Poreski kalendar

apr 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o načinu razvrstavnja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o načinu razvrstavnja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

(„Službeni glasnik RS“, br. 116/04 i 99/10)

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe.

Član 2.

Stalna sredstva koja podležu amortizaciji razvrstavaju se po grupama i stopama amortizacije utvrđenim u članu 10. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica («Službeni glasnik RS», br. br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04 i 18/10), i to:

Broj grupe

Vrsta stalnih sredstava

Amortizaciona stopa

1

2

3

I

 

 1.

Asfaltne površine

 

 2.

Avionske piste

 

 3.

Brane za akumulaciju voda

2,5%

 4.

Cevi za gasovod

 

 5.

Dokovi za vezivanje brodova

 

 6.

Elektrane

 

 7.

Električni dalekovodi

 

 8.

Eskalatori - pokretne stepenice

 

 9.

Hangari

 

 10.

Lukobrani

 

 11.

Marine

 

 12.

Mostovi

 

 13.

Nadvožnjaci i vijadukti

 

 14.

Naftovodi

 

 15.

Odvodni i dovodni kanali

 

 16.

Parking površine

 

 17.

Putevi i auto-putevi

 

 18.

Ribnjaci

 

 19.

Skladišta i rezervoari

 

 20.

Sportski objekti (stadioni, bazeni, sportske hale i dr.)

 

 21.

Silosi na poljoprivrednim dobrima

 

 22.

Tuneli

 

 23.

Vodovodi i cevovodi

 

 24.

Železnička infrastruktura

 

 25.

Zgrade

 

 26.

Sve ostale nepomenute nepokretnosti

 
II

 

 1.

Avioni

 

 2.

Automobili

 

 3.

Brodovi i ostali plovni objekti

10%

 4.

Klima uređaji

 

 5.

Liftovi

 

 6.

Bojleri

 

 7.

Nameštaj u brodovima

 

 8.

Medicinska oprema

 

 9.

Ograde

 

 10.

Oprema za kancelariju

 

 11.

Oprema za proizvodnju i distribuciju solarne energije

 

 12.

Oprema za proizvodnju i distribuciju električne energije, gasa, toplote i vode

 

 13.

Vagoni

 

 14.

Vinogradi

 

 15.

Voćnjaci

 

 16.

Nematerijalna ulaganja (koncesije, licence, patenti, žigovi, modeli, autorska prava, franšiza i druga prava)

 
III

 

 1.

Alat i inventar

 

 2.

Autobusi

 

 3.

Oprema za termo elektrane

15 %

 4.

Oprema za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda

 

 5.

Fiskalne kase

 

 6.

Fliperi

 

 7.

Hladnjače za povrće

 

 8.

Kalkulatori

 

 9.

Kamioni i prikolice

 

 10.

Laboratorijska oprema

 

 11.

Mašine za čišćenje žitarica

 

 12.

Oprema za fotokopiranje

 

 13.

Nameštaj koji nije pomenut na drugim mestima

 

 14.

Oprema za istraživanje

 

 15.

Postrojenja za pravljenje betona

 

 16.

Pokretna oprema za proizvodnju električne energije (agregati i sl.)

 

 17.

Radari

 

 18.

Televizijske antene

 

 19.

Sva ostala stalna sredstva (osim nepokretnosti) koja nisu posebno naznačena u grupama II do V

 
IV

 

 1.

Nameštaj u avionima

 

 2.

Oprema za kontrolu zagađenja vazduha i vode - nelicencirana

 

 3.

Oprema za emitovanje radio i TV programa

20%

 4.

Oprema za naftne bušotine

 

 5.

Oprema za obradu rude

 

 6.

Rezervni delovi za avione

 

 7.

Telegrafska i telefonska oprema (žice i razni kablovi)

 
V

 

 1.

Automobili za iznajmljivanje ili lizing i taksi vozila

 

 2.

Bilbordovi

 

 3.

Branici za puteve i pruge

30%

 4.

Električne reklame

 

 5.

Elektronska oprema za procesiranje podataka (kompjuteri) i sistemski i aplikacioni softveri

 

 6.

Oprema za informatičku infrastrukturu ( Yupak, Internet)

 

 7.

Filmovi

 

 8.

Televizijske reklame i spotovi

 

 9.

