Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o načinu razvrstavnja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o načinu razvrstavnja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

(„Službeni glasnik RS“, br. 116/04 i 99/10)

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe.

Član 2.

Stalna sredstva koja podležu amortizaciji razvrstavaju se po grupama i stopama amortizacije utvrđenim u članu 10. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica («Službeni glasnik RS», br. br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04 i 18/10), i to:

Broj grupe

Vrsta stalnih sredstava

Amortizaciona stopa

1

2

3

I

 

 1.

Asfaltne površine

 

 2.

Avionske piste

 

 3.

Brane za akumulaciju voda

2,5%

 4.

Cevi za gasovod

 

 5.

Dokovi za vezivanje brodova

 

 6.

Elektrane

 

 7.

Električni dalekovodi

 

 8.

Eskalatori - pokretne stepenice

 

 9.

Hangari

 

 10.

Lukobrani

 

 11.

Marine

 

 12.

Mostovi

 

 13.

Nadvožnjaci i vijadukti

 

 14.

Naftovodi

 

 15.

Odvodni i dovodni kanali

 

 16.

Parking površine

 

 17.

Putevi i auto-putevi

 

 18.

Ribnjaci

 

 19.

Skladišta i rezervoari

 

 20.

Sportski objekti (stadioni, bazeni, sportske hale i dr.)

 

 21.

Silosi na poljoprivrednim dobrima

 

 22.

Tuneli

 

 23.

Vodovodi i cevovodi

 

 24.

Železnička infrastruktura

 

 25.

Zgrade

 

 26.

Sve ostale nepomenute nepokretnosti

 
II

 

 1.

Avioni

 

 2.

Automobili

 

 3.

Brodovi i ostali plovni objekti

10%

 4.

Klima uređaji

 

 5.

Liftovi

 

 6.

Bojleri

 

 7.

Nameštaj u brodovima

 

 8.

Medicinska oprema

 

 9.

Ograde

 

 10.

Oprema za kancelariju

 

 11.

Oprema za proizvodnju i distribuciju solarne energije

 

 12.

Oprema za proizvodnju i distribuciju električne energije, gasa, toplote i vode

 

 13.

Vagoni

 

 14.

Vinogradi

 

 15.

Voćnjaci

 

 16.

Nematerijalna ulaganja (koncesije, licence, patenti, žigovi, modeli, autorska prava, franšiza i druga prava)

 
III

 

 1.

Alat i inventar

 

 2.

Autobusi

 

 3.

Oprema za termo elektrane

15 %

 4.

Oprema za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda

 

 5.

Fiskalne kase

 

 6.

Fliperi

 

 7.

Hladnjače za povrće

 

 8.

Kalkulatori

 

 9.

Kamioni i prikolice

 

 10.

Laboratorijska oprema

 

 11.

Mašine za čišćenje žitarica

 

 12.

Oprema za fotokopiranje

 

 13.

Nameštaj koji nije pomenut na drugim mestima

 

 14.

Oprema za istraživanje

 

 15.

Postrojenja za pravljenje betona

 

 16.

Pokretna oprema za proizvodnju električne energije (agregati i sl.)

 

 17.

Radari

 

 18.

Televizijske antene

 

 19.

Sva ostala stalna sredstva (osim nepokretnosti) koja nisu posebno naznačena u grupama II do V

 
IV

 

 1.

Nameštaj u avionima

 

 2.

Oprema za kontrolu zagađenja vazduha i vode - nelicencirana

 

 3.

Oprema za emitovanje radio i TV programa

20%

 4.

Oprema za naftne bušotine

 

 5.

Oprema za obradu rude

 

 6.

Rezervni delovi za avione

 

 7.

Telegrafska i telefonska oprema (žice i razni kablovi)

 
V

 

 1.

Automobili za iznajmljivanje ili lizing i taksi vozila

 

 2.

Bilbordovi

 

 3.

Branici za puteve i pruge

30%

 4.

Električne reklame

 

 5.

Elektronska oprema za procesiranje podataka (kompjuteri) i sistemski i aplikacioni softveri

 

 6.

Oprema za informatičku infrastrukturu ( Yupak, Internet)

 

 7.

Filmovi

 

 8.

Televizijske reklame i spotovi

 

 9.

