu nepokretnosti, ugovor o korišćenju autorskog prava i dr.);

4. Dokaz o isplaćenim neto prihodima (izvod iz poslovne banke, SWIFT, obračunski list i dr.);

5. Overeni prevod punomoćja od strane nerezidentnog fizičkog lica;

6. Dokaz o uplati republičke administrativne takse na uplatni račun 840-742221843-57, sa pozivom na broj  97  44018.

                                                                                                                      Centar za velike poreske obveznike                                                                                  

 

 

OBAVEŠTENjE

Odredbama člana 1a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (''Službeni glasnik RS'', br. 43/01,...,92/11), propisano je da se kao verski praznuju Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

U 2023. godini Vaskršnji praznici proslavljaju se počev od Velikog petka (14. april) do drugog dana Vaskrsa, koji pada u ponedeljak 17. aprila.

Shodno članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik RS'' br. 95/18), ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, odnosno rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza je 18.04.2023. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Poštovani poreski obveznici,

Usled često postavljenih pitanja, obaveštavamo vas da se zahtev za dobijanje potvrde o rezidentosti (Obrazac POR-1) kao i prateća dokumentacija koja se prilaže uz zahtev shodno Pravilniku o postupki i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti, podnosi  organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu sedišta podnosioca zahteva, a ne Centru za velike poreske obveznike.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Poštovani poreski obveznici,

Ovim putem vas obaveštavamo o novinama u vezi sa izdavanjem potvrda o rezidentnosti za potrebe izbegavanja dvostrukog oporezivanja sa Kraljevinom Belgijom, kako kod fizičkih lica i preduzetnika tako i za pravna lica.

Naime, počevši od 16.12.2022. godine potvrde o rezidentnosti Kraljevine Belgije (obrasci E-276Conv-10 i E-276Conv-20) za pravna lica (prema UIDO) se izdaju uglavnom elektronski. Naime, nadležni organi Belgije će i dalje izdavati potvrde o rezidentnosti u papirnom formatu, ručno potpisane, ali u ograničenom obimu.

Počevši od pomenutog datuma, fizička i pravna lica sa prebivalištem u Belgiji, kao i njihovi punomoćnici, mogu zatražiti potvrdu o rezidentnosti i putem platforme MyMinfin.

Potvrde o rezidentnosti za pravna lica uvek će sadržati određeni poreski period koji će definisati period za koji se utvrđuje rezidentnost.

Elektronski izdata potvrda o rezidentnosti se obično generiše bez potpisa, ali se izdaje sa elektronskim pečatom i QR kodom koji garantuju autentičnost dokumenta. U nekim slučajevima, može imati i elektronski potpis rukovaoca zahteva (naročito kada će potvrda o rezidentnosti sadržati i apostil ili zakonsku overu).

U slučajevima kada potvrda o rezidentnosti Kraljevine Belgije sadrži apostil ili zakonsku overu, potvrda o rezidentnosti će biti potpisana elektronskim potpisom ili ručno od strane ovlašćenog lica.

Za pravna lica postoje sledeće vrste obrazaca:

1. E-276Conv-10: potvrda bez detalja o prihodu

2. E-276Conv-20: potvrda sa detaljima o prihodu.

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u ''Službenom glasniku RS'' br. 6/2023 od 27.01.2023. godine objavljeno sledeće:

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika;

- Usklađeni dinarski iznos iz člana iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini, koji iznosi 7.529 dinara i primenjuje se od 01.02.2023. godine;

- Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini, koji se primenjuju od 01.02.2023. godine, i to:

 

usklađeni dinarski

neoporezivi iznosi

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9)

87.799

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

38.458

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

12.544

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

6.735

– novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

16.666

– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31)

128.198

2) u članu 18. stav 1:

 

– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

5.017

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

3.012

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

8.782

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

50.173

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

12.544

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

25.085

– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a)

87.799

3) u članu 21a stav 2:

 

– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

7.529

4) u članu 83. stav 4:

 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

128.198

5) u članu 85. stav 1:

 

– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11)

16.666

 

                                                                                      Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

Poštovani poreski obveznici,

Skrećemo pažnju da pre uplate privremenih mesečnih akontacija poreza na dobit za 2023. godinu, izvršite proveru poziva na broj odobrenja za plaćanje (BOP) na portalu ''E-POREZI'' i izvršite uvid u Obaveštenje o uspešnom prijemu poreske prijave PP PDP elektronskim putem za period 01.01.-31.12.2021. godine, koja je podneta u 2022. godini, obzirom da ćete isti BOP koristiti prilikom uplate privremene mesečne akontacije za mesec januar 2023. godine, koja dospeva 17.02.2023. godine.                                                                    

Centar za velike poreske obveznike

 

 

Poštovani poreski obveznici,

Podsećamo vas na obavezu propisanu Zakonom o akcizama („Sl. glasnik RS, br. 22/01,..,53/21) da ste kao obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda dužni da izvršite popis sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavite nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Popisne liste dostavljate Centru za velike poreske obveznike najkasnije do 31.01.2023. godine,na adresu elektronske pošte pisarnice pisarnica_cvpo@purs.gov.rs, putem pošte ili lično na pisarnici CVPO.

                                                                                                                     Centar za velike poreske obveznike

 

 

Poštovani poreski obveznici,

Podsećamo vas da dana 24.01.2023. godine počinje primena Pravilnika o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreki obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 139/22, u daljem tekstu: Pravilnik).

S tim u vezi, skrećemo pažnju na obavezu podnošenjaPrijave za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost (Obrazac EP IPP), propisanu ovim Pravilnikom, najkasnije do 29.01.2023. godine.

Prijava se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Napominjemo da neprijavljivanje Poreskoj upravi prodajnih, skladišnih, odnosno smeštajnih prostorija, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet, predstavlja krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe, shodno članu 176a. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.glanik RS“, br. 80/02,...,138/22).

                                                                                             Centar za velike poreske obveznike

 

 

Poštovani poreski obveznici,

Skrećemo pažnju da pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica (član 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i član 45đ Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje), za zaradu isplaćenu od 01.01.2023. godine do 31.12.2025. godine imaju isključivo poslodavci koji su na dan 31.12.2020. godine imali najviše 30 zaposlenih. Navedeni uslov nije postojao prilikom isplate zarada za kvalifikovano novozaposleno lice, zaključno sa 31.12.2022. godine.

Drugi uslov koji poslodavac mora da ispuni da bi koristio ovu olakšicu je da je kvalifikovano novozaposleno lice steklo taj status u 2022. godini ili 2020. godine. Međutim, poslodavac ne može da ostvari oslobođenje po osnovu zarade za kvalifikovano novozaposleno lice koje je taj status steklo 2020. godine, sa kojim je zaključio ugovor o radu posle 30. juna 2021. godine i koje je prethodno u bilo kom trenutku posle 01.01.2020. godine bilo zaposleno kod poslodavca koji je prema redovnom godišnjem finanijskom izveštaju za 2020. godinu, imao prosečno više od 30 zaposlenih.

Takođe, potrebno je obratiti pažnju na  oznaku olakšice koju koristite prilikom podnošenja pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD), tako da za kvalifikovano novozaposleno lice koje je taj status steklo 2020. godine, koristite oznake OL 26, OL 27, OL 28, OL 29, OL 31, OL 33 i OL 35 a za kvalifikovano novozaposleno lice koje je taj status steklo 2022. godine, koristite  oznake OL 30, OL 32, OL 34 i OL 36.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

Poštovani poreski obveznici,

Obaveštavamo vas da podatke o poslovnom prostoru u kojem se koristi elektronski fiskalni uređaj za vršenje prometa na malo, a koje ste već prijavili u skladu sa članom 9. Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/20,..,138/22), ne prijavljujete ponovo na Obrascu EP IPP - prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima obveznik obavlja delatnost.

 Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

OBAVEŠTENjE

Poštovani obveznici,

Ovim putem želimo da vas obavestimo o načinu postupanja Odeljenja za naplatu CVPO u postupku naplate dugovanog poreza, shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022) koji je stupio na snagu 20.12.2022. godine.

