Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Novi Pazar, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika ASMIRA  HASANOVIĆA iz Novog Pazara,na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002.... 30/18)  objavljuje

Oglas  o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

  1. ODREĐUJE SE DRUGI PUT PONOVLjENO PRVO ROČIŠTE  za prodaju nepokretnosti

putem  usmenog javnog nadmetanja i to:

 

 

R. br.

 

Opis nepokretnosti

 

Broj

K.P.

 

KO

 

Površina prema

katastru

 

Obim  udela

Tržišna vrednost po m2 u din.

 

Procenjena vrednost u din.

h

a

m2

 

 

1.

Šuma   3. klase

2

PARALOVO

/

/

4 112

1/1

100,00

411.200,00

2.

Šuma   3. klase

9

PARALOVO

/

/

6 151

1/1

100,00

615.100,00

3

Šuma   3. klase

28/1

PARALOVO

 

 

14 225

1/1

100,00

1.422.500,00

UKUPNO:

 

 

24 488

 

 

 2.448.800,00

 

upisane kao svojina poreskog obveznika ASMIRA  HASANOVIĆA iz Novog Pazara, ul. Svojbor br. 72, u Listu nepokretnosti broj: 113  kod Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Novi Pazar, KO PARALOVO, koje će se održati dana  14.08.2018.godine sa početkom u 10 časova, u kancelariji broj 36. Filijale Novi Pazar, ul.AVNOJ-a bb.

  1. 2.      Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je pravosnažnim rešenjem Poreske uprave – Filijale Novi Pazar br. 075-433-10-01091/2017-J4B05-3  od  20.03.2018. godine i na dan procene 13.03.2018. godine iznosi 2.448.800,00 dinara.
  2. 3.     Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.
  3. 4.     Nepokretnost nije opterećena pravom službenosti niti drugim teretima nepokretnosti.
  4. 5.     Nepokretnost se kupuje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.
  5. 6.     Na ovom ročištu putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, odnosno po ceni nižoj od 1.836.600,00 dinara.
  6. 7.     Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja polože depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti na račun Poreske uprave broj: 840-1700845-84 – (javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate) sa pozivom na broj:  97 17-075-1001978783953N
  7. 8.     Kupci ne mogu biti poreski obveznik i lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao ni sa njima povezana lica. Zabrana za ova lica odnosi se i na preprodaju kupljenih nepokretnosti, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana od dana po izvršenoj  prodaji.
  8. 9.     Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica.Fizička lica su u obavezi da donesu važeću ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetničke radnje. Lica koja se pojavljuju za ime i za račun drugih lica u obavezi su da donesu i ovlašćenja za učešće na javnom nadmetanju.

10. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja dostave uverenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od Poreske uprave nadležne prema sedištu-prebivalištu lica, koje ne može biti starije od 15 dana.

11. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od  dana zaključenja ročišta za usmenu javnu prodaju (član 111.stav 1.ZPPA). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

12. Lice koje ima zakonsko pravo preče kupovine nepokretnosti koja je izložena prodaji, ima prvenstvo nad najpovoljnijim ponuđačem na usmenom javnom nadmetanju, ako po zaključenju usmenog javnog nadmetanja izjavi na zapisnik o prodaji nepokretnosti da nepokretnost kupuje pod istim uslovima.   

13. Ovaj oglas o prodaji istaći na oglasnoj tabli Filijale Novi Pazar, objaviti na internet strani Poreske uprave i u dnevnim novinama „KURIR” i dostaviti poreskom dužniku, založnim poveriocima i licima koja imaju zakonsko pravo preče kupovine na nepokretnosti koja je predmet prodaje.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon broj: 020/317-032.