Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Sremska Mitrovica,  u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika na osnovu člana 99. i 104. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl.glasnik RS», br.80/2002 ... 30/2018), objavljuje

Oglas o  prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

 

  1. Određuje se DRUGO ročište -  prvi  put, za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja, popisanih pokretnih  stvari poreskog dužnika DOO  COSUN SEED, sa sedištem u Sremska Mitrovica, ulica Kralja Petra 1 br. 5-7,  PIB: 105728368, matični broj 20411074, i to:

Pokretne stvari koje imaju registracioni broj:R. b.

 

Vrsta  pokretne stvari

Reg. oznaka/broj

 

marka

 

Tip

Broj šasija

 

Broj motora

 

Godina proizvodnje

 

Snaga motora u KW

 

 

Rad. zap. motora u cm

 

Nosivost u kg.

 

 

 

Procenjena vrednost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

PUTNIČKO VOZILO

SM 025-OG

FORD

MONDEO 2.0 16V

 

 

2007

107

1999

2090

488.720,00

2. Ročište za prodaju popisanih pokretnih stvari održaće se 15.08.2018. godine, sa početkom  u 10.00 časova u prostorijama Poreske uprave Filijala Sremska Mitrovica, ul. Kralja Petra 1 br. 44, soba 24

3. Početna vrednost pokretnih stvari utvrđena je Zapisnikom o popisu broj 234-433-06-7385/2017 od 06.02.2018. godine.  

4. Usmenim javnim nadmetanjem, smatra se usmeno javno nadmetanje na kome učestvuju najmanje dva ponuđača. Ako  na nekom usmenoj javnom nadmetanju ne učestvuje najmanje dva ponuđača, usmeno javno nadmetanje se ponovo oglašava.

5. Na usmenom javnom nadmetanju  mogu učestvovati samo lica koja dostave uverenje o izmirenim poreskim obavezama. 

6. Na usmenom javnom nadmetanju na kome se prodaju pokretne stvari čija je pojedinačna vrednost preko 200.000,00 dinara, mogu učestvovati samo lica koja polože depozit u visini od 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari. Depozit se uplaćuje na račun 840-1700845-84 sa pozivom na broj 97 41 234 105728368.

7. Na drugom usmenom javnom nadmetanju pokretna stvar ne može se prodati po ceni nižoj od 30 % procenjene vrednosti.

8. Na vrednost prodatih pokretnih stvari , shodno čl. 38. Zakona o porezu na dodatu vrednost , Poreska uprava obračunava PDV

9. Poreski obveznik i lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari, zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

10. Pokretne stvari se kupuju u viđenom stanju bez mogućnosti njihovog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostatci i bez prava na naknadne reklamacije.

11. Oglas istaći na oglasnu tablu Filijale, objaviti na internet strani Poreske uprave i dostaviti poreskom obvezniku 

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon broj 022/611-214 lokal 118 ili 119.

DIREKTOR

Rade  Bančević