Poreski kalendar

sep 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte - prestao da važi 01. jula 2021. godine

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte - prestao da važi 01. jula 2021. godine

("Službeni glasnik RS", broj 120/12)

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04 i 61/05),

Ministar finansija donosi

P R A V I L N I K
O UTVRĐIVANjU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENjE DELATNOSTI I ULAGANjA U OBJEKTE, NAČINU SPROVOĐENjA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA I NAČINU UTVRĐIVANjA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK, ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENjE DELATNOSTI
I ULAGANjA U OBJEKTE

(„Službeni glasnik RS“, broj 120/12)

 

Član 1.

    Ovim pravilnikom uređuje se šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra opremom i objektima za vršenje delatnosti i ulaganjima u objekte, način sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i način utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i za ulaganja u objekte.

Član 2.

    Opremom za vršenje delatnosti, u smislu Zakona, smatra se dobro pojedinačne vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV, koje ima karakter opreme, čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, a koje se koristi ili će se koristiti za vršenje delatnosti.

    Objektima za vršenje delatnosti, u smislu Zakona, smatraju se objekti iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, kao i ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, a koji se koriste ili će se koristiti za vršenje delatnosti.

    Ulaganjem u objekte, u smislu Zakona, smatraju se ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte koji se koriste za obavljanje delatnosti, a koja podrazumevaju izvođenje, odnosno finansiranje građevinskih, zanatskih i drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije (zamena krova, uvođenje, odnosno zamena instalacija i dr.), osim ulaganja koja se odnose na redovno održavanje objekata.

    Ulaganjima koja se odnose na redovno održavanje objekata iz stava 3. ovog člana smatraju se ulaganja koja podrazumevaju izvođenje, odnosno finansiranje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera (popravka krova, krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora i sl.).

Član 3 .

    Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je nastala izmena uslova koji su važili za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza pri nabavci ili proizvodnji opreme ili objekata za vršenje delatnosti, odnosno pri ulaganju u objekte.

    Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza utvrđuje se po sledećoj formuli:

 

Iznos odbitka prethodnog
poreza ostvarenog za opremu ili objekte za vršenje delatnosti, odnosno za ulaganja u objekte


   ×

 

Period iz člana 32. stav 2. Zakona izražen u broju dana


  =

 

Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza

Rok od pet, odnosno deset godina iz člana 32. stav 1. Zakona, izražen u broju dana

 

    Kod utvrđivanja dužine perioda iz člana 32. stav 2. Zakona, u period ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza uračunava se i period u kojem je prenosilac imovine, odnosno dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona ispunjavao uslove za ostvarivanje ovog prava.

Član 4.

    Obveznik PDV stiče pravo na odbitak dela prethodnog poreza po osnovu nabavke ili proizvodnje opreme ili objekata za vršenje delatnosti, odnosno po osnovu ulaganja u objekte, u poreskom periodu u kojem su se stekli uslovi za ostvarivanje ovog prava.

    Iznos dela prethodnog poreza koji obveznik PDV naknadno može da ostvari za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno za ulaganja u objekte, utvrđuje se po sledećoj formuli:

 

Iznos PDV za koji nije posnjtojalo pravo na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno za ulaganja u objekte


   ×

 

Period iz člana 32. stav 2. Zakona izražen u broju dana


  =

 

Iznos odbitka prethodnog poreza

Rok od pet, odnosno deset godina iz člana 32. stav 1. Zakona, izražen u broju danaČlan 5.

    Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 67/05).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.