Naime, članom 3. navedenog Zakona, propisano je da se u članu 77. ZPPPA briše stav 6, što znači da počev od 20.12.2022. godine, zahtev za odlaganje plaćanja iz člana 73, 74a i 74b ovog Zakona, podnet u roku iz opomene, ne prekida postupak naplate po opomeni dok se ne odluči po tom zahtevu. Po isteku roka od 5 dana od dana prijema opomene, Poreska uprava donosi rešenje o prinudnoj naplati.

Takođe, zahtev za preknjižavanje sa jednog uplatnog računa na drugi uplatni račun ne prekida postupak naplate po opomeni, već se po isteku roka od 5 dana donosi rešenje o prinudnoj naplati.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

 

SERVISNA INFORMACIJA

Poštovani obveznici,

Podsećamo vas da ste, shodno čl. 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj admnistraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02,...,138/22), kao isplatilac prihoda licu za koje ste platili porez po odbitku, u obavezi da najkasnije do 31.01.2023. godine, izdate Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2022. godinu (Obrazac PPP-PO).

 

 

 

OBAVEŠTENjE

Podsećamo vas da je u ''Službenom glasniku RS'', broj 141/2022 od 23.12.2022. godine, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Ovom uredbom izvršena je značajna izmena, posebno u članu 2. stav 1. u kojem je dodata nova tačka 3) i sada je propisano da se delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju delatnosti pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Takođe, podsećamo da je prečišćen tekst zaključno sa izmenama, u primeni od 31.12.2022. godine.

                                                                                     Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o važnosti redovne provere sadržaja adrese za prijem elektronske pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre,  s obzirom da se ta adresa, u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koristi za dostavljanje poreskih akata. Suprotno postupanje za posledicu može imati propuštanje zakonom propisanih rokova za ostvarivanje vaših prava i ispunjenje obaveza u poreskom postupku.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa podnošenjem zahteva za izdavanje potvrde nerezidentnom pravnom licu o plaćenom porezu na dobit po odbitku u Republici Srbiji, obaveštavamo vas sledeće:

Zahtev isplatioca prihoda (rezidentnog pravnog lica) treba da sadrži sledeće:

- podatke o nerezidentnom pravnom licu (naziv, sedište, država rezidentnosti) za kojeg se traži potvrda;

- svrhu izdavanja potvrde;

- vrsta izvršene isplate (vrsta autorske naknade, dividenda, kamata, zakup i sl.);

- u tabelarnom pregledu navesti JIBP PDPO, iznos izvršene isplate – ostvarenog prihoda nerezidentnog pravnog lica, iznos obračunatog i uplaćenog poreza na dobit po odbitku;

- podatke o ovlašćenom licu za podnošenje zahteva i

- popis priloženih dokaza.

Zahtev se može podneti elektronskim putem na adresu elektronske pošte: pisarnica_cvpo@purs.gov.rs

Uz zahtev za izdavanje potvrde, isplatilac prihoda (rezidentno pravno lice) dostavlja:

- zahtev nerezidentnog pravnog lica za izdavanje potvrde o plaćenom PDPO (overeni prevod na srpski jezik), shodno odredbi čl. 40a stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ili ukoliko je zahtev za izdavanje potvrde sadržan u samom Ugovoru, u zahtevu isplatioca prihoda navesti kojom tačkom Ugovora je isti definisan.

- pravni osnov izvršene isplate (fotokopija originala i overeni prevodi na srpski jezik Ugovora o korišćenju autorskih prava, Ugovora o kreditu, Ugovora o zakupu nepokretnosti, Odluka o raspodeli i isplati dividende, faktura, narudžbenica i drugih dokumenata koji potvrđuju vrstu ugovorenog posla). Ukoliko je pravni osnov izvršene isplate već dostavljen uz prethodno podneti zahtev, nije potrebno njegovo ponovno dostavljanje, već je potrebno navesti pod kojim brojem zahteva je već dostavljen.

- Swift poruku;

- dokaz o uplati republičke administrativne takse na uplatni račun 840-742221843-57, sa pozivom na broj  97  44018 i

- ovlašćenje.

NAPOMENA: Uz zahtev nije potrebno dostavljati:

- obaveštenje o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem;

- dokaz o uplati obračunatog poreza u PDPO;

- nalog za plaćanje 70;

- potvrdu o rezidentnosti, kao i druge priloge (dokaze), koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, a već su dostavljeni kao prilog prilikom podnošenja poreske prijave elektronskim putem.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

OBAVEŠTENjE

Podsećamo da 01.01.2023. godine počinje puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/21, 129/21), te skrećemo pažnju da se dokumenta o radu sistema e-faktura, zakonski i podzakonski akti vezani za elektronsko fakturisanje, kao i ažurirano interno tehničko uputstvo, nalaze na sajtu www.efaktura.gov.rs.

Takođe, podsećamo da se za tehničku podršku možete obratiti na adresu elektronske pošte podrskaefaktura@mfin.gov.rs, a za prijavu problema i pomoć pri korišćenju sistema elektronskih faktura, možete se obratiti na broj telefona call centra 011/7777-600.

                                                                                        Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

OBAVEŠTENjE

Ovim putem vas podsećamo da obrasce LNPDV - Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoza dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava i SNPDV - Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara bez PDV, možete ovom Centru dostaviti elektronskim putem, na imejl adresu katarina.merle@purs.gov.rs

Takođe, obrasce SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akciza i obrazac LNA - Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize za lične potrebe korisnika proizvoda, možete ovom Centru dostaviti na imejl adresu gordana.peric@purs.gov.rs

Centar za velike poreske obveznike

 

 

 

OBAVEŠTENjE

Od 01.01.2021. godine omogućeno je podnošenje obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih u šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, u elektronskom obliku, sve u cilju efikasnijeg protoka informacija i podsticanja elektronskog poslovanja.

Članom 51a stav 2. Zakona o PDV („Sl. glasnik RS“ 84/04,..., 153/20)  propisano je da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period, obveznik dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o:

1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;

2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Obaveštenje, shodno stavu 3. pomenutog člana, sadrži najmanje podatke o nazivu, odnosno imenu i prezimenu, kao i adresi i PIB-u lica iz stava 2. tačka 1), odnosno poljoprivrednika iz stava 2. tačka 2) ovog člana, kao i o iznosu izvršenog prometa, bez pripadajućih obaveza.

Takođe, odredbom člana 231. stav 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“ br. 37/21, 59/22, u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da je odveznik PDV kome je izvršen promet sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima, u Republici Srbiji, od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV, dužan da vodi posebnu evidenciju o tom licu i prometu dobara i usluga koji mu je to lice izvršilo. Stavom 2. ovog člana definisano je koje podatke pomenuta evidencija treba da sadrži.

Član 232. Pravilnika definiše da obveznik PDV kome je izvršen promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, u Republici Srbiji, od poljoprivrednika koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom poljoprivredniku i prometu dobara i usluga koji mu je taj poljoprivrednik izvršio. Ono što najmanje od podataka ova evidencija treba da sadrži  definisano je stavom 2. ovog člana.

Ovo obaveštenje možete podneti u pismenom obliku – neposredno, putem pošte ili na šalteru pisarnice CVPO.

Međutim, imajući u vidu da poresku prijavu PP PDV kao i pregled obračuna (obrazac POPDV) podnosite isključivo u elektronskom obliku, ovim putem skrećemo pažnju da obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, takođe podnesete u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Rok za dostavu ovog obaveštenja je 16.01.2023. godine.

 Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Podsećamo da je članom  61. v stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“ br. 25/01,...,118/21), propisano da je rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, u smislu odredaba ovog člana, dužno da nadležnom poreskom organu dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica, na način koji propiše ministar finansija. Stavom 2. ovog Zakona definisano je da je međunarodna grupa povezanih pravnih lica, u smislu stava 1. ovog člana, grupa lica koja su međusobno povezana po osnovu vlasništva ili kontrole u smislu MRS, odnosno MSFI i čiji je ukupni konsolidovani prihod, iskazan u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period koji prethodi periodu za koji postoji obaveza izveštavanja u smislu ovog člana, najmanje 750 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan usvajanja konsolidovanih finansijskih izveštaja i 1) čija jedna ili više članica ima obavezu da sastavlja, prikazuje, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa MRS, odnosno MSFI, ili bi tu obavezu imala kada bi bila pravno lice čijim akcijama se trguje na regulisanom tržištu u Republici ili izvan Republike, i 2) u kojoj je najmanje jedno pravno lice rezident druge poreske jurisdikcije u odnosu na ostale članice međunarodne grupe, ili je najmanje jedno pravno lice rezident jedne poreske jurisdikcije a podleže oporezivanju u drugoj poreskoj jurisdikciji po osnovu poslovanja preko stalne poslovne jedinice.

