Poreski kalendar

dec 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    ePorezi    Informacije

Informacije

Portal "ePorezi" omogućava brzo, jednostavno i sigurno podnošenje poreskih prijava sa računara korisnika.

Pristup portalu "ePorezi" vrši se pomoću jedinstvene, specijalno dizajnirane aplikacije ePorezi koja se instalira na lokalni računar.

Prednosti elektronskog poslovanja su sledeće:

 • Brže, jednostavnije i lakše podnošenje poreske prijave;

 • Mogućnost podnošenja dokumenata svakog dana u nedelji bez obzira na geografsku lokaciju;

 • Prenos ovlašćenja po osnovu elektronskog poslovanja;

 • Korišćenje portala "ePorezi" je besplatno.

Za pristup portalu "ePorezi" neophodno je posedovati Kvalifikovani elektronski sertifikat sa elektronskim potpisom, koji dodeljuju akreditovana Sertifikaciona tela u Republici Srbiji.

Prilikom pristupa portalu unosi se jedinstveni PIN-kod Kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Vlasnik sertifikata pristupa portalu, odnosno elektronskim servisima portala za koji je ovlašćen od strane jednog ili više privrednih subjekata.

Putem portala "ePorezi" moguće je podneti sledeće elektronske forme poreskih prijava:

 • PPPDV –Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

 • PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

 • PPP – Pojedinačna poreska prijava

 • PP-PDP – Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

 • PPDG-2P – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

 • PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

 • PP OPO – Poreska prijava za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik

 • PP PDPO/S – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

 • PP KDZN – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

 • PP PPNO – Poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja

 • IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 • PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom obračunu akcize

 • PP OAKG – Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize

 • PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize

 • PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

 • PPDG1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

 • PPDG-1R – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

 • PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

 • PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

 • PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

 • PP OAEL – nova – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

 • PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize

 • PEP-IPJ – Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta

 • REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju

 • REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju

 • REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju

 • REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju

 • PPO-PDV – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (donacije)

 • MPPO-PDV – Zahtev – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (međunarodni ugovori)

 • ZPPO-PDV – Zahtev – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (krediti)

Pored podnošenja poreskih prijava, putem portala "ePorezi" moguće je izvršiti pregled prethodno podnetih poreskih prijava elektronskim putem, izvršiti uvid u poreske račune poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, obaviti postupak dodele/oduzimanja ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa.