Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

(„Službeni glasnik RS“ br. 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 120/12 i 74/13 )

 

Na osnovu člana 52. stav 5. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04),

            Ministar finansija donosi

 

 

Član 1.

            Ovim pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i način i postupak refakcije i refundacije PDV.

 

1. Postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV

 

Član 2.

             Obveznik PDV koji u poreskoj prijavi PDV, propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", broj 123/12 - u daljem tekstu: Pravilnik), iskaže iznos za povraćaj PDV, opredeljuje se u vezi povraćaja tog iznosa zaokruživanjem opcije "NE" ili "DA" na rednom broju 11. poreske prijave PDV.

             Opredeljenje iz stava 1. ovog člana ne smatra se zahtevom za povraćaj poreza u smislu člana 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12 i 47/13 - u daljem tekstu: ZPPPA).

 

Član 3.

             Ako se obveznik PDV (u daljem tekstu: obveznik) opredeli za opciju "DA", u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, vrši se povraćaj PDV na račun u banci koji je obveznik naveo u prijavi za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost propisanoj Pravilnikom.

             Ako se obveznik, u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, opredeli za opciju "NE", koristi taj iznos za izmirivanje svoje poreske obaveze za naredni poreski period.

             Ako obveznik, nakon izmirivanja poreske obaveze u smislu stava 2. ovog člana, ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita, može za taj iznos:

            1) izmiriti svoju poresku obavezu za naredne poreske periode;

            2) zahtevati povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita.

             Zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita iz stava 3. tačka 2) ovog člana, obveznik može da podnese nadležnom poreskom organu, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period u kojem ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita.

 

Član 3a

             Ako se ne izvrši povraćaj PDV u roku propisanom odredbom člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon), obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u skladu sa ZPPPA.

             Po zahtevu iz stava 1. ovog člana nadležni poreski organ postupa na način propisan ZPPPA.

 

2. Refakcija PDV stranom obvezniku

 

Član 4.

             Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Centrali Poreske uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Centrala).

             Refakcija PDV izvršiće se licu iz člana 53. Zakona za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:

            1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa Zakonom, i da je račun plaćen;

            2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za refakciju PDV;

            3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge u skladu sa Zakonom;

            4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona oslobođene PDV ili usluge prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.

             Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) u prethodnoj kalendarskoj godini.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

            1) potvrda o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdata od strane poreskog organa države u kome se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod);

            2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

             Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

             Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 6. ovog člana.

             Refakcija PDV vrši se u valuti države podnosioca zahteva iz stava 1. ovog člana u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije PDV po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV, uz odbitak troškova preračuna.

 

3. Refakcija PDV humanitarnim organizacijama

 

Član 5.

             Lica iz člana 54. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji se podnosi Centrali.

             Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, odgovorni predstavnik humanitarne organizacije dužan je da pismeno obavesti Centralu o ovlašćenom licu za potpisivanje zahteva za refakciju.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici i izvršen uvoz dobara u Republiku.

             Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

            1) kopija registracije humanitarne organizacije;

            2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima u Republici;

            3) Brisana ("Sl. glasnik RS", br. 65/05)

            4) dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo i da se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe;

            5) podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara i svrsi korišćenja dobara otpremljenih u inostranstvo.

             Kopija registracije iz stava 5. tačka 1) ovog člana dostavlja se samo prilikom prvog podnošenja zahteva za refakciju PDV.

            Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

             Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. tač. 2) i 4) ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 7. ovog člana.

 

4. Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicima

 

Član 6.

             Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelistička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v. (u daljem tekstu: tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice) ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji upravno telo određeno od strane tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice podnosi Centrali za sve organizacione delove tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice.

             Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, tradicionalna crkva, odnosno verska zajednica, pismeno obaveštava Centralu koje je upravno telo određeno za podnošenje zahteva za refakciju i o licu ovlašćenom za potpisivanje zahteva za refakciju.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

             Rok za podnošenje zahteva je 60 dana od istaka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.

             Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

            1) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici;

            2) originali i kopije dokumenata o izvršenom uvozu dobara u Republiku;

            3) dokaz da su računi iz tačke 1) ovog stava plaćeni od strane lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa članom 55. Zakona, odnosno dokaz da je plaćen PDV na uvoz dobara iz tačke 2) ovog stava.

             Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

             Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva zajedno sa rešenjem iz stava 6. ovog člana.

             Račun iz stava 5. ovog člana, koji nije izdat u skladu sa članom 42. Zakona, ne može se upotrebiti u postupku refakcije PDV.