Rok za dostavu ovog izveštaja nadležnom poreskom organu definisan je stavom 6. Zakona, tj. najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj.

CbC obrazac i način njegovog popunjavanja propisan je Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se principu van dohvata ruke primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (Sl.glanik RS“ 61/13,..., 95/21).

Ovaj Obrazac, shodno Pravilniku, dostavljate u papirnoj formi.

Napominjemo da obaveza podnošenja Godišnjeg izveštaja za krajnje matično pravno lice međunarodne grupe koje je rezident Republike Srbije, ako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom, postoji nezavisno od toga da li ste CVPO kao nadležnom organu, dostavili Izveštaj o transfernim cenama u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

                                                                                                                    Centar za velike poreske obveznike

 

 

Poštovani poreski obveznici,

Ovom prilikom želimo da vam skrenemo pažnju na pridržavanje rokova za dospeće obaveze za plaćanje poreza koje su propisane zakonom.

U slučaju kašnjenja u uplati poreza Poreska uprava izdaje opomenu poreskom obvezniku  i podnosi prekršajni nalog prema članu 168. i 169. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS broj 65/2013, ... 91/2019). Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administaciji („Sl. glasnik RS“ broj 80/2002, ... 96/2021; u daljem tekstu: Zakon) članom 177. stav 9. propisano da  poreski obveznik - pravno lice koje blagovremeno podnese poresku prijavu, a ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara a stavom 12. propisano je da će se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Takođe, koristimo priliku da vas podsetimo da izvršite ažuriranje adrese za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registe, s obzirom da se ta adresa koristi za dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku, prema članu 36. stav 5.  Zakona.  

Ovim članom zakona, propisano je da se dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku - pravnom licu vrši na adresu njegovog sedišta upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre. Poreski akt smatra se dostavljenim kada se uruči odgovornom licu, odnosno licu zaposlenom kod pravnog lica.

Centar za velike poreske obveznike

 

Prijem novih poreskih obveznika u Centar za velike poreske obveznike

U prostorijama Centra za velike poreske obveznike je 24.11.2022. godine, održan sastanak sa predstavnicima obveznika koji na dan 01.12.2022. godine, stiču status VPO.

Obveznike je u ime CVPO pozdravio direktor Centra g-din Miroslav Đinović, sa svojim saradnicima. Tom prilikom je istakao da Centar nastoji da u potpunosti afirmiše dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza i izgradi visok stepen međusobnog poverenja i poštovanja, kao i da se ispunjavanje poreskih obaveza učini što jednostavnijim za poreske obveznike.

Nakon uvodnog obraćanja, poreski obveznici su putem prezentacije upoznati sa delokrugom rada i nadležnostima Centra. Između ostalog, predočeno im je da Centar za velike poreske obveznike administrira fiskalno najizdašnije poreske obveznike, sa poslovnim sedištem na teritoriji cele Republike. Kroz savremen način poslovanja, uz maksimalnu efikasnost u administriranju i kroz pružanje usluga na jednom mestu, velikim poreskim obveznicima se omogućava da, uz minimum troškova i vremena, izvršavaju svoje poreske obaveze.

Poreski obveznici su informisani o specifičnostima Centra, vrstama javnih prihoda za koje je nadležan, vrstama usluga koje se pružaju poreskim obveznicima i drugim značajnim informacijama o radu Centra. Posebno je istaknuto da je Centar otvoren i pristupačan u svom radu, da je osnovni cilj Centra pružanje kvalitetnih i blagovremenih informacija kako bi se stvorili uslovi da obveznici, bez eventualnih dilema u vezi primene propisa, dobrovoljno izvršavaju svoje poreske obaveze.

Od 01. decembra 2022. godine Centar za velike poreske obveznike je nadležan za adminstriranje 450 poreskih obveznika koji čine oko 0,33% od ukupnog broja aktivnih privrednih društava, čiji će procenat učešća u ukupno ostvarenim javnim prihodima Poreske uprave iznositi 39%.

 

OBAVEŠTENjE

Poštovani obveznici,


Strateški cilj Poreske uprave je klijentski orijentisana poreska administracija sa akcentom na visokom stepenu dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa od strane poreskih obveznika.

Kako bi se postigao ovaj cilj, Centar za velike poreske obveznike preko Odeljenja za komunikaciju, pravnu podršku i pružanje usluga obezbeđuje obveznicima pomoć i podršku kako bi na najlakši i najjednostavniji način ispunili svoje poreske obaveze.

S tim u vezi, Odeljenje za komunikaciju, pravnu podršku i pružanje usluga kontinuirano usavršava svoje usluge sa ciljem da vam blagovremeno i tačno omogući pristup svim relevantnim informacijama neophodnih za izvršavanjem vaših poreskih obaveza.

Ukoliko su vam potrebne servisne informacije, obrasci/formulari, informacije o izmenama poreskih propisa, procedura i drugim obaveštenjima bitnim za ispunjenje vaših poreskih obaveza ili imate pitanja koja se tiču vaše poresko pravne situacije, na raspolaganju su vam sledeći kanali komunikacije:
- Portal Poreske uprave – link CVPO
- kontakt telefoni: 011/3330-854, 011/3330-957 – Odsek za komunikaciju; 011/3330-940, 011/3330-947 – Odsek za pravnu podršku.

Ukoliko su vam potrebne informacije o podnetim zahtevima koji se odnose na ostvarivanje prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku, kao i izdavanje potvrda o plaćenom porezu na dobit po odbitku, iste možete dobiti na broj telefona 011/3330-917 – Odsek za pružanje usluga.

Sve navedene informacije možete dobiti i putem mejla na adresi elektronske pošte: cvpo_pp@purs.gov.rs ili nam možete pisati na adresu: Centar za velike poreske obveznike, ul. Kralja Milana br. 5, Beograd.
Takođe, na iste načine možete nam se obratiti sa sugestijama, primedbama i predlozima u cilju poboljšanja međusobne saradnje.

Članovima Foruma VPO omogućeno je učešće na forumu putem Portala Forum VPO. Putem ovog kanala komunikacije omogućeno je otvaranje tema i diskusija kojim bi se identifikovale problematične oblasti koje utiču na ispunjavanje poreskih obaveza, ali i na ostvarivanje vaših prava. Putem Foruma se na lak, brz i neposredan način mogu iskazati ideje, razmeniti informacije kako međusobno, tako i sa Centrom, davati sugestije i primedbe.

U nastavku navodimo brojeve telefona ostalih Odeljenja i Grupa u Centru za velike poreske obveznike, putem kojih se možete obratiti za informacije:
- Odeljenje za naplatu - 011/3330-894
- Odeljenje za poresko računovodstvo - 011/3330-902
- Grupa za prijem poreskih prijava i administriranje PDV-a - 011/3330-820
- Grupa za pisarnicu - 011/3330-873 – Poreskim obveznicima za čije je administriranje nadležan CVPO, omogućeno je dostavljanje podnesaka elektronskim putem, preko posebne adrese elektronske pošte: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs
- Kabinet direktora CVPO – 011/3330-801
Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Poštovani obveznici,

Još jednom vas podsećamo da tranzicioni period za prelazak na novi model fiskalizacije traje do 30. aprila 2022. godine.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike, koji su obveznici fiskaliziacije, a nisu podneli prijavu za izdavanje bezbednosnog elementa, da u što kraćem roku preko elektronskog servisa za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave ePorezi, podnesu prijavu za izdavanje istog.

Takođe, sugerišemo obveznicima fiskalizacije koji su preuzeli bezbednosne elemente, a iste još uvek nisu stavili u funkciju da, bez obzira na tranzicioni period,  pređu na novi sistem fiskalizacije ne čekajući krajnji rok, jerće se na taj način izbeći mogući tehnički problemi u vezi instalacije novih uređaja.

