Poreski kalendar

apr 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Javne nabavke    Ostale nabavke

Ostale nabavke

Datum objavljivanja: 06.02.2024. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Zakup prostora Poreske uprave u Beogradu-Zemun, ul.Cara Dušana br.145

06.02.2024.god. Javni oglas [PDF | 145,9 KB]

06.02.2024.god. Obrazac ponude [PDF | 57,8 KB]

Rok za polaganje depozita: 14.02.2024. godine

Rok za dostavljanje ponuda: 19.02.2024. godine do 15.30 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 18.12.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup zatvorenog magacinskog prostora u Šapcu za potrebe Poreske uprave, filijale Šabac

Nabavka broj: 000-404-01-01167/2023-2200

18.12.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Šabac [PDF | 130,9 KB]

18.12.2023.god. Konkursna dokumentacija zakup Šabac [PDF | 227,7 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 25.12.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.12.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup zatvorenog magacinskog prostora u Beogradu za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 000-404-01-01168/2023-2200

15.12.2023. Poziv za podnošenje ponuda

15.12.2023. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.12.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup poslovnog prostora u Čačku za potrebe Poreske uprave,

Sektor Poreske policije, Odsek za operativni rad Čačak

Nabavka broj: 000-404-01-01078/2023-2200

14.12.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup PP Čačak [PDF | 130,2 KB]

14.12.2023.god. Konkursna dokumentacija zakup PP Čačak [PDF | 252,5 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 07.12.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup poslovnog prostora u Kragujevcu za potrebe Poreske uprave,

Sektor Poreske policije, Odsek za operativni rad Kragujevac

Nabavka broj: 000-404-01-01112/2023-2200

07.12.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup PP Kragujevac [PDF | 121,5 KB]

07.12.2023.god. Konkursna dokumentacija zakup PP Kragujevac [PDF | 267,5 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 14.12.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 04.12.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup arhivskog prostora u Aleksandrovcu

za potrebe Poreske uprave - filijale Kruševac

Nabavka broj: 000-404-01-01030/2023-2200

04.12.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Aleksandrovac [PDF | 144,1 KB]

04.12.2023.god. Konkursna dokumentacija zakup Aleksandrovac [PDF | 225,9 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 28.11.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup magacinskog prostora (zatvorenog i otvorenog)

za potrebe Poreske uprave, region Niš

Nabavka broj: 000-404-01-00938/2023-2200

28.11.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup magacin Niš [PDF | 133,9 KB]

28.11.2023. Konkursna dokumentacija zakup magacin Niš [PDF | 215,6 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.11.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup arhivskog prostora u Beogradu

Nabavka broj:  000-361-00-00046/2023-0000

06.11.2023. Poziv za podnošenje ponuda

06.11.2023. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 13.11.2023. godine do 12.00 časova

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 25.10.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup magacinskog prostora (zatvorenog) za potrebe Poreske uprave, Region Kragujevac

Nabavka broj: 000-404-01-01042/2023-2200

25.10.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup magacina Kragujevac [PDF | 132,9 KB]

25.10.2023. Konkursna dokumentacija zakup magacina Kragujevac [PDF | 218,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.10.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup poslovnog prostora u Ranilugu

Nabavka broj: 000-404-01-00848/2023-2200

05.10.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Ranilug [PDF | 126,6 KB]

05.10.2023. Konkursna dokumentacija zakup Ranilug [PDF | 224,9 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 13.10.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.10.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup poslovnog prostora u Šilovu

Nabavka broj: 000-404-01-00847/2023-2200

05.10.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Šilovo [PDF | 126,9 KB]

05.10.2023. Konkursna dokumentacija zakup Šilovo [PDF | 224,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 13.10.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.10.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup poslovnog prostora u Gračanici

Nabavka broj: 000-404-01-00846/2023-2200

05.10.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Gračanica [PDF | 127,1 KB]

05.10.2023. Konkursna dokumentacija zakup Gračanica [PDF | 225,0 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 13.10.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 03.10.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Zakup magacinskog prostora (otvorenog) za potrebe Poreske uprave, Region Kragujevac

03.10.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup magacinskog prostora (otvorenog) Region Kragujevac [DOCX | 38,6 KB]