 

Član 6a

            Dobrima i uslugama neposredno povezanim sa verskom delatnošću u smislu člana 55. Zakona, smatraju se:

            1) sveće i materijal za proizvodnju sveća;

            2) tamjan i materijal za proizvodnju tamjana;

            3) briketi;

            4) ulje i vino za obredne svrhe;

            5) brašno i beskvasni hleb za obredne svrhe;

            6) svete sasude i obredni simboli;

            7) odežde za sveštenike i verske službenike i materijal za proizvodnju ovih odeždi;

            8) građevinske usluge i građevinski materijal koji se koriste za izgradnju, rekonstrukciju, konzervatorske i restauratorske radove i održavanje hramova i drugih zdanja povezanih sa misionarskom delatnošću tradicionalnih crkava i verskih zajednica, uključujući i materijal za izradu ikonostasa i ikonopisanje;

            9) bogoslužbene knjige, verski kalendari i druga verska izdanja, kao i papir za štampanje tih izdanja;

            10) orgulje.

 

Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

 

Član 6b

             Lica iz člana 55a Zakona - nosioci prava u smislu člana 21. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Službeni glasnik RS", broj 120/12 - u daljem tekstu: Pravilnik o poreskim oslobođenjima), ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji podnose Centrali.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 5 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana, za svakog nosioca prava, potpisuje, overava i izdaje lice koje je ovlašćeno za izdavanje službenih i ličnih naloga za nabavku dobara i usluga, bez PDV, u skladu sa Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.

             Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.

             Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

            1) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici koji glase na nosioca prava i koji sadrže podatak o broju osnovne potvrde propisane Pravilnikom o poreskim oslobođenjima;

            2) originali i kopije dokumenata o izvršenom uvozu dobara u Republiku.

             Ako se nosiocu prava za izvršeni promet dobara i usluga izdaje fiskalni isečak u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase, na poleđini tog isečka unose se podaci o nazivu, odnosno imenu i prezimenu nosioca prava i broju osnovne potvrde i stavlja se pečat i potpis isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.

             Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

             Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva zajedno sa rešenjem iz stava 7. ovog člana.

 

5. Refakcija PDV stranom državljaninu

 

Član 7.

             Kupac - strani državljanin iz člana 56. Zakona (u daljem tekstu: kupac), koji kupljena dobra u Republici otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, pravo na refakciju PDV za otpremljena dobra ostvaruje na osnovu zahteva za refakciju koji, na zahtev kupca, popunjava obveznik - prodavac.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 4 - Zahtev stranog državljanina za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Obrazac REF 4 popunjava se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji.

             Prodavac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV, a u poreskoj prijavi iskazuje naknadu za isporučena dobra i PDV kao dugovani.

 

Član 8.

             Kupac ostvaruje pravo na refakciju PDV ako, prilikom napuštanja carinskog područja Republike, carinskom organu da na uvid račune, kupljena dobra i original popunjenog Obrasca REF 4.

             Pre overe Obrasca REF 4, Carinski organ dužan je da utvrdi da li:

            1) su podaci iz putne isprave istovetni sa podacima iz Obrasca REF 4;

            2) su dobra data na uvid istovetna sa dobrima navedenim u Obrascu REF 4 i na priloženim računima, kao i da ta dobra nisu korišćena;

            3) je ukupna vrednost dobara sa PDV iskazana na Obrascu REF 4 veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije ;

            4) se dobra iznose pre isteka roka od tri meseca od dana isporuke (kupovine) u Republici;

            5) je original Obrasca REF 4 overio i potpisao prodavac.

             Ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana carinski organ overava original Obrasca REF 4 i priložene račune potpisom i pečatom i u Obrazac REF 4 unosi datum iznošenja dobara sa carinskog područja Republike.

             Original računa i overen Obrazac REF 4 vraća se kupcu, a kopiju Obrasca REF 4 carinski organ zadržava za svoje potrebe.

 

Član 9.

             Kupcu ili podnosiocu zahteva za refakciju (donosiocu overenog originala Obrasca REF 4) plaćeni PDV se vraća ako, u roku od šest meseci od dana izdavanja računa, prodavcu od koga je kupljeno dobro dostavi overen original Obrasca REF 4 na kome je potvrđeno da su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika.

             Ako je overeni original Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana dostavljen poštom, kupac ili podnosilac zahteva dostavlja prodavcu broj računa u banci na koji će se izvršiti refakcija plaćenog PDV, ako taj broj računa nije naveden u Obrascu REF 4.

