Poreski kalendar

jul 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica

Fizička lica

IZRAČUNAVANjE KONTROLNOG BROJA

Osnov za kontrolu podatka poziv na broj odobrenja se nalazi u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Sl. glasnik RS 88/2002), u daljem tekstu Pravilnik, u tački 4.

Konstrukcija računa za uplatu javnih prihoda je:

840–RRRRRR 843–KK– direktni računi za uplatu javnih prihoda

840-1557 845–53- račun za uplatu jav. prih. Centra za velike poreske obveznike

840-R 846–KK– račun za uplatu javnih prihoda fizičkih lica i preduzetnika

RRRRRR – predstavlja partiju računa za uplatu javnih prihoda, kolona 2 iz priloga 1 Pravilnika (npr. 711111–Porez na zarade za uplatni račun 840–711111843–52),

R–predstavlja oznaku vrste javnog prihoda (npr. 1 – Prolazni račun za uplatu poreza, taksi i samodoprinosa na dohodak građana za uplatni račun 840–1846–22)

Kontrola poziva na broj odobrenja se vrši kod svih uplata na navedene račune (843, 845 i 846).

Kod uplata koje se vrše na račune 843 i 846, obavezni model poziva na broj je 22 ili 97.

 

Struktura poziva na broj za model 22 je:

OOO–ŠIFRA OBVEZNIKA (do 7 numeričkih mesta) K

OOO–oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

ŠIFRA OBVEZNIKA - oznaka pod kojom se obveznik vodio u RUJP-u, koja ima do 7 numeričkih mesta bez vodećih nula, sa dodatkom kontrolne cifre K

K–kontrolni broj izračunat po modulu 11 SUB za šifru obveznika (ponderisanje s leva u desno, u iteracijama od 7 do 2, oznaka opštine ne ulazi u izračunavanje kontrolnog broja). Zbir proizvoda deli se brojem 11, ostatak deljenja oduzima od broja 11 i dobijeni rezultat je kontrolni broj. Kada je rezultat 10 kontrolni broj je nula, odnosno kada je rezultat 11 kontrolni broj je 1.

 

Struktura poziva na broj za model 97 je:

KK-OOO–ID OBVEZNIKA (do 14 alfanumeričkih mesta sa vodećim nulama)

KK–kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i ID OBVEZNIKA, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO–oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

ID OBVEZNIKA-oznaka pod kojom se obveznik vodi u Poreskoj upravi (poreski identifikacioni broj, šifra obveznika, JMBG ili drugo)

 

Kod uplata koje se vrše na račun 840-1557845-53 – Centar za velike poreske obveznike, obavezni model poziva na broj je 97.

 

Struktura poziva na broj za model 97 je:

KK-OOO–PIB (9 numeričkih mesta)–ŠIFRA JAVNOG PRIHODA (od 5 do 6 numeričih cifara)

KK–kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i poreski identifikacioni broj – PIB i ŠIFRA JAVNOG PRIHODA, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO–oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

PIB-oznaka pod kojom se obveznik vodi u Poreskoj upravi (Poreski Identifikacioni Broj)

ŠIFRA JAVNOG PRIHODA–oznaka vrste javnog prihoda iz priloga 1 Pravilnika, s tim što se upisuju oznake prihoda iz kolone 2, priloga 1 Pravilnika, bez prve cifre «7» (5 numeričih cifara) i, eventualno, još jedna cifra oznake načina izvršenja tog javnog prihoda

Kontrola šifre opštine se vrši u zavisnosti od GFS računa kolona 2 priloga 1 Pravilnika i oznake u koloni 9, priloga 1 Pravilnika.

Oznaka 1 za sve opštine 001-004, 006-046, 048-063, 065-070, 072-089, 091-105, 107-123, 201-224, 301, 302-322, 324-331, Oznaka 2 za gradove 501, 511, 521, 531, 541, Oznaka 3 za autonomne pokrajine 581, 591,Oznaka 4 za republiku 601, 701, Oznaka 5 za SRJ 928, 933, 901.

Šifre osnova plaćanja se koriste, iz kolone 7 priloga 1, Pravilnika, sa dodatkom šifre oblika plaćanja, kako je objašnjeno u tački 4, podtačka 4. Pravilnika, za popunjavanje šifre plaćanja na nalogu.

 

NAPOMENA VAŽNO !

Broj modela 22 u elektronskom obliku zadržava strukturu unetog zapisa tj. prvi deo poziva na broj je razdvojen crticom od drugog dela koji je jedinstven zajedno sa kontrolnim brojem i tako se prenosi u elektronskom zapisu.

Poziv na broj označen brojem modela 97 se u elektronskom zapisu iskazuje u nizu bez crtica odnosno razmaka, a prema Odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa Službeni list broj 29.

U postupku kontrole Poziva na broj voditi računa o vezi GFS računa (kol 2 Priloga 1 Pravilnika) i nivoa uplate (kol 9 Priloga 1 Pravilnika) da li se upisuje šifra opštine za nivo 1, šifra odgovarajućeg grada za nivo 2, pokrajine za za nivo 3, republike za nivo 4 i savezne države za nivo 5. Isto tako proveriti da li je za određeni GFS obavezan podatak iz kolone 10 Priloga 1 Pravilnika (ovo se odnosi samo za model 97).

Broj

U polje 'Broj' se unosi numerički podatak (bez razmaka, crtica i sl.).