Skrećemo pažnju da imate u vidu i  neradne dane tokom Uskršnjih praznika, koji traju u periodu od 22.04.-25.04.2022. godine.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim poreskim obveznicima koji su u prethodnom periodu aktivno učestvovali i, u saradnji sa Centrom za velike poreske obveznike, ispunili obavezu prelaska na novi sistem e-fiskalizacije.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

U „Službenom glasniku RS“ broj 62/2021, dana 17.06.2021. godine objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji su u primeni od 01.07.2021. godine i to između ostalog:

- taksa na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku sada iznosi 2.030,00 dinara,

- iznos takse na izdavanje poreskog uverenja sada iznosi  660,00 dinara,

- taksa na zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza sada iznosi 900,00 dinara i

- taksa na zahtev za otpis duga zbog zastarelosti iznosi 900,00 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 62/2021, dana 17.06.2021. godine objavljeni Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji se primenjuju od 01.07.2021. godine. Shodno tome, taksa na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku sada iznosi 2.030,00 dinara a iznos takse na izdavanje poreskog uverenja sada iznosi  660,00 dinara.

 Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 64/2021 od 25.06.2021. godine objavljen  Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji stupa  na snagu 01.07.2021. godine.  

 Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u ''Službenom glasniku RS'' broj 53/2021  od 28.05.2021. godine, objavljen Zakon o izmeni Zakona o akcizama, koji stupa na snagu 05.06.2021. godine.

                                                               Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u ''Službenom glasniku RS'' broj 24/2021  od 19.03.2021. godine, objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2021. godinu, koji stupa na snagu 27.03.2021. godine.

                                                                Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 11/2021 od 12.02.2021. godine, objavljene sledeće uredbe:

- Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvazne virusom SARS-CoV-2,  koji je  stupio na snagu 13.02.2021. godine

- Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvazne virusom SARS-CoV-2,  koji je  stupio na snagu 13.02.2021. godine.

U istom Službenom glasniku objavljeni su i usklađeni dinarski iznosi akciza:

- USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini.                  

                                                                                    Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik RS'' br. 95/18) propisano je da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.
Odredbama člana 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (''Službeni glasnik RS'' br. 43/01...92/11) propisano je da je Dan državnosti Srbije – Sretenje određen kao državni praznik koji se praznuje neradno 15-og i 16-og februara.
U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da je rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza 17.02.2021. godine za:
- podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec,
- podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u januaru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo,
- plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec,
- plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca,
- podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec i
- podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo  vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 161/20 od 31.12.2020. godine, objavljen Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, koji je  stupio na snagu 01.01.2021. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo  vas da su u „Službenom glasniku  Republike Srbije“ broj 159/20 od 30.12.2020. godine, objavljeni sledeći Pravilnici, koji su stupili na snagu 01.01.2021. godine:

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

-    Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

-    Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

-    Pravilnik o utvrđivanjau dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Takođe, u istom Službenom glasniku, objavljeni su i Pravilnici koji su stupili na snagu 30.12.2020. godine a primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini:

-  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

-    Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

 

 Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 156/2020 od 24.12.2020. godine objavljena Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, koja je u primeni od 02.01.2021. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su dana 16.12.2020. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 154/20, objavljeni iznosi najniže i najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, sa primenom od 01.01.2021. godine i to:

- Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 dinara.

- Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 405.750 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 153/20 od 21.12.2020. godine, objavljeni sledeći Zakoni koji stupaju na snagu 29.12.2020. godine:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje,

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,

5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje primenjivaće se od 01.01.2021. godine.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana primenjivaće se od 01.01.2021. godine, osim odredaba člana 10, 12, 14, 15, 19 i 22. ovog zakona, u delu koji se odnosi na digitalnu imovinu, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost primenjivaće se od  01.01.2021. godine, osim odredbe člana 8. stav 1. ovog zakona koja će se primenjivati od dana početka primene zakona kojim se uređuje digitalna imovina i odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama primenjivaće se od 01.01.2021. godine, osim odredbe člana 3. ovog zakona koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2021. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2021. godini, a odredbe člana 1. stav 2., člana 2. stav 5. i člana 3. ovog zakona primenjuju se od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u Službenom glasniku Republike Srbije broj 144/20, dana 27.11.2020. godine objavljeni:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Navedeni Zakoni stupaju na snagu 05.12.2020. godine.

Napominjemo da iznosi takse na žalbu i takse za izdavanje poreskog uverenja ostaju nepromenjeni.

 Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 137/20 od 13.11.2020. godine, objavljen Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, koji stupa na snagu 14.11.2020. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Skrećemo vam pažnju, da ukoliko koristite olakšice za zapošljavanje novih lica saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonu kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, da je poslednjom izmenom Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbiktu (Sl glasnik RS br. 96/19) a koji je u primeni od 01.01.2020. godine, propisano da se podnosi pojedinačna poreska prijava tako što se u jednoj prijavi iskazuju podaci samo za lica za koja se koristi jedna vrsta olakšice. Takođe, poreski obveznik podnosi onoliko posebnih pojedinačnih poreskih prijava koliko istovrsnih olakšica koristi, a za lica za koja ne koristi olakšice podnosi posebnu pojedinačnu poresku prijavu.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, Vlada Republike Srbije donela je Zaključak broj 05 broj 401-6052/2020 od 30.07.2020. godine, o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Kako navedenim Zaključkom nije predviđeno odlaganje dospelosti za plaćanje akontacija poreza na dobit pravnih lica, podsećamo vas da ste akontacije za juli i avgust mesec 2020. godine u obavezi da platite u roku koji je propisan članom 67. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.glasnik RS“ br. 25/01,...,86/19),  i to:

- akontacija poreza na dobit pravnih lica za juli mesec 2020. godine dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine i

- akontacija poreza na dobit pravnih lica za avgust mesec 2020. godine dospeva za plaćanje 15.09.2020. godine.

 

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 104/2020 dana 31.07.2020. godine objavljen Zaključak Vlade 05 broj 401-6052/2020.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u Službenom glasniku Republike Srbije broj 98/2020 dana 10.07.2020. godine objavljeni Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji se primenjuju od 01.08.2020. godine.

Taksa na žalbu sada iznosi 1.970,00 dinara, a iznos takse na izdavanje poreskog uverenja ostaje isti tj. 640,00 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 87/2020 od 19.06.2020. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije, koji stupa  na snagu 27.06.2020. godine.  

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Poštovani,

obaveštenje sa podacima o broju podnetog zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje, kao i o datumu podnošenja istog, koje ste u proteklom periodu dostavljali ovom Centru, na imejl adresu: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs, ubuduće  nije potrebno dostavljati, s obzirom da je omogućeno selektovanje podnetih zahteva samo za poreske obveznike koji su u nadležnosti CVPO. 

Centar za velike poreske obveznike

 

O B A V E Š T E Nj E         

U  cilju bezbedonosno-zdravstvene zaštite građana, u  skladu sa preporukama i merama nadležnih organa i opštim merama prevencije, savetujemo vam da u narednom periodu podneske dostavljateelektronskim putem na sledeću imejl adresu:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Takođe, podneske ovom Centru možete dostavljati putem pošte na adresu Kralja Milana br. 5, 11000 Beograd, kao i neposredno, na šalteru pisarnice.

Radno vreme pisarnice sa strankama je od 08,00 – 14,30 časova.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

O B A V E Š T E Nj E

U cilju blagovremenog postupanja po podnescima, upućenim ovom Centru, molimo vas da u narednom periodu podneske dostavljate isključivo na sledeću imejl adresu:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Poštovani,

Imajući u vidu  da se počev od 01.03.2020. godine, zahtevi za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje (Obrazac PPD) mogu podneti isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, a kako trenutno nije moguće podnete zahteve selektovati samo za poreske obveznike koji su u nadležnosti CVPO, potrebno je da, odmah nakon podnošenja zahteva za povraćaj popunjavanjem Obrasca PPD, obavestite i Centar za velike poreske obveznike o broju podnetog zahteva, datumu podnošenja i PIB-u.

