Poreski kalendar

dec 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika

(„Službeni glasnik RS“ broj 137/20)

Na osnovu člana 15v stav 11. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19),

Ministar finansija donosi:

PRAVILNIK
O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA UMANjENjE OSNOVICE POREZA NA ZARADE ZA NOVONASTANjENOG OBVEZNIKA

(„Službeni glasnik RS“ broj 137/20)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, saglasno članu 15v Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Kvalifikovani poslodavac iz člana 15v stav 2. Zakona, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom sačinjava pisanu izjavu kojom potvrđuje da novonastanjeni obveznik pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bio u radnom odnosu kod bilo kog poslodavca koji bi se u momentu sticanja statusa novonastanjenog obveznika smatrao povezanim licem sa tim kvalifikovanim poslodavcem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

U slučaju promene kvalifikovanog poslodavca kada novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu sa drugim kvalifikovanim poslodavcem, taj kvalifikovani poslodavac, kao i svaki naredni kvalifikovani poslodavac sa kojim novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu, saglasno stavu 1. ovog člana sačinjava pisanu izjavu kojom potvrđuje da novonastanjeni obveznik pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bio u radnom odnosu kod bilo kog poslodavca koji bi se u momentu sticanja statusa novonastanjenog obveznika smatrao povezanim licem sa tim kvalifikovanim poslodavcem.

Kvalifikovani poslodavac iz člana 15v stav 2. Zakona, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom, od tog novonastanjenog obveznika pribavlja pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bilo u radnom odnosu, odnosno ako je bilo u radnom odnosu kod jednog ili više poslodavaca pribavlja pisanu izjavu u kojoj lice navodi pun naziv i sedište svakog poslodavca i državu čiji je poreski obveznik poslodavac kod koga je bilo u radnom odnosu tokom perioda rada u drugoj državi.

Član 3.

Kvalifikovani poslodavac iz člana 15v stav 3. Zakona, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom, od novonastanjenog obveznika pribavlja:

1) potvrdu o promeni prebivališta/boravišta u periodu od najviše 25 godina koji prethodi godini u kojoj novonastanjeni obveznik državljanin Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem, izdatu od nadležnog organa u Republici, iz koje se može utvrditi da je to lice najmanje tri godine imalo prebivalište/boravište na teritoriji Republike, ili potvrdu o promeni prebivališta/boravišta supružnika i njihove zajedničke maloletne dece, izdatu od nadležnog organa u Republici, iz koje se može utvrditi da su supružnik i deca obveznika u navedenom periodu od 25 godina najmanje tri godine imali prebivalište/boravište na teritoriji Republike; ili

2) dokaz o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju na teritoriji Republike za stranog državljanina, saglasno propisima kojima se uređuje privremeni boravak i stalno nastanjenje stranog državljanina u Republici, ili takav dokaz za supružnika i njihovu zajedničku maloletnu decu, iz koga se može utvrditi da je to lice najmanje tri godine imalo odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike u periodu od najviše 25 godina koji prethodi godini u kojoj novonastanjeni obveznik strani državljanin zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem.

Član 4.

Period boravka iz člana 15v stav 4. tačka 1) Zakona novonastanjeni obveznik koji zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem dokumentuje tako što kvalifikovanom poslodavcu dostavlja isprave, i to:

1) potvrdu o promeni prebivališta, odnosno boravišta u Republici, izdatu od nadležnog organa u Republici, iz koje se može utvrditi da to lice u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije imalo prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike; ili

2) potvrdu o prebivalištu ili boravištu u drugoj državi, izdatu od nadležnog organa druge države, ili izvod iz odgovarajućeg registra stranog nadležnog organa, iz koje se može utvrditi da je to lice u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, imalo prebivalište ili boravište u drugoj državi; ili

3) potvrdu stranog poslodavca o radnom odnosu u drugoj državi i radu na teritoriji druge države, iz koje se može utvrditi da je to lice u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem radilo kod tog stranog poslodavca na teritoriji druge države; ili

4) dokaz nadležnog organa socijalnog osiguranja druge države iz kojih se može utvrditi da je to lice u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem bilo osiguranik po propisima te druge države.

Novonastanjeni obveznik pored isprava iz stava 1. ovog člana, kvalifikovanom poslodavcu sa kojim zasniva radni odnos dostavlja i pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da je u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravilo na teritoriji jedne ili više drugih država, a koja izjava sadrži i podatke o državi, odnosno državama u kojima je boravilo, i da to lice neprekidno ili sa prekidima nije boravilo na teritoriji Republike više od 366 dana u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem.

Član 5.

