Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    ePorezi    Uputstva i obrasci

Uputstva i obrasci

Korisničko uputstvo za poreska uverenja

Elektronski servisi Poreske uprave - pristup

ePorezi - video o elektronskim servisima za poreske obveznike
Video uputstvo za pristupanje elektronskim servisima na portalu Poreske uprave

PGJO

Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem
Video uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem

PEP-IPJ

Poreska prijava PEP-IPJ 

Za PEP-IPJ prijavu postoji XML primer (PEP-IPJ XML primer.xml [XML | 2,8 KB]), koji možete iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vaše evidencije.

PPDG-1R

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti 

PP OA

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

PP OAEL

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave  

PP PDV

Za PP PDV prijavu postoji forma u XSD formatu PPPDV-20140626.xsd kao i XML primeri PPPDV-NoviXML, koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.  

Postupak podnošenja PP PDV prijave možete pogledati Video uputstvo za PP PDV

Za pregled obračuna za porez na dodatu vrednost (POPDV) postoji forma u XSD formatu PPPDV POPDV.xsd kao i XML primeri POPDV xml, koji se mogu koristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Forma POPDV obračuna primenjuje se od 1. jula 2018. godine, u skladu sa "Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV" („Službeni glasnik RS“, broj 90/2017, 119/2017 i 48/2018).

PPP-PD

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (PPP-PD) Primeri za Korisničko uputstvo i Primeri za obračun za PPP-PD prijavu.

Postupak podnošenja PPP-PD prijave možete pogledati Video uputstvo za PPP-PD

PDP

Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica (PDP)
Korisničko uputstvo za podnošenje PDP prijave (PDP) 

Za PDP prijavu postoji forma u XSD formatu (PDPPrijavaV.1.2.6.xsd) kao i XML primer (PDP-primer.xml), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

PPDG-2R

Korisničko uputstvo za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku PPDG 2R

PP OD-O

Za PP OD-O prijavu postoji forma u XSD formatu (PPODO-Prijava.xsd) kao i XML primeri prvobitne (PPODO.XML) i izmenjene (PPODO-izmenjena.XML) prijave, koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O

Postupak podnošenja PP OD-O prijave možete pogledati Video uputstvo za PP OD-O

PP OPO

Za PP OPO prijavu postoji forma u XSD formatu (PPOPO-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPOPO.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PP OPO prijave možete pogledati Video uputstvo za PP OPO

Video uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez od davanja u zakup sopstvene nepokretnosti - PP OPO

PDPO/S

Za PDPO/S prijavu postoji forma u XSD formatu (PPPDPOS-Prijava.xsd) kao i XML primeri (PPPDPOS.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PDPO/S prijave možete pogledati Video uputstvo za PDPO/S 

PP KDZN

Za PP KDZN prijavu postoji forma u XSD formatu (PPKDZN-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPKDZN.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PP KDZN prijave možete pogledati Video uputstvo za PP KDZN

PP PPNO

Za PP PPNO prijavu postoji forma u XSD formatu (PPPPNO-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPPPNO.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja PP PPNO 

IOSI

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Za IOSI prijavu postoji forma u  XSD formatu - IOSI prijava  kao i XML primer - IOSI primer

koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Obrazac PEP
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost – Obrazac PP PDV
Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima – Obrazac PPP PD
Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP
Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – Obrazac PPDG-2P