Poreski kalendar

dec 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan Centar za velike poreske obveznike

Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan Centar za velike poreske obveznike

(„ Službeni glasnik RS“ br. 43/10)

Na osnovu člana 28. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09 - dr. zakon),

Ministar finansija, na predlog direktora Poreske uprave, donosi

PRAVILNIK
o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike

(„Službeni glasnik RS“ br. 43/10)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se kriterijumi za određivanje velikih poreskih obveznika u Republici Srbiji na osnovu kojih Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika (u daljem tekstu: kriterijumi za određivanje velikih poreskih obveznika) i određuju vrste javnih prihoda za koje je nadležan Centar za velike poreske obveznike, kao organizaciona jedinica Poreske uprave.

Član 2

Polazeći od obima poreskih obaveza poreskih obveznika, Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika primenom kriterijuma utvrđenim ovim pravilnikom.

Obim poreskih obaveza, u smislu ovog pravilnika, je ukupan iznos poreskih obaveza po osnovu javnih prihoda iz člana 6. ovog pravilnika u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikog poreskog obveznika.

Član 3.

Kriterijumi za određivanje velikih poreskih obveznika su:

1) promet;

2) likvidnost.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Poreska uprava može da odredi status velikog poreskog obveznika i pravnom licu koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, smatra licem povezanim sa velikim poreskim obveznikom ako se njegov ukupan promet ili njegov pretežni deo ostvaruje po osnovu transakcija sa tim velikim poreskim obveznikom, nezavisno od ispunjenosti uslova u pogledu prometa i obima poreskih obaveza.

Član 4.

Prometom, u smislu ovog pravilnika, smatra se ukupan promet dobara i usluga ostvaren po osnovu obavljanja delatnosti poreskog obveznika u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika, u iznosu većem od 1.000.000.000 dinara.

Član 5.

Poreski obveznik je likvidan, u smislu ovog pravilnika, ako kod tog obveznika, u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika, nisu nastupili stečajni razlozi za otvaranje stečajnog postupka propisani zakonom kojim se uređuje stečaj nad pravnim licima, odnosno zakonom kojim se uređuju stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poreski obveznik - privredno društvo kod koga je u toku poslovne godine postojao neki od stečajnih razloga zbog toga što ima dospelo a nenaplaćeno potraživanje od direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odnosno od korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, a stečajni postupak nije otvoren, u smislu ovog pravilnika, smatra se likvidnim.

Član 6.

Kod poreskih obveznika kojima je određen status velikih poreskih obveznika, Centar za velike poreske obveznike vrši utvrđivanje, naplatu i kontrolu za sve vrste javnih prihoda koji, prema zakonu kojim se uređuje budžetski sistem, u celosti ili u delu utvrđenim zakonom pripadaju budžetu Republike Srbije, osim poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, administrativnih, sudskih i drugih taksi, kao i za sve doprinose za obavezno socijalno osiguranje koje su dužni da obračunavaju i plaćaju u skladu sa zakonom.

Član 7.

Poreske obveznike koji ispunjavaju kriterijume iz člana 3. ovog pravilnika, Poreska uprava po službenoj dužnosti pismeno obaveštava o sticanju statusa velikog poreskog obveznika, kao i o danu od koga Centar za velike poreske obveznike u odnosu na njih počinje da izvršava poslove iz svoje nadležnosti.

Ako veliki poreski obveznik prestane da ispunjava kriterijume iz člana 3. ovog pravilnika, Poreska uprava po službenoj dužnosti pismeno obaveštava tog obveznika o gubitku statusa velikog poreskog obveznika, kao i o danu od koga Centar za velike poreske obveznike prestaje da izvršava poslove iz svoje nadležnosti za tog obveznika.

Član 8.

Veliki poreski obveznici koji su taj status stekli na osnovu kriterijuma iz Pravilnika o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama poreza za koje Centar za velike poreske obveznike izvršava poslove iz nadležnosti Poreske uprave („Službeni glasnik RS“, br. 123/03 i 102/04), zadržavaju status velikog poreskog obveznika ako ispunjavaju kriterijume iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama poreza za koje Centar za velike poreske obveznike izvršava poslove iz nadležnosti Poreske uprave („Službeni glasnik RS“, br. 123/03 i 102/04).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.