Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Prodaja usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

Prodaja usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

Ministarstvo finansija Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Beograd, na osnovu člana 104. i člana 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj: 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr.zakon, 62/06 – dr.zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr.zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/2016 i 30/18), oglašava:

Prodaju usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

1. ODREĐUJE SE prodaja usmenim javnim nadmetanjem između ponuđača-kupca i Poreske uprave, pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole, frižidera, zamrzivača i sitne tehnike.

Prodaja usmenim javnim nadmetanjem po ovom oglasu, održaće se dana 08.05.2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama magacina Poreske uprave u Beogradu  - Leštane, Kružni put 38.

Ukupna početna vrednost svih vrsta i količina stvari koje se izlaže ovoj prodaji je 906.983,38 dinara, bez PDV-a.

Stvari koje se izlažu prodaji, određene su u količini i pojedinačnoj početnoj prodajnoj vrednosti na posebnoj specifikaciji. Specifikacija stvari  objavljena je na  oglasnoj tabli Poreske prave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd u Beogradu 27.marta 28-32, magacinu Poreske uprave Leštane ul. Kružni put br. 38, a može  se preuzeti i na  internet adresi purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari i nalazi se u prilogu ovog oglasa, a svakom potencijalnom kupcu biće dostavljen po zahtevu elektronskom poštom.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Na javnoj prodaji pravo nadmetanja imaju pravna lica, preduzetnici  i fizička lica koja ispune sledeće uslove:

- uplate depozit iznosu od  23.906,00 dinara, za artikle pod rednim brojem 31 specifikacije stvari, na uplatni račun broj: 840-1050804-22, za svrhu učešća u postupku javne prodaje. Depozit mora biti uplaćen najkasnije poslednjeg radnog dana koji prethodi danu održavanja licitacije, a dokaz o uplati dostaviti komisiji za prodaju u postupku licitacije.

- prijave se za učešće popunjavanjem obrasca Prijave za učešće na javnom nadmetanju (dobijaju je neposredeno pred početak prodaje);

- dostave Komisiji za prodaju, punomoćje za fizičko lice kada je podnosilac Prijave pravno lice, preduzetnik ili dokaz da je učesnik na prodaji zakonski zastupnik pravnog lica odnosno preduzetnika podnosioca Prijave.

- prilože na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijave za učešće na prodaji.

3. USLOVI PRODAJE

Javna prodaja, prvim usmenim javnim nadmetanjem, po ovom javnom oglasu sprovešće se, ako se jave najmanje dva ponuđača.

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

Stvari se prodaju isključivo u ukupnoj količini na jednoj šifri artikla.

Na prvom usmenom javnom nadmetanju stvari koje se izlažu prodaji, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja  ne može biti  niža od 60% od početne prodajne vrednosti. Vrednost robe postignuta usmenim javnim nadmetanjem predstavlja poresku osnovicu za obračun PDV-a.

Stvari koje se izlažu prodaji kupuju se u postojećem stanju,  tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koji su mu te stvari prodate, uvećanu za pripadajući porez na dodatu vrednost, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari. Ponuđačima koji nisu izgubili pravo na povrećaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana sprovedenog postupka prodaje.

Zainteresovana lica stvari mogu razgledati dana 04.05.2018. godine  u periodu od 9:00 do 11:00 časova 07.05.2018. godine u periodu od 11:00 do 14:00 časova, i 08.05.2018.godine u periodu od 9:00 časova do 10:45 časova  prostorijama  magacina Poreske uprave, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Beograd, u Beogradu – Leštane, Kružni  put br. 38.

Dodatne informacije  i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti na broj telefona 011/2638-949, a osobe za kontakt su Bogdan Vitas, bogdan.vitas@purs.gov.rs; Maja Bajović maja.bajovic@purs.gov.rs

