Poreski kalendar

okt 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

10. 07. 2019.

Broj: 47-00029/2016-0215-014

Na osnovu člana 16. stav 1. i 3. i člana 160. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, ... i 95/2018), Ministarstvo finansija - Poreske uprave - Filijala Kikinda, donosi:

Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku POPOVIĆ DRAGANU, Vojvoda Stepa, Zmaj Jovina 18, JMBG 2606967840036, POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti - advokat Jelena Perović iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 59, PIB 101083744, u poreskom postupku kontrole obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost za poreski period 01.01.2013. - 31.03.2013. g, 01.04.2013. - 30.06.2013. g, 01.07.2013. - 30.09.2013. g, 01.10.2013. - 31.12.2013. g, 01.01.2014. - 31.03.2014. g, 01.04.2014. - 30.06.2014. g, 01.07.2014. - 30.09.2014. g, 01.10.2014. - 31.12.2014. g, 01.01.2015. - 31.03.2015. g, 01.04.2015. - 30.06.2015. g, 01.07.2015. - 30.09.2015. g, i 01.10.2015. - 31.12.2015. godine i poreza i doprinosa po odbitku - objedinjena naplata za period 01.01.2013. - 08.02.2016. godine, koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave - Filijala  Kikinda, broj 47-00029/2016-0215-000 od 08.02.2016. godine, zbog toga što se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u evidencionoj prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 55/2004 i 59/2013).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

 O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Kikinda, pokrenula je poreski postupak za kontrolu obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost za poreski period 01.01.2013. - 31.03.2013. g, 01.04.2013. - 30.06.2013. g, 01.07.2013. - 30.09.2013. g, 01.10.2013. - 31.12.2013. g, 01.01.2014. - 31.03.2014. g, 01.04.2014. - 30.06.2014. g, 01.07.2014. - 30.09.2014. g, 01.10.2014. - 31.12.2014. g, 01.01.2015. - 31.03.2015. g, 01.04.2015. - 30.06.2015. g, 01.07.2015. - 30.09.2015. g i 01.10.2015. - 31.12.2015. godine i poreza i doprinosa po odbitku - objedinjena naplata za period 01.01.2013. - 08.02.2016. godine, po nalogu broj 47-00029/2016-0215-000 od 08.02.2016. godine, u kome je stranka poreski obveznik iz dispozitiva ovog zaključka. Sačinjen je zapisnik o izvršenoj terenskoj kontroli broj: 47-00029/2016-0215-001 od 24.05.2016. godine. Radi otklanjanja nepravilnosti, doneto je rešenje broj: 47-00029/2016-0215-010 od 16.06.2016. godine, na koje je poreski obveznik izjavio žalbu. Rešavajući po žalbi, drugostepeni organ je poništio ožalbeno rešenje broj: 47-00029/2016-0215-010 od 16.06.2016. godine i predmet vratio na ponovni postupak i odlučivanje.

Kako je u poreskom postupku utvrđeno da se sedište poreskog obveznika ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u evidencionoj prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost, stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji da Poreska uprava u konkretnom predmetu poreskom obvezniku postavi zastupnika po službenoj dužnosti radi vođenja pokrenutog postupka.

Naime, odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku i u slučaju kada se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u evidencionoj prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost.

Sa napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službeni glasnik RS", br. 55/2004 i 59/2013).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupmika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

                                                                                                  

                                                                                                                        DIREKTOR                                  

                                                                                                                     Lazar Markov