03.10.2023. Konkursna dokumentacija zakup magacinskog prostora (otvorenog) Region Kragujevac [DOCX | 62,6 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 10.10.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.09.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Niš

14.09.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Niš [DOCX | 39,0 KB]

14.09.2023.god. Konkursna dokumentacija zakup Niš [DOCX | 56,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 22.09.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 18.08.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Zakup prostora Poreske uptave u Beogradu-Zemun, ul-Cara Dušana br.145

18.08.2023.god. Javni oglas radi davanja u zakup nepokretnosti u svojini Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda [PDF | 141,2 KB]

18.08.2023.god. Ponuda -obrazac [PDF | 58,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 28.08.2023. godine do 15.30 časova.

_____________________________________________

 

Datum objavljivanja: 10.08.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - Zakup zatvorenog magacinskog prostora za zaplenjenu robu na teritoriji Vojvodine, sa pripadajućim otvorenim prostorom

10.08.2023. Poziv za podnošenje ponuda

10.08.2023. Konkursna dokumentacija

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00712/2023-2400

Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2023. godine do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 09.08.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

ZAKUP PROSTORA PORESKE UPRAVE U BEOGRADU - ZEMUNU, U UL. CARA DUŠANA BR. 145

09.08. Javni poziv

Rok za dostavljanje ponuda: 15.08.2023. godine, do 15.30 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 02.08.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - Zakup arhivskog prostora za potrebe Poreske uprave - Filijale Niš

02.08.2023.god. Poziv za podnošenje ponude arh. prostor Niš

02.08.2023.god. Konkursna dokumentacija arh. prostor Niš

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00677-3/2023-0000

Rok za dostavljanje ponuda: 10.08.2023. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 20.07.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - Zakup magacinskog prostora za Poresku upravu, Region Kragujevac (zatvoreni i otvoreni prostor)

20.07.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup magacin

20.07.2023. Konkursna dokumentacija zakup magacin

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00618/2023-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 27.07.2023. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 18.07.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave – Filijale Zemun

17.07.2023. Poziv za podnošenje ponuda

17.07.2023. Konkursna dokumentacija

Nabavka broj: 000-404-01-00593/2023-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2023. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.06.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - Zakup zatvorenog magacinskog prostora za zaplenjenu robu na teritoriji Vojvodine, sa pripadajućim otvorenim prostorom

22.06.2023. Poziv za podnošenje ponuda

22.06.2023. Konkursna dokumentacija

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00511/2023-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 30.06.2023. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

 

Datum objavljivanja: 08.06.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U KIKINDI

Poziv za podnošenje ponuda zakup poslovnog prostora Kikinda [DOCX | 44,8 KB]

Konkursna dokumentacija zakup poslovnog prostora Kikinda [DOCX | 54,2 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00525/2023-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2023. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 29.05.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup poslovnog prostora u Nišu

29.05.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Niš [DOCX | 39,8 KB]

29.05.2023.god. Konkursna dokumentacija zakup Niš [DOCX | 55,2 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00463/2023-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 05.06.2023. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.05.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup poslovnog prostora u Kikindi

Poziv za podnošenje ponuda zakup Kikinda [PDF | 36,1 KB]

Konkursna dokumentacija zakup Kikinda [PDF | 129,8 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00221/2023-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2023. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.05.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup poslovnog prostora u Vranju

26.05.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Vranje [DOCX | 39,2 KB]

26.05.2023.god. Konkursna dokumentacija zakup Vranje [DOCX | 55,5 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00461/2023-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2023. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 25.05.2023. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup poslovnog prostora u Tutinu

25.05.2023.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Tutin [DOCX | 41,0 KB]

25.05.2023.god. Konkursna dokumentacija zakup Tutin [DOCX | 55,4 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00460/2023-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2023. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 07.11.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave: Filijala Novi Sad 2, Operativnog odeljenja Poreske policije Novi Sad...

Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 59,4 KB]

Konkursna dokumentacija [PDF | 134,3 KB]

Nabavka broj: NZNP 3/2022

Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2022. godine, do 11 časova

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 07.11.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave - Filijala Novi Sad 1

Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 52,6 KB]

Konkursna dokumentacija [PDF | 122,6 KB]

Nabavka broj: NZNP 2/2022

Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2022. godine, do 11 časova

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 07.11.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup tri garažna mesta u zatvorenoj garaži za potrebe Poreske uprave - Novi Sad

Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 42,7 KB]

Konkursna dokumentacija [PDF | 120,9 KB]

Nabavka broj: NZNP 1/2022

Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2022. godine, do 11 časova

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 29.07.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka - Zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave u Beogradu - Zemun

29.07.2022. Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 131,6 KB]

29.07.2022. Konkursna dokumentacija [PDF | 233,9 KB]

Nabavka broj: NZNP 00-404-01-00550/2022-0000

Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2022.godine do 12,00 časova

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 11.05.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa poslovnog prostora - Užice

11.05.2022. Poziv za podnošenje ponuda zakup Užice [DOCX | 42,6 KB]

11.05.2022. Konkursna dokumentacija zakup Užice [DOCX | 65,3 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00290/2022-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2022. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 

Datum objavljivanja: 10.05.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa poslovnog prostora - Čačak

10.05.2022. Poziv za podnošenje ponuda zakup Čačak [DOCX | 41,7 KB]

10.05.2022. Konkursna dokumentacija zakup Čačak [DOCX | 64,2 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00291/2022-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2022. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 27.12.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa magacinskog prostora - Šabac

Poziv za podnošenje ponuda - Šabac

Konkursna dokumentacija - Šabac

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01223/2021-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 04.01.2022. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.12.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa poslovnog prostora u Čačku za potrebe Odseka za operativni rad Čačak

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01231/2021-2200

15.12.2021. Poziv za podnošenje ponuda zakup Čačak [PDF | 202,5 KB]

15.12.2021. Konkursna dokumentacija zakup Čačak [PDF | 311,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 23.12.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.12.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa magacinskog prostora - Leštane

Poziv za podnošenje ponuda - Leštane

Konkursna dokumentacija - Leštane

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01224/2021-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.12.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa poslovnog prostora u Kragujevcu

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01229/2021-2200

14.12.2021.god. Poziv zakup PP KG [PDF | 161,0 KB]

14.12.2021.god. konkursna dokumentacija PP KG [PDF | 311,1 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.11.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa arhivskog prostora u Aleksandrovcu

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01119/2021-2200

22.11.2021. Poziv za podnošenje ponuda zakup Aleksandrovac [PDF | 238,4 KB]

22.11.2021. Konkursna dokumentacija zakup Aleksandrovac [PDF | 304,9 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 19.11.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka otvorenog i zatvorenog magacinskog prostora za region Niš

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01120/2021-2200

19.11.2021. Poziv za podnošenje ponuda zakup magacin Niš [PDF | 202,5 KB]

19.11.2021. Konkursna dokumentacija zakup magacin Niš [PDF | 370,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 

Datum objavljivanja: 16.11.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara –  Zakup otvorenog i zatvorenog magacinskog prostora za region Novi Sad

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01046/2021-2400

16.11.2021. Poziv magacin Novi Sad [PDF | 515,3 KB]

16.11.2021. Konkursna dokumentacija magacin Novi Sad [PDF | 378,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2021. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.11.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – Zakup poslovnog prostora u Novom Sadu

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00411/2021-2200

16.11.2021. Poziv poslovni prostor [PDF | 393,8 KB]

16.11.2021. Konkursna dokumentacija poslovni prostor [PDF | 429,1 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2021. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Šilovo

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-00046/2021-0000

21.10.2021. Poziv za podnošenje ponuda

21.10.2021. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Ranilug

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-00047/2021-0000

21.10.2021. Poziv za podnošenje ponuda

21.10.2021. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Gračanica

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-00048/2021-0000

21.10.2021. Poziv za podnošenje ponuda

21.10.2021. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Kragujevac

Nabavka broj: 000-404-01-01206/2021-2200

21.10.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda Kragujevac IKT [PDF | 157,6 KB]

21.10.2021.god. Konkursna dokumentacija Kragujevac IKT [PDF | 308,1 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 28.10.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 20.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup otvorenog magacinskog prostora za teritoriju Kragujevca

Nabavka broj: 000-404-00-000981/2021-2200

20.10.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda otvoreni Kragujevac [PDF | 234,2 KB]

