Poreski kalendar

jun 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

štampaj

31. 12. 2019.

Na osnovu člana 16. stav 1. tačka 4. i člana 160. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 2/2012....86/2019), Ministarstvo finansija  - Poreska uprava -  Filijala  Kikinda, donosi:

Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku DOMONKOŠ RUDOLFU iz SENTE, ul. ARPADOVA br. 2, JMBG 1307951820026,POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti – advokat MIRJANA PEROVIĆ iz KIKINDE, ul. TRG SRPSKIH DOBROVOLjACA br. 59, PIB: 105256362, u postupku prinudne naplate poreskog duga, po osnovu rešenja i to: 231-433-09-01359/2017-J2S05 od 13.11.2017.g  zbog toga što poreski obveznik nije preuzeo poziv za stranku da učestvuje u ponovljenom poreskom postupku naplate poreskih obaveza po opomeni broj 338-433-4727/2012-30-1 od 14.11.2012. godine.  

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 59/2013).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska Uprava - Filijala Senta, pokrenula je poreski postupak za naplatu poreza na kapitalne dobitke opomenom broj 338-433-4727/2012-30-1 od 14.11.2012. godine koja je dostavljena poreskom obvezniku 20.11.2012. godine. Poreski obveznik nije izmirio poresku obavezu u ostavljenom roku iz opomene, niti je podneo zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga, pa mu je 13.11.2017. godine doneto rešenje o prinudnoj naplati poreske obaveze iz novčanog potraživanja broj 231-433-09-01359/2017-J2S05. Poreski obveznik je na ovo rešenje uložio blagovremenu i dopuštenu žalbu 21.11.2017. godine. 11.10.2019. godine rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije, Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak -Odeljenje za drugostepeni poreski postupak novi Sad broj 433-05-07542/2017-39, poništeno je rešenje  Ministarstvo finansija - Poreska Uprava - Filijala Senta broj 231-433-09-01359/2017-J2S05 od 13.11.2017. godine i naložen je ponovni postupak po istom. Postupajući po nalogu drugostepenog organa, poreskom obvezniku Domonkoš Rudolfu, iz SENTE, ul. ARPADOVA br. 2,  JMBG 1307951820026 upućen je poziv broj: službeno od 27.11.2019. godine radi učešća u postupku utvrđivanja odlučnih činjenica i okolnosti od značaja za razjašnjenje svih spornih upravnih stvari u predmetu naplate poreskih obaveza Ministarstvo finansija - Poreska Uprava - Filijala Senta broj 231-433-09-01359/2017-J2S05 od 13.11.2017. godine. Poreski obveznik nije preuzeo poziv za stranku koji je upućen na adresu  na kojoj je poreski obveznik prijavljen na prebivalište u MUP Srbije, te je konstatovano da poreski obveznik izbegava da učestvuje u poreskom postupku.

Kako je u poreskom postupku utvrđeno da poreski obveznik očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku, na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava po službenoj dužnosti iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika, stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji da Poreska uprava u konkretnom predmetu poreskom obvezniku postavi zastupnika po službenoj dužnosti radi vođenja pokrenutog postupka.

Naime, odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku i u slučaju kada poreski obveznik očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku.

Sa napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službeni glasnik RS", br. 59/2013).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

                                                                                                     

                                                                                                     DIREKTOR    

                                                                                                  Lazar Markov