Poreski kalendar

sep 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - prestao da važi 01. jula 2021. godine

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost - prestao da važi 01. jula 2021. godine

("Službeni glasnik RS", broj 114/12)

Na osnovu člana 36a stav 11. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik  RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),

    Ministar finansija i privrede donosi

 

P R A V I L N I K
o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 114/12)


Član 1.

    Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 36a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra naplatom potraživanja.

 

Član 2.

    Naplatom potraživanja, u smislu člana 36a stav 1. Zakona, za izvršeni promet dobara i usluga, smatra se:

    1)  prijem gotovine, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje u gotovom novcu;

    2) prijem novčanih sredstva na tekući račun, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje uplatom na tekući račun;

    3) prijem čeka, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem čeka;

    4) izdavanjem potvrde (slipa) o izvršenom plaćanju, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem kartice;

    5) podnošenjem menice na isplatu, odnosno prenos (indosiranje) menice, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem menice;

    6) zaključivanje ugovora o prebijanju (kompenzaciji);

    7) zaključivanje ugovora o ustupanju potraživanja (cesiji) u svojstvu ustupioca potraživanja, odnosno ugovora o prodaji potraživanja;

    8) prihvatanjem uputa u svojstvu primaoca uputa datog uputiocu, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje na osnovu ugovora o upućivanju (asignaciji) zaključenog između uputioca i upućenika, odnosno između uputioca, upućenika i primaoca uputa;

    9) pristankom na ugovor o preuzimanju duga zaključenog između dužnika – lica kome je izvršen promet dobara ili usluga i preuzimaoca duga;

    10) sticanjem prava raspolaganja na dobrima, odnosno primanjem usluga, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje u dobrima i uslugama;

    11) prijem novčanih sredstava od komisionara, odnosno konsignatera, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje od ovih lica;

    12) prijem novčanih sredstava od lica koje naplaćuje potraživanje u ime i za račun obveznika PDV – isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.

    Naplata potraživanja prijemom čeka u smislu stava 1. tačka 3) ovog člana smatra se izvršenom danom koji je na čeku naznačen kao datum izdavanja čeka.

    Kada je ugovor o upućivanju (asignaciji) iz stava 1. tačka 8) ovog člana zaključen između uputioca i upućenika, prihvatanje uputa daje se posebnim dokumentom.

    Ugovori, pristanak na ugovor o preuzimanju duga i prihvatanje uputa iz st. 1. i 3. ovog člana, moraju biti u pisanoj formi, odnosno u formi elektronskog dokumenta izdatog u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

 

Član 3.

    Ako je delimično naplaćeno potraživanje za više prometa za koje je izdat jedan račun, smatra se da je za svaki od tih prometa delimično naplaćeno potraživanje srazmerno učešću naknade za svaki pojedinačni promet u ukupnoj naknadi za sve promete za koje je račun izdat.

    Ako je naplaćeno potraživanje za više prometa za koje je izdato više računa, a naplaćeni iznos potraživanja je manji od zbira iznosa potraživanja po tim računima, smatra se da je naplata potraživanja izvršena po redosledu po kojem su prometi izvršeni, a ako je istog dana izvršeno više prometa – po redosledu izdavanja računa za te promete.

 

Član 4.

    Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.