Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Odgovori na pitanja

37. Kako se popunjava pojedinačna poreska prijava u slučaju vansudskog poravnanja?

Pojedinačna poreska prijava koja se podnosi pre isplate zarade po vansudskom poravnanju, za periode punog radnog vremena kada zaposleni nije radio kod drugog poslodavca za vreme trajanja spora, popunjava se za svaki obračunski period, na sledeći način:

u polje 1.1 Vrsta prijave: upisuje se oznaka 1,

u polje 1.2 Obračunski period: upisuje se obračunski period za koji se vrši isplata zarade (na primer za isplatu zarade za decembar 2012. godine – upisuje se 12-2012),

u polje 1.3 Datum nastanka poreske obaveze: ne upisuje se podatak,

u polje 1.4 Datum plaćanja: upisuje se planirani datum isplate zarade (na primer 28.11.2014.),

u polja 1.5 do 1.6a: ne upisuju se podaci,

u polje 3.6 Šifra vrste prihoda: upisuje se odgovarajuća Šifra vrste prihoda (na primer za redovan rad, bez olakšica i dodatnog doprinosa, upisuje se oznaka 1 01 101 00 0),

u polja 3.7 do 3.8a: ne upisuju se podaci,

u polje 3.9 Bruto zarada: upisuje se iznos bruto zarade postignut vansudskim poravnanjem (na primer 20000 dinara),

u polje 3.10 Osnovica za porez: upisuje se iznos bruto zarade umanjen za poresko oslobođenje koje važi na dan planirane isplate zarade upisnog u polje 1.4 (na primer: 20000 – 11242 = 8758),

u polje 3.11 Porez: upisuje se iznos poreza po stopi koja važi na dan planirane isplate zarade, a upisan je u polju 1.4 (na primer: 875,80),

u polje 3.12 Osnovica za doprinose: upisuje se iznos bruto zarade postignut vansudskim poravnanjem ukoliko je viši od najniže mesečne osnovice za doprinose koja važi na dan planirane isplate zarade, a upisan je u polju 1.4, a ukoliko je iznos bruto zarade upisan u polje 3.9 niži od najniže mesečne osnovice, koja važi na dan koji je upisan u polje 1.4, onda se u polje 3.12 Osnovica za doprinose upisuje iznos najniže mesečne osnovice za doprinose koja važi na dan kada je planirana isplata prihoda, a koji je upisan u polje 1.4 (na primer: 21718),

u polja 3.13 do 3.16 upisuju se iznosi doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po stopama koje važe na dan planirane isplate prihoda, a koji je upisan u polje 1.4 (na primer: PIO: 5646,68, ZDR: 2236,95 i NEZ: 325,77),

u polja „Kamata“ ne upisuje se podatak, s obzirom da poreska obaveza nastaje danom isplate prihoda, a kamata po vansudskom poravnanju predstavlja naknadu materijalne štete po osnovu neisplaćene zarade pa nije predmet oporezivanja.

Ostala, ne pomenuta, polja pojedinačne poreske prijave PPP PD popunjavaju se u skladu sa odredbama Pravilnika o pojedinačnoj poreskoj prijavi za porez po odbitku, koje važe za podnošenje opšte PPP PD prijave (vrsta prijave: oznaka 1).

 

Primer popunjavanja dela PPP PD prijave za periode punog radnog vremena kada zaposleni

nije radio kod drugog poslodavca za vreme trajanja spora:

 

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

101101000

 

 

 

20000

8758

875,80

21718

5646,68

2236,95

325,77

0

 

Pojedinačna poreska prijava za isplatu zarade po vansudskom poravnanju za periode kada je zaposleni ostvario prihod kod drugog poslodavca, za vreme trajanja spora, popunjava se za svaki obračunski period, na sledeći način:

u polje 1.1 Vrsta prijave: upisuje se oznaka 1,

u polje 1.2 Obračunski period: upisuje se obračunski period za koji se vrši isplata zarade (na primer za decembar 2012. godine, upisuje se 12-2012),

u polje 1.3 Datum nastanka poreske obaveze: ne upisuje se podatak,

u polje 1.4 Datum plaćanja: upisuje se planirani datum isplate zarade (na primer 28.11.2014.),

u polja 1.5 do 1.6a: ne upisuju se podaci,

u polje 3.6 Šifra vrste prihoda: upisuje se odgovarajuća Šifra vrste prihoda (na primer za redovan rad, bez olakšica i dodatnog doprinosa, upisuje se oznaka 1 01 101 00 0),

u polja 3.7 do 3.8 se ne upisuju podaci,

u polje 3.8a Mesečni fond sati: upisuje se oznaka -1 (minus jedan),

u polje 3.9 Bruto zarada: upisuje se iznos razlike bruto zarade postignut vansudskim poravnanjem (na primer 1000),

u polje 3.10 Osnovica za porez: upisuje se iznos bruto zarade koji je jednak iznosu upisanom u polje 3.9, s obzirom da je neoporeziv iznos iskorišćen prilikom isplate zarade koju je zaposleni ostvario kod drugog poslodavca (na primer 1000),

u polje 3.11 Porez: upisuje se iznos poreza po stopi koja važi na dan kada je planirana isplata prihoda, a upisan je u polju 1.4 (na primer 100),

u polje 3.12 Osnovica za doprinose: upisuje se iznos bruto zarade postignut vansudskim poravnanjem i koji je jednak iznosu upisanom u polje 3.9 Bruto zarada, ako je zaposlenom kod isplate zarade od strane drugog poslodavca postupljeno u skladu sa odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,(na primer 1000),

u polja 3.13 do 3.16 upisuju se iznosi doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po stopama koje važe na dan planirane isplate prihoda, a koji je upisan u polje 1.4 (na primer: PIO 260, ZDR: 103 i NEZ: 15),

u polja „Kamata“ ne upisuje se podatak, s obzirom da poreska obaveza nastaje danom isplate prihoda, a kamata po vansudskom poravnanju predstavlja naknadu materijalne štete po osnovu neisplaćene zarade pa nije predmet oporezivanja u skladu za Zakonom o porezu na dohodak građana.

Ostala, ne pomenuta, polja pojedinačne poreske prijave PPP PD popunjavaju se u skladu sa odredbama Pravilnika o pojedinačnoj poreskoj prijavi za porez po odbitku, koje važe za podnošenje opšte PPP PD prijave (vrsta prijave: oznaka 1).

