Poreski kalendar

dec 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta

Podzakonska akta

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
Preuzmi dokument

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
Preuzmi dokument

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
Preuzmi dokument

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara
Preuzmi dokument

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Preuzmi dokument

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidenciije o PDV
Preuzmi dokument

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte
Preuzmi dokument

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
Preuzmi dokument

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen
Preuzmi dokument
Primenjuje se od 1. januara 2013. godine

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti
Preuzmi dokument
Primenjuje se od 1. januara 2013. godine

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da predmet dobara nije izvršen
Primenjuje se od 1. januara 2013. godine

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu zakona o PDV
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju plaćenog PDV

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra promenom namene stambenog objekta, kao i o načinu i postupku utvrđivanja i plaćanja razlike pdv u slučaju promene namane objekta

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN br.1244

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN br.1244

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o utvrđivanju novoizgrađenih građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata čiji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV
Primenjuje se do 31. decembra 2012. godine

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik

Spisak zemalja sa kojima Republika Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod PDV-a
Preuzmite spisak (napomena: ovo je interni akt Sektora za kontrolu Poreske uprave Republike Srbije sastavljen na osnovu podataka dobijenih od Ministarstva spoljnih poslova

 

 

 

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost „Službeni glasnik RS“ , broj 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22 ...

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost „Službeni glasnik RS“ , broj 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22 ...

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“ broj 37/21, 64/21, 127/21) ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza - prestao da važi 01. jula 2021. godine („Službeni glasnik RS“, broj 120/12 , 40/15 , 82/15 , 86/15 , 11/16 , 21/17 , 44/18 - dr. zakon, 48/18 , 62/18 , 104/18 , 16/19 , 80/19 , 159/20 ) ...