20.10.2021. Konkursna dokumentacija zakup otvoreni Kragujevac [PDF | 327,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 25.10.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 17.09.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Niš

Nabavka broj: 000-404-01-00842/2021-2200

17.09.2021. Poziv za podnošenje ponuda zakup Niš [PDF | 161,4 KB]

17.09.2021. Konkursna dokumentacija zakup Niš [PDF | 336,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 24.09.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.08.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup arhivskog prostora u površini  na teritoriji grada Niša za potrebe Poreske uprave – Filijale Niš

Nabavka broj: 000-404-01-00656/2021-2200

16.08.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Niš [PDF | 236,4 KB]

16.08.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Niš [PDF | 432,7 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 26.08.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 

Datum objavljivanja: 29.07.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakupa magcinskog  prostora za teritoriju Kragujevac

Nabavka broj: 000-404-01-00655/2021-2200

29.07.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda magacin Kragujevac [PDF | 3.900,4 KB]

29.07.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Kragujevac [PDF | 338,9 KB]

02.08.2021.god. Izmena poziva zakup magacina Kragujevac [PDF | 368,3 KB]

02.08.2021.god. Izmena Konkursne dokumentacije zakup magacina Kragujevac [PDF | 595,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 28.07.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Zemun

Nabavka broj: 000-404-01-00586/2021-2200

28.07.2021. Poziv za podnošenja ponuda Zemun [PDF | 199,4 KB]

28.07.2021. Konkursna dokumentacija Zemun [PDF | 516,6 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 03.08.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 01.06.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Kikindi

Nabavka broj: 000-404-01-00410/2021-2200

01.06.2021. Poziv za podnošenje ponuda Kikinda [PDF | 123,9 KB]

01.06.2021. Konkursna dokumentacija Kikinda [PDF | 343,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 09.06.2021. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 01.06.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Nišu

Nabavka broj: 000-361-00-00023-5/2021-2200

01.06.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Niš [PDF | 157,3 KB]

01.06.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Niš [PDF | 370,6 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 08.06.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 31.05.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Vranju

Nabavka broj: 000-361-00-00024/2021-2200

31.05.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Vranje [PDF | 156,5 KB]

31.05.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Vranje [PDF | 312,4 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 28.05.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Tutinu

Nabavka broj: 000-361-00-00022-5/2021-2200

28.05.2021.god. Poziv za podnošenje ponua zakup Tutin [PDF | 156,2 KB]

28.05.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Tutin [PDF | 336,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 03.06.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.12.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave u Beogradu, Leštane

Nabavka broj: 000-404-00-01655/2020

15.12.2020. Poziv za podnošenje ponuda

15.12.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2020. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.12.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora za potrebe Poreske uprave u Šapcu

Nabavka broj: 000-404-00-01654/2020

15.12.2020. Poziv za podnošenje ponuda

15.12.2020. Konkursna dokumetacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2020. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 27.11.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini od 4000 do 4500 metara kvadratnih i 4800 - 5500 metara kvadratnih otvorenog prostora na teritiriji grada Niša za potrebe Poreske uprave u Nišu na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-00-01615/2020-4

27.11.2020. Konkursna dokumentacija

27.11.2020. Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda: 14.12.2020. godine, do 12.30 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.11.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

ZAKUP PROSTORA PORESKE UPRAVE U BEOGRADU, U UL. SAVE MAŠKOVIĆA BR. 3-5

06.11.2020. Javni oglas

06.11.2020. Obrazac ponude i izjava

Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2020. godine, do 14.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ŠILOVO, ZA POTREBE PORESKE UPRAVE, FILIJALE KOSOVSKA MITROVICA

Nabavka broj: 000-404-01-01426/2020-0000

23.10.2020. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 06.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U GRAČANICI, ZA POTREBE PORESKE UPRAVE, FILIJALE KOSOVSKA MITROVICA

Nabavka broj: 000-404-01-01428/2020-0000

23.10.2020. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 06.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RANILUGU, ZA POTREBE PORESKE UPRAVE, FILIJALE KOSOVSKA MITROVICA

Nabavka broj: 000-404-01-01427/2020-0000

23.10.2020. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 06.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP PARKING MESTA U ZATVORENOJ GARAŽI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Nabavka broj: 000-404-01-01419/2020-2200

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 06.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP ZATVORENOG I OTVORENOG MAGACINSKOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Nabavka broj: 000-404-01-01418/2020-2200

poziv za podnošenje ponuda magacin NS

konkursna dokumentacija magacin [PDF | 346,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 05.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra – Zakupa otvorenog magcinskog  prostora za teritoriju Kragujevac.