 

Primer popunjavanja dela PPP PD prijave za periode kada je zaposleni ostvario prihod

kod drugog poslodavca, za vreme trajanja spora:

 

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

10110100

 

 

-1

1000

1000

100

1000

260

103

15

0

36. Kako se popunjava polje MFP.12 kada se u prvoj prijavi za obračunski period jednom zaposlenom iskazuju prihodi pod više šifri vrsta prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade?

U ovom slučaju se za svaku pojedinačnu ŠVP pod kojom se iskazuje zarada ili naknada zarade za jednog zaposlenog u polje MFP.12 upisuje zbir iznosa osnovice doprinosa iskazanih pod ostalim ŠVP za zaradu ili naknadu zarade za tog zaposlenog, kao u donjem primeru.

U obračunskom periodu zaposlenom se isplaćuje:

- zarada ŠVP 1 01 101 00 0 i

- naknada zarade za bolovanje do 30 dana ŠVP 1 01 202 00 0, koja je niža od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa

Popunjavanje obrasca PPP-PD:

R.br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.1

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

 

1 01 101 00 0

25

136

160

27.000,00

17.444,30

1.744,43

27.000,00

6.480,00

3.321,00

405,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP  2

MFP 3

MFP 4

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3.000,00

 

 

1 01 202 00 0

3

24

160

3.000,00

1.313,70

131,37

3.000,00

720,00

369,00

45,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP  2

MFP 3

MFP 4

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

27.000,00

 

35. Kako se popunjava izmenjena pojedinačna poreska prijava?

Izmenjenom poreskom prijavom se menja podneta poreska prijava za koju obveznik utvrdi da sadrži grešku ili propust. Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Izmenjenom poreskom prijavom se mogu menjati:

- opšta prijava (oznaka 1),

- prijava po službenoj dužnosti (oznaka 2),

- poreska prijava po čllanu 182b ZPPPA (oznaka 3), i

- prijava po odluci suda (oznaka 5).

Ne može se menjati:

- prijava po nalazu kontrole (oznaka 4)

- prijava podneta za obračunski period koji je predmet poreske kontrole i to posle pokretanja postupka poreske kontrole, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza.

Izmena podataka upisanih u poresku prijavu koja se menja, u izmenjenoj poreskoj prijavi se vrši na sledeći način:

Podatak u polju 1.1 – Vrsta prijave se ne može menjati, pa se u izmenjenoj upisuje oznaka prijave koja se menja i to:

-  oznaka 1 - kada se izmenjenom menja opšta prijava

- oznaka 2 - kada se menja pojedinačna poreska prijava podneta po službenoj dužnosti.

- oznaka 3 - kada se menja pojedinačna poreska prijava po članu 182b ZPPPA

-  oznaka 5 - kada se izmenjenom prijavom menja prijava po odluci suda.

Podatak u polju 1.2 - Obračunski period se može menjati, a upisuje se obračunski period za koji se plaćaju prihodi fizičkom licu.

Podatak u polju 1.3 - Datum nastanka poreske obaveze (u daljem tekstu: polje 1.3) može se menjati, a način popunjavanja ovog polja zavisi od toga da li se izmenjena prijava podnosi pre datuma plaćanja ili na datum, odnosno posle datuma plaćanja upisanog u prvobitnoj prijavi (polje 1.4. prvobitne prijave).

1. Izmenjena prijava podnosi se pre datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave i pre isplate neto prihoda fizičkim licima (u daljem tekstu: neto prihodi) iskazanih u prvobitnoj prijavi:

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3 se NE POPUNjAVA

Primer:

- 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.

- 10.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava. Nije plaćen neto prihod iskazan u prijavi koja se menja.

- Polje 1.3 se ne popunjava.

2. Izmenjena prijava podnosi se pre datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave, ali posle isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi:

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi u polje 1.3 OBAVEZNO SE upisuje datum isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi.

 Primer:

- 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.

- 10.03.2014. izvršena isplata neto prihoda

- 19.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava: u polje 1.3 obavezno se upisuje 10.03.2014. godine.

3. Izmenjena prijava podnosi se na datum ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave i pre isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi:

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3. OBAVEZNO SE POPUNjAVA a unosi se datum jednak datumu navedenom u polju 1.4 prvobitne prijave.

Primer:

- 20.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.

- 20.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava i nije plaćen neto prihod iskazan u prvobitnoj prijavi.

- U polje 1.3 obavezno se upisuje datum 20.03.2014. godine.

Primer:

- 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.

- 25.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava i nije plaćen neto prihod iskazan u prvobitnoj prijavi.

- U polje 1.3 obavezno se upisuje datum 20.03.2014. godine

4. Izmenjena prijava podnosi se na datum ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave, a neto prihodi iskazani u prvobitnoj prijavi plaćeni su pre datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3. OBAVEZNO SE POPUNjAVA a unosi se datum isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi.

Primer:

- 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.

- 19.03.2014. izvršena isplata neto prihoda

- 30.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava

- u polje 1.3 izmenjene prijave obavezno se upisuje datum isplate prihoda 19.03.2014.

5. Izmenjena prijava podnosi se na datum ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave, a neto prihodi iskazani u prvobitnoj prijavi plaćeni su na datum plaćanja naveden u polju 1.4 prvobitne prijave

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3. OBAVEZNO SE POPUNjAVA a unosi se datum isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi koji je u ovom slučaju jednak datumu plaćanja iskazanom u polju 1.4. prvobitne prijave.

Primer:

- 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.

- 20.03.2014. izvršena isplata neto prihoda

- 30.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava.

- u polje 1.3 obavezno se upisuje datum 20.03.2014. godine

6. Izmenjena prijava podnosi se na datum ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave, a neto prihodi iskazani u prvobitnoj prijavi plaćeni su posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3. OBAVEZNO SE POPUNjAVA a unosi se datum plaćanja naveden u polju 1.4. prvobitne prijave.

Primer:

- 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.

- 25.03.2014. izvršena isplata neto prihoda

- 30.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava.

- u polje 1.3 obavezno se upisuje datum 20.03.2014. godine

U polje 1.4 - Datum plaćanja izmenjene prijave može se upisati ili datum podnošenja izmenjene poreske prijave ili neki datum u budućnosti.

Polje 1.3 NIJE OBAVEZNO

- ako se izmenjena prijava podnosi pre datuma plaćanja iz polja 1.4 prvobitne prijave i nije bilo isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi.

Polje 1.3 JE OBAVEZNO

- ako su neto prihodi iskazani u prvobitnoj prijavi plaćeni pre datuma plaćanja iz polja 1.4 prvobitne prijave

- ako se izmenjena prijava podnosi istog ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave

U polje 1.4 izmenjene prijave uvek se upisuje datum podnošenja izmenjene prijave ili datum u budućnosti.