Obaveštenje o podnetim zahtevima sa traženim podacima, potrebno je dostaviti na sledeću adresu elektronske pošte: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Blegovremeno ćete biti obavešteni kada se omogući pristup podnetim zahtevima za obveznike koji su u nadležnosti CVPO.

 

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Usled većeg broja pitanja upućenih ovom Centru, vezano za privremeno zatvaranje maloprodajnih objekata, obaveštavamo vas o sledećem:

Imajući u vidu  uvedeno vanredno stanje, privredni subjekti koji u skladu sa Odlukom Vlade Srbije, privremeno zatvaraju svoje maloprodajne objekte, ne bi trebalo da vrše defiskalizaciju fiskalnih kasa, osim u slučaju kada taj privremeni prekid obavljanja delatnosti obveznici fiskalizacije registruju u APR-u.

Pored toga, privredni subjekti  koji su u nadležnosti CVPO, a doneli su odluku o privremenom prestanku obavljanja delatnosti zbog uvedenog vanrednog stanja,  mogu o tome da obaveste CVPO,  elektronskim putem na imejl adresu snezana.stanojkovic@purs.gov.rs kao i da na vidnom mestu istaknu obaveštenje da objekat ili deo objekta u skladu sa navedenom odlukom ne radi.

 

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2-u daljem tekstu Uredba, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 38/20, dana 20.03.2020. godine, kada je i  stupila na snagu.

Uredbom su propisane sledeće poreske mere:

Odredbama člana 2. stav 1. Uredbe propisano je da prema poreskim obveznicima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba čl. 73–74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji(„Službeni glasnik RS“, br. 80/02...86/19), za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine. Stavom 2. ovog člana, propisano je da Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Odredbama člana 3. Uredbe, propisano je da se poreskim obveznicima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

 

Centar za velike poreske obveznike

 

O B A V E Š T E Nj E

Za vreme trajanja vanrednog stanja, a u cilju bezbedonosno-zdravstvene zaštite građana i u skladu sa preporukama i merama koje sprovodi Vlada Republike Srbije, velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Centra za velike poreske obveznike omogućeno je dostavljanje podnesaka i elektronskim putem na sledeću mejl adresu:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Odeljenje za komunikaciju, pravnu podršku i pružanje usluga

 

OBAVEŠTENjE

Poštovani,

usled novonastale situacije, nakon donošenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 29/2020) od 15.03.2020. godine, obaveštavamo vas da ste u mogućnosti da se obratite Centru za velike poreske obveznike elektronskim putem na e-mail adresu cvpo_pp@purs.gov.rs ili putem telefona 011/3330-806, ukoliko imate bilo kakvih poteškoća u primeni poreskih propisa.

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 21/2020 od 06.03.2020. godine objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu, koji stupa  na snagu 15.03.2020. godine. 

 

OBAVEŠTENjE

Pravilnikom o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“ br. 3/20), koji je u primeni od 01.03.2020. godine, propisan je obrazac zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po čl. 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, ..., 86/19) i čl. 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, ..., 86/19).

Odredbama člana 2. navedenog pravilnika propisano je da se zahtev podnosi na Obrascu PPD - Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica, isključivo u elektronskom obliku, na način kako se podnosi poreska prijava na Obrascu PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da od 01.03.2020. godine, zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje podnosite isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 95/18) propisano je da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Odredbama člana 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/01,...,92/11) propisano je da je Dan državnosti Srbije – Sretenje određen kao državni praznik koji se praznuje neradno 15-og i 16-og februara.

Takođe, članom 3a. definisano je da ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog dana (17.02.2020 godine).

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da je rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza 18.02.2020. godine za:

 • podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec,
 • podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u januaru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo,
 • plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec,
 • plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca,
 • podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec i
 • podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 3/20 od 17.01.2020. godine, objavljen Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje, koji stupa na snagu 25.01.2020. godine, a u primenjuje se od  01.03.2020. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 96/19 od 31.12.2019. godine, objavljeni sledeći Pravilnici koji stupaju na snagu 01.01.2020. godine:

1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku,

2. Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93/19 od 26.12.2019. godine, objavljeni sledeći Pravilnici koji stupaju na snagu 01.01.2020. godine:

1. Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe,

2. Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93/19 dana 26.12.2019. godine objavljeni iznosi najniže i najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, sa primenom od 01.01.2019. godine i to:

- Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 25.801 dinara.

- Najviša mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 368.590 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 86/19 od 06.12.2019. godine, objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama. Zakon stupa na snagu 14.12.2019. godine i primenjivaće se od 14.12.2019. godine, osim člana 57. koji je u primeni od 01.01.2020. godine.

Izmenama  Tarife republičkih administrativnih taksi, Odeljak A-Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifnim brojevima 1 i 11, između ostalog,  propisano je  da se taksa ne plaća za zahtev za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije.

 

Centar za velike poreske obveznike

 OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 86/19 od 06.12.2019. godine, objavljeni sledeći Zakoni:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa postupkom brisanja iz evidencije PDV, u slučaju  brisanja iz registra privrednih subjekata obaveštavamo vas sledeće:

Prema odredbi člana 38a. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 u daljem tekstu: Zakon), pre brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: registar) kod organa nadležnog za vođenje registra, obveznik PDV koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV.

U skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Prema odredbi stava 5. istog člana Zakona, organ nadležan za vođenje registra ne može izvršiti brisanje obveznika iz registra bez potvrde iz stava 4. ovog člana.

Na osnovu svega navedenog, obveznik je dužan da u postupku brisanja, postupa u potpunosti  sa zakonskim odredbama kojima je postupak regulisan.          

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 80/2019 od 08.11.2019. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

 Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa izdavanjem potvrde o izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji u svrhu transfera sredstava nerezidenta u inostranstvo, obaveštavamo vas da zahtev za izdavanje potvrde podnosite filijali Poreske uprave prema sedištu filijale poslovne banke kod koje je otvoren nerezidentni račun sa koga se vrši transfer sredstava.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 75/2019 od 23.10.2019. godine objavljeni sledeći Pravilnici:

1. Pravinik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora

2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

3. Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem

4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 72/19 od 07.10.2019. godine objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon stupa na snagu 17.10.2019. godine, a primenjivaće se od 01.01.2020. godine, osim člana 7. (koji se odnosi na izmene člana 24. Zakona o PDV - poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza), člana 8. (koji se odnosi na izmene člana 26. Zakona o PDV - poreska oslobođenja kod uvoza dobara), kao i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.  

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Poštovani,

Obaveštavamo vas da će se rad sa strankama na pisarnici Centra za velike poreske obveznike obavljati u vremenu od 8:00 časova do 14:30 časova.

Odeljenje za komunikaciju, pravnu podršku i pružanje usluga

 

Obaveštenje

U vezi sa pravilnom primenom Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, obaveštavamo vas da su ugovori izmenjeni Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti a odnose na poreske ugovore, koje su zaključile Republika Srbija i:

- Austrija primena: 01.01.2019;

- Finska primena: 01.12.2019;

- Francuska primena: 01.01.2019;

- Indija primena: 01.01.2020;

- Indonezija primena: 01.01.2019;

- Litvanija primena: 01.01.2019;

- Malta primena: 01.10.2019;

- Poljska primena: 01.01.2019;

- Slovačka primena: 01.01.2019;

- Slovenija primena: 01.01.2019 i

- Velika Britanija primena: 01.01.2019.

Ovim Konvencijama izmenjene su pojedine odredbe Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Kombinovani tekstovi Multilateralne konvencije i Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i navedenih zemalja nalaze na sajtu Ministarstva finansija Republike Srbije u delu dokumenti i poddelu Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U Službenom glasniku RS“ br. 38/2019 od 31.05.2019. godine, usklađeni su dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koje se primenjuju od 01.06.2019.godine.