Nabavka broj: 000-404-01-00970/2020-2200

22.10.2020.god. Poziv za podnošenje ponuda magacin Kragujevac

22.10.2020.god. Konkursna dokumentacija magacin Kragujevac

Rok za dostavljanje ponuda: 28.10.2020. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra-zakup pos.prostora u centru N.Sada, za potrebe Fil.Novi Sad 2.

Nabavka broj: 000-404-01-01434/2020-2200

21.10.2020. Poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija [PDF | 487,5 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2020. godine, do 13.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 08.09.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 450 metara kvadratnih u užem centru Niša za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za poresku kontrolu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-00963/2020

08.09.2020. Poziv za podnošenje ponuda

08.09.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2020. godine, do 12.30 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 20.07.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša a za potrebe Poreske uprave filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-00-00961/2020

 20.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda

20.07.2020. Konkursna dokumetacija

  Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2020. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 13.07.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Beogradu, za potrebe Poreske uprave, Filijale Zemun.

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00973/2020-0000

13.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda

13.07.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 24.07.2020. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.06.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 120 do 150 metara kvadratnih u širem centru Vranja za potrebe Poreske uprave filijale Vranje na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-00669/2020

15.06.2020 Poziv za podnošenje ponuda

15.06.2020 Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2020. godine, do 12.30 časova.

_____________________________________________

 Datum objavljivanja: 15.06.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 70 do 90 metara kvadratnih u Trgovinsko poslovnom centru „Ambasador“ u Nišu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-00670/2020

15.06.2020 Poziv za podnošenje ponuda

15.06.2020 Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2020. godine, do 13.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 11.06.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora u Novom Sadu

Nabavka broj: 2/2020

Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 477,8 KB]

Konkursna dokumentacija [PDF | 464,1 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2020. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 02.06.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora u Kikindi

Nabavka broj: NZNP 1/2020

Konkursna dokumentacija [PDF | 347,0 KB]

Obrazac ponude [PDF | 19,9 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 12.06.2020. godine, do 13.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.05.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Zakupa poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Čačak.

Nabavka broj: 000-404-01-00462-5/2020-2200

26.05.2020.god. Poziv za podnošenje ponuda Čačak [PDF | 306,4 KB]

26.05.2020.god. Konkursna dokumentacija Čačak [PDF | 957,0 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2020. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.05.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Zakupa poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Užice.

Nabavka broj: 000-404-01-00464-5/2020-2200

26.05.2020.god. Poziv za podnošenje ponuda Užice [PDF | 279,7 KB]

26.05.2020.god. Konkursna dokumentacija Užice [PDF | 982,5 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2020. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 04.03.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup sefa, za potrebe Poreske uprave, na teritoriji grada Niša.

Nabavka broj: 000-404-00-00264/2020

04.03.2020. Poziv za podnošenje ponuda sef i obrazac ponude

Rok za dostavljanje ponuda: 09.03.2020. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora u Šapcu, za potrebe Poreske uprave, Filijale Šabac

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05247/2019-0000

16.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

16.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 23.12.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 09.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora u Beogradu, za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Odeljenja za postupanje sa robom

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05140/2019-0000

09.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 16.12.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Kragujevcu za potrebe Poreske uprave, Sektora poreske policije, Operativnog odeljenjae Kragujevac, Odseka za operativni rad Kragujevac

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05120/2019-2200

06.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

06.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Čačku za potrebe Poreske uprave, Sektora poreske policije, Operativnog odeljenja Kragujevac, Odseka za operativni rad Čačak

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05121/2019-2200

06.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

06.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup arhivskog prostora u Aleksandrovcu za potrebe Poreske uprave, Filijala Kruševac

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05130/2019-2200

06.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

06.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 28.11.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup zatvorenog i otvorenog  magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave, na teritoriji grada Niša.