Polje 2.2 – Poreski identifikacioni broj se ne može menjati izmenjenom prijavom, odnosno u ovo polje upisuje se PIB ili JMBG iz prvobitne prijave.

U izmenjenoj poreskoj prijavi OBAVEZNO SE upisuju i podaci u:

- polje 1.5 - Izmena prijave - upusuje se oznaka 1 - Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40 ZPPPA;

- polje 1.5a – Identifikacioni broj prijave – upisuje se identifikacioni broj prvobitne prijave.

Polje 1.6 - po nalazu kontrole/odluci suda i polje 1.6a - osnov se ne popunjavaju.

Svi ostali podaci koje sadrži prvobitno podneta poreska prijava mogu biti promenjeni.

Redovi u 3. delu prijave – Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda mogu se dodavati i/ili brisati. Brisanje reda sprovodi se tako što u redu koji se briše polja 3.1 do 3.5. ostaju neizmenjena u odnosu na prvobitnu prijavu, u polje 3.6 - Šifra vrste prihoda upisuje se oznaka 1 00 000 00 1, a u polja od 3.7 do 3.16 upisuje se iznos 0,00.

U izmenjenoj prijavi OBAVEZNO SE ISKAZUJE KAMATA i to iznos kamate obračunate od datuma nastanka poreske obaveze upisanog u polje 1.3. izmenjene prijave do datuma plaćanja upisanog u polje 1.4. izmenjene prijave, a ako nema osnova za obračun kamate, u polja ''kamata'' upisuje se iznos 0,00.

U slučaju da je podneta poreska prijava tačno popunjena, ali se kasnije utvrdi da omaškom u prijavi nije iskazan prihod za određene primaoce prihoda, celishodnije je podneti novu poresku prijavu i iskazati prihod za te primaoce prihoda, a ne vršiti izmenu podnete poreske prijave.

Obaveze nastale po osnovu izmenjene prijave se plaćaju po istom broju odobrenja za plaćanje koji je dodeljen prvobitnoj prijavi.

Podnošenjem izmenjene prijave prvobitna prijava se stornira sa datumom plaćanja navedenom u polje 1.4 izmenjene prijave.

34. Da li se lica do 26 godina života, koja su na školovanju, i koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge smatraju osiguranicima iz člana 17. stav 1. tačka 14) Zakona o zdravstvenom osiguranju?

Ne, ova lica se ne smatraju licima koja su obavezno osigurana u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (''Sl. glasnik RS'', br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US i  119/2012). Ovim licima obezbeđuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti, u skladu sa članom 28. Zakona o zdravstvenom osiguranju, uz uplatu doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

33. Kada se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje na prihod lica koje obavlja privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge?

Kod isplate prihoda po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova zadruga nije u obavezi da uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, licima koja se ne smatraju osiguranicima iz člana 17. stav 1. tačka 14) Zakona o zdravstvenom osiguranju. Pri tome, zadruga je dužna da prethodno utvrdi činjenicu da li lice koje obavlja privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge ostvaruje mesečni iznos prihoda koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika.

Naime, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života i nisu na školovanju (najduže do 30 godina života), koja su nezaposlena, odnosno socijalno ugrožena lica sa mesečnim prihodima ispod propisanog cenzusa, svojstvo osiguranika mogu steći na osnovu člana 22. stav 1. tačka 9) Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ta lica ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja na osnovu uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iz sredstava budžeta Republike Srbije, u skladu sa članom 22. stav 6. i članom 204. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a ne na osnovu člana 17. stav 1. tačka 14) Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Dakle, u slučaju isplate ugovorene naknade po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge sa licem starijim od 26 godina, a najduže do 30 godina života, za koga je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni iznos prihoda koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika, koristi se ŠVP 1 01 199 00 0. Obračun poreza i doprinosa se vrši kao za OVP 151, osim obračuna i uplate doprinosa za zdravstvo, pa se u polju 3.14. – Doprinos za zdravstvo upisuje iznos 0,00 dinara.

Ako lice ostavruje prihode iznad propisanog cenzusa, zadruga je dužna da podnese prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje za to lica shodno članu 17. stav 1. tačka 14) Zakona, kao i da na isplaćene ugovorene naknade, obračuna i uplati i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 12,3%.

32. Da li je porez po odbitku na prihode pravnih lica obuhvaćen sistemom objedinjene naplate poreza po odbitku?

NIJE: Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku obuhvata plaćanja prihoda fizičkim licima na koje se obračunava i plaća porez po odbitku. Porez po odbitku koji se obračunava i plaća na prihode PRAVNIH LICA nije obuhvaćen ovim sistemom.

U unutrašnjem prometu, jedini prihod PRAVNIH LICA na koji se plaća porez po odbitku propisan je članom 40. stav 12. Zakona o porezu na dobit, odnosno članom 104. Zakona o porezu na dohodak građana, i predstavlja prihod ostvaren od prometa sekundarnih sirovina i otpada. Ovaj porez po odbitku NIJE obihvaćen sistemom objedinjene naplate i u platnom prometu označava se šifrom plaćanja 253.

31. Kako od 01.03.2014. godine isplatiti prihode iskazane na zbirnim poreskim prijavama za porez i doprinose po odbitku, koje su podnete Poreskoj upravi pre 01.03.2014. godine, u slučaju kada neto prihod i/ili obračunati porez po tim prijavama nisu isplaćeni?

Budući da je za sve isplate neto prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, kao i za plaćanje poreza po odbitku od 1. marta ove godine neophodno u nalog za plaćanje upisati broj odobrenja za plaćanje (u daljem tekstu: BOP) bez kojeg banka neće izvršiti nalog za plaćanje, postavlja se pitanje kako po zbirnim poreskim prijavama podnetim zaključno sa 28. 2. 2014. godine izvršiti plaćanje.

U ovom slučaju potrebno je da podnosilac zbirne prijave podnese zahtev mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave da mu izda potvrdu da prihode pojedincima i/ili obaveze za porez po odbitku plati korišćenjem šifara plaćanja za koje se ne zahteva upisivanje BOP-a. U zahtevu navodi bar kod pod kojim su zbirne prijave zavedene u Poreskoj upravi i prilaže izjavu da po ovim prijavama nije isplatio neto prihod, odnosno porez po odbitku.

Poreska uprava o utvrđenom činjeničnom stanju sačinjava zapisnik o kancelarijskoj kontroli i ako činjenice potvrđuju navode iz zahteva izdaje potvrdu da se po konkretnim prijavama može platiti neto prihod, odnosno porez po odbitku korišćenjem šifara plaćanja koje ne zahtevaju BOP.