Građevinska pokretna oprema

 

 10.

Kalupi za livenje

 

 11.

Knjige u biblioteci koje se iznajmljuju

 

 12.

Industrijski noževi

 

 13.

Oprema za seču drveća

 

 14.

Platno (tepisi, zastori, zavese, itisoni i sl.)

 

 15.

Pokretna oprema koja koristi električnu energiju (bušilica, brusilica i sl.)

 

 16.

Pokretni kampovi

 

 17.

Skeneri za bar kod

 

 18.

Traktori

 

 19.

Uniforme

 

 20.

Video igre - na novčić

 

 21.

Video trake, CD, DVD i sl.

 

 22.

Osnovno stado

 

Član 3.

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u prvu grupu amortizacije utvrđuje se primenom proporcionalne metode za svako sredstvo posebno.

Amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se primenom propisane stope na nabavnu vrednost stalnog sredstva.

Za stalna sredstva iz ove grupe, stečena u toku poreskog perioda, amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se primenom proporcionalne metode za svako stečeno sredstvo posebno, srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda. Obračun amortizacije započinje od dana kada stalna sredstva, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI, postanu raspoloživa za korišćenje.

Amortizacija za stalna sredstva iz ove grupe na kojima su, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI izvršena naknadna ulaganja (u daljem tekstu: naknadna ulaganja), koja se uključuju u vrednost stalnih sredstava u smislu povećanja vrednosti tih stalnih sredstava, obračunava se na način propisan odredbama st. 1. do 3. ovog člana.

Za stalna sredstva iz ove grupe, otuđena u toku poreskog perioda, amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se do dana otuđenja tog sredstva.

Član 4.

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe amortizacije od II do V utvrđuje se primenom degresivne metode na ukupnu vrednost sredstava razvrstanih po pojedinoj grupi.
Amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se primenom propisane stope, u prvoj godini na nabavnu vrednost, a u narednim godinama na iznos neotpisane vrednosti stalnih sredstava grupe (u daljem tekstu: saldo grupe) utvrđene na kraju prethodne godine, uvećane za vrednost pribavljenih i umanjene za vrednost otuđenih stalnih sredstava iz te grupe tokom godine. Vrednost otuđenih stalnih sredstava odgovara njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog otuđenog sredstva.

Za iznos naknadnih ulaganja, izvršenih na postojećim stalnim sredstvima, već razvrstanim u neku od amortizacionih grupa (od II do V), uvećava se saldo grupe u koju su ta sredstva razvrstana, počev od poreskog perioda u kome su naknadna ulaganja završena.

Umanjenje na ime amortizacije na kraju godine oduzima se od salda grupe, a neotpisana vrednost predstavlja početni saldo grupe u narednoj godini.

Član 4a

Za stalna sredstva razvrstana u I grupu koja su stečena putem statusne promene, nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava na dan statusne promene kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene, utvrđena na način da se nabavna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog prenetog sredstva.

Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V, koja su stečena putem statusne promene, nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene, utvrđena na način da se pojedinačna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije koji se odnosi na svako sredstvo posebno.

Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V koja se u poreskom periodu prenose putem statusne promene, obveznik utvrđuje početni saldo grupe tako što iz salda grupe utvrđenog na kraju prethodnog poreskog perioda isključuje sredstva preneta putem statusne promene i to po nabavnoj vrednosti tih sredstava umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije tih sredstava.

Član 5.

Obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u grupe od II do V vrši se na Obrascu OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Ako vrednost po osnovu otuđenja stalnih sredstava u toku poreske godine za grupe amortizacije od II do V prelazi saldo grupe, saldo grupe na kraju godine jednak je nuli.

Član 7.

Ako je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

Član 8.

Ne obračunava se amortizacija za stalna sredstva koja se po propisima koji uređuju računovodstvo vode kao zalihe.

Član 9.

Osnovicu za amortizaciju stalnih sredstava na dan 1. januara 2004. godine kod pravnih lica koja primenjuju međunarodne računovodstvene standarde od 1. januara 2004. godine čini neotpisana vrednost stalnih sredstava utvrđena na dan 31. decembra 2003. godine, u skladu sa propisima o računovodstvu koji su se primenjivali na godišnje finansijske izveštaje za 2003. godinu.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».