Građevinska pokretna oprema

 

 10.

Kalupi za livenje

 

 11.

Knjige u biblioteci koje se iznajmljuju

 

 12.

Industrijski noževi

 

 13.

Oprema za seču drveća

 

 14.

Platno (tepisi, zastori, zavese, itisoni i sl.)

 

 15.

Pokretna oprema koja koristi električnu energiju (bušilica, brusilica i sl.)

 

 16.

Pokretni kampovi

 

 17.

Skeneri za bar kod

 

 18.

Traktori

 

 19.

Uniforme

 

 20.

Video igre - na novčić

 

 21.

Video trake, CD, DVD i sl.

 

 22.

Osnovno stado

 

Član 3.

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u prvu grupu amortizacije utvrđuje se primenom proporcionalne metode za svako sredstvo posebno.

Amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se primenom propisane stope na nabavnu vrednost stalnog sredstva.

Za stalna sredstva iz ove grupe, stečena u toku poreskog perioda, amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se primenom proporcionalne metode za svako stečeno sredstvo posebno, srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda. Obračun amortizacije započinje od dana kada stalna sredstva, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI, postanu raspoloživa za korišćenje.

Amortizacija za stalna sredstva iz ove grupe na kojima su, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI izvršena naknadna ulaganja (u daljem tekstu: naknadna ulaganja), koja se uključuju u vrednost stalnih sredstava u smislu povećanja vrednosti tih stalnih sredstava, obračunava se na način propisan odredbama st. 1. do 3. ovog člana.

Za stalna sredstva iz ove grupe, otuđena u toku poreskog perioda, amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se do dana otuđenja tog sredstva.

Član 4.

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe amortizacije od II do V utvrđuje se primenom degresivne metode na ukupnu vrednost sredstava razvrstanih po pojedinoj grupi.
Amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se primenom propisane stope, u prvoj godini na nabavnu vrednost, a u narednim godinama na iznos neotpisane vrednosti stalnih sredstava grupe (u daljem tekstu: saldo grupe) utvrđene na kraju prethodne godine, uvećane za vrednost pribavljenih i umanjene za vrednost otuđenih stalnih sredstava iz te grupe tokom godine. Vrednost otuđenih stalnih sredstava odgovara njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog otuđenog sredstva.

Za iznos naknadnih ulaganja, izvršenih na postojećim stalnim sredstvima, već razvrstanim u neku od amortizacionih grupa (od II do V), uvećava se saldo grupe u koju su ta sredstva razvrstana, počev od poreskog perioda u kome su naknadna ulaganja završena.

Umanjenje na ime amortizacije na kraju godine oduzima se od salda grupe, a neotpisana vrednost predstavlja početni saldo grupe u narednoj godini.

Član 4a

Za stalna sredstva razvrstana u I grupu koja su stečena putem statusne promene, nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava na dan statusne promene kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene, utvrđena na način da se nabavna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog prenetog sredstva.

Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V, koja su stečena putem statusne promene, nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene, utvrđena na način da se pojedinačna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije koji se odnosi na svako sredstvo posebno.

Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V koja se u poreskom periodu prenose putem statusne promene, obveznik utvrđuje početni saldo grupe tako što iz salda grupe utvrđenog na kraju prethodnog poreskog perioda isključuje sredstva preneta putem statusne promene i to po nabavnoj vrednosti tih sredstava umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije tih sredstava.

Član 5.

Obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u grupe od II do V vrši se na Obrascu OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Ako vrednost po osnovu otuđenja stalnih sredstava u toku poreske godine za grupe amortizacije od II do V prelazi saldo grupe, saldo grupe na kraju godine jednak je nuli.

Član 7.

Ako je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

Član 8.

Ne obračunava se amortizacija za stalna sredstva koja se po propisima koji uređuju računovodstvo vode kao zalihe.

Član 9.

Osnovicu za amortizaciju stalnih sredstava na dan 1. januara 2004. godine kod pravnih lica koja primenjuju međunarodne računovodstvene standarde od 1. januara 2004. godine čini neotpisana vrednost stalnih sredstava utvrđena na dan 31. decembra 2003. godine, u skladu sa propisima o računovodstvu koji su se primenjivali na godišnje finansijske izveštaje za 2003. godinu.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».