Plaćanje poreza po odbitku po zbirnim prijavama ne može se vršiti na jedinstven uplatni račun za poreze po odbitku, već neposredno na odgovarajuće pojedinačne uplatne račune javnih prihoda.

30. Da li zaposlena penzionisana lica, koja su postavljena na javnu funkciju, a i dalje primaju penziju i koriste pripadajuća prava po osnovu penzije, imaju pravo da koriste neoporezivi iznos iz člana 15a. Zakona o porezu na dohodak građana, kada ime se isplaćuje razlika između penzije koju primaju i plate koju bi primali da nisu penzioneri?

Ne može se koristiti, jer OVP 108 – Razlika zarade, odnosno plate imenovanih i postavljenih lica za vreme obavljanja javne funkcije, ne omogućava umanjenje za neoporeziv iznos, a ni ne može koristiti za penzionere već isključivo za isplate licima koja su zaposlena.

Ako je penzioner postavljen na javnu funkciju i po toj osnovi prima naknadu, koristi se OVP 618 – Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

29. Kako popuniti PPP-PD u slučaju u kojem u prvoj prijavi za obračunski period zaposleni prima dve vrste prihoda koje samo u zbiru prelaze iznos najniže mesečne osnovice doprinosa?

U obračunskom periodu zaposlenom se isplaćuje:

- zarada ŠVP 1 01 101 00 0  i

- naknada zarade  za bolovanje do 30 dana ŠVP 1 01 202 00 0, koja je niža od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa

Popunjavanje obrasca PPP-PD

R.br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

 

1 01 101 00 0

25

136

160

27.000,00

17.444,30

1.744,43

27.000,00

6.480,00

3.321,00

405,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP  2

MFP 3

MFP 4

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

       

1

     

 

1 01 202 00 0

3

24

160

3.000,00

1.313,70

131,37

3.000,00

720,00

369,00

45,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP  2

MFP 3

MFP 4

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

       

1

 

27.000,00

 

Utvrđivanje srazmernog neoporezivog iznosa:

11.242 x 136/160 = 9.555,70

11.242 x    24/160 = 1.686,30

Utvrđivanje srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa:

22.282  x 136/160 = 18.939,70

22.282  x    24/160 = 3.342,30.  

Dakle, osnovica doprinosa  za naknadu zarade za bolovanje bi trebala da je 3.342,30 - srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa, jer je taj iznos viši od bruto naknade zarade.

Budući da program sprovodi obračunsku kontrolu po iskazanom redu (horizontalno)  potrebno je i u prijavi za prvu isplatu:

-  u MFP 10 upisati  oznaku 1,  kod obe ŠVP

-   u MFP 12 (za OVP 202) upisati iznos osnovice za OVP 101, kako obračunska kontrola ne bi tražila da osnovica doprinosa za OVP 202  bude 3.342,30 - obzirom da osnovica za zaradu i naknadu zarade u zbiru prelaze iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

28. Da li poreski obveznik ima obavezu da podnese izmenjenu poresku prijavu ako istovremeno delimično isplaćuje neto prihod i pripadajuće obaveze za porez po odbitku od dana podnošenja poreske prijave do dana koji je u poreskoj prijavi u polju 1.4 – označen kao datum plaćanja?

Ne, jer, s jedne strane, poreski obveznik nema obavezu da u celosti jednom uplatom izmiri ukupan iznos prijavljenih poreza po odbitku, dok, s druge strane, uplatom pripadajućeg dela poreske obaveze istovremeno sa plaćanjem dela neto prihoda, izmiruje poresku obavezu na dan njene dospelosti, te ne pada u docnju i ne stvara obavezu obračuna i plaćanja kamate.

27. Da li postoje i koje su posledice isplate samo neto prihoda pre datuma plaćanja navedenog u PPP PD?

Da. Isplatom samo neto prihoda primaocima prihoda pre datuma plaćanja navedenog u PPP PD nastaje poreska obaveza za poreze po odbitku. Isplatilac prihoda u obavezi je da podnese izmenjenu PPP PD u kojoj u polje 1.3 – datum nastanka poreske obaveze upisuje dan isplate neto prihoda i u kojoj obračunava kamatu od dana nastanka poreske obaveze (dan isplate neto prihoda) do datuma plaćanja koji navodi u izmenjenoj prijavi.

Naime, članom 65. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da porez po odbitku dospeva za plaćanje na dan koji je u pojedinačnoj poreskoj prijavi naveden kao datum plaćanja ako je taj dan raniji od roka propisanog zakonom. Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisuju da obaveza za porez po odbitku (i doprinose) dospeva na dan plaćanja prihoda od kojih se ove obaveze odbijaju.

Dakle, pre datuma plaćanja bez posledica se mogu platiti istovremeno obaveze i neto prihod ili prvo obaveze a zatim neto prihod. Bilo koja ranija isplata neto prihoda bez pripadajućih obaveza povlači sa sobom plaćanje kamate za pripadajuće obaveze i to od datuma plaćanja neto prihoda do datuma plaćanja obaveza.

S druge strane, ako se obaveza ne plati do datuma plaćanja navedenog u PPP PD, kamata počinje da se obračunava dan posle datuma plaćanja nezavisno od isplate neto prihoda.

26. Da li su prelazne odredbe izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima koje su stupile na snagu 30. maja 2013. godine i dalje na snazi?

Da. Ovim izmenama je propisano da isplatioci koji su do dana početka primene ovih zakona isplatili deo zarade (plate, naknade zarade ili plate) obračunavaju i plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa propisima koji su važili pre 30. maja 2013. godine zaključno sa konačnom isplatom te zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno plate. To znači da se i kod isplate konačne zarade za čiji prethodni su deo obaveze obračunate uz primenu poreske stope od 12% i stope PIO doprinosa na teret zaposlenog od 11%, primenjuju ove iste stope.

Imajući u vidu da ove prelazne odredbe stvaraju izuzetak od opšteg pravila da se na obračun obaveza primenjuju stope važeće na dan isplate neto prihoda, isplatioci prihoda koji ih primenjuju posle 1. 3. 2014. godine će zaradu (platu, naknadu zarade ili plate) označavati korišćenjem OVP 199.

25. Da li je obavezno deliti isplatu neto prihoda iz radnog odnosa na više naloga za plaćanje prema šiframa plaćanja?

Ne, već ako se istovremeno plaćaju zarada, naknada zarade za bolovanje i/ili drugi oporezivi ili neoporezivi prihodi iz radnog odnosa potrebno je uneti šifru plaćanja koja je propisana za zarade (240 u slučaju bezgotovinskog plaćanja).

