Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom održani u Leskovcu, Valjevu i Užicu

Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom održani u Leskovcu, Valjevu i Užicu

štampaj

18. 03. 2019.

Poreska uprava Republike Srbije sa Privrednom komorom Srbije kontinuirano realizuje aktivnosti pod nazivom "Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije".

Poslednja tri sastanka održani su početkom marta u Leskovcu, Valjevu i Užicu za oko 140 privrednika koji posluju na području Jablaničkog, Pčinjskog, Kolubarskog, Mačvanskog i Zlatiborskog okruga.

Na skupovima su govorili predavači iz Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju: Biljana Uzelac Rajčić, Radmila Petković, Krstivoje Milanović i Tihomir Bešević.

Predavači Poreske uprave predstavili su najnovije izmene poreskih propisa usvojene u decembru 2018. godine, a koje se odnose na: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Na poslednja tri održana skupa najveći broj poslodavaca tražio je pojašnjenje na koji način zaposlenima evidentirati i obračunati troškove prevoza. Takođe, postavljali su pitanja u vezi sa zajmovima među povezanim pravnim licima, preknjižavanjem poreza, povraćajem akcize, najnovijom olakšicom za zapošljavanje, povraćajem PDV za kupovinu prvog stana.

Predstavnici Poreske uprave su istakli da Poreska uprava ulaže velike napore da uspostavi što bolju saradnju sa poreskim obveznicima. Informisali su privrednike o aktuelnoj reformi Poreske uprave, portalu e-porezi, šalterima „Vaš poreznik“, kao i o Kontakt centru koji pruža mogućnost poreskim obveznicima da putem telefona dobiju osnovne informacije o poreskim propisima i uslugama koje pruža Poreska uprava.

Predstavnici Privredne komore Srbije su na kraju svih predavanja anketirali prisutne privrednike koji su izuzetno pozitivno ocenili predavanja poreskih službenika.

Rukovodilac Centra za privredna pitanja Privredne komore Srbije Nevena Rakić kaže da su privrednici odlično prihvatili ovaj vid saradnje sa predstavnicima Poreske uprave i da već daje dobre rezultate u praksi.

"Predavači Poreske uprave su jasni i stručni, strpljivo i detaljno odgovaraju na sva pitanja koja postavljaju poreski obveznici.  Privrednicima je direktna komunikacija sa poreznicima izuzetno korisna i neophodna", ističe Nevena Rakić.

Ovaj vid saradnje između Poreske uprave Republike Srbije i Privredne komore Srbije definisan je sporazumom o saradnji  koji su zaključili direktor Poreske uprave Dragana Marković i predsednik  Privredne komore Srbije Marko Čadež. Cilj je da privrednici u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Poreske uprave prevaziđu nedoumice i probleme sa kojima se susreću u svom redovnom poslovanju a sve u cilju dobrovoljnog izmiranja poreskih obaveza. 

Saradnja Poreske uprave i Privredne komore Srbije nastaviće se i u narednom periodu.  Planirano je da se u aprilu održe „Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije“, u četiri Regionalne privredne komore.