Shodno tome, taksa na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku sada iznosi 1.960,00 dinara

Obaveštavamo vas da taksa za uverenje iznosi 640,00 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa većim brojem vaših pitanja povodom izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju, koja se odnose na prioritet osiguranja kod penzionera-zaposlenih kao i onih koji zasnivaju radni odnos, obaveštavamo vas da je Ministarstvo zdravlja RS izdalo mišljenje broj: 011-00-95/2019-05 od 14.05.2019. u kojem, između ostalog, navodi:

„U cilju pravilne primene pojedinih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 25/19 - u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 11. aprila 2019. godine, obaveštavamo vas sledeće:

Članom 15. Zakona uređeno je pitanje prioritetnog osnova osiguranja u slučaju kad osiguranik iz člana 11. Zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja, kao i obaveze taksativno nabrojanih kategorija lica koja ispunjavaju uslov za sticanje svojstva osiguranika po više osnova, da izaberu jedan od osnova osiguranja po kome će biti osigurani. Navedenim članom 15. Zakona, penzioneri - osiguranici koji su zasnovali radni odnos nemaju više obavezu da izaberu osnov osiguranja po kome će biti osigurani, već u slučaju zasnivanja radnog odnosa moraju biti osigurani kao zaposleni.

Pravilna primena ove odredbe podrazumeva njenu primenu kako na penzionere koji su zasnovali radni odnos pre 11. aprila 2019. godine, a nesporno i na penzionere koji su zasnovali radni odnos od 11. aprila 2019. godine. Napominjemo da osiguranici penzioneri koji su u radnom odnosu, kao i članovi njihovih porodica koji su preko njih osigurani, pravilnom primenom ove odredbe nemaju prekid zdravstvenog osiguranja, već im se samo menja osnov osiguranja...“

   Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 14/19 od 06.03.2019. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je počev od 01. marta 2019. godine, poreskim obveznicima omogućeno podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku, preko portala E-porezi, za četiri vrste poreskih uverenja:

1. Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda,

2. Uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje,

3. Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost,

4. Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u.

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku preko portala poreske uprave možete pronaći na sajtu Poreske uprave Republike Srbije ili putem linka.

Centar za velike poreske obveznike

 

 OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 8/19 dana 08.02.2019. godine objavljeni sledeći Pravilnici:

-  Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

-   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

-  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

 Centar za velike poreske obveznike

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je, zbog državnog praznika Sretenje, koji se praznuje 15.02.2019. i 16.02.2019., pomeren rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenja obaveza po istim  sa 15.02.2019. na prvi naredni radni dan, odnosno 18.02.2019., i to za:

- Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje doprinosa za socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao i za plaćanje obračunatih doprinosa.

-  Podnošenje poreske prijave PP PDV i plaćanje PDV za prethodni mesec.

- Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u januaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

-   Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

-  Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP AOEL i plaćanje akcize.

 

                                                                                     Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da ste, u skladu sa članom 26. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 22/01,...,30/18), dužni da sa stanjem na dan 31.12.2018. godine izvršite popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i iste dostavite Centru za velike poreske obveznike najkasnije 31.01.2019. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku RS“ broj 78/2018 od 19.10.2018. godine objavljen Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod.

Takođe, u „Službenom glasniku RS“ broj 81/18 od 26.10.2018. godine objavljen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

  Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih osobođenja kod PDV s pravom na odbitak prethodnog poreza objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 62/2018 od 10.08.2018.godine i stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 11.08.2018.godine.

U članu 3. stav 2-4 menjaju se i glase:

„Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju. Za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara obveznik nema obavezu da obračuna PDV.

Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara.

Ako je obveznik obračunao PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, ima pravo da za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV i da ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona."

Posle člana 42. Dodaje se član 42a, koji glasi:

„Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja propisan odredbama čl. 33-42. ovog pravilnika shodno se primenjuje kod realizacije ugovora o kreditu, odnosno zajmu i drugih ugovora zaključenih između Republike i finansijske institucije u većinskom vlasništvu druge države, ako su ti ugovori potvrđeni u Narodnoj skupštini i ako je tim ugovorima predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV."

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su iz oblasti PDV-a doneta dva Pravilnika i to:

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o oblliku i sadržini poreske prijave PDV i

Pravilnici su objavljeni  u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 60/18 od 03.08.2018. godine i stupili su na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 04.08.2018. godine.

Izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o pdv i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV izvršene su dopune člana 30. koje se odnose na pravila iskazivanja podataka o prometu investicionog zlata, odnosno prometa usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata.

Naime, u delu 3. Obrasca POPDV, polje 3.2. - podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 1) ovog stava, dodat je podatak koji se odnosi na iskazivanje iznosa osnovice i obračunatom PDV za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV, kao i po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona.

Usaglašavanje sa pravilima iskazivanja podataka u Obrascu POPDV izvršene su kroz izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV.

Ovim Pravilnikom izmenjen je član 13. stav 4.-7. kojim je sada propisano da u delu III Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet dobara i usluga i iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV propisanog Pravilnikom o pregledu obračuna PDV, u skladu sa tim pravilnikom, i to:

1) pod rednim brojem 1 - Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polju 001 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 1.5 Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 2 - Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polju 002 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 2.5 Obrasca POPDV;

3) pod rednim brojem 3 - Promet dobara i usluga po opštoj stopi:

(1) u polju 003 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.1 Obrasca POPDV,

(2) u polju 103 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.3 Obrasca POPDV;

4) pod rednim brojem 4 - Promet dobara i usluga po posebnoj stopi:

(1) u polju 004 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.4 Obrasca POPDV,

(2) u polju 104 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.5 Obrasca POPDV;

5) pod rednim brojem 5 - Zbir:

(1) u polju 005 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.6 Obrasca POPDV,

(2) u polju 105 iskazuje se podatak o ukupno obračunatom PDV, a koji se iskazuje u polju 5.7. Obrasca POPDV.

(5) U delu IV Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o nabavljenim dobrima i uslugama i prethodnom porezu, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, u skladu sa Pravilnikom o pregledu obračuna PDV, i to:

1) pod rednim brojem 6 - Prethodni porez plaćen prilikom uvoza:

(1) u polju 006 iskazuje se podatak o vrednosti uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, a koji se iskazuje u polju 6.3 Obrasca POPDV,

(2) u polju 106 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu uvoza dobara (PDV plaćen pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a.1 Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 7 - PDV naknada plaćena poljoprivredniku:

(1) u polju 007 iskazuje se podatak o iznosu naknade za dobra i usluge nabavljene od poljoprivrednika, a koji se iskazuje u polju 7.1 Obrasca POPDV,

(2) u polju 107 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika (PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a.2 Obrasca POPDV;

3) pod rednim brojem 8 - Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7:

(1) u polju 008 iskazuje se podatak o iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 8đ Obrasca POPDV,

(2) u polju 108 podatak o iznosu prethodnog poreza, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 9a.3 Obrasca POPDV;

4) pod rednim brojem 9 - Zbir:

(1) u polju 009 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, a koji se iskazuju u polju 9 Obrasca POPDV,

(2) u polju 109 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu prethodnog poreza, a koji se iskazuje u polju 9a.4 Obrasca POPDV.

(6) U delu V Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 10 - Iznos PDV u poreskom periodu, u polju 110 iskazuje se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj, a koji se iskazuje u delu 10. Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 11 - Povraćaj, podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj upisuje oznaku 1 ako se opredelio za povraćaj iskazanog iznosa, odnosno upisuje oznaku 0 ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period.

(7) Lice koje nije obveznik PDV, a koje je za promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV poreski dužnik u skladu sa Zakonom, u Obrascu PPPDV iskazuje podatke o obračunatom PDV i poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 3 - u polju 103 iznos obračunatog PDV za promet po opštoj stopi PDV;

2) pod rednim brojem 4 - u polju 104 iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV;

3) pod rednim brojem 5 - u polju 105 zbir iznosa iz polja 103 i 104;

4) pod rednim brojem 10 - iznos poreske obaveze po osnovu PDV.

Članovi od 14. do 25. su brisani.

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su na sajtu Poreske uprave, u delu Novosti objavljena sledeća uputstva:

- Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV i

- Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV verzija II.

  Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je dana 06.07.2018. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 52/2018 objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, a koji je stupio na snagu 07.07.2018. godine.

Navedenim Pravilnikom  su izvšrene sledeće promene:

- U čl. 2. stav 1. Pravilnika, koji propisuje kada obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost, brisana je tačka 4), koja se odnosila na obavezu izdavanja računa kod prometa dobara i usluga koji ne podleže PDV.