24. Koje pojedinačne poreske prijave su osnov za knjiženje ?

Sve pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku u kojima je u polju 1.4 - Datum plaćanja upisan 01.03.2014. ili kasniji datum.

23. Da li se u poreskoj prijavu u polju 1.4 – Datum plaćanja može navesti neradni dan?

Isplatilac prihoda u polju 1.4 – Datum plaćanja ne može navesti neradni dan, ni dan koji je određen kao državni praznik, jer toga dana ne radi platni promet, pa nije moguće ni platiti porez po odbitku obračunat u podnetoj prijavi.

22. Da li isplatilac prihoda može naknadu zarade za OVP 203 iskazati u zbiru sa zaradom?

Da, ako se u istom obračunskom periodu istom primaocu prihoda isplaćuje zarada i naknada zarade, isplatilac prihoda može prihode obuhvaćene OVP 201, 202 i 203 iskazati u zbiru sa prihodima obuhvaćenim OVP 101, 103, 106 i 107, ako primalac prihoda nije raspoređen na radno mesto na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Ako se isplatilac prihoda opredeli da zbirno iskaže navedene prihode, dužan je da ih tako iskazuje kod svih isplata prihoda u obračunskom periodu.

21. Koja šifra vrste prihoda se koristi za isplatu naknade zarade za bolovanje do 30 dana i bolovanje preko 30 dana osobama sa invaliditetom zaposlenim u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom?

Naknade zarada za bolovanje do 30 dana označenih sa OVP 201, OVP 202 i OVP 203 osobama sa invaliditetom zaposlenim u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom (u daljem tekstu: osobe sa invaliditetom) mogu se iskazati u zbiru sa zaradom označenom OVP 104, ako primalac prihoda nije raspoređen na radno mesto na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (što je malo verovatno, budući da je reč o licu sa invaliditetom). U tom slučaju zarada i naknada zarade iskazuju se pod šifrom 1 07 104 00 0.

Ako se isplatilac prihoda ne opredeli za zbirno iskazivanje zarade i naknade zarade, zaradu iskazuje kroz ŠVP 1 07 104 00 0, a naknadu zarade kroz ŠVP: 1 07 201 00 0, 1 07 202 00 0 ili 1 07 203 00 0 u zavisnosti od karaktera odsustvovanja sa posla.

Nezavisno od načina iskazivanja, na zarade i naknade zarade osoba sa invaliditetom ne plaća se porez, pa se u pojedinačnoj poreskoj prijavi u polje 3.10 – Osnovica za porez i polje 3.11 – Porez upisuje iznos 0.

Za isplate naknade zarade osobama sa invaliditetom za bolovanje preko 30 dana koriste se ŠVP 1 07 204 00 0, 1 07 205 00 0, ili 1 07 206 00 0, u zavisnosti od prirode odsustvovanja sa posla.

Za naknade zarade označene saOVP 208 i 209 za lica sa invaliditetom koriste se iste ŠVP kao za ostale zaposlene.

20. Da li poslodavac kod naknade zarade zaposlenom zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog po članu 116 Zakona o radu ima pravo da koristi poresku olakšicu/subvenciju za zapošljavanje?

Da, kodisplate naknade zarade iz OVP 203 poslodavac može da koristi poresku olakšicu/subvenciju za zapošljavanje. Naknada zarade sa pravom na poresku olakšicu se, zavisno od kategorije primaoca prihoda kome se vrši isplata naknade iskazuje kroz jednu od sledećih ŠVP:

 • 1 01 203 01 0
 • 1 01 203 02 0
 • 1 01 203 03 0
 • 1 01 203 04 0
 • 1 01 203 05 0
 • 1 01 203 06 0
 • 1 01 203 07 0
19. Koji iznos se unosi u polje 3.10 - Osnovica za period kod OVP 104?

Unosi se iznos 0,00 jer je ovaj prihod u potpunosti oslobođen poreza.

18. Kako se popunjava PPP PD za isplatu zarade pre koje su plaćeni samo doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, bez isplate zarade?

Primer 1. Zaposleni nema benficirani radni staž

Poslodavac nije isplatio zaradu za januar 2014, ali je 28.02.2014. platio doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, podnevši PPP PD u kojoj je koristio OVP 109:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

1 01 109 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

22.282,00

5.347,68

2.740,69

334,23

0,00

 

U martu 2014. godine poslodavac isplaćuje zaradu, a PPP PD popunjava na sledeći način:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1 01 101 00 0

28

160

160

41.242,00

30.000,00

3.000,00

18.960,00

4.550,40

2.332,08

284,40

0,00

 

 

 

 

MFP.1

MFP.2

MFP.4

MFP.11

MFP.12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

Dakle, i u MFP 2 i MFP 12. upisuju seodgovarajući podaci.

Primer 2. Zaposleni ima beneficirani staž 12/18

U PPP PD u kojoj se prijavljuje plaćanje doprinosa bez isplate zarade, dodatni doprinos za PIO po osnovu beneficiranog staža se ne obračunava.

Kod isplate zarade poslodavac treba da plati i dodatni doprinos za PIO, što čini na sledeći način:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1 01 101 00 4

 

 

 

50.000,00

38.758,00

3.875,80

27.718,00

6.652,32

3.409,31

415,77

3.048,98

 

 

 

 

MFP 1

MFP  2

MFP 4

MFP 11

MFP12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

1 01 199 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.451,02

 

 

 

 

MFP 1

MFP  2

MFP 4

MFP 11

MFP12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

Dakle, kroz ŠVP 1 01 101 00 4 doprinosi idodatni doprinos za PIO plaćaju se na osnovicu koja predstavlja razliku između bruto prihoda (polje 3.9) i osnovice na koju su već plaćeni doprinosi (polja MFP2. i MFP.12), dok se razlika do potrebnog iznosa dodatnog doprinosa za PIO prijavljuje kroz OVP 199 kako je prikazano u primeru.

17. Kako podneti PPP PD za isplatu 35% naknade zarade za trudničko bolovanje?

Odredbom člana 7. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Sl. glasnik RS '', br. 119/12) dopunjena je odredba člana 96. Zakona o zdravstvenom osiguranju, tako da od 01.01.2014. godine, u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, naknada zarade iznosi 100% osnova za naknadu zarade, tako što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja refundira 65% sredstava, a preostalih 35% obezbeđuju se iz budžeta Republike.

