Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem – peti put

Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem – peti put

Ministarstvo finansija, Poreska uprava - Centrala, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Kragujevac, na osnovu člana 104. i 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (" Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr.zakon, 62/06-dr.zakon,,61/07,20/09,72/09-dr.zakon,53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18) , oglašava:

 Prodaju pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem – peti put

ODREĐUJE SE peto ročišteza prodaju prvim usmenim javnim nadmetanjem, pokretnih stvari oduzetih u postupku terenske kontrole od strane inspektora Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale Užice, rešenjem broj 47-00452/2016-0100-011 od 22.02.2017. godine.

Stvari koje se prodaju (đubrivo „Mineral forte plus“) nalaze se na čuvanju u magacinu Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac u Sobovici, Račanski put bb.

Ponovljena prodaja prvim usmenim javnim nadmetanjem, po ovom oglasu, održaće se  dana 09.10.2018. god. u 11.00 časova, u prostorijama  Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac, ulica 27.marta 14 u Kragujevcu.

Ukupna početna prodajna vrednost za đubrivo, ukupne količine 2.636 džakova od po 5kg, iznosi  5.799.200,00  dinara bez PDV.

Stvari koje se prodaju određene su po vrsti, količini i pojedinačnoj početnoj prodajnoj vrednosti. Oglas za prodaju objaviti na oglasnim tablama Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, u Kragujevcu, Ul. 27. marta 14, na internet strani Poreske uprave (www. poreskauprava.gov.rs) i u dnevnom listu „Kurir“, a oglas i obrazac „Prijava za učešće u prodaji “ mogu se svakom potencijalnom kupcu, po zahtevu koji stigne na e-mail milica.andrejic@purs.gov.rs, dostaviti i elektronskom poštom.

 2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća u prodaji usmenim javnim nadmetanjem imaju sva zainteresovana fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispune sledeće uslove:

-uplate depozit u visini od 10% od ukupne početne vrednosti u iznosu od 579.920.00  dinara na uplatni račun broj: 840-1049804-15 (poziv na broj: 47-00452/2016-0100-011 ), za svrhu učešća u postupku prodaje;

-uplata depozita od 10% se mora izvršiti najmanje jedan dan pre održavanja usmenog javnog nadmetanja, odnosno najkasnije 08.10.2018. godine.

-dokaz da je uplata depozita izvršena u odgovarajućem iznosu i na odgovarajući račun je izvod Uprave za trezor kod koje se vodi uplatni račun. Dokazivanje izvršene uplate depozita nije dozvoljeno drugim sredstvima.

- prijave se za učešće u prodaji usmenim javnim nadmetanjem dostavljanjem Komisiji za prodaju popunjenog obrasca Prijava za učešće u prodaji ;

- dostave Komisiji za prodaju punomoćje za fizičko lice, kada je podnosilac Prijave pravno lice dokaz da je učesnik u postupku prodaje usmenim javnim nadmetanjem zakonski zastupnik pravnog lica  podnosioca Prijave;

- stave na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijava za učešće u prodaji usmenim javnim nadmetanjem.

3. USLOVI PRODAJE

Javna prodaja usmenim javnim nadmetanjem, po ovom javnom oglasu sprovešće se ako se jave najmanje dva ponuđača.

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

Stvari koje se izlažu javnoj prodaji prvim usmenim javnim nadmetanjem, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja ne može biti niža od 60% od početne prodajne vrednosti.

Stvari se izlažu prodaji, kupuju se u postojećem – „viđenom stanju“, tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, a kontakt osobe je Milica Andrejić, telefon 064/84-23-883.

Zainteresovana lica mogu razgledati stvari koje se izlažu prodaji, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, uz prethodni dogovor sa kontakt osobom.