- U istom članu izmenjen  je stav 2. koji sada glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, a koji se odnosi na promet dobara i usluga bez naknade, obveznik PDV izdaje račun za promet dobara i usluga bez naknade, i to za:

1) promet dobara i usluga iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;

2) promet dobara i usluga iz člana 6a Zakona;

3) promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu."

- Dopunjen je član 4a. stav 1. koji sada propisuje za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, uključujući i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, obveznik PDV može da izda račun:

1) pre prijema avansne uplate i izvršenog prometa tih usluga;

2) posle prijema avansne uplate, a pre izvršenog prometa tih usluga.

- Član 9. je dopunjen, dodaje se stav 4. koji glasi:

"Ako se prenos celokupne ili dela imovine iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade (član 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prenosa."

- Dalje je dodat novi član 9a Pravilnika koji glasi:

- "Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o iznosu naknade za taj promet.

- Ako se promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade (član 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prometa."

- Članu 11. Pravilnika dodat je stav 2. kojim je propisano:          

- "Ako se promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade    (član 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prometa."

- Izvršena je dopuna člana 24b Pravilnika, koji propisuje da za promet dobara i usluga koji u Republici Srbiji vrši strano lice koje nije odredilo poreskog punomoćnika, primalac dobara i usluga, kao poreski dužnik, sačinjava interni račun na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona, odnosno na dan kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji, i to:

1) promet dobara i usluga;

2) plaćanje, ako je naknada ili deo naknade plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga,

3) dopunjena je  i ona sada propisuje da izdavanje računa kod usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, uključujući i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice.     

   Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 052/2018 dana 06.07.2018. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 48/2018 od 22.06.2018. godine, objavljeni sledeći Pravilnici:

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

  Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je dana 29.03.2018. Vlada Republike Srbije donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privrednog prava („Službeni glasnik RS“ br. 28/18).

S tim u vezi, obaveštavamo vas da počev od 30.04.2018., prilikom podnošenja podnesaka Centru za velike poreske obveznike (zahteva, predloga, obrazaca, molbi, žalbi, predstavki, prigovora, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja) niste u obavezi da primenite pečat, osim ako to nije propisano zakonskim ili podzakonskim aktom.

Skrećemo vam pažnju da podnesak mora biti potpisan od strane lica koje je ovlašćeno za potpisivanje i to: zakonskog zastupnika, lica koje je ovlašćeni predstavnik po opštem aktu pravnog lica i punomoćnika.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

U vezi sa podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na povraćaj akcize plaćene pri uvozu derivata nafte koje uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, obaveštavamo vas sledeće:

Članom 19. stav 1. tačka 2) Zakona o akcizama („Sl. glasnik 22/01,...,30/18) propisano je da se akciza ne plaća na akcizne proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava,

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima,

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica,

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima.

Odredbama člana 5a Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koje prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/09,...,90/17) propisani su uslovi za oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 19. stav 1. tačka 2) Zakona koje proizvođač, odnosno uvoznik (obveznik) može da ostvari na derivate nafte koje prodaje.

Po ispunjenju uslova iz navedenog člana Pravilnika, uvoznik – ovlašćeni distributer derivata nafte, koji je obveznik Centra za velike poreske obveznike, može podneti  u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ovom Centru zahtev za povraćaj akcize.

Uz zahtev za povraćaj akcize uvoznik – ovlašćeni distributer derivata nafte dostalja:

- fotokopiju osnovne potvrde

- fotokopiju Obrasca SNA - službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, odnosno LNA - nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda,

- fotokopiju spiska službenih i privatnih vozila stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava za nabavku goriva,

- fotokopiju fakture.

Uvoznik – ovlašćeni distributer ima pravo na povraćaj akcize na derivate nafte do količine koja je navedena u spisku sačinjenom od strane Diplomatskog konzularnog predstavništva, koji je potpisan od strane šefa misije i overen pečatom misije, a zatim nadoveren u Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnih poslova potpisom odgovornog lica i pečatom Ministarstva.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 031/2018 dana 27.04.2018. godine objavljena Uredba o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

                                                                                                               Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 030/2018 dana 20.04.2018. godine objavljeni sledeći zakoni:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2018. godine, osim odredaba člana 4. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 

Centar za velike poreske obveznike

 

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 23/18 od 23.03.2018. godine objavljen  Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu, broj 110-00-00129/2018-04 od 19.03.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 018/2018 dana 09.03.2018. godine objavljeni usklađeni dinarski iznos akciza:

- USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

- USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini

U istom službenom glasniku objavljeni su sledeći Pravilnici:

- PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku

- PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu

- PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 018/2018 dana 09.03.2018. godine objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu. Pravilnik stupa na snagu 17.03.2017. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2018. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 3,10% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,10% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,19% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,45% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 3,12% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 3,33% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 5,84% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,58% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 12,97% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 8,21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(7) 4,41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(8) 4,16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Navedene kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Rok za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period februar 2018. godine je 15. mart. 2018. godine, na novom obrascu PP OAEL. Obračunski period je kalendarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošene električne energije. Poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju sastavljaju i podnose pravna lica i preduzetnici- snabdevači električne energije koji imaju licencu za obavljanje delatnosti snabdevanja električnom energijom u skladu sa Zakonom o energetici:

- kada snabdevaju kupce električne energije za njihovu krajnju potrošnju

- kada električnu energiju koriste za sopstvene potrebe

Obveznik akcize utvrđuje obavezu po osnovu akcize na električnu energiju tako što sabira:

- iznose obračunate akcize iz svih izdatih računa o isporučenoj električnoj energiji krajnjim kupcima u poreskom obračunskom periodu februar 2018. godine

- iznose obračunate akcize iz obračuna potrošnje električne energije za sopstvene potrebe u poreskom obračunskom periodu februar 2018. godine

Utvrđena obaveza unosi se u novi Obrazac PP OAEL - Poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju. Obrazac PP OAEL sastoji se iz tri dela:

1. Podaci o prijavi,

2. Podaci o obvezniku akcize,

3. Podaci o obračunatoj akcizi

Podsećamo vas da Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave možete naći na sajtu Poreske uprave u delu pravna lica među pravnim propisima u delu korisnička uputstva.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 020/2018 od 16.03.2018. godine objavljeni:

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, koji je u primeni od 17. marta 2018.godine,

Pravilnikizmenama i dopunama pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave, koji je u primeni od 24, marta 2018.godine, i

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica, koji je u primeni od 1. aprila 2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Odredbama člana 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/2001,...,92/2011) propisano je da je Dan državnosti Srbije – Sretenje određen kao državni praznik koji se praznuje neradno 15-og i 16-og februara.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da je rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza 19.02.2018. godine za:

- podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec,

- podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u januaru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo,

- plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec,

- plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca,

- podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec i

- podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na sajtu Poreske uprave u delu pregled propisa za pravna lica objavljeno Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV, broj 000-431-00-00040/2018-K0052 od 31.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ broj 7/2018 od  26.01.2018. godine objavljeni:

- Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 113/17), koji su u primeni od 1. februara 2018. godine i to:

 

usklađeni dinarski neoporezivi iznosi

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

67.145

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.511

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.592

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.150

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

12.746

2) u članu 18. stav 1:

 

– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

3.837

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.303

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

6.716

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

38.370

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom  Nove godine i Božića – tačka 8)

9.592

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

19.183

3) u članu 21a stav 2 – premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.757

4) u članu 83. stav 4 – pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.684

5) u članu 85. stav 1 – nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11)

12.746

- Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 113/17) iznosi 5.757 dinara i primenjuje se  od  1. februara 2018. godine.