Isplatilac 65% naknade zarade je poslodavac, koji pre isplate 65% naknade podnosi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku (PPP-PD) u kojoj za ovu naknadu koristi oznaku vrste prihoda (OVP) 204.

Isplatilac 35% naknade je RFZO, koji pre isplate 35% naknade podnosi PPP-PD, u kojoj u:

-          polje 1.2 – Obračunski period - upisuje mesec i godinu za koji se vrši isplata 35% naknade, bez navođenja oznake ''K'',

-          polje 2.2 – Poreski identifikacioni broj - upisuje PIB isplatioca, odnosno RFZO,

-          polje 3.7 - Broj dana, 3.8 – Broj sati i 3.8a – Fond sati - ne upisuje podatke,

-          polje 3.6 – Šifra vrste prihoda - upisuje, zavisno od vrste primaoca prihoda (PP), jednu od sledećih šifri:

1 01 204 00 0 (kada je PP zaposlena)

1 02 204 00 0 (kada je PP zaposlena u privrednom društvu čiji je član)

1 03 204 00 0 (kada je PP osigurana po osnovu samostalne delatnosti)

1 08 204 00 0 (kada je PP vojni osiguranik),

- polje 3.9 – Bruto prihod, upisuje iznos 35% naknade (koji u sebi sadrži porez i doprinose),

- polje 3.10 – Osnovica za porez – upisuje iznos bruto prihoda (35% naknade) budući da se ovaj deo naknade zarade ne umanjuje za neoporezivi iznos, jer se on u celini koristi kod 65% naknade zarade,

- polje 3.12 – Osnovica doprinosa - upisuje iznos bruto prihoda (u ovom slučaju ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa),

- polje 3.16 - Beneficirani PIO - upisuje iznos 0,00 jer se dodatni doprinos za beneficirani staž ne uplaćuje za vreme provedeno na bolovanju.

Ostala polja PPP-PD popunjavaju se na uobičajen način. To znači i da se upisuju podaci u odgovarajuća MFP, u ovom slučaju to su:

MFP

OPIS

MFP.1

Ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnoj prijavi kod isplate 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i za isti obračunski period.

MFP.2

Ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnoj prijavi kod isplate 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i za isti obračunski period.

MFP.4

Ukupan prethodno prijavljeni iznos 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i za isti obračunski period.

MFP.11

Ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnoj prijavi kod isplate 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i isti obračunski period (u ovom slučaju jednako MFP.1).

MFP.12

Ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnoj prijavi 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i isti obračunski period (u ovom slučaju jednako MFP.2).

Popunjavanje MFP rešava slučaj u kojem su kod isplate 65% naknade zarade već plaćeni doprinosi na tada važeću najvišu mesečnu osnovicu, jer ako ova osnovica važi i na dan plaćanja upisan u PPP PD za isplatu 35% naknade zarade, u PPP PD u polje 3.12 se upisuje 0 (nula), budući da je već plaćen doprinos na najvišu osnovicu.

16. Kako obračunati osnovicu doprinosa za primaoca prihoda koji radi kod više poslodavca sa nepunim radnim vremenom, nepun obračunski period?

Primer: zaposleno lice je počelo sa radom 20.01.2014. Radi sa nepunim radnim vremenom (10%) kod poslodavca koji vrši isplatu prihoda, ali radi i kod drugog poslodavca u istom periodu. Obračunski period je 01.2014. Raspored radnog vremena je na bazi 5h8 sati nedeljno. Isplata prihoda se planira za 20.02.2014.Zarada iznosi 500 dinara.

Opšte pravilo propisano članom 39. Zakona o doprinosima: kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za  koji postoji obaveza obračuna doprinosa.

Obzirom da je lice radilo kalendarskih 12 dana u obračunskom periodu (od 20.01.2014 do 31.01.2014), u polje 3.7 se upisuje 12.  Obračunski period - januar 2014. ima 31 kalendarski dan. Srazmera za najniži osnovicu doprinosa je 12:31.

Od 01.02.2014. propisana najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 22.282 dinara. Za 12 od 31 dana, najniža osnovica za doprinose iznosi 22.282 h 12:31 = 8.625.29 dinara.

Za period od 20.01.2014 do 31.01.2014, mogući fond sati je 10 h 8 = 80. U polje 3.8a se upisuje 80 (mogući fond sati u obračunskom periodu).

Obzirom da je primalac prihoda radio sa nepunim radnim vremenom (10 %), u MFP.3 se upisuje 10.  Primalac prihoda je radio 8 sati u obračunskom periodu (8 se upisuje u polje 3.8). Radi kod više poslodavca, pa se u MFP.8 ne upisuje ništa.

Shodno stavu 2. člana 40. Zakona: „za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavca, svaki poslodavac obračunava i plaća doprinose na zaradu koji zaposleni ostvaruje kod tog poslodavca, ako je ta zarada jednaka ili viša od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme“.

U primeru se najniža osnovica od 8.625.29 stavlja i u srazmeru sa brojem sati 8:80, pa najniža osnovica doprinosa se obračunava:8.625.29 h 8:80 i iznosi 862,53 dinara.

PPP PD:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

MFP.3

MFP.8

MFP.10

101101000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

862,53

...

10

 

 

Neoporezivi iznos:

Od 01.02.2014 propisani mesečni neoporezivi iznos je 11.242 dinara.

Za 12 od 31 dan, neoporezivi iznos je  11.242 h 12:31 = 4.351,74 dinara.

Obzirom da je primalac prihoda radio 8 sati u obračunskom periodu, ima pravo na neoporezivi iznos od 4.351,74 h 8:80 = 435,17 dinara.

Do objavljivanja nove verzije obračuna koja će podržati navedeni algoritam, koristiti u 3.6 šifru 1 01 199 00 0, odnosno:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

MFP.3

MFP.8

MFP.10

101199000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

862,53

...

10

 

 

15. Kako obračunati osnovicu doprinosa za primaoca prihoda koji radi samo kod jednog poslodavca sa nepunim radnim vremenom, a radio je nepun obračunski period?

Primer: zaposleno lice je počelo sa radom 20.01.2014. Radi sa nepunim radnim vremenom (10%) kod jednog poslodavca. Obračunski period je 01.2014. Raspored radnog vremena je na bazi 5h8 sati nedeljno. Isplata prihoda se planira za 20.02.2014.Zarada iznosi 500 dinara.

Opšte pravilo propisano članom 39. Zakona o doprinosima: kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za  koji postoji obaveza obračuna doprinosa.

Obzirom da je lice radilo kalendarskih 12 dana u obračunskom periodu (od 20.01.2014 do 31.01.2014), u polje 3.7 se upisuje 12.  Obračunski period - januar 2014. ima 31 kalendarski dan. Srazmera za najniži osnovicu doprinosa je 12:31.

