Poreski kalendar

sep 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

("Službeni glasnik RS", broj 120/12)

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),

    Ministar finansija i privrede donosi

 

P R A V I L N I K
O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O PDV

(„Službeni glasnik RS“, broj 120/12)

 

Član 1.

    Ovim pravilnikom uređuje se oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV.

Član 2.

    Obveznik je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu.

    Obveznik je dužan da u evidenciji iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: evidencija) obezbedi naročito podatke o:

    1) izdatim računima, uključujući i dokumente koji se izdaju pri izmeni poreske osnovice, odnosno naknade za izvršeni promet;

    2) primljenim računima, uključujući i dokumente koji se izdaju pri izmeni poreske osnovice, odnosno naknade za izvršeni promet;

    3) iznosu naknade za oporezivi promet po opštoj stopi PDV, bez PDV;

    4) iznosu obračunatog PDV za promet po opštoj stopi PDV;

    5) iznosu avansnih sredstava za promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV, bez PDV;

    6) iznosu obračunatog PDV po osnovu primljenih, odnosno datih avansnih sredstava za promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV;

    7) iznosu naknade za oporezivi promet po posebnoj stopi PDV, bez PDV;

    8) iznosu obračunatog PDV za promet po posebnoj stopi PDV;

    9) iznosu avansnih sredstava za promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV, bez PDV;

    10) iznosu obračunatog PDV po osnovu primljenih, odnosno datih avansnih sredstava za promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV;

    11) iznosu naknade za izvršeni promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

    12) iznosu avansnih sredstava za promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

    13) iznosu naknade za izvršeni promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

    14) iznosu avansnih sredstava za promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

    15) iznosu naknade za promet izvršen u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji;

    16) iznosu naknade za promet izvršen u inostranstvu ako za taj promet ne bi postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji;

    17) iznosu naknade za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i za promet dobara u slobodnoj zoni, za koje je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

    18) iznosu naknade za promet prevoznih i drugih usluga koje su povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu i za promet usluga u slobodnoj zoni, za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

    19) iznosu naknade za promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja, za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

    20) iznosu naknade za promet dobara otpremljenih u slobodne carinske prodavnice i za promet dobara isporučenih iz ovih prodavnica;

    21) vrednosti prometa dobara i usluga bez naknade koji se oporezuje po opštoj stopi PDV;

    22) iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga bez naknade koji se oporezuje po opštoj stopi PDV;

    23) vrednosti prometa dobara i usluga bez naknade koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV;

    24) iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga bez naknade koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV;

    25) vrednosti celokupne ili dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;

    26) vrednosti dobara čija se zamena vrši u garantnom roku iz člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona;

    27) dobrima koja se daju kao poslovni uzorci iz člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona, njihovoj pojedinačnoj vrednosti i ukupnoj vrednosti tih poslovnih uzoraka datih u poreskom periodu;

    28) dobrima koja se daju kao reklamni materijal i kao drugi pokloni manje vrednosti iz člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona, njihovoj pojedinačnoj vrednosti i ukupnoj vrednosti tih dobara datih u poreskom periodu;

    29) iznosu naknade za promet prema teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

    30) nabavnoj ceni dobara, odnosno usluga, na čiji je promet obračunat PDV, bez PDV;

    31) iznosu obračunatog PDV po računima i drugoj dokumentaciji za nabavljena dobra i usluge;

    32) iznosu PDV iz tačke 31) ovog stava koji se može odbiti kao prethodni porez;

    33) nabavnoj ceni dobara, odnosno usluga čiji je promet oslobođen PDV;

    34) nabavnoj ceni dobara, odnosno usluga izvršenih od lica koja nisu obveznici PDV, osim poljoprivrednika iz člana 34. Zakona;

    35) vrednosti primljenih dobara i usluga plaćenih poljoprivredniku iz člana 34. Zakona;

    36) izdatim priznanicama i iznosu PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku u skladu sa članom 34. stav 3. Zakona;

    37) iznosu PDV nadoknade koji se može odbiti kao prethodni porez;

    38) vrednosti uvezenih dobara iz carinskog dokumenta na čiji je uvoz obračunat PDV;

    39) iznosu PDV koji je plaćen na uvoz dobara;

    40) iznosu PDV koji je plaćen na uvoz dobara koji se može odbiti kao prethodni porez;

    41) iznosu PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez;

    42) momentu prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno završetka ulaganja u objekte;

    43) iznosu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte;

    44) iznosu ispravke srazmernog poreskog odbitka;

    45) iznosu odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte kod naknadnog sticanja prava na odbitak;

    46) iznosu refakcije izvršene stranom državljaninu - inostranom primaocu iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona;

    47) iznosu ukupnog prometa izvršenog u Republici Srbiji i inostranstvu, sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza;

    48) iznosu ukupnog prometa iz člana 33. stav 6. Zakona;

    49) iznosu poreske obaveze.

    Podatke o prometu dobara i usluga za koji je obveznik, kao primalac dobara i usluga, poreski dužnik u skladu sa Zakonom, obveznik odvojeno obezbeđuje u svojoj evidenciji.