- Ispravka iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 2/18), gde umesto broja: „3.951.855“ treba da stoji broj: „3.793.175“.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na Portalu E porezi, u delu Uputstva i obrasci, objavljeno Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, broj: 000-092-00-00012/2018-K0059  od 19.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na Portalu E porezi, u delu Uputstva i obrasci, objavljeno Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, broj: 000-092-00-00011/2018-K0059 od 10.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je izmenama i dopunama člana 85. stav 11. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br. 113/17) počev od 01.01.2018. godine, definisano da oporezivi prihod iz stava 1. tačka 12) ovog člana koji fizičko lice ostvari po osnovu primanja iz člana 9. ovog zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa, čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa. Dakle, ukinuto je priznavanje normiranih troškova za primanja iz člana 9. navedenog Zakona koja se isplaćuju preko neoporezivog iznosa i to:

- otpremnine kod odlaska u penziju,

- otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba u skladu sa Zakonom o radu, odnosno zaposlenom koji radi na poslovima za koje više ne postoji potreba ili postoji potreba smanjenja broja izvršilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje  način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

- otpremnine koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu rešavanja viška zaposlenih u postupku privatizacije u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije, preko iznosa utvrđenog tim programom,

- stipendije i krediti učenicima i studentima, u mesečnom iznosu do 11.176 dinara,

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, do 65.189 dinara

- naknade za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi preko mesečnog neoporezivog iznosa od 9.313 dinara.

Prilikom isplata otpremnina iz člana 9. Zakona iznad neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 20%. Osnovica poreza je oporezivi bruto prihod bez umanjenja za iznos normiranih troškova.

Prilikom isplata stipendija i kredita učenicima i studentima, pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, kao i naknade za ishranu – hranarine, na iznos preko neoporezivog iznosa obračunava se porez na druge prihode u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod bez umanjenja normiranih troškova.

Napominjemo da je novom tačkom 30) u članu 9. Zakona o porezu na dohodak građana propisano da kod isplate novčane pomoći licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja novčani ekvivalent za neki njegov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njegovu aktivnost u odnosu na davaoca  neoporeziv iznos je 12.375 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca. U slučaju da se isplati veći iznos od neoporezivog, razlika se brutira koeficijentom 1,25 ili se neto iznos podeli sa 0,80 i na bruto iznos se obračunava porez po stopi od 20%.

                                                                                   Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da se neoporezivi iznos od 15.000 dinara iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana primenjuje kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine, a neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine, shodno članu 49. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 113/17).                                                                                    

                                                                                        Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 2/18 dana 05.01.2018. godine objavljen iznos najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje:

- Najviša mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 329.330 dinara, i primenjuje se od 06.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 2/18 dana 05.01.2018. godine objavljen iznos najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje :

-  Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.053 dinara, i primenjuje se od  06.01.2018. godine

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje 

Obaveštavamo vas da je prema izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017), koji je u primeni od 25.12.2017.godine, propisan novi iznos takse na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku koja sada iznosi 1.880 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je   Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službenom glasniku RS“ br. 114/2017) propisan u Prilogu 1 − Plan računa za uplatu javnih prihoda, redni broj 211a, uplatni račun za akcizu na kafu proizvedenu u zemlju:

       

Akcize na kafu proizvedenu u zemlji

       

840

717521

843

11

Akciza na kafu proizvedenu u zemlji

53

4

PU

4

Pravilnik  stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

 Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 114/2017), koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

U skladu sa izmenama navedenog Pravilnika, ukida se evidencioni račun CVPO 840-1557845-53, što znači da se od 1. januara 2018.godine sve obavezeplaćaju na direktne budžetske račune (grupa 843).

Napominjemo da na konsolidovanom upitu stanja, za konkretan PIB i pojedinačni račun javnih prihoda, postoji određen poziv na broj odobrenja za plaćanje, po modelu 97.

                   Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Beograd, 25.12.2017. godine - Obaveštavamo vas da je objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 114/2017), koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

U skladu sa izmenama navedenog Pravilnika, ukida se evidencioni račun CVPO 840-1557845-53, što znači da se od 1. januara 2018.godine sve obaveze plaćaju na direktne budžetske račune (grupa 843).

Napominjemo da na konsolidovanom upitu stanja, za konkretan PIB i pojedinačni račun javnih prihoda, postoji određen poziv na broj odobrenja za plaćanje, po modelu 97.

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ objavljeni sledeći propisi:

 „Službeni glasnik RS“ br. 113/2017 od 17.12.2017. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 „Službeni glasnik RS“ br. 108/2017 od 01.12.2017. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

 „Službeni glasnik RS“ br. 96/2017 od 27.10.2017. godine

Iznos  najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje  koji iznosi 23.074 dinara i primenjuje se od 1. novembra 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 90/2017 od 06.10.2017. godine

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora i

PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje tromesečnog obračuna akcize za period 01.01.-30.06.2017. godine do 20.07.2017. godine, u skladu sa Zakonom o akcizama („Sl.glasnik RS“ br. 22/01,...,108/16) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl.glasnik RS“ br.3/05,...,101/16).

Takođe, obaveštavamo vas da je, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na  derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl.glasnik RS“ br.112/12,...,111/15), kao i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl.glasnik RS“, br. 38/13,....,101/16), rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti za period 01.01.-30.06.2017. godine najranije 20.07.2017. godine. Izuzetno, za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, podnosi se najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte  koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, tj. za juni mesec 2017. godine najranije 20.07.2017. godine.

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ objavljeni sledeći propisi:

„Službeni glasnik RS“ br. 88/2017 od 29.09.2017.godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

„Službeni glasnik RS“ br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

„Službeni glasnik RS“ br. 73/2017 od 28.07.2017. godine

Iznos najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koji iznosi 23.446 dinara i primenjuje se od 1. avgusta 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 61/2017 od 23.06.2017. godine

Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji  se primenjuju od 01.07.2017.godine

- U tarifnom broju 1. taksa na zahtev iznosi 310 dinara

- U tarifnom broju 6. taksa na žalbu iznosi 460 dinara 

- U tarifnom broju 11. taksa na uverenje iznosi 310 dinara

„Službeni glasnik RS“ br. 41/2017 od 28.04.2017. godine

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 21.906 dinara i primenjuje se od 1. maja 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 21/2017 od 10.03.2017.godine

Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

„Službeni glasnik RS“ br. 9/2017 od 10.02.2017. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

 „Službeni glasnik RS“ br. 7/2017 od 31.01.2017.godine

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

65.189

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.176

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.313

2) u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

– neoporezivi iznos zarade

11.790

3) u članu 18. stav 1:

 

– naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

3.725

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.236

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 4)

6.520

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 5)

37.252

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

9.313

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 7)

18.624

4) u članu 21a stav 2:

 

– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.589

5) u članu 83. stav 4:

 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.344

6) u članu 85. stav 1:

 

– nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 10)

12.375

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana stupaju na snagu 1. februara 2017. godine.

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini,                                                 

IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu  iznosi 3.808.440 dinara. 

IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu iznosi 3.953.503 dinara.

IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje:

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.229 dinara, a primenjuje se od 1. februara 2017. godine.                                                                           

 „Službeni glasnik RS“ br. 109/2016 od 30.12.2016.godine

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV i

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV.                                     

„Službeni glasnik RS“ br.108/2016 od 29.12.2016. godine

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

„Službeni glasnik RS“ br.107/2016 od 29.12.2016.godine

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;

„Službeni glasnik RS“ br. 101/2016 od 16.12.2016. godine

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o  načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju;

- Pravilnik o izmenama i dopunama  Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske pijave;

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji  električne  i toplotne energije ili u industrijske svrhe;

- Pravilnik o izmenama  Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica;

- Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.

Obaveštenje

Odredbama čl. 91. st. 1 tačka 2) Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 30/1997.. 18/2016) propisano je da ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Odredbama čl. 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) propisano je da se Nova godina 2017 godina, kao državni praznik, praznuje neradno  1, 2. i  3. januara 2017. godine.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da  je rok za izmirenje poreskih obaveza:

- u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o akcizama  obveznik akcize  za period  01.12. - 15.12.2016. godine je dužan da uplati obračunatu akcizu  do 30. decembara 2016. godine, s obzirom da  poslednji dan u mesecu pada u subotu, koja je neradan dan;

- u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  poslodavac je dužan da najkasnije do poslednjeg  dana u tekućem  mesecu uplati doprinose za prethodni mesec, a  u konkretnom slučaju  do 4-og januara 2017. godine.

Odeljenje za komunikaciju, servis poreskih obveznika i pravnu pomoć