             Na osnovu overenog originala Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana prodavac vrši refakciju plaćenog PDV kupcu ili podnosiocu zahteva.

             Refakcija PDV vrši se u dinarima gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koji navede kupac ili podnosilac zahteva.

             Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvrši refakciju PDV odmah, a ako se doznačava na račun kupca, odnosno podnosioca zahteva, uplata se vrši u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

             Kupac ili podnosilac zahteva potpisom na overenom originalu Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana potvrđuje prijem vraćenog PDV u gotovini.

             Overen original Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana potpisan od strane kupca ili podnosioca zahteva o prijemu vraćenog PDV u gotovini, odnosno izvršen nalog za prenos sredstava po osnovu refakcije PDV, služi prodavcu kao dokaz za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

 

Član 10.

             Prodavac je obavezan da vodi posebnu evidenciju o izdatim Obrascima REF 4 i o refakciji kupcima na Obrascu REF 4E , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Obrazac REF 4E sadrži podatke o:

            1) evidencionom broju Obrasca REF 4;

            2) broju putne isprave stranog državljanina;

            3) broju i datumu računa iz Obrasca REF 4;

            4) iznosu naknade za isporučena dobra bez PDV;

            5) iznosu PDV sadržanog u naknadi za isporučena dobra;

            6) datumu prijema overenog originala Obrasca REF 4;

            7) iznosu PDV koji je vraćen na ime refakcije;

            8) datumu refakcije PDV.

 

6. Refundacija PDV kupcu prvog stana

 

Član 10a

             Kupac prvog stana iz člana 56a Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

             Stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima (u daljem tekstu: stan).

             Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV - prodavca stana u skladu sa Pravilnikom.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFN - Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

            1) izvod iz matične knjige rođenih;

            2) uverenje o državljanstvu;

            3) dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

            4) overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;

            5) račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;

            6) dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca, odnosno dokaz da je na ime ugovorene cene stana sa PDV isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu uplatom na tekući račun prodavca u slučaju kupovine stana pod neprofitnim uslovima iz člana 56a stav 3. Zakona;

            7) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

             Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava 5. ovog člana, dostavlja i:

            1) dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 6. Zakona;

            2) dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

             Izjava kupca stana da kupuje prvi stan iz stava 5. tačka 7) ovog člana daje se na Obrascu IKPS PDV - Izjava kupca stana da kupuje prvi stan , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.

 

7. Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

 

Član 10b

             Kupac hrane i opreme za bebe iz člana 56b Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

             Pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana može se ostvariti za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe u iznosu do 40.000 dinara, a za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe u iznosu do 30.000 dinara.

             Ako lice iz stava 1. ovog člana u prvoj godini starosti bebe ostvari refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.000 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini starosti bebe smatra se u potpunosti ostvarenim.

             Lice iz stava 1. ovog člana može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. februara, odnosno od 1. do 15. jula tekuće godine.

             Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

             Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV, fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka.

             Izuzetno od stava 7. ovog člana, pri prvom podnošenju zahteva za refundaciju PDV usvojilac bebe dostavlja i fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe - fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

             Nadležni poreski organ iz stava 6. ovog člana, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundaciju PDV.

 

Član 11.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

 

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV
("Službeni glasnik RS", br. 65/05)
 

Član 8.

            U Obrascu REF 2 deo II. Podaci iz uvoznih dokumenata briše se.

 

Član 9.

            Obrazac REF 3 - Zahtev stranog donatora za refakciju briše se.

 

Član 10.

            Obrazac REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

 

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV
("Službeni glasnik RS", br. 63/07)
 

Član 8.

            U Obrascu REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju, deo III. Broj carinskog dokumenta briše se.

 

Član 9.

            U Obrascu REF 4 - Zahtev stranog državljanina za refakciju, u delu Potvrda o odbijanju zahteva, reči: "10.000 dinara" zamenjuju se rečima: "150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije".

 

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV
("Službeni glasnik RS", br. 107/12)
 

Član 10.

            Prvi zahtev za refundaciju PDV iz člana 56b Zakona može se podneti u periodu od 1. do 15. jula 2013. godine, za nabavke izvršene u periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine.

 

Član 11.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba čl. 1 , 2 , 3 , 5 , 7. i 8 , koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

 

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV
("Službeni glasnik RS", br. 74/13)

 

Član 4.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.