Poreski kalendar

sep 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

(„Službeni glasnik RS”, br. 122/12) (98 KB)

 

P R A V I L N I K
o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

(„Službeni glasnik RS“, broj 122/12)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka.

1. Način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka

Član 2.

Srazmerni poreski odbitak iz člana 30. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos PDV koji čini zbir iznosa PDV obračunatog za promet dobara i usluga koji je izvršio prethodni učesnik u prometu, uključujući i PDV obračunat po osnovu avansnih sredstava, PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku i PDV plaćenog pri uvozu dobara u poreskom periodu (u daljem tekstu: ukupan iznos prethodnog PDV), umanjen za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tom poreskom periodu.

Obveznik PDV utvrđuje procenat srazmernog poreskog odbitka stavljanjem u odnos iznosa naknade za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u daljem tekstu: promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza) i iznosa naknade za ukupan promet dobara i usluga sa i bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u daljem tekstu: ukupan promet), od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Naknade iz stava 2. ovog člana ne sadrže PDV.

Procenat srazmernog poreskog odbitka utvrđuje se po sledećoj formuli:

 


Iznos odbitka prethodnog poreza

 

  =

 

Iznos naknade za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza izvršen od 1.januara tekuće do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava

X

Iznos odbitka prethodnog poreza

 Iznos naknade za ukupan promet izvršen od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava

 

U promet iz stava 2. ovog člana ne uračunava se promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona.

Izuzetno od odredaba st. 2–4. ovog člana, obveznik koji otpočinje PDV aktivnost utvrđuje procenat srazmernog poreskog odbitka uzimajući u obzir iznos naknade za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza i iznos naknade za ukupan promet, od dana početka obavljanja PDV aktivnosti u tekućoj godini do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate utvrđuje iznos prometa iz stava 2. ovog člana, nezavisno od toga kada za taj promet nastaje obaveza po osnovu PDV.

Član 3.

Nakon utvrđivanja procenta srazmernog poreskog odbitka, obveznik PDV utvrđuje iznos srazmernog poreskog odbitka.

Iznos srazmernog poreskog odbitka dobija se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos PDV koji je u poreskom periodu utvrđen na način iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

2. Način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka

Član 4.

U poslednjem poreskom periodu kalendarske godine, obveznik PDV vrši ispravku srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Ispravka srazmernog poreskog odbitka iz stava 1. ovog člana vrši se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, na ukupan iznos prethodnog PDV u svim poreskim periodima kalendarske godine, umanjenog za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tim poreskim periodima.

Član 5.

Izuzetno od člana 4. ovog pravilnika, obveznik PDV koji prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti utvrđuje iznos ispravke srazmernog poreskog odbitka u poreskom periodu u kojem je prestao sa obavljanjem PDV aktivnosti.

Ispravka srazmernog poreskog odbitka iz stava 1. ovog člana vrši se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, na ukupan iznos prethodnog PDV u poreskim periodima u kojima je obavljao PDV aktivnost u kalendarskoj godini, umanjenog za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tim poreskim periodima.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Službeni glasnik RS”, broj 67/05).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.