Poreski kalendar

sep 2023

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole putem prvog usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole putem prvog usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za postupanje sa robom, na osnovu člana 104. i člana 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02... 138/22), objavljuje:

O G L A S

o prodaji pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

putem prvog usmenog javnog nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje održaće se dana 31.05.2023. godine, sa početkom u 11:30 časova, u prostorijama Poreske uprave - Sektora za materijalne resurse Odeljenja za postupanje sa robom - Odseka za postupanje sa robom iz poreskog postupka u mestu rada Beograd, Leštane ulica: Kružni put br. 38.

Prodaju se stvari (tekstilna galanterija) po nazivu, količini i ceni, izkazanim u specifikaciji koja je prilog ovog oglasa ukupne početne prodajne vrednosti 762.307,00 dinara, a svakom potencijalnom kupcu biće dostavljena na upućen zahtev.

Stvari koje se prodaju, nalaze se na čuvanju u centralnom skladištu Poreske uprave Leštane, Kružni put 38.

USLOVI ZA UČEŠĆE  

Ukoliko je vrednost pokretnih stvari koje se prodaju veća od 200.000,00 dinara, ponuđač je dužan da najkasnije do 30.05.2023. godine  uplati depozit u visini od 10% utvrđene početne vrednosti na račun broj: 840-1176804-31 sa pozivom na broj odobrenja 01033, svrha uplate: učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja, idokaz o uplati dostavi komisiji za prodaju prilikom prijavljivanja za učešće javnoj prodaji. Lica koja uplatu izvrše nakon predviđenog roka neće moći da učestvuju na javnom nadmetanju.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju pokretnu stvar koja je predmet javne prodaje u dane 29. i 30. maja 2023. u vremenu od 11 do 14 časova, u prostorijama magacina Leštane, u Beogradu, ul. Kružni put  br. 38, uz prethodni dogovor sa magacionerom na telefon 064/8846-848, kao i na dan održavanja javne prodaje.

Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju pravna lica i preduzetnici.

Prijavljivanje za učešće na usmenom javnom nadmetanju vrši se popunjavanjem obrasca prijave za učešće na javnoj prodaji neposredno pred početak prodaje.

Prilikom podnošenja prijave za učešće na javnoj prodaji dužni su da Komisiji za prodaju prilože na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz prijave, zatim da dostave punomoćje za fizičko lice kada je podnosilac prijave pravno lice i preduzetnik, ili dokaz da je učesnik na prodaji zakonski zastupnik pravnog lica odnosno preduzetnika podnosioca prijave, kao i dokaz o uplati depozita u visini od 10% od ukupne početne vrednosti za pokretne stvari, i to u sledećem iznosu od: 76.231,00 dinara. Za sticanje prava učešća u ovom postupku prodaje potrebno je sve ove uslove ispuniti kumulativno.

USLOVI PRODAJE

Prodaja pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja, po ovom oglasu, sprovešće se ukoliko se jave najmanje dva ponuđača koja ispunjavaju uslove za učešće.

Na prvom usmenom javnom nadmetanju, pokretne stvari koje su predmet prodaje, se ne mogu prodati ispod  60% utvrđene početne vrednosti.

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

Stvari koje su predmet prodaje, prodaju se  isključivo u ukupnoj količini.  

Stvari se prodaju u viđenom stanju bez mogućnosti njihovog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostaci i bez prava na naknadne reklamacije.

Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj su mu prodate pokretne stvari uplati u roku od 8 dana od dana dostavljanja Zapisnika o prodaji pokretne stvari. Ako  kupac u određenom roku ne uplati vrednost za koju su mu stvari prodate, uvećanu za pripadajući porez na dodatu vrednost, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari. Ponuđačima koji nisu izgubili pravo na povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 dana od dana sprovedenog postupka prodaje.

Kupac obezbeđuje i snosi troškove preuzimanja pokretnih stvari, utovar i prevoz u prisustvu radnika Poreske uprave.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti radnim danima od 08 do 15 časova na broj telefona 011/2638-949 ili mejl maja.bajovic@purs.gov.rs ili bogdan.vitas@purs.gov.rs, a osobe za kontakt su Maja Bajović i Bogdan Vitas.

Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Odeljenja za postupanje sa robom u Beogradu, ul. Sremska br. 6  i na sajtu Poreske uprave (www.poreskauprava.gov.rs).