Nabavka broj: 000-404-00-05155/2019

28.11.2019. Poziv za podnošenje ponuda

28.11.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 13.12.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Šilovu, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 000-404-00-04912/2019-0000

23.10.2019. Poziv za podnošenje ponuda-Šilovo

23.10.2019. Konkursna dokumentacija-Šilovo

Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Ranilugu, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 000-404-00-04913/2019-0000

23.10.2019. Poziv za podnošenje ponuda-Ranilug

23.10.2019. Konkursna dokumentacija-Ranilug

Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2019. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Gračanici, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 000-404-00-04914/2019-0000

23.10.2019. Poziv za podnošenje ponuda-Gračanica

23.10.2019. Konkursna dokumentacija-Gračanica

Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2019. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 11.09.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 450 metara kvadratnih u užem centru Niša za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za poresku kontrolu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-04685/2019

 11.07.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

11.09.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 12.07.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora ra potrebe - Odseka za magacinsko poslovanje (Magacin Kragujevac)

Nabavka broj: 400-404-01-00108/2019-K0140

12.07.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 156,0 KB]

12.07.2019.god. Konkursna dokumentacija [PDF | 1.211,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 02.07.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora U Beogradu - Zemun

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-000701/2019-0000

02.07.2019. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.07.2019. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora za potrebe Filijale Novi Sad 1

Nabavka broj: 2/2019

14.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

14.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2019. godine.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Novi Pazar - Odsek Turin

Nabavka broj: 400-404-01-00103/2019-K0138

12.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 18.06.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 Datum objavljivanja: 12.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 70 do 90 metara kvadratnih u Trgovinsko poslovnom centru „Ambasador“ u Nišu, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/1/2019

 12.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda

 12.06.2019. Konkursna dokumentacija 

 Rok za dostavljanje ponuda: 17.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 07.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša a za potrebe Poreske uprave filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/3/2019

07.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda

07.06.2019. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 17.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 06.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Kikindi, za potrebe Poreske uprave, Filijala Kikinda.

Nabavka broj: NZNP 1/2019

06.06.2019 Poziv za podnošenje ponuda

06.06.2019. Konkursna dokumentacija 

Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2019. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 120 do 150 metara kvadratnih u širem centru Vranja za potrebe Poreske uprave filijale Vranje na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/2/2019

 05.06.2019 Poziv za podnošenje ponuda

05.06.2019. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 10.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Užice

Nabavka broj: 400-404-01-00099/2019-K0138

05.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

05.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

  Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

 PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Čačak

Nabavka broj: 400-404-01-00098/2019-K0138

05.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

05.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.05.2019. godine

PORESKA UPRAVA - CENTRALA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup garažnog mesta u zatvorenoj garaži u Beogradu.

16.05.2019. Poziv za podnošenje ponuda

16.05.2019. Konkursna dokumentacija

31.05.2019. Odluka o obustavi postupka

Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.11.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog i otvorenog  magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/4/2018

26.11.2018. Oglas za podnošenje ponuda

26.11.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2018. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad 2

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave, Filijala Novi Sad 2.

Nabavka broj: NZNP 200/11/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina za duvan u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/13/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina u Zrenjaninu, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/14/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina u Novom Sadu za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/12/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 06.09.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/3/2018

06.09.2018 Oglas za podnošenje ponuda

06.09.2018 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2018. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 02.08.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša za potrebe Poreske uprave RO Niš – Filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/2/2018

02.08.2018 Oglas za podnošenje ponuda

02.08.2018 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2018. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 02.07.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup garažnih mesta u Novom Sadu za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/7/2018

02.07.2018. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 17.05.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/1/2018

 17.05.2018. Oglas poslovni prostor zakup

17.05.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2018. godine, do 12,00 časova.