 

r.br Roba šifra Roba naziv Šifra jedinice mere Količina Ponuđena cena Vrednost
1 117040390 Telefon Panasonic KOM 2,00 431,06 862,13
2 117040448 Telefon GE 29257 GE1 KOM 2,00 421,48 842,97
3 117040476 Slušalice CSAF 033173 KOM 3,00 103,84 311,52
4 117040477 Slušalice Maxel EC 150 KOM 2,00 107,21 214,41
5 117040478 Slušalice Maxel EC 250 KOM 5,00 107,21 536,03
6 117040479 Slušalice MDRE 755 KOM 2,00 119,16 238,32
7 117040482 Telefonski razdelnik KOM 6,00 21,32 127,91
8 117040571 Mobilni Prestigio 5044 KOM 2,00 5.210,07 10.420,14
9 117050084 Stajler Rowenta CF 2013 KOM 2,00 781,54 1.563,08
10 117050085 Stajler Rowenta CF 4010 KOM 2,00 1.515,24 3.030,48
11 117050087 Stajler Rowenta CF 7013 KOM 2,00 947,03 1.894,06
12 117050089 Stajler Rowenta PS 230 KOM 1,00 1.388,64 1.388,64
13 117050090 Stajler Rowenta PS 245 KOM 1,00 1.310,54 1.310,54
14 117050091 Stajler Rowenta TN 5020 KOM 1,00 1.978,00 1.978,00
15 117050097 Stajler Roventa CF 7013 KOM 1,00 1.104,60 1.104,60
16 117050098 Stajler Roventa CF 4012 KOM 2,00 2.069,54 4.139,08
17 117050105 Stajler Philips 4680 KOM 2,00 2.061,72 4.123,44
18 117070349 Fen Rowenta RWPH 330 KOM 1,00 768,95 768,95
19 117070353 Fen Rowenta RWPH 246 KOM 1,00 567,97 567,97
20 117070355 Fen Philips HP 4844 KOM 1,00 387,80 387,80
21 117070366 Fen Bosh THP 4301 KOM 1,00 814,91 814,91
22 117070374 Fen Vortex V 3308 KOM 1,00 387,66 387,66
23 117070378 Fen Vortex windy KOM 1,00 387,66 387,66
24 117070490 Klima Vivax ACP 09 CH 25 AEL KOM 1,00 14.929,59 14.929,59
25 117070491 Klima Vivax ACP 09 PT 25 HC KOM 1,00 14.929,59 14.929,59
26 117070521 Fen Beko BKK 2163 P KOM 1,00 1.028,93 1.028,93
27 117080047 Hladnjak za cpu sockat A/PC 370 KOM 21,00 207,87 4.365,26
28 117080085 Orman komandni za rashladnu komodu CARRE KOM 2,00 5.601,34 11.202,68
29 117080174 Mini zamrzivac Gorenje F 4071W KOM 1,00 13.868,26 13.868,26
30 117080177 Frizider mini Sogo W1-06 KOM 1,00 5.142,03 5.142,03
31 117080179 Zamrzivac LTH ZS 370(RP) KOM 16,00 14.940,80 239.052,80
32 117080180 Zamrzivac LTH ZS 210 KOM 8,00 13.606,80 108.854,40
33 117080181 Frizider Indesit B-13 KOM 1,00 17.326,81 17.326,81
34 117080185 Frizider Indesit P34FNS(SP)29777 KOM 3,00 20.224,57 60.673,71
35 117080187 Frizider Sogo KB 25 KOM 1,00 12.824,83 12.824,83
36 117080189 Frizider Indesit S 300(EU) KOM 3,00 18.372,39 55.117,18
37 117080190 Frizider Ariston MT 4512 NF (EX) KOM 1,00 22.517,39 22.517,39
38 117080191 Zamrzivac LTH ZC 290RP KOM 1,00 14.407,20 14.407,20
39 117080192 Frizider Indesit T2 (PS) 29697 KOM 1,00 16.878,70 16.878,70
40 117080193 Zamrzivac BTH ZS 290RP KOM 2,00 14.407,20 28.814,40
41 117080194 Frizider Indesit 33824 KOM 2,00 18.521,76 37.043,53
42 117080195 Frizider Indesit T3(SP) 29696 KOM 2,00 15.534,38 31.068,77
43 117080196 Frizider Indesit UF 430 (EU) KOM 3,00 14.389,22 43.167,67
44 117130150 Mis Genius Netscroll opticki KOM 1,00 35,04 35,04
45 117130151 Mis Infotech opticki KOM 46,00 35,04 1.611,70
