Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 45/04 i 27/11)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/11 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima kod poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige a koju, u skladu sa Zakonom, čini njena vrednost, utvrđuje se primenom propisanih osnovnih i korektivnih elemenata.

Osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kada poreski obveznik ne vodi poslovne knjige, utvrđuje se u visini petostrukog iznosa godišnjeg katastarskog prihoda tog zemljišta, prema podacima o visini katastarskog prihoda nadležnog organa uprave za poslove katastra.

Član 3.

Korisna površina stambenih i poslovnih zgrada, stanova, poslovnih prostorija, garaža, zgrada i prostorija za odmor i rekreaciju i drugih građevinskih objekata (u daljem tekstu: objekti) je zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova prostorija objekta, 30% površine balkona, terase, podruma, ostave, potkrovlja i suterena i 70% površine lođa, koji pripadaju objektu, kao i 60% površine suterenskih prostorija i adaptiranih potkrovlja čija je visina najnižeg uspravnog zida u funkciji nagiba do 1,80 metara.

Korisna površina objekta utvrđuje se na osnovu odgovarajuće dokumentacije, a ako takve dokumentacije nema, merenjem.

Član 4.

Prosečnu tržišnu cenu kvadratnog metra objekta predstavlja prosek cena ostvarenih u prometu uz naknadu za odgovarajuću vrstu novih objekata po kojima se u opštini odnosno gradu u kome se objekat nalazi obavljao promet uz naknadu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: zemljište), odnosno prosečna tržišna cena kvadratnog metra objekta ako nema podataka iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se prema prosečnoj tržišnoj vrednosti kvadratnog metra zemljišta odnosno odgovarajućih objekata u opštini odnosno gradu u kome se zemljište odnosno objekat nalazi, utvrđenoj u postupku utvrđivanja osnovice poreza na prenos apsolutnih prava u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra zemljišta, ako za zemljište nema podataka iz stava 2. ovog člana, utvrđuje se prema prosečnoj naknadi za kvadratni metar eksproprisanog zemljišta na teritoriji opštine odnosno grada utvrđenoj u skladu sa propisima o eksproprijaciji.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra zemljišta odnosno objekta, ako nema podataka iz st. 2. i 3. ovog člana, utvrđuje se na osnovu odgovarajućih uporedivih podataka za zemljište odnosno odgovarajući objekat u prometu, kojima raspolažu granične opštine sa opštinom na kojoj se nalazi zemljište odnosno objekat za koje se utvrđuje porez.

Član 5.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra nepokretnosti koja je utvrđena na način iz člana 4. ovog pravilnika koriguje se množenjem sa koeficijentom lokacije.

Za nepokretnost na području naselja gradskog karaktera u kojem se, prema propisima kojima je uređeno plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ova naknada plaća po zonama, koeficijent lokacije iznosi:

1) u zoni za koju je propisan najviši iznos naknade - 1,00;

2) u zoni za koju je propisan iznos naknade do najvišeg iznosa - 0,80;

3) u ostalim zonama - 0,60.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, za nepokretnosti koje se nalaze u ekstra zoni, na području naselja gradskog karaktera za koja su doneti propisi kojima je uređeno plaćanje zakupnine za korišćenje stambenog, odnosno poslovnog prostora po zonama, koeficijent lokacije iz stava 2. tačka 1) ovog člana iznosi 1,40.

Za objekat na području naselja gradskog karaktera u kojem se prema propisima kojima se uređuje plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ova naknada plaća po zonama, a objekat se nalazi izvan zona obuhvaćenih u stavu 2. ovog člana, koeficijent lokacije iznosi 0,60.

Za objekat na području naselja gradskog karaktera, u kojem nije uvedena obaveza plaćanja naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, odnosno kad je ova naknada uvedena za celo područje naselja, koeficijent lokacije iznosi 0,70.

Za objekat na području naselja seoskog karaktera, odnosno izvan naselja obuhvaćenih u st. 2. do 4. ovog člana, koeficijent lokacije iznosi 0,40.

Član 6.

Vrednost objekta utvrđena na način iz čl. 3. do 5. ovog pravilnika, koriguje se množenjem sa koeficijentom kvaliteta objekta.

