Poreski kalendar

dec 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Poreske prijave i obrasci

Poreske prijave i obrasci

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva
Obrazac IKPS-PPAP

Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
Obrazac PR-3

Prijava za promenu  - dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidentga
Obrazac PPR-3

Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za fizičko lice nerezidenta
Obrazac OPR-3

Potvrda o obavezi                                                                                                                                                      Obrazac POO

Potvrda o dugu                                                                                                                                                            Obrazac PDU

Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja                                                                                                                                                                               Obrazac IOK

Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica
Obrazac PPD

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), i 7) Zakona o akcizama za period od __.__.20__.  godine do __.__.20__. godine
Obrazac REF-G

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), i 7) Zakona o akcizama za period od __.__.20__. godine do __.__.20__. godine
Obrazac REF-T

Obrazac 1
Obrazac 1

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
Obrazac ZOPDP

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku
Obrazac PPP PO

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja

Informativna poreska prijava
Obrazac IPP

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa
Obrazac PEP

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-1

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-2

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ZOK

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
Obrazac IKPS-PDV

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
Obrazac PP OPO 

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
Obrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava,  osim na nepokretnosti
Obrazac PPI-4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti
Obrazac PPI-4/1

Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac PPDG-1S

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac PPDG-3R

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
Obrazac PPP PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku
Obrazac PPP PO

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za ______ godinu

PPDG-2R

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga sa prilogom
Obrazac PPDG-4R
Prilog 1 uz PPDG-4R

Zahtev za ispravku grešaka
Obrazac ZIG

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
Obrazac PPP

Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac PB 2

Poreski kredit za obveznike za ulaganja u osnovna sredstva
Obrazac PK 2

Srazmerni iznos ulaganja kod obveznika
Obrazac SU 1

U primeni od 01.07.2021. godine

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac EPPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac PEPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period od _ do _20_. godine
Obrazac POPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV

Zahtev kupca stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN