Poreski kalendar

dec 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreski propisi

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP PD) za novonastanjenog obveznika (OL 24)

Obaveštenje o šiframa vrsta prihoda sa olakšicom OL 37 i OL 38, koje su u primeni od 01.03.2022. godine

Obaveštenje o načinu podnošenja poreske prijave sa iskazanom olakšicom OL 23 i OL 25, u primeni od 01.10.2021. godine

Obaveštenje o šiframa vrsta prihoda sa olakšicom OL 25, u primeni od 01.03.2020. godine

Obaveštenje o novim šiframa vrste prihoda kod podnošenja poreske prijave za porez po odbitku

Obaveštenje o načinu plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika - PP OPO i plaćanje poreskih obaveza obveznika koji su prestali sa obavljanjem delatnosti

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku 13.01.2014. godine

Primeri za Korisničko uputstvo 24.01.2014. godine

Primeri za obračun 12.12.2013. godine

Uputstvo o šiframa plaćanja za koje se u nalog kojim se nalaže plaćanje poreza po odbitku, odnosno plaćanje prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, unosi broj odobrenja za plaćanje koji dodeljuje Poreska uprava

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima PPP PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP PO

Šifre vrste prihoda van radnog odnosa - poreska prijava PPP-PD od 01.01.2016. godine

Šifre vrste prihoda iz radnog odnosa - poreska prijava PPP-PD od 01.01.02016. godine

Primer obračun zarada 01.03.2014. godine

Obaveštenje o zameni overenih PP-OD i PP-OPJ izvodom iz PPP-PD kao dokaz o plaćenim obavezama za porez i doprinose po odbitku

Uputstvo o Izvodu iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku

KORISNIČKO UPUTSTVO O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE

Uputstvo o podnošenju PPP-PD za OVP 112, 152, 210 i 627

Obaveštenje o podnošenju PPP-PD za OVP 106 kada je preduzetnik koji se opredelio za ličnu zaradu istovremeno primalac prihoda po drugom osnovu (zaposlenje, penzija)