Poreski kalendar

dec 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    PDV    Opšte o PDV-u

Opšte o PDV-u

Šta je PDV?
Kako se evidentirati za PDV?
Vodič za PDV
Kako popuniti PDV prijavu?

PRIMERI PDV

Šta je PDV (porez na dodatu vrednost)?

 • PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara
 • Porez na dodatu vrednost je porez na potrošnju kojim se zamenjuje postojeći porez na promet proizvoda i usluga
 • U svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa obračunava se i plaća porez na onaj deo vrednosti koji je dodat u toj fazi

Zašto PDV?

 • Uspostavljanje prihodno efikasnijeg i pravednijeg poreza na potrošnju
 • Efikasan u borbi protiv sive ekonomije
 • Neutralnost u spoljnotrgovinskim transakcijama
 • Uveden je u Srbiji od 01.01.2005. godine
 • Preduslov učlanjenja u EU

Kako funkcioniše PDV

 

Predmet oporezivanja

 • Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti
 • Uvoz dobara u Republiku (unos dobara u carinsko područje Republike)

PDV se ne plaća (ne smatra se prometom dobara i usluga)

 • Prenos celokupne ili dela i movine, sa ili bez naknade, ako je sticalac poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost,
 • Prenos prava svojine na polovnim motornim vozilima, odnosno plovnim objektima ako prenosilac nije poreski obveznik,
 • Besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama kupcima,
 • Davanje poklona manje vrednosti

Poreski obveznik

 • Lice koje obavlja promet dobara i usluga ili uvozi dobra u okviru obavljanja svoje delatnosti kao trajne aktivnosti u cilju ostvarivanja prihoda
 • Republika i njeni organi i posebne organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave kao i pravna lica osnovana u cilju obavljanja poslova iz delokruga organa državne uprave nisu obveznici

Poreski dužnik

 • Poreski obveznik,
 • Poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinici, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici,
 • Primalac dobara i usluga ako strano lice ne odredi poreskog punomoćnika,
 • Lice koje u računu iskaže PDV a nije dužan da obračunava i plaća PDV i
 • Lice koje uvozi dobro

Nastanak poreske obaveze

 • Danom kada je najranije izvršena jedna od sledećih radnji:

– Promet dobara i usluga,
– Naplata,
– Danom obaveze plaćanja carinskog duga

Poreska stopa

 • Opšta stopa 20%
 • Posebna stopa 8% (čl.23)

Poreska oslobođenja

 • Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl.24)
 • Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl.25)
 • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl.26)

Prethodni porez

 • PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćen prilikom uvoza koji obveznik može da odbije od PDV-a koji duguje
 • Uslovi za odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez se odbija od dugovanog PDV-a u istom poreskom periodu, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom

Pravo na srazmerni odbitak prethodnog poreza

 • Odgovara učešću prometa dobara i usluga sa pravom na odbitak, u koji nije uključen PDV u ukupnom prometu u koji nije uključen PDV (procenat srazmernog odbitka - utvrđuje se kumulativno od 1.januara do isteka poreskog perioda za koji se podnosi prijava)
 • Srazmerni poreski odbitak se utvrđuje primenom procenta srazmernog odbitka na iznos prethodnog poreza, koji se može odbiti

Poseban postupak oporezivanja

 • Mali poreski obveznici (čl.33.) - ispod 8.000.000,00 din. ukupnog prometa
 • Poljoprivrednici (čl.34)
 • Turistička agencija (čl.35)
 • Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (čl.36)

Obaveze poreskih obveznika

 • Da podnesu evidencionu prijavu, a rok za sve poreske obveznike je 30.09.2004. god.
 • Da izdaju račune,
 • Da vode evidenciju
 • Da obračunavaju i plaćaju PDV i podnose poreske prijave

Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV-a

 • Poreski period

– kalendarski mesec
– kalendarsko tromesečje

 • Podnošenje poreske prijave se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda na propisanom obrascu, a podnosi se bez obzira da li obveznik ima obavezu plaćanja PDV-a
 • Plaćanje PDV-a se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda

Povraćaj i refakcija poreza

 • Povraćaj poreza

– 45 dana, odnosno 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvu

 • Refakcija PDV-a

– stranom obvezniku (uslov uzajamnosti),
– humanitarne organizacije,
– strani donatori,
– strani državljani

Prelazne i završne odredbe

Pravo na umanjenje poreske obaveze

 • Ako je obveznik za izdate račune ili primljene avanse zaključno sa 31. decembrom 2004. godine platio porez na promet, a promet dobara, odnosno usluga je nastao od 1. januara 2005. godine, može da umanji poresku obavezu u poreskom periodu za iznos poreza na promet za isporučena dobra i usluge
 • Na zalihe se ne plaća PDV

Popis

 • Obveznici PDV-a koji na zalihama imaju duvanske prerađevine, alkoholna pića, kafu, motorni benzin, dizel gorivo i lož ulje, namenjenih daljem prometu a nabavljeni su sa porezom na promet, koji je plaćen preko kupovne cene ili pri uvozu:

– obavezno vrše popis na dan 31.12.2004. godine
– utvrđeni iznos poreza može da koristi kao prethodni porez, srazmerno izvršenom prometu
– do 15.01.2005. godine, popisne liste da dostavi poreskom organu

 • Građevinci:

– 31.12.2004. god. da izvrše popis novoizgrađenih objekata i objekata čija je izgradnja u toku,
– novoizgrađeni objekti koji do 31.12.2004. nisu isporučeni ili plaćeni oporezuju se u skladu sa porezom na imovinu,
– za objekte čija je izgradnja u toku, vrednost na dan 31.12.2004. god. se oporezuje porezom na imovinu, a vrednost nastala od 01.01.2005.god. PDV-om
– do 15.01.2005. popisne liste dostavljaju se poreskom organu

vrh strane