Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    ePorezi    Najčešće postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja

1. Da li se podnošenje poreskih prijava elektronskim putem plaća i koliko?

Odgovor: Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem preko portala ePorezi je potpuno besplatno. Obveznik o svom trošku treba da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje poreskih prijava i čitač pametnih kartica.

2. Koje poreske prijave se mogu podneti elektronskim putem?

Odgovor: Putem portala ePorezi moguće je podneti sledeće poreske prijave:

 • PPPDV –Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

 • PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

 • PPP – Pojedinačna poreska prijava

 • PP-PDP – Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

 • PPDG-2P – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

 • PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

 • PP OPO – Poreska prijava za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik

 • PP PDPO/S – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

 • PP KDZN – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

 • PP PPNO – Poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja

 • IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 • PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom obračunu akcize

 • PP OAKG – Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize

 • PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize

 • PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

 • PPDG1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

 • PPDG-1R – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

 • PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

 • PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

 • PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

 • PP OAEL – nova – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

 • PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize

 • PEP-IPJ – Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta

 • REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju

 • REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju

 • REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju

 • REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju

 • PPO-PDV – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (donacije)

 • MPPO-PDV – Zahtev – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (međunarodni ugovori)

 • ZPPO-PDV – Zahtev – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (krediti)

Na portalu ePorezi moguće je ostvariti uvid u poreske kartice poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem.

3. Koji kvalifikovani elektronski sertifikat mogu da koristim i koji je najbolje da nabavim?

Odgovor: Poreski obveznici mogu koristiti bilo koji kvalifikovani elektronski sertifikat koji izdaje jedno od ovlašćenih Sertifikacionih tela u Republici Srbiji (PTT, Privredna komora Srbije, MUP, HALCOM ili E-Smart Systems). Poreska uprava se na isti način odnosi prema svim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima i tretira ih ravnopravno.

4. Da li postoji radno vreme portala ePorezi?

Odgovor: Elektronski servisi na portalu "ePorezi" dostupni su svakog dana u periodu od 6 časova ujutro do 24 časa u ponoć.

5.  Da li zakonski zastupnik firme mora da podnese PEP obrazac kako bi se registrovao za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom ?

Odgovor: Ne, zakonski zastupnici su već registrovani za elektronsko poslovanje.

6. Da li je moguće da jedna knjigovodstvena agencija vrši prijavu za više obveznika?

Odgovor: Moguće je da jedna knjigovodstvena agencija vrši prijavu za više različitih poreskih obveznika. Potrebno je da od svakog obveznika pojedinačno dobije ovlašćenje za elektronsko poslovanje predajom popunjenog PEP obrasca nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko zakonski zastupnik poreskog obveznika poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, on može dodeliti ovlašćenje licu iz knjigovodstvene agencije na samom portalu ePorezi u delu za dodelu ovlašćenja.

7. Da li je moguće ovlastiti više lica za podnošenje poreske prijave elektronskim putem?

Odgovor: Da, moguće je ovlastiti više lica za podnošenje poreske prijave elektronskim putem. Ovlašćenje se može dodeliti/oduzeti putem PEP obrasca kao i na samom portalu ePorezi.

8. Nabavili smo sertifikat, čitač kartica i sve smo uradili po uputstvu sa vašeg portala ali aplikacija za elektronskopodnošenje prijava ne može da pročita sertifikat?

Odgovor: Najčešći problem u ovakvim situacijama je izazvan nepravilnim podešavanjem samih kvalifikovanih elektronskih sertifikata, odnosno nedostatka potrebnog softvera koji treba da omoguće korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Sva sertifikaciona tela na svojim internet stranicama imaju neophodan softver kao i korisnička uputstva za instalaciju u upotrebu sertifikata.

Problem može da nastane kada instalirane softverske komponente na Vašem računaru, uglavnom one koje se odnose na upotrebu drugih elektronskih servisa koji koriste sertifikate, dođu u konflikt sa softverom Sertifikacionog tela i tada pored ispravne instalacije nije moguće pristupiti Portalu. Rešenje je instalacija softvera Sertifikacionog tela na računar koji se ne koristi za druge elektronske servise koji koriste elektronske sertifikate.

Problem može da se javi i ukoliko na svom računaru imate više od jednog čitača elektronskih kartica. Rešenje je ostaviti samo jedan čitač povezan na računar.

9. Kome mogu da se obratim za pomoć u vezi elektronskog podnošenja poreskih prijava ?

Odgovor: Za pomoć u vezi elektronskog podnošenja poreskih prijava možete se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700-007 ili 011-3310-111 (za pozive sa mobilnog telefona ili iz inostranstva).

Pomoć se može dobiti i putem adrese elektronske pošte putem eporezi@purs.gov.rs.

10. Kako da znam da je prijava na portalu uspešno podneta?

Odgovor: Uspešno podneta prijava putem portala ePorezi u delu za pregled prijava dobija status "Proknjižena" i dodeljen joj je jedinstven "Identifikacioni broj prijave" (guid broj).