Period boravka iz člana 15v stav 4. tačka 2) Zakona novonastanjeni obveznik koji zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem dokumentuje tako što kvalifikovanom poslodavcu dostavlja isprave, i to:

1) potvrdu o promeni prebivališta, odnosno boravišta u Republici, izdatu od nadležnog organa u Republici, iz koje se može utvrditi da to lice u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije imalo prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike; ili

2) potvrdu o prebivalištu ili boravištu u drugoj državi, izdatu od nadležnog organa druge države, ili izvod iz odgovarajućeg registra stranog nadležnog organa, iz koje se može utvrditi da je to lice u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, imalo prebivalište ili boravište u drugoj državi.

Novonastanjeni obveznik pored isprava iz stava 1. ovog člana, kvalifikovanom poslodavcu sa kojim zasniva radni odnos dostavlja i pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da je u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravilo na teritoriji druge države, a koja izjava sadrži i podatke o državi, odnosno državama u kojima je boravilo, i da to lice neprekidno ili sa prekidima nije boravilo na teritoriji Republike više od 183 dana u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem.

Novonastanjeni obveznik pored isprava iz st. 1. i 2. ovog člana, kvalifikovanom poslodavcu sa kojim zasniva radni odnos dostavlja i uverenje, diplomu ili potvrdu o završenom srednjem ili visokom obrazovanju ili završenim postdiplomskim studijama ili studijama prvog, drugog ili trećeg stepena u drugoj državi ili potvrde o drugom vidu stručnog usavršavanja u drugoj državi, zbog čega je neprekidno ili sa prekidima boravio van teritorije Republike više od 183 dana u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem.

Član 6.

Novonastanjeni obveznik koji zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem, u vezi sa uslovima iz člana 15v stav 7. Zakona, kvalifikovanom poslodavcu dostavlja:

1) dokaz o sopstvenom pravu svojine ili pravu svojine članova njegove porodice na nepokretnosti za stanovanje ili zakupu nepokretnosti za stanovanje na teritoriji Republike;

2) pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da se u periodu od 183 dana pre zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem do isteka 183 dana po zaključenju tog ugovora, nastanio na teritoriji Republike zajedno sa supružnikom i zajedničkom maloletnom decom, sa namerom da na teritoriji Republike boravi 183 ili više dana u bilo kom periodu od 12 meseci posle zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem u periodu ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona;

3) uverenje o prebivalištu, odnosno boravištu u Republici za lice koje je državljanin Republike, izdato od nadležnog organa u Republici;

4) dokaz o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju na teritoriji Republike za lice koje je strani državljanin, kao i takav dokaz za supružnika i zajedničku maloletnu decu, izdato od nadležnog organa u Republici, za period tokom ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona.

 Ispravu iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, novonastanjeni obveznik prvi put dostavlja kvalifikovanom poslodavcu u roku od 180 dana od dana zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, a nakon toga u periodu ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona dostavlja najmanje jednom u periodu od 12 meseci.

Član 7.

Kvalifikovani poslodavac je dužan da dokumentaciju iz čl. 2-6. ovog pravilnika pribavi najkasnije do dana kada novozaposlenom obvezniku vrši isplatu prve zarade po osnovu koje se ostvaruje pravo na umanjenje poreske osnovice saglasno članu 15v Zakona, osim dokumentacije koju je u skladu sa odredbama ovog pravilnika kvalifikovani poslodavac dužan naknadno da pribavlja u toku ostvarivanja tog prava.

U slučaju promene kvalifikovanog poslodavca kada novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu sa drugim kvalifikovanim poslodavcem, takav kvalifikovani poslodavac, kao i svaki naredni kvalifikovani poslodavac sa kojim novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu, dužan je da pribavi dokumentaciju iz čl. 2-6. ovog pravilnika koja se odnosi na ispunjenost uslova u odnosu na period koji prethodi danu zaključenja ugovora o radu sa prvim kvalifikovanim poslodavcem i dokumentaciju koju je u skladu sa odredbama ovog pravilnika kvalifikovani poslodavac dužan naknadno da pribavlja u toku ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona.

Dokumentaciju iz čl. 2-6. ovog pravilnika koja se odnosi na ispunjenost uslova u odnosu na period koji prethodi danu zaključenja ugovora o radu sa prvim kvalifikovanim poslodavcem, kvalifikovani poslodavac iz stava 2. ovog člana može da pribavi od novonastanjenog obveznika ukoliko on ima sopstvene primerke takve dokumentacije, u originalu ili kao overene kopije originalnih dokumenata, koje je dokumentovao prvom kvalifikovanom poslodavcu.

Član 8.

Dokumentaciju iz čl. 2-6. ovog pravilnika na zahtev nadležnog poreskog organa kvalifikovani poslodavac podnosi u originalu ili kao overenu kopiju originalnog dokumenta.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".