    Obveznik je dužan da, na osnovu podataka iz stava 2. ovog člana, za svaki poreski period sačini pregled obračuna PDV na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.

Član 3.

    Obveznik koji vrši promet dobara i usluga licima iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona, a koji je za taj promet poreski dužnik, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

    1) naziv, adresu i PIB diplomatskog ili konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije;

    2) ime i prezime lica iz člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (3) i (4) Zakona;

    3) broj i datum primljenog naloga za nabavku dobara i usluga bez PDV, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak i način ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

    4) vrstu i količinu dobara, odnosno vrstu i obim usluga;

    5) iznos naknade za isporučena dobra, odnosno pružene usluge.

Član 4.

    Obveznik koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

    1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

    2) naziv, broj i datum ugovora o donaciji;

    3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za donacije;

    4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

    5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 5.

    Obveznik koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

    1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

    2) naziv, broj i datum ugovora o kreditu, odnosno zajmu;

    3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam;

    4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

    5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

 

Član 6.

    Obveznik koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

    1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

    2) naziv, broj i datum međunarodnog ugovora;

    3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor;

    4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

    5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

 

Član 7.

    Obveznik PDV koji stiče pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32b Zakona dužan je da vodi posebnu evidenciju o prometu dobara o kojima je iskazao podatke u popisnoj listi, odnosno o prometu dobara proizvedenih ili sastavljenih od tih dobara i iznosu PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa tih dobara.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o:

    1) nazivu, vrsti i količini dobara;

    2) datumu prometa dobara:

    3) izdatim računima za promet dobara;

    4) iznosu poreske osnovice;

    5) iznosu obračunatog PDV;

    6) iznosu PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa dobara iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

    Obveznik koji vrši promet usluga u skladu sa članom 35. Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

    1) iznos ukupne naknade koju plaća putnik;

    2) iznos naknade koji obveznik plaća za prethodne turističke usluge;

    3) poresku osnovicu;

    4) obračunati PDV.

    Ako obveznik, pored prometa usluga u skladu sa članom 35. Zakona, vrši i drugi promet, dužan je da u evidenciji obezbedi podatke iz člana 2. ovog pravilnika odvojeno od podataka iz stava 2. ovog člana.

Član 9.

    Obveznik koji vrši promet dobara u skladu sa članom 36. Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

    1) iznos nabavne cene dobra;

    2) iznos prodajne cene dobra;

    3) poresku osnovicu;

    4) obračunati PDV.

    Ako obveznik, pored prometa dobara u skladu sa članom 36. Zakona, vrši i drugi promet, dužan je da u evidenciji obezbedi podatke iz člana 2. ovog pravilnika odvojeno od podataka iz stava 2. ovog člana.

Član 10.

    Obveznik koji primenjuje sistem naplate u skladu sa članom 36a Zakona, dužan je da vodi evidenciju za promete kod kojih primenjuje sistem naplate odvojeno od evidencije za promete kod kojih ne primenjuje ovaj sistem.

    Evidencija za promete kod kojih obveznik PDV primenjuje sistem naplate iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

    1) datumu prometa za koji obveznik PDV primenjuje sistem naplate;

    2) momentu naplaćenog potraživanja;

    3) iznosu naplaćenog potraživanja;

    4) prometu na koji se odnosi naplaćeno potraživanje;

    5) prometu za koji nije naplaćeno potraživanje u roku od šest meseci od dana izvršenog prometa;

    6) momentu nastanka obaveze po osnovu PDV za promet iz tačke 5) ovog stava;

    7) momentu plaćanja obaveze;

    8) iznosu plaćene obaveze;

    9) prometu na koji se odnosi plaćena obaveza;

    10) povezanim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

    Obveznik koji prestaje da primenjuje sistem naplate dužan je da u evidenciji obezbedi podatke o:

    1) prometu na koji se odnosi potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate;

    2) obračunatom PDV koji se odnosi na potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate;

    3) prometu koji mu je izvršen u periodu u kojem je primenjivao sistem naplate, a za koji nije platio obavezu;

    4) iznosu PDV koji mu je obračunat za promet iz tačke 3) ovog stava.

Član 11.

    Obveznik kome je izvršen promet sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima, u Republici Srbiji, od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom licu i prometu dobara i usluga koji mu je to lice izvršilo.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

    1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB isporučioca sekundarnih sirovina, odnosno pružaoca usluga neposredno povezanih sa tim dobrima;

    2) datum prometa i vrednost isporučenih sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima.

    Sekundarnim sirovinama i uslugama neposredno povezanim sa tim dobrima smatraju se dobra i usluge utvrđeni Pravilnikom o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, broj 107/12).

Član 12.

    Obveznik kome je izvršen promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, u Republici Srbiji, od poljoprivrednika iz člana 34. stav 1. Zakona koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom poljoprivredniku i prometu dobara i usluga koji mu je taj poljoprivrednik izvršio.

    Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

    1) ime i prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;

    2) datum prometa i vrednost isporučenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga;

    3) datum plaćanja i iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku.

Član 13.

    Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS”, br. 107/04 i 67/05).

Član 14.

    Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.