Poreski kalendar

mar 2023

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Fizička lica    PDV    Opšte o PDV-u

Opšte o PDV-u

Šta je PDV?
Kako se evidentirati za PDV?
Vodič za PDV
Kako popuniti PDV prijavu?

PRIMERI PDV

Šta je PDV (porez na dodatu vrednost)?

 • PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara
 • Porez na dodatu vrednost je porez na potrošnju kojim se zamenjuje postojeći porez na promet proizvoda i usluga
 • U svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa obračunava se i plaća porez na onaj deo vrednosti koji je dodat u toj fazi

Zašto PDV?

 • Uspostavljanje prihodno efikasnijeg i pravednijeg poreza na potrošnju
 • Efikasan u borbi protiv sive ekonomije
 • Neutralnost u spoljnotrgovinskim transakcijama
 • Uveden je u Srbiji od 01.01.2005. godine
 • Preduslov učlanjenja u EU

Kako funkcioniše PDV

 

Predmet oporezivanja

 • Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti
 • Uvoz dobara u Republiku (unos dobara u carinsko područje Republike)

PDV se ne plaća (ne smatra se prometom dobara i usluga)

 • Prenos celokupne ili dela i movine, sa ili bez naknade, ako je sticalac poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost,
 • Prenos prava svojine na polovnim motornim vozilima, odnosno plovnim objektima ako prenosilac nije poreski obveznik,
 • Besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama kupcima,
 • Davanje poklona manje vrednosti

Poreski obveznik

 • Lice koje obavlja promet dobara i usluga ili uvozi dobra u okviru obavljanja svoje delatnosti kao trajne aktivnosti u cilju ostvarivanja prihoda
 • Republika i njeni organi i posebne organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave kao i pravna lica osnovana u cilju obavljanja poslova iz delokruga organa državne uprave nisu obveznici

Poreski dužnik

 • Poreski obveznik,
 • Poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinici, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici,
 • Primalac dobara i usluga ako strano lice ne odredi poreskog punomoćnika,
 • Lice koje u računu iskaže PDV a nije dužan da obračunava i plaća PDV i
 • Lice koje uvozi dobro

Nastanak poreske obaveze

 • Danom kada je najranije izvršena jedna od sledećih radnji:

– Promet dobara i usluga,
– Naplata,
– Danom obaveze plaćanja carinskog duga

Poreska stopa

 • Opšta stopa 20%
 • Posebna stopa 8% (čl.23)

Poreska oslobođenja

 • Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl.24)
 • Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl.25)
 • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl.26)

Prethodni porez

 • PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćen prilikom uvoza koji obveznik može da odbije od PDV-a koji duguje
 • Uslovi za odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez se odbija od dugovanog PDV-a u istom poreskom periodu, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom

Pravo na srazmerni odbitak prethodnog poreza

 • Odgovara učešću prometa dobara i usluga sa pravom na odbitak, u koji nije uključen PDV u ukupnom prometu u koji nije uključen PDV (procenat srazmernog odbitka - utvrđuje se kumulativno od 1.januara do isteka poreskog perioda za koji se podnosi prijava)
 • Srazmerni poreski odbitak se utvrđuje primenom procenta srazmernog odbitka na iznos prethodnog poreza, koji se može odbiti

Poseban postupak oporezivanja

 • Mali poreski obveznici (čl.33.) - ispod 8.000.000,00 din. ukupnog prometa
 • Poljoprivrednici (čl.34)
 • Turistička agencija (čl.35)
 • Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (čl.36)

Obaveze poreskih obveznika

 • Da podnesu evidencionu prijavu, a rok za sve poreske obveznike je 30.09.2004. god.
 • Da izdaju račune,
 • Da vode evidenciju
 • Da obračunavaju i plaćaju PDV i podnose poreske prijave

Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV-a

 • Poreski period

– kalendarski mesec
– kalendarsko tromesečje

 • Podnošenje poreske prijave se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda na propisanom obrascu, a podnosi se bez obzira da li obveznik ima obavezu plaćanja PDV-a
 • Plaćanje PDV-a se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda

Povraćaj i refakcija poreza

 • Povraćaj poreza

– 45 dana, odnosno 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvu

 • Refakcija PDV-a

– stranom obvezniku (uslov uzajamnosti),
– humanitarne organizacije,
– strani donatori,
– strani državljani

Prelazne i završne odredbe

Pravo na umanjenje poreske obaveze

 • Ako je obveznik za izdate račune ili primljene avanse zaključno sa 31. decembrom 2004. godine platio porez na promet, a promet dobara, odnosno usluga je nastao od 1. januara 2005. godine, može da umanji poresku obavezu u poreskom periodu za iznos poreza na promet za isporučena dobra i usluge
 • Na zalihe se ne plaća PDV

Popis

 • Obveznici PDV-a koji na zalihama imaju duvanske prerađevine, alkoholna pića, kafu, motorni benzin, dizel gorivo i lož ulje, namenjenih daljem prometu a nabavljeni su sa porezom na promet, koji je plaćen preko kupovne cene ili pri uvozu:

– obavezno vrše popis na dan 31.12.2004. godine
– utvrđeni iznos poreza može da koristi kao prethodni porez, srazmerno izvršenom prometu
– do 15.01.2005. godine, popisne liste da dostavi poreskom organu

 • Građevinci:

– 31.12.2004. god. da izvrše popis novoizgrađenih objekata i objekata čija je izgradnja u toku,
– novoizgrađeni objekti koji do 31.12.2004. nisu isporučeni ili plaćeni oporezuju se u skladu sa porezom na imovinu,
– za objekte čija je izgradnja u toku, vrednost na dan 31.12.2004. god. se oporezuje porezom na imovinu, a vrednost nastala od 01.01.2005.god. PDV-om
– do 15.01.2005. popisne liste dostavljaju se poreskom organu

vrh strane