__________________________________________________

Datum objavljivanja: 29.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhiva) za potrebe Ekspoziture Aleksandrovac

Nabavka broj: 400-404-01-00267/2017-J4006

29.12.2017.god. Poziv zakup Aleksandrovac

29.12.2017.god. Konkursna zakup Aleksandrovac

Rok za dostavljanje ponuda: 15.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Čačak

Nabavka broj: 400-404-01-00260/2017-J4006

27.12.2017.god. Poziv zakup PP Čačak

27.12.2017.god. Konkursna zakup PP Čačak

Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

 

Datum objavljivanja: 27.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Kragujevac

Nabavka broj: 400-404-01-00259/2017-J4006

27.12.2017.god. Poziv zakup PP Kragujevac

27.12.2017.god. Konkursna zakup PP Kragujevac

Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

Datum objavljivanja 27.12.2017.godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Nabvaka dobara- zakup magacinskog prostora za potrebe RO Beograd filijale Šabac

Nabavka broj 300-404-01-00229/2017-J1005

27.12.2017. Konkursna dokumentacija

27.12.2017. Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponude 11.01.2018. godine.

___________________________________________________

Datum objavljivanja: 18.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhive) za potrebe Poreske uprave Filijale Paraćin

Nabavka broj: 400-404-01-00214/2017-J4006

18.12.2017.GOD. Poziv za podnošenje ponuda

18.12.2017.GOD. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 29.12.2017. godine. 

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 13.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog i otvorenog  magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 8/2017

13.12.2017. Oglas za podnošenje ponuda

13.12.2017. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 28.12.2017. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacina za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 14/2017

23.11.2017. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2017. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.12.2017. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 04.09.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara –zakup poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 7/2017

04.09.2017. Oglas za podnošenje ponuda

04.09.2017. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 14.08.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhive) za potrebe Poreske uprave Filijale Trstenik

Nabavka broj: 7D/2017

17.08.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 7D

14.08.2017.god Konkursna dokumentacija 7D

Rok za dostavljanje ponuda: 29.08.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 23.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara –zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša za potrebe Poreske uprave RO Niš – Filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 2/2017

23.06.2017. Oglas za podnošenje ponuda

23.06.2017. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 10.07.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 22.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Ekspoziture Tutin

Nabavka broj: 6D/2017

22.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 6D

22.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 6D

Rok za dostavljanje ponuda: 07.07.2017. godine, do 12,00 časova 

____________________________________

Datum objavljivanja: 21.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Svilajnac

Nabavka broj: 5D/2017

21.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 5D

21.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 5D

Rok za dostavljanje ponuda: 06.07.2017. godine, do 12,00 časova 

____________________________________

Datum objavljivanja: 20.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Kragujevac

Nabavka broj: 4D/2017

20.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 4D

20.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 4D

Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2017. godine, do 12,00 časova

___________________________________

Datum objavljivanja: 12.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave, Filijala Temerin

Nabavka broj: 20/17

12.06.2017. Konkursna dokumentacija

12.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda: 28.06.2017. godine, do 11,00 časova

________________________________________

Datum objavljivanja: 01.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora u Inđiji, za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija

Nabavka broj: 19/17

01.06.2017. Konkursna dokumentacija

01.06.2017. Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2017. godine, do 11,00 časova

____________________________________

Datum objavljivanja: 29.05.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora u Inđiji, za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija

Nabavka broj: 18/17

18 Konkursna dokumentacija

18 Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2017. godine, do 11,00 časova

_____________________________________

Datum objavljivanja: 18.05.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 1/2017

18.05.2017. Oglas za podnošenje ponuda

18.05.2017. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2017. godine, do 12,00 časova.

__________________________________________________

Datum objavljivanja: 31.03.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Ćuprija, redni broj: 2D/2017

31.03.2017.god. Poziv za zakup Ćuprija 2D/2017

31.03.2017.god. Konkursna za zakup Ćuprija 2D/2017 

15.05.2017.god. Odluka o obustavi postupka 2D

_______________________________________________________

Datum objavljivanja: 03.02.2017. godine

PORESKA UPRAVA-Centrala

POZIV POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA - konsultacije na temu izrade tehničkih specifikacija za nabavku usluge izrade dizajna službenih uniformi za inspektore Poreske policije

03.02.2017. Poziv potencijalnim ponuđačima

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 14, za potrebe Poreske uprave Filijala Novi Sad 2.

Nabavka broj: 21/2016

23.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.12.2016. godine, do 11,00 časova.

