Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Sremska Mitrovica,  u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika na osnovu člana 105. i 108. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl.glasnik RS», br.80/2002 ... 95/2018) , objavljuje

Oglas o  prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

1.Određuje se PRVO ročište TREĆI put, za prodaju nepokretnosti  putem usmenog javnog nadmetanja, popisanih nepokretnosti poreskog dužnika  DOO COSUN SEED sa sedištem  u Sremska Mitrovica, ulica Kralja Petra 1 br. 5-7, PIB 105728368, matični broj 20411074, i to:

 

Redni broj

Opis nepokretnosti

Ulica i broj

Broj katastarske parcele

Katastarska opština

ZKUL br./List nepokretnosti br/Posedovni list br.

Površina prema katastru (ha,a,m2)

Početna vrednost nepokretnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

1

ZGRADA br. 1 ZA KOJU NIJE POZNATA NAMENA I ZEMLjIŠTE

Prolaz Zeleno drvo

4208/2

Sremska Mitrovica

20365

198m2

7.959.600,00

2

POSLOVNA ZGRADA ZA KOJU NIJE UTVRĐENA DELATNOST I ZEMLjIŠTE

Prolaz Zeleno drvo

4208/5

Sremska Mitrovica

8711

162m2

4.170.100,00

3

POSLOVNA ZGRADA ZA KOJU NIJE UTVĐENA DELATNOST I ZEMLjIŠTE

Prolaz Zeleno drvo

4208/6

Sremska Mitrovica

8711

167m2

4.742.800,00

 

 

 

 

 

 

 

16.872.500,00

2.Ročište za prodaju popisanih nepokretnosti održaće se 22.02.2019. godine, sa početkom  u 10.00 časova u prostorijama Poreske uprave Filijala Sremska Mitrovica, Kralja Petra Prvog br. 44, soba 24

3.Početna vrednost pokretnih stvari utvrđena je pravosnažnim Rešenjem ove Filijale broj 234-433-10-7386/2017-3 od 11.04.2018. godine.  

4.Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

5.Na usmenom javnom nadmetanju  mogu učestvovati samo lica koja dostave uverenje o izmirenim poreskim obavezama. 

6. Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja polože depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti napred navedenih nepokretnosti.  Depozit se uplaćuje na račun 840-1700845-84 sa pozivom na broj 97 52 234 105728368N.

7. Na prvom usmenom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati po ceni nižoj od 75 % početne vrednosti, odnosno 5.969.700,00 dinara za nepokretnost pod rednim brojem 1, 3.127.575,00 dinara za nepokretnost pod rednim brojem 2 i 3.557.100,00 dinara za nepokretnost pod rednim brojem 3.

8. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja. Ako kupac u određenom roku ne plati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom i kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita.

9. Poreski obveznik i lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

10. Na nepokretnosti prodatoj javnim nadmetanjem ili na drugi način ne postoji pravo reklamacije.

11.Oglas istaći na oglasnu tablu Filijale, objaviti na internet strani Poreske uprave, dnevnom listu Kurir 15.02.2019. godine i dostaviti poreskom obvezniku.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon broj 022/611-214 lokal 118 ili 119

 

DIREKTOR

Rade  Bančević