Od 01.02.2014 (kada je planirana isplata zarada) propisana najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 22.282 dinara.

Za 12 od 31 dana, najniža osnovica za doprinose iznosi 22.282 h 12:31 = 8.625.29 dinara.

Za period od 20.01.2014 do 31.01.2014, mogući fond sati je 10 h 8 = 80. U polje 3.8a se upisuje 80 (mogući fond sati u obračunskom periodu).

Obzirom da je primalac prihoda radi sa nepunim radnim vremenom (10 %) u MFP.3 se upisuje 10.  Primalac prihoda je radio 8 sati u obračunskom periodu (8 se upisuje u polje 3.8). Radi samo kod jednog poslodavca, pa se u MFP.8 upisuje 1.

Shodno stavu 1. člana 40. Zakona: „za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca, a zarada koju ostvaruje je niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnovica doprinosa je najniža osnovica doprinosa“, primalac prihoda plaća doprinose na osnovicu koja nije niža od najniže. U konkretnom primeru, najniža osnovica je 8.625.29 dinara.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

MFP.3

MFP.8

MFP.10

101101000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

8.625.29

...

10

1

 

Objašnjenje za neoporezivi iznos:

Od 01.02.2014 propisani mesečni neoporezivi iznos je 11.242 dinara.

Za 12 od 31 dan, neoporezivi iznos je  11.242 h 12:31 = 4.351,74 dinara.

Obzirom da je primalac prihoda radio 8 sati u obračunskom periodu, ima pravo na neoporezivi iznos od 4.351,74 h 8:80 = 435,17 dinara.

Do objavljivanja nove verzije obračuna koja će podržati navedeni algoritam, koristiti u 3.6 šifru 1 01 199 00 0, odnosno:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

MFP.3

MFP.8

MFP.10

101199000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

8.625.29

...

10

1

 

14. Koju šifru treba da koriste preduzetnici koji su se opredelili za ličnu zaradu, a zaposleni su ili su penzioneri pa su zdravstveno osigurani po drugom osnovu?

Oznaka vrste prihoda (OVP) 106 – lična zarada preduzetnika koristi se samo za primaoca prihoda (PP) oznake 03 (lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti), gde se kao isplatilac prihoda (IP) javlja preduzetnik (oznaka 4).

Ako se, međutim, preduzetnik koji se opredelio za ličnu zaradu istovremeno svrstava u primaoce prihoda oznake 01 (zaposleni), 02 (član privrednog društva zaposlen u tom društvu), 08 (vojni osiguranik), ili  09, 10, 12 i 13 (penzioneri) za prijavljivanje lične zarade (isplatilac oznake 4) koristi OVP 199 uz koju koristi oznaku PP koja odgovara njegovoj konkretnoj situaciji. U ovom slučaju obavezno se plaćaju porez i doprinos za PIO.

13. Ko podnosi pojedinačnu poresku prijavu za isplatu primanja sudskih veštaka?

Pojedinačnu poresku prijavu uvek podnosi isplatilac prihoda, odnodno lice koje je isplatilac prihoda za to ovlastio. U ovom slučaju isplatilac prihoda je sud koji je odredio veštačenje i koji po obavljenom veštačenju iz sudskog depozita isplaćuje naknadu za veštačenje sudskom veštaku.

Dakle, pre isplate primanja sudskom veštaku sud, kao isplatilac prihoda, podnosi pojedinačnu poresku prijavu u elektronskom oblike, a u kojoj u polju 2.2 upisuje PIB suda kao isplatioca prihoda, dok prihod iskazuje kroz oznake vrste prihoda (OVP) 601, 602 ili 603, zavisno od osnova osiguranja za PIO i zdravstvo primaoca prihoda.

12. Da li fizičko lice kao isplatilac prihoda iz radnog odnosa može da ovlasti drugo fizičko lice za podnošenje pojedinačne poreske prijave?

Do okončanja izrade odgovarajuće računarske podrške koja je u toku, isplatilac prihoda – fizičko lice pojedinačnu poresku prijavu može podneti isključivo neposredno, odnosno ne može za to ovlastiti drugo lice. Poreska uprava će na svojoj internet strani objaviti datum od kada će fizička lica – isplatioci prihoda moći da ovlaste drugo fizičko lice za podnošenje PPP-PD.

11. Na koju osnovicu se plaćaju doprinosi za obavezno osiguranje bez isplate zarade zaposlenom upućenom na rad u inostranstvo?

Opšte pravilo propisano članom 51. Zakona o doprinosima (Zakon) da je poslodavac koji ne isplati zaradu do poslednjeg dana tekućeg meseca za prethodni mesec u obavezi da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa iz člana 37. Zakona, važi i u slučaju zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo. Drugim rečima, opšte pravilo se odnosi na sve zaposlene, budući da Zakon ne propisuje izuzetak od ovog pravila kod isplate doprinosa bez zarade za radnike upućene u inostranstvo.

Dakle, kada se radniku upućenom na rad u inostranstvo isplaćuju doprinosi bez isplate zarade poslodavac, odnosno isplatilac prihoda obračunava i plaća doprinose isključivo na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa i istu upisuje u Obrazac PPP-PD u polje 3.12 – Osnovica doprinosa.

10. Koje su šifre vrste prihoda za zarade, odnosno naknade zarada za invalide treće kategorije?

Kako je već rečeno, važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne poznaje kategorije tzv. invalida druge, odnosno treće kategorije, s tim da se prava stečena pre 1. januara 1997. godine ostvaruju prema propisima u skladu sa kojima su stečena.

Zarada, odnosno naknada zarade lica sa invaliditetom koja su zbog invaliditeta raspoređena na druge poslove i koja imaju pravo na naknadu zarade zbog manje zarade na tom drugom poslu (ranije invalidi treće kategorije) nema poseban poreski tretman, te se i za ova lica koriste ŠVP za zarade i naknade zarada kao i za druge zaposlene.

Naknada razlike zarade za invalide treće kategorije koju refundira PIO fond iskazuje se kroz OVP 199, jer se za obračunski period kod ove OVP ne zahtevaju podaci u polju 3.7. – Broj dana, 3.8 – Broj sati budući da se naknada plaća kao razlika zarade između radnog mesta na kojem je zaposleni radio pre invaliditeta i novog radnog mesta na koje je raspoređen. ŠVP koja se koristi u ovom slučaju je: 1 07 199 00 0.

9. Koje se šifre koriste i kako se iskazuju naknade zarade koje se plaćaju na teret poslodavca, odnosno na teret Fonda PIO za invalide druge kategorije?

Važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne poznaje kategorije tzv. invalida druge, odnosno treće kategorije, s tim da se prava stečena pre 1. januara 1997. godine ostvaruju prema propisima u skladu sa kojima su stečena.

Lica koja su ranijim propisima bila svrstana u invalide druge kategorije, prema važećim propisima prepoznata su kao lica koja zbog smanjene radne sposobnosti rade sa skraćenim radnim vremenom (4 sata) i koja pored zarade od PIO fonda primaju i naknadu zarade za preostala 4 sata.

Zarada i naknade zarade koju isplaćuje PIO fond za ova lica opredeljuje se izborom sledećih šifri vrsta prihoda:

Zarada

Naknada zarade na teret fonda PIO

1 07 105 00 0

1 07 207 00 0

Ako ovo lice ode na bolovanje za koje se naknada zarade isplaćuje na teret poslodavca, ova naknada se iskazuje u zbiru sa zaradom korišćenjem ŠVP 1 07 105 00 0. Budući da fond PIO naknadu zarade za invalida druge kategorije (OVP: 207) isplaćuje samo za vreme provedeno na radu, a ne i bolovanju, u slučaju u kojem ovo lice ode na bolovanje za koje se naknada zarade isplaćuje na teret poslodavca, pod ŠVP 1 07 207 00 0 iskazuje se samo iznos za vreme provedeno na radu. U ovom slučaju:

 • kod ŠVP 1 07 105 00 0:

- u polje 3.8 – Radni sati – uvek se upisuje polovina punog mesečnog fonda sati;

- u polje 3.8a – Fond sati - upisuje se pun mesečni fond sati; a

- u polje MFP.3 upisuje se 50.

 • kod ŠVP: 1 07 207 00 0:

- polje 3.8 – Radni sati – upisuje se broj sati koji je ovo lice provelo na radu;

- u polje 3.8a – Fond sati upisuje se pun mesečni fond sati;

- u polje MFP.3 upisuje se 50.

Naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuju na teret drugih isplatilaca (OVP 204, 205 i 206) za ovu kategoriju lica iskazuju se kroz sledeće ŠVP:

- 1 01 204 00 0, 1 01 205 00 0 i 1 01 206 00 0, odnosno

- 1 02 204 00 0, 1 02 205 00 0 i 1 02 206 00 0 – ako je invalid član privrednog društva i zaposlen u svom privrednom društvu i

- 1 08 204 00 0, 1 08 205 00 0 i 1 08 206 00 0 – ako je invalid vojni osiguranik.

U ovom slučaju (iskazivanje naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuju na teret drugih isplatilaca za ovu kategoriju lica):

- u polje 3.8 – Radni sati i u polje 3.8a – Fond sati upisuje se polovina punog mesečnog fonda sati;

- polje MFP.3 se NE POPUNjAVA.

Primer 1. Naknada zarade za bolovanje preko 30 dana

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

101204000

28.00

80.00

80.00

12,507.30

1,265.30

126.53

12,507.30

3,001.75

1,538.40

187.61

0.00

Primer 2. Naknada zarade za bolovanje preko 30 dana koje je otpočelo u mesecu u kojem je invalid radio

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP.3

107105000

28.00

60.00

160.00

14,431.50

6,000.00

600.00

14,431.50

3,463.56

1,775.07

216.47

0.00

50.00

101204000

28.00

20.00

80.00

3,126.83

316.33

31.63

3,126.83

750.44

384.60

46.90

0.00

 

107207000

28.00

60.00

160.00

14,431.50

14,431.50

1,443.15

12,988.35

0.00

1,597.57

0.00

0.00

50.00

8. Koji je poreski tretman penzionera - vlasnika preduzetničkih radnji ili osnivača pravnih lica u sistemu Objedinjene naplate?

U zavisnosti od konkretnih okolnosti postoje sledeći slučajevi:

1) penzioner, član privrednog društva koji nije zakonski zastupnik i nije zaposlen u svom pravnom licu:

 • nema poreskih obaveza po ovom osnovu i po ovom osnovu ne podnosi poresku prijavu.

2) penzioner, član privrednog društva koji je zakonski zastupnik tog privrednog društva, ali nije u njemu zaposlen:

 • u ovom slučaju obavezu plaća privredno društvo koje podnosi prijavu na obrazcu PP OD-O.

3) penzioner, član privrednog društva koji je zaposlen u tom privrednom društvu:

 • to privredno društvo kao isplatilac prihoda u PPP PD iskazuje bruto zaradu penzionera – svog člana i zaposlenog, pripadajuće obaveze za porez i doprinos za PIO, a doprinos za zdravstveno osiguranje iskazuje u prijavi ukoliko se penzioner opredelio da mu je prioritetni osnov osiguranja zaposlenje, dok doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti ne iskazuje u prijavi.
7. Koja šifra vrste prihoda se koristi za iskazivanje naknade propisanih troškova zaposlenih u državnim organima uključujući i pripadnike Vojske Srbije u PPD-PD?

Propisane naknade troškova zaposlenih u državnim organima uključujući i pripadnike Vojske Srbije (npr. naknada troškova privremenog ili trajnog premeštaja, troškovi selidbe, troškovi odvojenog života od porodice i drugi propisani troškovi) se u PPP-PD iskazuju kroz OVP 110.

6. Koje šifre vrste prihoda se primenjuju kod isplata naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva preduzetnicama?

Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju deletnost, a čija radnja i za vreme njihovog porodiljskog odsustva nastavlja da obavlja delatnost preko ovlašćenog poslovođe, vrši ovlašćeni poslovođa, koji podnosi i zahtev za refundaciju isplaćene naknade opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju deletnost, pod uslovom da nemaju druge zaposlene, odnosno da su privremeno odjavili obavljanje delatnosti vrši opštinska, odnosno gradska uprava.

U oba slučaja, pre isplate naknade zarade isplatilac podnesi PPP PD u kojoj naknadu zarade preduzetnice na porodiljskom odsustvu iskazuje pod sledećom ŠVP:  1 03 199 00 0.

5. Koja je oznaka primaoca prihoda (PP) kod isplata drugih prihoda licima koja nisu osigurana, ali imaju pravo na zdravstvenu zaštitu preko osiguranja povezanog lica (supružnika, roditelja i dr)?

Prilikom isplate drugih prihoda za lica koja su nezaposlena, a osigurana su preko bračnog druga, ili roditelja, plaća se doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo. Oznaka za primaoca prihoda je 05 – lice koje nije osigurano po drugom osnovu.