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 07.11.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka usluga – uništenje prehrambenih proizvoda sa isteklim rokom trajanja( pšenica, kukuruz, suncekretova sačma) oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave RO Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 05/2016

07.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.2016. Konkursna dokumentacija

15.11.2016. Izmena konkursne dokumentacije

Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2016. godine, do 12:00 časova.

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 26.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacinskog prostora za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 21/2016

26.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

26.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 10.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 24.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup garažnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 24/2016

24.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 19.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacinskog prostora u Zrenjaninu, za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 22/2016

19.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

19.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 03.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 18.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 25/2016

18.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

18.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 05.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš - Filijale Niš, na period od devet(9) meseci.

Nabavka broj: 04/2016

05.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

05.10.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 20.10.2016. godine do 12,00 časova

______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 28.06.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup prostora na kome mogu biti  smeštene 2 cisterne zapremine od najmanje 15 tona za smeštaj naftnih derivata, na period do jedne godine.

Nabavka broj: 03/2016

28.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

28.06.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 13.07.2016. godine do 12,00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup skladišnog prostora za smeštaj do 20 tona naftnih derivata, na period od jedne godine.

Nabavka broj: 02/2016

30.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2016. godine do 12,00 časova.

_________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup skladišnog prostora za smeštaj do 20 tona naftnih derivata, na period od jedne godine.

Nabavka broj: 02/2016

30.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2016. godine do 12,00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj arhivskog materijala za potrebe Poreske uprave, Filijala Stara Pazova.

Nabavka broj: 02/2016

 22.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.03.2016. Konkursna dokumentacija

07.04.2016. Odluka o obustavi postupka

Rok za dostavu ponuda: 06.04.2016. godine do 11,00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 250 do 300 metara kvadratnih u centru Grada Niša za potrebe Regionalnog odeljenja Poreske policije Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 1/2016

03.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

03.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 18.03.2016. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, Filijala Mladenovac, na period od 12 meseca.

Nabavka broj: 01/2016

25.01.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.01.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 09.02.2016. godine do 11.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.12.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj arhivskog materijala za potrebe Poreske uprave, Filijala Stara Pazova.

Nabavka broj: 62/2015

30.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.12.2015. Konkursna dokumentacija

05.02.2016.Odluka o obustavi S. Pazova

Rok za dostavu ponuda: 14.01.2016. godine do 11,00 časova.

_____________________________________________________________________

 

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – zakup magacina, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, Filijala Šabac, na period od 24 meseca.

Nabavka broj: 33/2015

30.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.12.2015. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavu ponuda: 14.01.2016. godine do 11.00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 18 meseci.

Nabavka broj: 3/2015

07.12.2015 Poziv za podnošenje ponuda

07.12.2015 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 22.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup arhivskog  prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Paraćin.

Nabavka broj: 12D/2015

27.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.11.2015. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 07.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Čačak.

Nabavka broj: 10D/2015

27.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.11.2015. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 07.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 24.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup arhivskog prostora za potrebe Poreske uprave
Ekspoziture Aleksandrovac.

Nabavka broj: 13D/2015

24.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda 13d

24.11.2015. Konkursna dokumentacija 13D

Rok za dostavu ponuda: 03.12.2015. godine do 12.00 časova. ________________________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup magacinskog prostora zatvorenog i otvorenog, koji mora biti na jednom mestu, tj. istoj lokaciji, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama, na period od dve godine.

Nabavka broj: 2/2015

23.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2015. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavu ponuda: 08.12.2015. godine do 12.00 časova.

________________________________________________________________________________

 Datum objavljivanja: 23.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Kragujevac.

Nabavka broj: 11D/2015

 23.11.2015.god. Poziv zakup PP Kragujevac

23.11.2015.god. Konkursna zakup PP Kragujevac

Rok za dostavu ponuda: 03.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 19.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš za potrebe ekspoziture Niška Banja na period od 18 meseci.

Nabavka broj: 1/2015

19.11.2015 Poziv za podnošenje ponuda

19.11.2015 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 04.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 16.10.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 58/2015

16.10.2015. Poziv za podnošenje ponuda-zakup skladišta

Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2015. godine do 11.00 časova.

23.06.2017. Konkursna dokumentacija [PDF | 1.089,6 KB]

_____________________________________________________________________