11. Želim da podnesem izmenjenu poresku prijavu za PDV. Kako da to uradim?

Odgovor: Izmenjena poreska prijava za PDV podnosi se, kao i prvobitna, elektronskim putem preko portala ePorezi. Prilikom podnošenja izmenjene poreske prijave za PDV neophodno je navesti odgovarajući identifikator (identifikacioni broj ili bar-kod) prijave koju želite da izmenite.

12. Da li je preko portala ePorezi moguće dobiti i kartice o zaduženju porezom za imovinu?

Odgovor: Preko portala ePorezi nije moguće dobiti kartice poreza na imovinu jer je porez na imovinu od 01.01.2007.godine u nadležnosti Lokalne poreske administracije.

13. Poslali smo zahtev preko portala ePorezi za dobijanje sintetičkih kartica, dobili smo ih putem elektronske pošte, ali nismo dobili upit stanja koji se vodi na JMBG naših klijenata?

Odgovor: Sintetičke Kartice koje ste dobili putem portala ePorezi odnose se na stanja koje se vode na Vašem JMBG (kao zakonskog zastupnika vaše firme) i Vašem PIB, kao i na PIB-ovima vaših klijenata za koje ste dobili poresko punomoćje. Stanja računa koji se vode na JMBG vaših klijanata niste u mogućnosti da dobijete jer se ovlašćenje koja imate odnose samo za njihov PIB.\

14. Da li svaki zakonski zastupnik u firmi za koje imamo ovlašćenje za podnošenje prijava mora da ima kvalifikovani digitalni sertifikat?

Odgovor: Svi zakonski zastupnici su automatski registrovani za elektronsko poslovanje i oni, ako to žele, mogu da poseduju kvalifikovani elektronski sertifakat i da podnose prijave putem portala ePorezi. Svakom zakonskom zastupniku kvalifikovani elektronski sertifikat daje mogućnost da putem portala ePorezi izvrše dodelu ovlašćenja trećem licu za elektronsko podnošenje poreskih prijava. Posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za zakonske zastupnike nije obaveza, jer ovlašćenja za elektronsko podnošenje poreskih prijava mogu da dodele nekom trećem licu putem PEP obrasca.

15. Da li za svakog klijenta, za koga hoćemo da podnosimo prijave, moramo da posedujemo kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. za 50 klijenata – 50 sertifikata)?

Odgovor: Svako lice koje koristi elektronske servise Poreske uprave i podnosi prijave putem portala ePorezi mora da poseduje jedan kvalifikovani elektronski sertifakt. Za svakog klijenta za koga obavljate podnošenje poreskih prijava morate biti ovlašćeni putem PEP obrasca i na taj način bivate povezani sa Vašim klijentima u sistemu Poreske uprave – koliko klijenata, toliko PEP obrazaca. Za podnošenje poreskih prijava putem portala ePorezi za sve Vaše klijente možete korisiti jedan kvalifikovani elektronski sertifikat.

16. Od sertifikacionog tela dobili smo odgovor da ne mogu da nam izdaju kvalifikovani elektronski sertifikat na PIB firme/knjigovodstvene agencije. Kakva je procedura u tom slučaju?

Odgovor: Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje isključivo na fizičko lice, odnosno na njegovo ime i prezime i njegov JMBG. Kvalifikovani elektronski sertifikat se ne povezuje sa firmom/knjigovodstvenom agencijom u kojoj lice radi, obzirom da je predviđeno da samo fizičko lice može da podnese i potpiše poresku prijavu putem portala ePorezi.\

17. Da li je moguće da jedno lice ima ovlašćenje za podnošenje PPPDV prijava, a drugo lice za podnošenje PPPPD prijava?

Odgovor: Da, moguće je. Izmenjeni PEP obrazac (deo 4.) omogućava dodelu/oduzimanje obima ovlašćenja za različite vrsta poreskih oblika. Takođe, svaki zakonski zastupnik, ukoliko poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat, može i putem portala ePorezi odabrati nivo ovlašćenja koji želi da dodeli ili oduzme određenom licu za jedan ili više poreskog oblika.

18. Da li po podnošenju poreske PDV prijave putem portala ePorezi moramo odmah i da štampamo potvrdu o uspešnoj predaji?

Odgovor: Štampanje podnetih PDV prijava i potvrda o uspešnom podnošenju prijave nakon njenog podnošenja nije obaveza poreskog obveznika. Svaki poreski obveznik može štampati svoje PDV prijave ili potvrde o uspešnom podnošenju PDV prijave radi čuvanja tih dokumenata u sopstvenoj arhivi i navedena dokumenta nije potrebno dostavljati Poreskoj upravi u štampanom obliku.

Na portalu ePorezi nalazi se arhiva podnetih PDV prijava koju možete pregledati u svakom trenutku i štampati potrebne prijave i potvrde. Prijave se na portalu čuvaju onoliko dugo koliko je to propisano zakonskim odredbama.