Koeficijent kvaliteta objekta određuje se stavljanjem u odnos ukupnog broja bodova utvrđenih prema Elementima za utvrđivanje kvaliteta objekta, koji su sastavni deo ovog pravilnika, sa brojem bodova za najkvalitetniji objekat, koji (bez bodova za elemente kojima se utvrđuje vrednost objekta po osnovu kvaliteta) iznosi 695.

Član 7.

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima za koje obveznik nije podneo poresku prijavu utvrđuje se upoređivanjem sa osnovicom poreza na imovinu utvrđenu za istorodna prava na odgovarajućim nepokretnostima i na osnovu drugih podataka kojima raspolaže nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 8.

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima obveznika koji vodi poslovne knjige utvrđuje se tako što se kao vrednost nepokretnosti uzima vrednost koja je u skladu sa propisima utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Kada je osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima u poslovnim knjigama obveznika iskazana u vrednosti koja nije u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, utvrdiće se na način iz čl. 3. do 7. ovog pravilnika.

Član 9.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 8/96 i 7/99).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. jula 2001. godine.

 

 

ELEMENTI ZA UTVRĐIVANjE KVALITETA OBJEKTA

Pozicija

Opis pozicije

Mera

Broj bodova

1

2

3

4

 

1. Konstrukcija zgrade

 

 

1.1.

Zgrade od ćerpića ili barake

 

50

1.2.

Montažne zgrade (drvene, limene, gvozdene)

 

150

1.3.

Zgrade od mešovitog materijala

 

190

1.4.

Zgrade od tvrdog materijala

 

300

 

2. Stepenište

 

 

2.1.

Drveno stepenište

 

15

2.2.

Metalno ili betonsko stepenište

 

20

2.3.

Stepenište od mermera

 

40

 

3. Vrata

 

 

3.1.

Drvena - standardna

po stanu

30

3.2.

Puna vrata od tvrdog drveta ili gvozdena vrata

po stanu

40

 

4. Prozori

 

 

4.1.

Od drveta, gvožđa i plastike jednostruki (jednostruko zastakljeni)

po stanu

20

4.2.

Od drveta gvožđa i plastike, dvostruki (dvostruko zastakljeni)

po stanu

30

 

5. Roletne

 

 

5.1.

Eslinger (drvene, plastične)

po stanu

10

5.2.

Žaluzine, kapci i grilje venecijaner roletne

po stanu

15

 

6. Podovi - pretežno od:

 

 

6.1.

Opeke, betona, cementnog maltera i teraco pločica, daske i brodski pod

po stanu

10

6.2.

Parketa od daščica bukovih, hrastovih i slično

po stanu

25

6.3.

Veštačkih ili prirodnih vlakana, topli PVC, vinaz i sl.

po stanu

20

 

7. Sanitarna oprema

 

 

7.1.

Urađeno komplet kupatilo (kada - tuš, WC šolja, umivaonik)

po stanu

25

7.2.

Delimično urađeno kupatilo

po stanu

10

 

8. Vodovod

 

 

8.1.

Vodovodna instalacija priključena na vodovodnu mrežu

po stanu

30

8.2.

Vodovodna instalacija priključena na bunar-hidrofor

po stanu

20

 

9. Kanalizacija

 

 

9.1.

Kanalizacija priključena na kanalizacionu mrežu

po stanu

20

9.2.

Kanalizacija priključena na septičku jamu

po stanu

10

 

10. Električna instalacija

 

 

10.1.

Električna instalacija

po stanu

40

10.2.

Telefonska instalacija

po stanu

10

 

11. Grejanje

 

 

11.1.

Centralno grejanje

po stanu

50

11.2.

Ostali načini grejanja (na čvrsto gorivo, tečno ili struju)

po stanu

15

 

12. Elementi upotrebne vrednosti zgrade

 

 

12.1.

Klasična obrada fasade

 

10

12.2.

Obrada fasade fasadnom ciglom

 

20

12.3.

Obrada fasade veštačkim kamenom

 

40

12.4.

Obrada fasade prirodnim kamenom

 

50

12.5.

Krov obrađen bakarnim limom

 

20

 

13. Ostali elementi

 

 

13.1.

Plinska instalacija

po stanu

25

13.2.

Lift u zgradi

 

25

13.3.

Bazen za kupanje

 

80