Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

štampaj

16. 12. 2019.

Na osnovu člana 16. stav 1. i 3. i člana 160.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", broj 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18),   Ministarstvo finansija - Poreske uprave -  Filijala  Novi Beograd, donosi:

Z A K Lj U Č A K

 1. Poreskom obvezniku  USED CARS DOO, sa poslovnim sedištem u Beogradu, Novi Beograd, Vladimira Popovića broj 38-40 , PIB 111 145 337, POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti – advokat Aleksić M. Ana iz Beograda, Petra Zrinjskog broj 10,  u poreskom postupku kontrole po predmetu obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost  za period 01.11.2018. do 30.06.2019. godine, obračunavanja i plaćanja poreza i doprnosa po odbitku – objedinjena naplata za period 01.11.2018. do 30.06.2019. godine i obračunavanja i plaćanja poreza na dobit pravnih lica za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,  koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave -  Filijala  Novi Beograd  broj: 47-00194/2019-0013-000 broj predmeta: 2338332130 od 11.12.2019. godine.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve do okončanja u ovom poreskom postupku iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 59/13).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska uprava -  Filijala  Novi Beograd, pokrenula je poreski postupak po predmetu kontrole obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost  za period 01.11.2018. do 30.06.2019. godine, obračunavanja i plaćanja poreza i doprnosa po odbitku – objedinjena naplata za period 01.11.2018. do 30.06.2019. godine i obračunavanja i plaćanja poreza na dobit pravnih lica za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,  koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave -  Filijala  Novi Beograd  broj: 47-00194/2019-0013-000 od 11.12.2019. godine, u kome je stranka poreski obveznik iz dispozitiva ovog zaključka.

U postupku poreske  kontrole vršene od strane Sektora poreske policije utvrđeno je da osnivač privrednog društva Dejan Zajić nije bio upoznat da je na njegovo ime osnovano preduzeće, da je preduzeće registrovano na njegov izgubljeni pasoš kao i da u privrednom subjektu u momentu kontrole nije imenovano odgovorno lice.

Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 80779/2019  od 27.08.2019. godine usvojena je registraciona prijava koja se odnosi na registraciju promene zakonskih zastupnika: briše se: Dragan Cenić JMBG: 1005970731917, funkcija u privrednom subjektu: direktor, način zastupanja: samostalno. Registracija promene zakonskih zastupnika izvršena je na osnovu  Ostavke od 21.08.2019 godine. Dana 04.12.2019. godine Agencija za privredne registre objavila je obaveštenje da su se u skladu sa  odredbama člana 547. stav 1. Zakona o privrednim društvima stekli razlozi za prinudnu likvidaciju kod društva "USED CAR" D.O.O., iz razloga što je društvo ostalo bez zakonskog zastupnika.

Odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku u slučaju čije se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u prijavi za redistraciju propisanoj aktom iz člana 27. stav 3. ovog zakona ili u evidencionoj  prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost, kao i u slučaju kada zakonski zastupnik očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku ako je njegovo učešće obavezno.

Sa napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. i 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti  advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 121/2012).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

 

      

                                                                                                                         Direktor

                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Jelena Dangubić