Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Obrasci

 

Obrasci koji se podnose elektronski preko portala ePorezi u skladu sa izmenama koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV

 

Obrasci koji se podnose elektronski preko portala ePorezi u skladu sa izmenama koje su stupile na snagu 01.01.2019. godine

Obrazac ZPPOPDV - Zahtev-Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje,

Obrazac PPOPDV - Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore),

Obrazac REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju,

Obrazac REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju,

Obrazac REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju,

Obrazac REF 5 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju.

 

 Obrasci

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost - prestao da važi 01. jula 2021. godine
Obrazac EPPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV - prestao da važi 01. jula 2021. godine
Obrazac PEPDV

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac IEPDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava - prestao da važi 01.07.2021. godine
Obrazac LNPDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV - prestao da važi 01.07.2021. godine
Obrazac SNPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV - prestao da važi 01.07.2021. godine
Obrazac PBPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPP PDV

Zahtev stranog državljanina za refakciju
REF1

Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
REF 2

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju - prestao da važi 01.07.2021. godine
REF 3A  

Zahtev stranog državljanina za refakciju
REF4

Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
REF 4E

Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju - prestao da važi 01.07.2021. godine
REF 5

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV - prestao da važi 01. jula 2021. godine
Obrazac RFN

Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV - prestao da važi 01.07.2021. godine
Obrazac RFNB

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
Obrazac IKPS-PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
Obrazac PID PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
Obrazac PID PDV1

Podaci o isporukama i dopremanju dobara obveznika PDV
Obrazac KM PDV

Potvrda o izvršenom izvozu - prestao da važi 01.07.2021. godine
Obrazac PII

Iskorišćeni iznos poreza na promet kao prethodnog PDV
Obrazac IIPP PDV

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac ZBPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period - prestao da važi 01. jula 2021. godine
POPDV

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost - prestao da važi 01.07.2021. godine
Obrazac ZPPPDV

Obrasci u primeni od 01.07. 2021. godine 

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac ZOPPPDV

Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac OOPPPDV

Potvrda o izvršenom izvozu
Obrazac PII

Zahtev putnika za povraćaj PDV
Obrazac ZPPPDV-ZPPPDV Form

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
Obrazac SNPDV

Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
Obrazac LNPDV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac EPPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac PEPDV

Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
Obrazac EZPPPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period od __do__20__. godine
Obrazac POPDV

Poreska prijava poreza na dodaatu vrednost
Obrazac PPPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
Obrazac REF 3

Zahtev diplomatskog konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
Obrazac REF 4

Zahtev kupca stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN