Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – drugi put

Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – drugi put

Ministarstvo finansija  - Poreska uprava - Filijala Niš, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika Maksimovvić Rajka vl. ugašene radnje „MAKS-DENT“, sa sedištem u Nišu, Zdravke Vučković 116, PIB 103561277, na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...30/18), dana 24.10.2018. godine, objavljuje:

 Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – drugi put

 1. Drugo ročište za prodaju nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Ulica i broj

Broj etaža

Broj K.P

Katastarska opština

Obim udela

Površina prema katastru

Utvrđena

vrednost  nepokretnosti u dinarima na dan procene

PO

PR

SP

PK

ha

a

m2

1

Voćnjak 4. klase

Kalač Brdo

 

 

 

 

9413/4

Niš-Bubanj

 

 

1/1

 

05

03

2.416.412,00

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.416.412,00

Utvrđena početna vrednost nepokretnosti za obim udela 1/1 iznosi 2.416.412,00 dinara.

Nepokretnosti su kao vlasništvo poreskog obveznika Maksimovvić Rajka vl. ugašene radnje „MAKS-DENT“, sa sedištem  u Nišu, Zdravke Vučković 116, PIB 103561277 upisane u Prepis  lista nepokretnosti broj12540 Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti u Nišu sa obimom udela 1/1 za katastarsku opštinu (KO) Niš-Bubanj.

Prodaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja-drugi put  će se održati  dana 06.11.2018. godine, sa početkom u 11:30 časova u Poreskoj Upravi - Filijali Niš u ulici Nikole Pašića broj 24. u kancelariji  broj 119.

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je izvršnim rešenjem ove Filijale broj: 128-433-10-11923/2016 od 03.09.2018. godine i na dan procene iznosi 2.416.412,00  dinara.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti  nepokretnosti , na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja  97 37127103561277N.

5. Na ovom ročištu nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti.

6. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze.

7. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, zabrana se odnosi i na, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

8. Kupac-najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja (član 111. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

9. Prodaja nepokretnosti se vrši u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

10. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave - Filijale Niš i u dnevnom listu ,,DANAS,,

 

 

                                                                                                                                             DIREKTOR

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Mića Jeremić