Poreski kalendar

nov 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

17. 01. 2014.

( "Službeni glasnik RS" broj 111/13, 6/14 )

Na osnovu člana 40e Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13),

Vlada donosi

 Član 1.

Ovom uredbom uređuje se izvršavanje Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon), na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Član 2.

Na promet akciznih proizvoda koji obveznici akcize vrše sa teritorije Republike Srbije van teritorije APKM (u daljem tekstu: Republika van APKM) na teritoriju APKM, kao i na promet koji se vrši sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, primenjuje se Zakon, propisi doneti na osnovu Zakona i ova uredba.

Član 3.

(1) Na promet akciznih proizvoda koji izvrše obveznici akcize sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, akciza se ne obračunava i ne plaća, pod uslovom da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM.

(2) Kao dokazi da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su akcizni proizvodi istupili sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika akcize da je za promet akciznih proizvoda izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca akciznih proizvoda na poslovni račun obveznika akcize - isporučioca akciznih proizvoda.

(3) Ako obveznik ne obezbedi dokaz o prenosu novčanih sredstava iz stava 2. ovog člana do 15. u mesecu koji sledi mesecu u kojem je promet izvršen, dužan je da do poslednjeg dana tog meseca obračuna i plati akcizu za taj promet.

(4) Ako obveznik naknadno obezbedi dokaz iz stava 3. ovog člana, plaćena akciza smatra se više plaćenim porezom u smislu zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 4.

Na promet akciznih proizvoda koji se dopremaju sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, akciza se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Otpremanje, odnosno dopremanje akciznih proizvoda iz čl. 3. i 4. ove uredbe vrši se u skladu sa važećim propisima.

Član 5a

(1) U slučaju kada je lice nabavilo akcizni proizvod na teritoriji Republike van APKM neposredno od proizvođača akciznog proizvoda, a isti je otpremilo sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, ima pravo na refakciju plaćene akcize.

(2) Lice iz stava 1. ovog člana može da ostvari refakciju plaćene akcize ako je platilo račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom i ako poseduje dokaze da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM u smislu člana 3. stav 2. ove uredbe.

Član 5b

(1) Lice iz člana 5a ove uredbe ostvaruje refakciju plaćene akcize na osnovu pismenog zahteva koji podnosi nadležnom poreskom organu.

(2) Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom;

2) nalog za prenos ili drugi dokument o bezgotovinskom plaćanju računa iz tačke 1) ovog stava;

3) jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su akcizni proizvodi istupili sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave;

4) izvod iz poslovnog računa lica da je za promet akciznih proizvoda izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca akciznih proizvoda na poslovni račun lica - isporučioca akciznih proizvoda.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS", br. 48/01, 26/02, 139/04, 5/05, 15/05 i 27/05).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Uredba o dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
("Sl. glasnik RS", br. 6/14)

Član 2.

Lice koje je nabavilo akcizni proizvod na teritoriji Republike van APKM neposredno od proizvođača akciznog proizvoda pre stupanja na snagu ove uredbe, a isti je otpremilo sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM nakon stupanja na snagu ove uredbe, ima pravo na refakciju plaćene akcize, ukoliko ispunjava uslove za refakciju akcize propisane ovom uredbom.