46 117130152 Mis Sense Cristal opticki KOM 36,00 35,04 1.261,33
47 117130159 stampac HP Ink Jet 3550 KOM 1,00 1.313,56 1.313,56
48 117130160 Folija Folex U micropre KOM 1,00 138,40 138,40
49 117130202 USB čitač kartice KOM 3,00 121,92 365,75
50 117130203 USB kub KOM 1,00 210,83 210,83
51 117130206 IC port KOM 1,00 210,83 210,83
52 117130210 USB KOM 1,00 60,81 60,81
53 117130211 Disk Maxell CD-R8062 KOM 16,00 5,06 80,95
54 117130212 Disk Maxell CD R8052 XSH KOM 2,00 5,06 10,12
55 117130213 Disk Maxell DVD RB KOM 16,00 8,33 133,22
56 117130214 Disk Maxell CDRW80X4 KOM 10,00 5,06 50,60
57 117130216 Memorijska kartica Fuji DPC 1GB KOM 2,00 239,82 479,65
58 117140260 Kišobrani različiti za fotografisanje KOM 9,00 984,64 8.861,74
59 117140263 Stativi različiti za fotoaparate KOM 14,00 850,37 11.905,16
60 117140265 Foto glave različite za fotografisanje KOM 3,00 1.236,13 3.708,38
61 117140266 Sasečeni reflektori za fotografisanje KOM 1,00 1.772,49 1.772,49
62 117140267 Brol kišobran različit za fotografisanje KOM 6,00 984,64 5.907,83
63 117140268 Klapne za fotografisanje KOM 2,00 529,26 1.058,52
64 117140269 Šolje za fotografisanje KOM 1,00 47,36 47,36
65 117140270 Žilberice za fotografisanje KOM 3,00 426,25 1.278,75
66 117140271 Foto boks (platneni) za fotografisanje KOM 3,00 1.432,20 4.296,60
67 117140272 Okidač za rasvetu za fotografisanje KOM 4,00 895,13 3.580,50
68 117140273 Različiti led dodatak za fotografisanje KOM 4,00 318,89 1.275,55
69 117140274 Štipaljke za fotografisanje KOM 4,00 106,30 425,18
70 117140276 Multi ruka za fotografisanje KOM 1,00 212,59 212,59
71 117990098 Usisivac Sloboda 1000 W KOM 1,00 1.675,13 1.675,13
72 117990129 Masina za sisanje KOM 1,00 469,67 469,67
73 117990216 Usisivac afk bj 2000 KOM 1,00 3.763,27 3.763,27
74 117990242 Masazer SC-204 50W KOM 6,00 1.427,33 8.563,98
75 117990248 Mas.za sisanje ELT HS200 KOM 4,00 1.019,05 4.076,20
76 117990290 Depilator Philips HP 2843 KOM 1,00 873,54 873,54
77 117990291 Depilator Philips HP 2844 KOM 2,00 2.207,54 4.415,08
78 117990293 Fen Philips HP 4882 KOM 1,00 1.379,54 1.379,54
79 117990296 Depilator Philips HP 6408 KOM 1,00 2.065,86 2.065,86
80 117990297 Depilator Philips HP 6463 KOM 2,00 1.835,40 3.670,80
81 117990304 Trimer SA Philips KOM 1,00 1.287,54 1.287,54
82 117990305 Trimer SA Philips HQ 444 KOM 1,00 1.287,54 1.287,54
83 117990312 Usisivač Prestige DV 4299. KOM 2,00 3.449,54 6.899,08
84 117990316 Usisivač Imetec Smarty. KOM 3,00 1.693,54 5.080,62
85 117990325 Mašinica Philips HOG 164 KOM 1,00 1.704,01 1.704,01
86 117990326 Trimer bikini Philips HP 6362 KOM 1,00 1.467,40 1.467,40
87 117990327 Depilator Philips 4680 KOM 2,00 1.379,54 2.759,08
88 117990329 Depilator Philips HP 6463 KOM 2,00 1.835,40 3.670,80
89 117990334 Usisivač Imetec Smarty KOM 1,00 1.693,54 1.693,54
90 117990337 Fen Beko BKK 2168 KOM 4,00 1.471,54 5.886,16
91 117990339 Usisivač Imetec Mousz 7030 KOM 2,00 1.693,54 3.387,08
             
            906.983,38