Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Kontakt    Kontakt

Kontakt

Poreska uprava
Centrala
Save Maškovića 3-5
11042 Beograd
Srbija

 

Direktor Poreske uprave Republike Srbije

Dragana Marković

Rukovodilac kancelarije direktora Poreske uprave

Šef kabineta - Snežana Ilić

e-mail: kabinet@purs.gov.rs

 

Sektor za naplatu

pomoćnik direktora Mira Stanojev

Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju

v.d. pomoćnik direktora Snežana Veličković

Sektor za informacione i komunikacione tehnologije

pomoćnik direktora Saša Dulić

Sektor za ljudske resurse

 

Sektor za materijalne resurse

pomoćnik direktora Vidoje Jevremović

Sektor poreske policije

 pomoćnik direktora Nada Novosel

Sektor za transformaciju

pomoćnik direktora Rade Šević

Sektor za kontrolu

pomoćnik direktora Nenad Krtolica

Sektor za poresko-pravne poslove i koordinaciju

pomoćnik direktora Branka Sarić

Sektor za utvrđivanje porekla imovine i posebnog poreza

 

Sektor za poresko računovodstvo

v.d. pomoćnik direktora Slađana Nuhbegović

Sektor za izdvojene aktivnosti

v.d. pomoćnik direktora Ljubinko Sredojević

 

 Odeljenje za unutrašnju kontrolu 

Načelnik odeljenja Nebojša Kostić

Odeljenje za međunarodnu saradnju i razmenu informacija

Načelnik odeljenja Milka Lukač

Odeljenje za internu reviziju

Načelnik odeljenja Suzana Jablanović

Odeljenje za strateške rizike

Načelnik odeljenja Nataša Arsić

 

Centar za velike poreske obveznike

pomoćnik direktora Miroslav Đinović

 

Web prezentacija

e-mail: press@purs.gov.rs

Broj telefona: 011/395 33 36

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane

članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br. 87/2018)

Suzana Mitrović

Adresa lica za zaštitu podataka o ličnosti

Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Save Maškovića br. 3-5, Beograd

Imejl lica za zaštitu podataka o ličnosti

licezazastitu@purs.gov.rs

Broj telefona lica za zaštitu podataka o ličnosti

011 3950 141

 

Razmena informacija na zahtev sa drugim poreskim administracijama

Republika Srbija je 12. marta 2018. godine, postala 149. članica Globalnog foruma o transparentnosti i razmeni informacija u poreske svrhe. Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, sačinjena u Strazburu 25. januara 1988. godine, izmenjena i dopunjena Protokolom o izmenama i dopunama Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, sačinjenim u Parizu 27. maja 2010. godine Republika Srbija je potvrdila i ratifikovala 22. jula 2019. godine. U skladu sa postojećim Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kao i ovom Konvencijom o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima Republika Srbija ima mogućnost prikupljanja podataka za potrebe razmene informacija na zahtev od drugih poreskih administracija kao i da pruži informacije na zahtev drugim poreskim administracijama.

Tekstovi zaključenih međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja se nalaze na internet stranici Ministarstva finansija : www.mfin.gov.rs/propisi/ugovori-o-izbegavanju-dvostrukog-oporezivanja

 

 

 SPISAK ADRESA ORGANIZACIONIH JEDINICA

 

Primedbe na račun rada zaposlenih u Poreskoj upravi
tel: + 381 11 3950 528

 

Informacije o terminalu za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase
tel: + 381 11 39 50 670